За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

РИОСВ-Русе проверява нов потенциален източник на миризми в Източна промишлена зона на Русе

Три  проверки до момента  са извършени на леарна за черни метали, осъществаваща дейност в Източна промишлена зона на град Русе, с оператор „Сид грийн“ ЕООД. Първата  е по сигнал на гражданин за наличие на миризма около входа на леарната. При незабавна проверка е установено, че вратата на халето е отворена. В момента на проверката не е извършвана дейност по топене и леене, но от излятите детайли се е отделяла силна специфична органична миризма, с която е била наситена работната среда в халето. Отворената врата предпоставя неорганизирано изпускане на миризми в района на предприятието.

При извършен последващ контрол, при работеща инсталация са се потвърдили констатациите от предходната проверка. На дружеството са дадени четири предписания  с кратки срокове за изпълнение, с които е изискана информация за технологичните процеси, наличните пречиствателни съоръжения и изпускащи устройства към тях и др.

На обекта се извършва и комплексна проверка с представители на други компетентни органи по заповед на Областния управител на Област Русе, с която е сформирана междуведомствена комисия. 

Продължава...

РИОСВ-Русе даде предписания на „Монтюпе“ ЕООД за поддържане на оптимален баланс на въздушното налягане в халета

Експертите на РИОСВ-Русе дадоха три предписания след проверката за спазване на условията в Комплексното разрешително на „Монтюпе“ ЕООД. Тя се  реализира в периода от 10 до 18 септември, месец по-рано от предвиденото в плана, с оглед постъпилите множество сигнали от жители на Русе за наличие на миризма на „изгорял бакелит“.

Дадените предписания се отнасят за подмяна на силиконовите „щори“ на транспортната врата към инсталацията за регенерация на пясък № 1 и   актуализиране на  инструкциите, свързани с работата на локалното пречиствателно съоръжение на отпадъчните води от биофилтрите.

Със срок постоянен е третото предписание, свързано с поддържането на отрицателен баланс на налягането на въздуха в трите производствени  халета по време на технологичните процеси. Това предписание касае прецизен анализ на съоръженията, въвеждащи и изсмукващи въздух. Отрицателният баланс означава, че общото количество на въздуха, който се отделя организирано от изпускащите устройства в халетата трябва да е повече от този, който постъпва от аспирационните системи за доставка на свеж и охладен въздух.

По време на проверката е установено, че не е нарушена целостта на пломбите, поставени при прилагане на принудителните административни мерки. Към настоящия момент се извършва производствена дейност в трите халета, като инсталациите в тях работят с разрешените по КР пречиствателни съоръжения. Функционират трите биофилтъра към всяко едно производствено хале. 

По време на проверката за спазване на условията в КР на дружеството е осъществен емисионен контрол на изходящите органични вещества от  изпускащите устройства на два от биофилтрите. Резултатите ще станат ясни до края на месеца.

От началото на септември до настоящия момент са извършени три извънредни проверки на „Монтюпе“ ЕООД. При две от тях е влизано в производстевните халета с цел проследяване на технологичните процеси във вечерните часове на денонощието. При една от проверките съвместно с представители на Гранична полиция – Русе, с помощта на термовизионни камери, е проследено изпускането на емисии от производствените халета  на „Монтюпе“ ЕООД. Установено е, че от три изпускащи устройства, видимо се отделят емисии. Източниците са организирани и включени в комплексното разрешително (КР) на дружеството.

Контролът на „Монтюпе“ ЕООД продължава, тъй като предприятието е част от обектите, включени в списъка за приоритетни проверки на междуведомствената комисия, сформирана по заповед на Областния управител на Област Русе.

Продължава...

Отклонения в нормите на отпадъчните води на ВиК оператора в Разград сочат резултатите от водните проби

Установени са отклонения от индивидуалните емисионни ограничения в разрешителното за заустване на „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД – Разград. Пробовземането е извършено през втората половина на месец август, като част от контрола, свързан с установяне на източника на неприятни миризми по сигнали на граждани. Пробите са изпитвани в Регионална лаборатория – Русе и Централна лаборатория – София към ИАОС, по общо 13 показателя, определени в разрешителното за заустване на отпадъчни води в река Бели Лом.

Отклонения са установени по показатели анионактивни детергенти, неразтворени вещества, химична потребност от кислород, биохимична потребност от кислород за 5 денонощия, общ фосфор и общ азот. За констатираните нарушения на ВиК оператора на град Разград ще бъде наложена текуща месечна санкция. По-рано на дружеството са съставени два акта - за неподдържана в техническа и експлоатационна изправност на станцията и нерегламентирано заустване в река Бели Лом. 

Успоредно с пробите на Градска пречиствателна станция (ГПСОВ), контролни водни проби са взети и от заустването на отпадъчни води на „АДМ-Разград“ ЕАД. Предприятието има сключен договор за приемане и пречистване на производствените води в станцията. Установени са отклонения по един  показател, посочен в договора с „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД – Разград.

„АДМ-Разград“ ЕАД е дружество с издадено Комплексно разрешително. През август е извършена проверка за спазване на условията в разрешителния документ. Съставен е акт за констатирано нарушение на Закона за управление на отпадъците. През септември от заустването на дружеството са взети нови контролни проби, които към момента се анализират. Резултатите се очакват до седмица.

Продължава...

Набелязани са мерки по отношение на контролната дейност и мониторинга на качеството на въздуха в Русе

Набелязани са мерки, свързани с контрола на предприятията в Русе и мониторинга на качеството на атмосферния въздух (КАВ). Това обяви днес на брифинг зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова,  с ресор „Опазване чистотата на въздуха“.

Г-жа Николова посети днес Източната промишлена зона на града и се убеди лично, че станцията на непрекъснат мониторинг на КАВ, разположена на площадката на Втора РС БПЗН, в Източна промишлена зона на града, възобнови дейност от вчера по нейно разпореждане.  Освен за стандартните параметри за КАВ, станцията е оборудвана с анализатори за измерване на органични замърсители. 

По-късно зам.-министър Николова, зам.-изпълнителният директор на ИАОС Михаил Бъчваров и директори на три дирекции в министерството проведоха среща с представители на местната власт. Г-жа Николова увери,  че министерството ще предприеме всички необходими мерки за трайно и устойчиво решаване на проблема с чистотата на въздуха в Русе, както и ще предостави методическо съдействие за дооборудване на новите две станции с анализатори за измерване на органични замърсители, които община Русе получи като бенефициент на проект по Програма LIFE.

По отношение на контролната дейност стана ясно, че на територията на Русе извършват дейност 92 предприятия, от които 17 са потенциални емитери на интензивно миришещи вещества. Освен текущата проверка  за спазване условията на комплексното разрешително на „Монтюпе“ ЕООД, която все още не е приключила, ще бъдат извършени комплексни проверки на всички потенциални източници, от чиято дейност могат да се емитират миризми. Затова приоритет в контролната дейност ще бъде елиминирането на техническите възможности за нерегламентирано изпускане на интензивно миришещи вещества, заяви още зам.-министър Николова.

Екипът на министерството насърчи усилията на общината да използва всички възможности, вменени от законодателството на местната власт, за изпълнение на нормативно уредените й задължения по отношение на мониторинга на качеството на въздуха.

Предстои да се обсъди и  възможността да се внедри ДОАС система (диференциална оптична атомно-абсорбционна спектрофотометрия) за мониторинг на КАВ в Русе.

Зам.-министър Николова подчерта, че министерството, заедно с усилията на местната власт и всички компетентни институции, са партньори в търсенето на начини за устойчиво решаване на проблемите,  свързани с чистотата на въздуха и информираността на населението.

Продължава...

„Избери как да се придвижиш“ е мотото на Европейската седмица на мобилността`2020

И през тази година МОСВ се включва в ежегодно провежданата кампанията на Европейската комисия „Европейска седмица на мобилността“ чрез своите териториални поделения. Темата за 2020 г. е „Чиста мобилност за всички“, а мотото –  „Избери как да се придвижиш“, което цели да насърчи гражданите да изберат по-екологосъобразни начини за придвижване в ежедневието си.

Кампанията се стреми да активира като участници общините, училищата, неправителствените и бизнес организации, както и да увлече самите граждани в инициативи, свързани с устойчивата градска мобилност. 24 български общини вече регистрираха инициативи на интернет страницата на кампанията като заявиха своето участие. Целта на инициативите е да водят до намаляване на замърсяването на въздуха, шумовото замърсяване, задръстванията, пътно-транспортните произшествия и здравословните проблеми.

Ежегодно организираните събития по повод кампанията дават широк отзвук сред обществото и помагат за популяризиране на множеството ползи за околната среда и здравето на хората от воденето на активен начин на живот, придвижвайки се пеша, с велосипед или обществен транспорт.

Повече информация за кампанията: https://mobilityweek.eu/

Инициативите на териториалните поделения на МОСВ вижте  тук

Продължава...

МОСВ и агенция „Митници“ спряха незаконен внос на отпадъци в Разград

В изпълнение на инструкция за съвместни действия между Министерство на околната среда и водите (МОСВ) и Агенция „Митници“ с цел повишаване ефективността на контрола върху трансграничния превоз на отпадъци, на 25.08.2020г. в Дирекция „Национален координационен център“ (НКЦ) при МОСВ беше получен сигнал от Митническо бюро - Разград за възникнало съмнение за незаконен внос на отпадъци от натрошени стъклени опаковки.

НКЦ изпълнява специфични функции по повишаване на оперативно ниво на координацията и ефективността на специализираните административни звена в министерството по трансграничен превоз на отпадъци, което подпомага министъра на околната среда и водите в осъществяване правомощията му по специализираното законодателство. В резултат на новосъздадената организация по наблюдение и събиране на информация на централно ниво, се осигурява възможност за осъществяване на превантивен, текущ и последващ контрол, както и навременно вземане на аргументирани решения по разрешаване на проблеми свързани с вноса на отпадъци на територията на Република България.

В резултат на непрекъснато осъществяваната координация между всички заинтересовани звена на национално ниво и в отговор на получения сигнал, на 26.08.2020г. експерти на РИОСВ-Русе осъществиха проверка по местоназначение на отпадъците, при която на лицето „Нур трейд 2017“ ЕООД бяха съставени 3 акта за установяване на административни нарушения по ЗУО:

  • извършва незаконен превоз на отпадъци, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) №1013/2006г. на Европейския парламент и на Съвета относно превози на отпадъци;
  • не притежава документ за третиране и транспортиране на отпадъци съгласно ЗУО;
  • не е притежава площадка за съхранение и третиране на отпадъци съгласно ЗУО.

Спрямо нарушителя е приложена принудителна административна мярка в срок до 30 дни да предаде за екологосъобразно третиране (оползотворяване) отпадъците от стъклени опаковки внесени на територията на Р България в съответствие с изискванията на ЗУО.

Предстои последващ контрол по изпълнението на принудителната мярка от страна на РИОСВ-Русе и определяне размера на санкциите за установените нарушения.

Продължава...

Eкспертите на РИОСВ-Русе провериха 207 обекта през август

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха  239 проверки на 207 обекта през август. От тях 100 са по плана за контролна дейност, а 139 са извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 83 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Акцент в работата през август е контролът по постъпили сигнали, изпълнение на дадени предписания по Закона за управление на отпадъците, чистота на населените места и съхранение/третиране на опасни отпадъци на контролираната територия.

За установени административни нарушения на Закона за опазване на околната и специализираната нормативна уредба са съставени 13 акта. Директорът на РИОСВ-Русе е издал 7 наказателни постановления, с които на физически лица и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 21 200 лева.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби и имуществени санкции са 15 000 лв., а по еднократни и текущи санкции – 7 028,40 лв. От Национална агенция по приходите през август са събрани 7300 лв. по наказателни постановления.

От получените суми през месец юли, на общините през месец август са преведени 1715,20 лв. Най –голяма сума е получила Община Разград – 1660,80 лв.

 

Пълният текст на месечната справка за контролната дейност през август е пубилкуван на интернет страницата на инспекцията на адрес:http://www.riosv-ruse.org/kontrolna-dejnost/46-dokladi-ot-izvarsheni-proverki.html

 

 

 

 

 

 

 

Продължава...

РИОСВ-Русе започва утре проверка на условията в комплексното разрешително на „Монтюпе“ ЕООД

Експерти на РИОСВ-Русе започват от утре проверка за спазване на условията на актуализираното комплексно разрешително (КР) на оператора  „Монтюпе“ ЕООД. Екипът ще осъществи проверката месец по-рано от предвиденото, с оглед на факта, че продължават да постъпват сигнали от жители на Русе за наличие на миризма на „изгорял бакелит“. Само за последното денонощие са регистрирани над 30 сигнала чрез горещата телефонна линия и е-платформата на интернет страницата на инспекцията. Наличието на миризма е потвърдено при извънредните обходи снощи и тази сутрин  от експерти на инспекцията в няколко квартала на града.

Целта на проверката, която започва утре, е да установи спазването на условията, заложени в КР, ефективността на работата на монтираните пречиствателни съоръжения и предприетите мерки от оператора за ограничаване на разпространението  на интензивно миришещи вещества, извън работната площадка.

От началото на септември до настоящия момент са извършени две извънредни проверки на производствената площадка на „Монтюпе“ ЕООД, при една от които е проследен технологичния процес в работещите производствени халета № 2 и № 3, във вечерните часове до полунощ. По време на проверките не са констатирани миризми извън работната площадка.  Предвижда се проверката на условията в КР на „Монтюпе“ ЕООД да продължи най-малко една седмица.

Продължава...

Повишени нива на фини прахови частици са регистрирани снощи в Русе

Автоматичната станция за непрекъснат мониторинг на качеството на атмосферния въздух (АИС „Възраждане“), разположена в централните части на Русе, е регистрирала снощи повишени  нива по показатели фини прахови частици от 10 и 2.5 микрограма на кубичен метър, в периода от 21 ч.  до полунощ. Няма превишения на средноденонощната норма на ФПЧ 10. Нивата на останалите следени показатели в пункта са в норма. През периода посоката на вятъра е била запад-северозапад.

В екоинспекцията са постъпили 12 сигнала за наличие на миризми на изгряло, предимно от централните части на града,  на горещата телефонна линия и интеренет страницата. 

Причината  за неприятните миризми е третиране на следжътвени остатъци на територията на  съседна Р Румъния. Областният управител на Област Русе е уведомен за проблема.

Продължава...

България в Юнеско

Галерия