За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Експерти на РИОСВ-Русе изпратиха четири щъркела в спасителен център

Експерти на РИОСВ-Русе изпратиха за доотглеждане и лечение в Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора 4 птици от вида бял щъркел (Ciconia ciconia), от които 3 млади и 1 възрастен.

Сигналът за бедстващите птици е подаден от кмета на с. Белица (община Тутракан) на 12 юли. В него се съобщава за пострадали от токов удар възрастни щъркели - 1 загинал и 1 с  наранени крайници.

Предвид факта, че младите птици в гнездото са в невъзможност да летят и да се хранят самостоятелно, е организирана акция за тяхната евакуация от гнездото. От кметство с. Белица е осигурена  необходимата техника, с която експерт на РИОСВ-Русе е достигнал до птиците. Четирите екземпляра своевременно са транспортирани до  Спасителния център. След възстановяването им птиците ще бъдат освободени в природата.

Екоинспекцията и Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора следят случая с друго гнездо в с. Белица, за което имаше  съмнения, че малките се отглеждат само от един възрастен. Акцията за прибиране на малките за доотглеждане в центъра е отменена, след като се е появил вторият възрастен екземпляр.

Подробна информация за реакцията при намиране на екземпляри в безпомощно състояние може да бъде намерена на интернет страницата на инспекцията: https://www.riosv-ruse.org/signali/11644-kakvo-da-napravim-kogato-namerim-bedstvashto-zhivotno?

Продължава...

Съставен е акт на оператора на площадката за отпадъци в с. Калипетрово

Експерти на РИОСВ-Русе съставиха акт за установяване на административно нарушение на оператора на площадката за отпадъци в с. Калипетрово, стопанисвана от  „Супер-лукс 84“ ЕООД. Дружеството не е организирало безопасното третиране на опасни отпадъци,  с което е допуснало възникването на пожар, при който са изгорели излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС). Това представлява нарушение на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и специализираната наредба за ИУМПС, за което ЗУО предвижда имуществена санкция в размер от 7000 до 20000лв. 

Пожарът на площадката е възникнал на 10 юни. Екип на РИОСВ-Русе извърши незабавна проверка след подаден сигнал от тел. 112 за горящи коли и гуми. От оператора е изискано да представи документи, свързани с управлението на площадката и дейностите с отпадъците, които са внесени в срок.

Предстои директорът на РИОСВ-Русе да определи размера на имуществената санкция, като вземе предвид нарушението на специализираната наредба, липсата ли лице, което да отговаря за третирането на опасни отпадъци и проявената небрежност.

Остават в сила  дадените предписания дружеството да уведомява инспекцията при всяко предаване на отпадъци от площадката, включително и тези, засегнати от пожара.

Продължава...

Съвместна проверка не установи промишлен източник на замърсяване на въздуха в Западна промишлена зона на Русе

Експерти на РИОСВ-Русе и представител на общината извършиха днес съвместна проверка в Западна промишлена зона във връзка с постъпил сигнал за замърсяване на въздуха.

При обход и наблюдение по ул. „Света Петка“, ул. „Св. Димитър Басарбовски“,  ул. ‚Антим I-ви“, ул. „Македония“ и бул. „Трети март“ не е установено наличие на миризми. В района на ул. „Св. Димитър Басарбовски“, под Сарайския мост се извършват строително-ремонтни дейности по проекта, свързан с изграждане на отвеждащ колектор и реконструкция на прилежащата канализационна  мрежа.

При преминаване на моторни превозни средства  през горепосочения участък, поради сухото време и струпаните на място инертни материали, както и извършваните изкопни дейности се вдигат облаци прах. Визираният участък съвпада като местоположение с изпратения снимков материал в сигнала.

На Община Русе, която е възложител на проекта, e дадено предписание  за предприемане на мерки за недопускане на запрашаване при  ремонтните дейности, съгласно изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух.  

Продължава...

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха 183 проверки през юни

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха 183 контролни проверки на 173 обекта от контролираната територия през месец юни. От тях  104 са планови, а 79 - извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 68 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия с екологичното законодателство.

През юни са  сътавени 10 акта за административни нарушения. Директорът на РИОСВ-Русе Анатоли Станев е  издал 7 бр. наказателни постановления, с които на физически лица и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 11 300 (единадесет хиляди и триста) лв.

Общо събраната сума от РИОСВ-Русе по наложени глоби и имуществени санкции е 3 400  лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 25 664, 80 лв. 

В резултат на осъществения контрол през месец юни е осигурено денонощно видеонаблюдение на дейността на „Сид Грийн“ ЕООД – гр. Русе. Дружеството е оператор на инсталация за топене и леене на черни метали в Източна промишлена зона на Русе. 

От „Брикетна фабрика“ в гр. Русе е представена и е съгласувана план-програма с мерки за намаляване на неорганизираните прахови емисии от дейността на площадката.

Пълният текст на справката за контролната дейност през юни е публикуван на интернет страницата на инспекцията на адрес: https://www.riosv-ruse.org/kontrolna-deinost/16236-mesechni-spravki-za-kontrolna-deynost

Продължава...

Проверен е сигналът за изхвърлени контейнери в землището на Община Сливо поле

Експерти на РИОСВ-Русе извършиха в края на миналата седмица незабавна проверка по сигнал за изхвърлени пластмасови контейнери с неясно съдържание на територия, представляваща горски пояс, в землището на гр. Сливо поле. Сигналът е постъпил от дежурен служител на РПУ- Сливо поле.

На място е констатирано, че изхвърлени 8 броя паластмасови еднокубикови контейнери. Част от тях са с нарушена цялост, като съдържанието им е разлято по терена. Усещала се е слаба неприятна миризма. По информация от общината теренът е общинска частна собственост.

Дадедно е прадписание на община Сливо поле  като собственик на терените да ги почисти в срок.

Протоколът от проверката ще бъде предоставен на органите на реда, които ще предприемат мерки за установяване на нарушителя.

Сигналът е предаден на специализираните разследващи органи за последващи процесуални действия.

Продължава...

Извънредна проверка е извършена в „Българска хлебна мая“ ЕООД

Експерти на РИОСВ-Русе извършиха извънредна  проверка на „Българска хлебна мая“ ЕООД по повод разпространени снимки в социалните мрежи на заустващия колектор на предприятието в река Дунав. Официален сигнал за изтичане на непречистени води в реката не е постъпвал.

При проверката на място е установено, че предприятието не функционира, не осъществява производствена дейност, както и не формира отпадъчни води. Към момента се демонтират част от съоръженията (помпи), като по информация на служителите това се предвижда за цялото оборудване.  

На представителя на „Българска хлебна мая“ ЕООД са дадени предписания, в случай че се бракуват съхраняваните суровини/материали, както и части от оборудването, да се третират като отпадъци. При предаването им на специализирани фирми да се уведоми инспекцията, както и да съхраняват до 5 години наличните  документи – годишни отчети, идентификационни карти и др., включително след преустановяване на дейността.

Продължава...

Не са установени нарушения в находищата на два защитени растителни вида в област Русе

При проверка от тази седмица експертите на РИОСВ-Русе не установиха нарушения на режимите в заповедите за обявяване на две защитени територии, опазващи растенията кримска какула (Salvia scabiosifolia) и обикновен сладник (Glycyrrhiza glabra).  При обхода на терен не са констатирани посегателства върху растенията, както и следи от човешка дейност.  

ЗМ „Естествено находище на кримска какула“ се намира в землището на с. Полско Косово (Община Бяла). Екземплярите от вида са във фаза след цъфтеж, като са образували семенни кутийки. Проективното покритие е високо по каменистите склонове на местността. Кримската какула фигурира в Червената книга на България в категорията „рядък” и попада в приложенията на Закона за биологичното разнообразие. Освен в защитената територия, степният застрашен рядък вид се среща и на п-в Крим.

Находището на обикновен сладник се намира в с. Белцов (Община Ценово). Констатирано е добро биологично състояние на вида, във фаза преди цъфтеж. Растенията са свежи със средна височина 50-110 см, с плътност 3-5 екземпляра на квадратен метър. Защитената местност е заета с гъста дървесна и храстовидна растителност, като сладникът е концентриран на отделни петна.

Контролът върху находищата на защитените растителни видове се извършва веднъж годишно или по сигнал за посегателства/ стопански дейности. През последните години в защитените местности с предмет опазване на редки растителни видове  не са констатирани нарушения, които водят до увреждане на популациите им.

Продължава...

29 юни – Ден на река Дунав

„Открий Дунав“ е мотото и през тази година на кампанията по повод 29 юни - Ден на река Дунав.  Целта на кампанията е да се насърчи опознаването на река Дунав и нейните притоци, и отново да се подчертае жизненоважната им роля за осигуряването на вода, храна, отдих и поминък. Водещо послание на кампанията за Деня Дунав е че опазването на едно от най-ценните природни богатства - водата - е основен приоритет.

Заради глобалната пандемия COVID-19, кампанията за 29 юни 2021 г. отново ще бъде малко по-различна, като всички планирани събития ще се провеждат при строго спазване на противоепидемичните мерки.

Министерство на околната среда и водите, Басейнова дирекция „Дунавски район“, регионалните инспекции по околната среда и водите в Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново и Русе организират, участват, подкрепят и подпомагат провеждането на инициативи от кампанията за Деня на Дунав.

Денят на Дунав се отбелязва на 29 юни – датата, на която в София е подписана Конвенцията за сътрудничество при опазване и устойчиво използване на река Дунав. Организатор  на кампанията за Деня на Дунав на европейско ниво е Международната комисия за опазване на река Дунав.

И през тази година учениците на възраст между 6 и 18 години могат да се включат в традиционния международен конкурс, посветен на река Дунав – Danube Art Master. Творческата надпревара се организира от Глобално партньорство по водите в Централна и Източна Европа (GWP CEE) и Международната комисия за опазване на река Дунав (ICPDR) и се провежда на две нива – национално и международно. Периодът на подаване на произведенията на изкуство към националния координатор е юни-октомври 2021.

График на инициативите в страната можете да видите тук. (2021_programa_Danube_day).

Повече информация за Ден на Дунав можете да намерите в специалната страница на Международна комисия за опазване на река Дунав - http://www.danubeday.org/

Подробна информация за Danube Art Master 2021 можете да намерите тук. (условията за участие в конкурса).

 

Продължава...

Съставен е акт на оператор с комплексно разрешително в Силистра

Експерти на РИОСВ-Русе съставиха акт за установяване на административно нарушение на „Емакс“ ООД - Силистра за неизпълнение на условие в комплексното разрешително (КР), установено при проверка.

Операторът  експлоатира инсталация за физико-химично третиране на отпадъчни нефтопродукти в града. Отпадъчните води (ОВ) на дружеството се заустват в градската канализационна система в две точки. Съгласно сключения договор с „ВиК“ ООД - Силистра и условие в КР той следва да зауства само в една точка, фигурираща в документите. Същото нарушение е установено при проверка по сигнал и миналата година. Тогава на фирмата „Емакс“ ООД е дадена възможност да регламентира втората точка за заустване на ОВ или избере друга-алтернативна, съответстваща на изискванията в КР. Дружеството не е предприело необходимите действия, за което е било санкционирано с наказателно постановление, потвърдено от Административен съд - Силистра.

Към настоящия момент „ВиК“ оператора отказва регламентиране на въпросната втора точка, тъй като тя се намира в друг имот, с чиито собственици „Емакс“ ООД води съдебни дела. Актуализиране на действащото КР може да се предприеме чак след подновяване на договора с „ВиК“ ООД – Силистра.

Продължава...

България в Юнеско

Галерия