За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Мобилната станция не регистрира отклонения от нормите на атмосферните замърсители в град Разград

Мобилната автоматична станция на Изпълнителна агенция по околна среда не регистрира отклонения от нормите за атмосферни замърсители в град Разград,  сочат данните от протоколите. Станцията е извършвала непрекъснат мониторинг в централните части на града, във втората половина на август, в рамките на 13 денонощия, проследявайки нивата на – фини прахови частици 10 микрона, серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, озон и сероводород. 

Това измерване е съгласно предварително утвърден график и е представително за летния период. До края на година ще бъде осъществен още един цикъл от измервания.

Мобилната станция на ИАОС в момента извършва последното измерване за годината в ОУ „Ангел Кънчев“ в град Русе.

Продължава...

През август се повишиха нивата на фините прахови частици в Русе и Силистра

През месец август преносът на пясък от пустинята Сахара повиши нивата на фините прахови частици 10 микрона (ФПЧ10) в градовете Русе и Силистра. В рамките на шест денонощия са регистрирани превишения на средноденонощната норма на този показател. Това сочат  данните от  месечната справка, която се публикува на интернет страницата на инспекцията. В същото време не се наблюдава повишение на нивата на фини прахови частици 2.5 микрона,  което доказва, че превишенията през третата деседневка на август, се  дължат на пренос на пясъчни маси. Анализът на данните за горецитирания период от другите станции за мониторинг на територията на Р България и Р Румъния, показват също превишения на този замърсител. 

Повишените нива на фините прахови частици оказаха влияние и върху средномесечната концентрация на ФПЧ10. За град Русе през август тя е  37,77 μg/m³, в сравнение с юли, когато е била 32,79 μg/m³, а за град Силистра съответно - 26,89 μg/m³, в сравнение 16,25 μg/m³ през юли.  

Броят на  регистрираните дни с превишения от началото на годината до момента за град Русе е 39, което надхвърли разрешените 35 в годишен план от  националното екологично законодателство. За град Силистра до момента по показател фини прахови частици 10 микрона са отчетени 12 дни с превишения. 

Нивата на останалите следени  атмосферни замърсители остават трайно ниски.

В град Разград приключиха измерванията на качеството на атмосферния въздух с Мобилната автоматична станция на ИАОС. Резултатите ще бъдат обявени след предоставянето на протоколите от измерванията от Регионална лаборатория-Русе.

Справката за измерените концентрации на ФПЧ10 се  изготвя до 20-то число на текущия за предходния месец, поради спецификата на метода на измерване на показателя в гр. Силистра. Публикува се ежемесечно на интернет страницата на инспекцията на адрес: https://www.riosv-ruse.org/mesechna-spravka-za-nivata-na-fpch10

Продължава...

Номиниране на младежки доброволчески инициативи в рамките на Европейската година на младежта 2022

МОСВ подкрепя дейностите на Министерство на младежта и спорта (ММС), посветени на Европейската година на младежта 2022 и като партньор съдейства за популяризиране на младежките доброволчески инициативи.

Една от дейностите, които ММС осъществява, е изготвяне и публикуване на Бяла книга за младежко доброволчество. Целта на Бялата книга е да популяризира доброволчеството сред младите хора и ползата от доброволчески дейности за младите, обществото и страната. В тази връзка ММС е изготвило покана за номиниране на доброволчески инициативи, които да бъдат включени в книгата и формуляр за номинация.

Няма ограничения по отношение на целите и мисиите на младежките доброволчески инициативи, както и в броя на номинациите.

Крайният срок за номиниране е 10 октомври 2022 г.

Продължава...

Европейска седмица на мобилността – 16-22 септември 2022 г.

Всяка година, Европейската комисия организира Европейска седмица на мобилността в периода 16-22 септември с провеждане на инициативи, чиято цел е да се обърне внимание на обществеността върху личния ангажимент в грижата за опазването на околната среда и за създаване на отговорно отношение и високо екологично съзнание в гражданите на Европейския съюз.

Темата на кампанията тази година е „По-добри връзки“. Темата е избрана, за да отрази желанието на хората от цяла Европа отново да осъществят връзка помежду си след месеци на изолация, забрани и ограничения. Хората могат да осъществяват връзка при среща на площада в градска среда и да останат свързани помежду си чрез обществения транспорт. По-добрите връзки в транспорта означават по-добре свързани обекти и хора, което е основна тема на Европейския зелен пакт на Европейската комисия.

Темата „По-добри връзки“ обхваща всички аспекти на устойчивия транспорт в градската среда, които могат да бъдат обобщени със следните думи на английски език, започващи с буквата „p“: хора (people), места (places), пакети (packages) и политики и планиране (policy & planning).

Освен това общественият транспорт си остава неизменен партньор за постигане на свързаност, безопасно пътуване и опазване на околната среда, заедно с активната и споделена мобилност и други извършвани по заявка и устойчиви варианти на транспорт. Свързването на „традиционните“ видове транспорт с нови цифрови решения си остава ключов аспект за бъдещето.

Ежегодно всяка община има възможността да участва в кампанията с изпълнението на един, два или и трите критерия – организиране на мероприятия по време на седмицата 16-22 септември, въвеждане на една или повече постоянни мерки, които да спомогнат прехода от личен автомобил към екологичен начин на придвижване, както и провеждането на Ден без автомобили (22 септември), когато една или повече улици биват затворени за движение на автомобили.

Платформата за регистрация за участие е отворена, като регистрацията може да бъде направена чрез официалната интернет страница на кампанията.

Налични са и тематични насоки за 2022 г. (на български език) в подкрепа на общините при провеждането на политика за устойчива градска мобилност.

Продължава...

Експертите на РИОСВ-Русе провериха 88 обекта през август

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха 99 проверки на 88 обекта от контролираната територия през август. От тях  59  бр. са съгласно плана за контролна дейност, а 40 са извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 25 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. За установено административно нарушение на Закона за биологичното разнообразие е съставен 1 акт.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби, имуществени санкции са 12 600 лв., по сключени спроразумения по чл. 58г от ЗАНН са 4 620 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 3 339,12 лв.  От получените суми през месец юли 2022 г., на общините през месец август са преведени 5 643,24 лв. Най–голяма сума е получила Община Разград – 4 915,24 лв.

От НАП през месец юли са преведени 130,00 лв. по наказателни постановления.

За 33 броя от разгледаните през август инвестиционни предложения, планове и програми, е указана необходимост от провеждане на процедури по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда. При анализ на характера на инвестиционните инициативи прави впечатление, че делът на тези в областта на енергийното стопанство е относително голям - около 44% (12 бр.), следван от инфраструктурните предложения – около 26% (7 бр.). По отношение на плановете и програмите се наблюдава същата тенденция. Разгледано е едно уведомление за изработване на Общинска програма за управление на отпадъците, а останалите 5 броя са в областта на енергийното стопанство.

Пълният текст на месечния отчет за контролната дейност през август е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе: https://www.riosv-ruse.org/kontrolna-deinost/16236-mesechni-spravki-za-kontrolna-deynost

Продължава...

Експертите на РИОСВ-Русе спасиха 12 щъркела през този сезон

Експертите на РИОСВ-Русе оказаха помощ на 12 екземпляра от вида бял щъркел (Ciconia ciconia) през  размножителния период тази година. Сигналите са постъпвали от трите области, като в спасителните акции са участвали кметовете на населените места и служителите на електроразпределителните дружества.

Всички птици са изпратени в Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора за рехабилитация или доотглеждане. При част от случаите се касае за паднали от гнездата млади екземпляри.

Към настоящия момент птиците от защитения вид  са напуснали гнездата си и са предприели дългите миграционни полети. По сигнали от местното население предстои да се поставят платформи по електрическите стълбове, върху които са изградени щъркелови гнезда, опиращи електропреносната мрежа.  

Белият щъркел (Ciconia ciconia) е представител на семейство Щъркелови. Гнезди и отглежда потомството си в Европа (включително и България), Северна Африка, Близкия изток и Централна Азия. Извършва сезонна миграция в Субсахарска Африка, Западна Индия и по-рядко в южните части на Арабския полуостров.

Видът е синантропен и гнезди в близост до човешки поселения. Птиците изграждат гнездата си върху комини, стълбове от електропреносната мрежа, покриви или паметници. Над страната ни преминава най-големият миграционен поток на вида към Африка и обратно. Тук се събират птиците от източната миграционна популация и образуват огромни ята, които почиват и набират сили на няколко места по Българското Черноморие.

Видът е защитен от Закона за биологичното разнообразие и е включен в Червената книга на България.

 

Продължава...

Екип на РИОСВ-Русе по проекта в Сребърна реализира работно посещение

Екип по проекта на РИОСВ-Русе „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в ПР „Сребърна“ реализира работно посещение в град Доротея, окръг Вестерботен, в Швеция миналата седмица. Целта на работната визита беше посещение на завода-производител на  многофункционалната амфибия Truxor T40, доставена по проекта и запознаване с всичките й функционалности. Експертите са имали възможността да добият практически умения на терен, в сладководен водоем.

Предвижда се всеки момент на територията на резервата да започне изпълнението на дейностите по косене на тръстика и драгиране на наноси от дъното на езерото със специализираната машина. Двете дейности са включени в Плана за управление на поддържан резерват „Сребърна“, разработен от специалисти на Института по биоразнообразие и екосистемни  изследвания към Българска академия на науките (ИБЕИ на БАН). Вече са проведени процедурите и е избран изпълнител на дейността. В екипа, по изрично настояване на РИОСВ-Русе, участва и биолог, който извършва мониторинг на местата за косене на тръстика. Това се налага, за да се избегнат всички рискове от безпокойство на птиците или разрушаване на гнезда. Предвижда се до края на годината да бъдат окосени около 450 дка тръстикови площи – шахматно или на форми, за да не се допусне оголване на големи територии.

По план драгираната тиня ще бъде струпвана в междудиговото пространство.

Продължава...

Пренос на прах от Сахара повиши нивата на фини прахови частици през почивните дни в Русе

Станциите за непрекъснат мониторинг на атмосферния въздух в гр. Русе са отчели минимални превишения на нормата за фини прахови частици 10 микрона в град Русе през почивните дни. Само в събота, на 27 август е отчетено превишение от 2.5 пъти над нормата от 50 микрограма на кубичен метър, а през останалите дни средно около 1.5 пъти над нормата. Вероятната причина е пренос на прах от Сахара. Останалите следени показатели, в т.ч. органични замърсители са в рамките на заложените в законодателството норми.

По данни на Европейската агенция по околна среда подобни  превишения са регистрирани в Северна България и на територията на Р Румъния.

Данните за качеството на атмосферния въздух се пубиликуват ежедневно на интернет страницата на РИОСВ-Русе: https://www.riosv-ruse.org/danni-punktove/

Продължава...

В резервата „Сребърна“ започнаха активни дейности по проекта на РИОСВ-Русе

Приключването на гнездовия период на защитените птици в резервата „Сребърна“ даде старт на изпълнението на основните дейности по проекта на РИОСВ-Русе, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”.

Към настоящия момент започна строежът на западния канал с преливник. Съоръжението е проектирано в западната част на резервата, следвайки в по-голямата си част контура на прилежащия бряг на езерото. Каналът представлява продълбочаване на земната повърхност по предварително обследван профил. Към момента се работи по участъците от река Дунав до бъдещия преливник и участъка от водното огледало до преливника. Изграждат се и трите насочващи диги, предназначени да формират потока на водните маси при високи води на река Дунав. Дължината на бъдещото съоръжение е 2165 м, като ширината му при р. Дунав е 100 м, при преливника – 50 м. Дейността е важна, тъй като ще осигури подобрена връзка на влажната зона с река Дунав и ще доведе до увеличаване на проточността в езерото.

В момента се доизграждат 2 понтона в гнездилището на къдроглавия пеликан, от общо 5 предвидени по проекта, като три вече са изградени. Върху два от тях ще бъде монтирана по една дървена платформа тип-шейна. Новите понтони ще бъдат поставени във водните площи в съседство с гнездилището. По наблюдение на експертите през настоящата година птиците са използвали платформите, поставени в края на миналата година.  

Изграждането на западен канал е една от основните дейности по проекта на РИОСВ-Русе „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в ПР „Сребърна”. Предвидено е в края на лятото да започнат и дейностите по отстраняване на тръстика и наноси, за чието изпълнение вече е избран изпълнител.

Продължава...

Галерия