За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

До 1 май в РИОСВ-Русе се приемат уведомления за пунктове за изкупуване на охлюви

Press_17images До 1 май, лицата от територията на областите Русе, Разград и Силистра, желаещи да изкупуват охлюви трябва да информират писмено РИОСВ - Русе за местонахождението на организираните от тях пунктовете. Изискването е записано в заповед на Министъра на околната среда и водите, в която са определени условията, редът за ползване, изкупуване и изнасяне през граница на живи охлюви, черупки и месо от видовете лозов охлюв /Helix lucorum/ и градински охлюв /Helix pomatia/.
Периодът за събиране от природата, изкупуване на живи охлюви за търговски цели или фермено отглеждане започва на 10 май и продължава до 30 юни.
Контролът по изпълнението на заповедта е на съответната регионална инспекция. Извършва се проверка дали лицето има писмено уведомление за организирания пункт, дали се изкупуват маломерни охлюви и дали съхранението им е съгласно изискванията на заповедта. Минималният размер на изкупуваните и изнасяните охлюви трябва да е 28 мм в диаметър, пунктовете да са оборудвани с хладилно помещение за съхранение на живите охлюви и да се осигури подходящ амбалаж и калибровъчно сито.
За нарушения на режимите, регламентирани в заповедта физическите лица се наказват с глоби от 100 до 1000 лева, а юридическите 200 до 5000 лева.

Продължава...

70 двойки къдроглави пеликани гнездят на територията на Поддържан резерват „Сребърна”

Press_16Kadroglavi_pelikaniГнездовият период за около 150 индивида от вида къдроглав пеликан започна на територията на Поддържан резеврат „Сребърна”. Те са формирали около 70 двойки, които успешно са се подготвили за отглеждане на поколение, изразяващо се в брачни игри, събиране на тръстиков материал и подготовка на гнездовите ямки. Голяма част от пеликаните са предпочели старото гнездилище, едва 7-8 двойки са се настанили на новоизградената през 2009 г. платформа от Фондация „Льо Балкан”. Моделът на съоръжението е заимстван от този на езерото Керкини в Гърция.
Очаква се новото поколение да се появи в първата половина на април. Тази година периодът на загнездване и отглеждане на новото поколение се забави с почти около месец, поради неблагоприятните метериологични условия и продължителната зима.
Към момента, обстановката в резервата е спокойна, водното ниво е около 320 см. Точният брой на двойките и оценка на новото поколение ще се извърши на по-късен етап, тъй като в момента не се препорочва безпокоене на птиците.

Продължава...

Само една фирма ще добива билки под специален режим на територията на РИОСВ-Русе

Само „Биопрограма” ЕАД - база Ветово ще добива билки под специален режим на опазване и ползване на територията, контролирана от РИОСВ-Русе тази година. Дружеството единствено е подало заявление за количества билки в края на миналата година.
Ежегодно, министърът на околната среда и водите определя със заповед допустимите количества билки, които могат да се събират от естествените им находища с търговска цел през съответната година. Съгласно изискванията на Закона за лечебните растения ако има няколко кандидата се свиква комисия с представители на други държавни институции, която разпределя количествата между желаещите билкозаготвители. В конкретния случай няма да се насрочва комисия. Съгласно определените от министъра квоти, „Биопрограма” ЕАД ще добива червен божур (Paeonia peregrina) - цвят 500 кг (област Русе), шапиче (Alchemilla vulgaris) - стрък 50 кг (област Разград), кисел трън - плод (Berberis vulgaris) - 500 кг (област Разград) и ранилист лечебен (Betonica oficinalis) - стрък-500 кг (област Силистра).
Експертите на РИОСВ-Русе са уведомили писмено служителите на Регионална дирекция по горите - Русе, Държавно ловно стопанство „Сеслав” – Кубрат, Държавните горски стопанства в Разград и Силистра и съответните общини. При издаване на позволителни за ползване на лечебните растения тези институции трябва да се съобразят с количествата на билките, определени съгласно заповедта.

Голяма част от лечебните растения, фигуриращи в заповедта на министъра (№ РД-110/02.02.2010 г. ДВ, бр. 18/2010 г.) се срещат на територията на областите Русе, Разград и Силистра. Сред тях са червен божур, лазаркиня, кисел трън, шапиче и др. Режимът на специално опазване и ползване на лечебните растения цели съхраняване на естествените им находища. Ежегодно експертите на Министерството на околната среда и водите преценяват дали има заплаха за унищожаване на находищата вследствие прекомерната им експлоатация и министърът определя квоти за територията на цялата страна. В заповедта попадат и билки, чието добиване е абсолютно забранено през съответната година. През 2010 г. от срещащите се на територията на РИОСВ-Русе в списъка попадат пролетния горицвет, лечебна дилянка, бодлив залист, мечо грозде, момината сълза и лечебната ружа.

Продължава...

Крайният срок за представяне на годишни отчети за третираните отпадъци наближава

На 31 март 2010 г., изтича срокът за представяне на годишните отчети за третираните отпадъци за предходната година. До настоящия момент в РИОСВ-Русе са постъпили само 252 отчета от задължените лица, които за контролираната територия са над 600.
Законът за управление на отпадъците вменява това задължение на всички физически и юридически лица, които извършват дейност, при която се образуват, събират, транспортират, временно съхраняват, оползотворяват или депонират битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. След представяне на отчетите, експертите по управление на отпадъците извършват проверка на представената информация и заверяват фирмените документи при коректно попълнени данни.Обобщената информация се въвежда в електронния регистър на Изпълнителната агенция по околната среда и водите.
За непредставяне на годишни отчети Законът за управление на отпадъците предвижда санкции в размер от 1000 до 3000 лева.

Продължава...

РИОСВ-Русе установи наличие на летливи органични съединения в канализацията на Източна промишлена зона на град Русе

Резултатите от взетите водни проби от канализационната система в района на бул. „България” в Русе доказват наличие на летливи органични съединения (ЛОС), които предизвикват неприятни миризми.
Пробите са взети от точките на заустване на „Оргахим” АД и „Лубрика” ООД, след извършване на повторна контролна проверка по сигнал, подаден от служители на Областна дирекция „Гражданска защита”- Русе миналата седмица. Изследвани са показателите: активна реакция (рН), неразтворени вещества, фенолен индекс и химична потребност от кислород.
В Комплексните разрешителни и договорите на двете дружества с оператора на канализационната система „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Русе няма определена норма за съдържание на ЛОС в отпадъчните води. По тази причина предприятията не могат да бъдат санкционирани за подобни отклонения.
Директорът на РИОСВ-Русе ще даде предписания на В и К оператора да актуализира договорите и да определи норма за съдържание на ЛОС в отпадъчните води на „Оргахим” АД и „Лубрика” ООД.
Отклонения от допустимите норми за активна реакция има в отпадъчните води на водните проби на „Оргахим” АД. Резултатът е 4.63 при индекс 6, което доказва наличие на кисели води (кисела реакция). За отклонение по този показател дружеството ще бъде санкционирано по Закона за водите.
Във връзка със зачестилите сигнали за неприятни миризми, директорът на РИОСВ-Русе инж. Лилия Атанасова издаде заповед, с която възлага на Регионална лаборатория – Русе да определи дежурен екип и да осигури техническа възможност за контрол на имисии на замърсители на атмосферния въздух (от неорганизиран източник).
Експертите на РИОСВ-Русе продължават да следят предприятията в района на Източна промишлена зона.

Продължава...

РИОСВ-Русе извършва допълнителни проверки по сигнала за неприятни миризми в района на бул. „България” в Русе

Продължава обследването на предприятията, извършващи дейност в Източна промишлена зона на град Русе.
На 22 февруари, в 21.15 часа, служители на Областна дирекция „Гражданска защита”- Русе са подали сигнал за неприятни миризми до директора на РИОСВ-Русе.
Инж. Лилия Атанасова разпорежда на дежурния екип незабавна проверка, която е продължила до полунощ. Източникът на неприятните миризми не е констатиран.
Днес, обходите по канализационната система и шахтите на заустващите предприятия в градската канализационна мрежа продължават. Ще бъдат взети също водни проби за установяване наличие на летливи органични съединения. Изискана е също документация от промишлените предприятия в района.
За случая е информиран директорът на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Русе. Предприятието експлоатира канализационната мрежа в района и също ще предприеме необходимите мерки.

Продължава...

Само 20 дружества са представили отчети за климатични и хладилни инсталации в РИОСВ-Русе

Само 20 дружества са представили годишни отчети за състоянието на климатичните и хладилните инсталации в РИОСВ-Русе към настоящия момент. Крайният срок е 15 февруари съгласно Наредбата за прилагане на европейския регламент за някой флуорирани праникови газове.
На контролираната територия има около 90 дружества, които имат задължение за представят годишни отчети за типа и статуса на системите, количествата на употребените газове и подробности за сервизното обслужване през предходната година. Контролират се само големите хладилни и климатични инсталации, съдържащи газ в количества над 3 кг. Такива са претежание на предприятия от хранително-вкусовата промишленост, големите търговски вериги и някой специфични производства, изискващи поддържане на определена температура.
Освен операторите, задължение за представяне на отчети имат и сервизните фирми, които монтират и извършват поддръжка на такива инсталации.
След изтичане на законоустановения срок, експертите на РИОСВ-Русе ще предприемат админстративно-наказателни мерки срещу тези дружества, които не са изпълнили задължението си да представят изискващата им се информация. Законът за чистотата на атмосферния въздух предвижда санкции между 1000 и 3000 лева за юридическите лица, а за физическите - глоби от 500 до 2000 лева.

* Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 824/2006 относно някой флуорирани парникови газове (ДВ, бр. 3/2009 г.).

Регламентът на Европейската общност цели да се сведе до минимум производството и употребата на вещества, притежаващи озоноразрушаващ потенциал като те се заменят с такива, които нямат въздействие върху озоновия слой.

Продължава...

До края на март в РИОСВ-Русе се приемат годишни отчети

До 31 март 2010 г., 22 общински администрации и над 600 юридически лица, извършващи дейност на територията на областите Русе, Разград и Силистра трябва да представят годишните си отчети за отпадъци в РИОСВ-Русе.
Законът за управление на отпадъците вменява това задължение на всички физически и юридически лица, които извършват дейност, при която се образуват, събират, транспортират, временно съхраняват, оползотворяват или депонират битови, строителни, производствени и опасни отпадъци.
Годишните отчети се изготвят за предходната година на базата на информацията, която е включена в отчетните книги за отпадъците. Те се попълват периодично от всички физически и юридически лица, изпълняващи горепосочените дейности, свързани с отпадъци.
Подадената в РИОСВ–Русе информация трябва да се отнася за всяка площадка, независимо, че някои фирми управляват или стопанисват повече от един обект.
След представяне на отчетите, експертите по управление на отпадъците извършват проверка и заверка на представените фирмени документи. Данните се въвеждат и в електронния регистър на Изпълнителната агенция по околната среда и водите.
Годишната отчетна информация се попълва в специални образци, които могат да бъдат намерени в Наредба 9 (ДВ, бр. 95/04) за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците.
За непредставяне на годишни отчети Законът за управление на отпадъците предвижда санкции в размер от 1000 до 3000 лева.

Продължава...

Петролните терминали на територията на РИОСВ-Русе отговарят на екологичните изисквания

Петролните терминали на контролираната от РИОСВ-Русе територия, собственост на „Ромпетрол България” АД и „Лукойл България” ЕООД са приведени в съответствие с изискванията на Наредба № 16 за съхранeние, товарене или разтоварване на бeнзини.
Ескперти на РИОСВ-Русе пломбираха наливните устройства за „горно пълнене” на автоцистерни в терминалите. След 31 декември 2009 г., наредбата изисква прилагането на т. нар. „дънно пълнене” на специализираните автомобили в петролните бази.
Бензиностанциите също попадат в обхвата на тази наредба. Справката от контролната дейност показва, че към 31 декември 2009 година 175 обекта са оборудвани с необходимите технически устройства за улавяне на бензиновите пари.
На собствениците на 4 обекта на територията на област Разград, които в момента не функционират ще бъдат връчени предупредителни протоколи за въвеждане в редовна експлоатация след монтиране на необходимите съоръжения.

Продължава...

Галерия