За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Остатъци от нефтопродукти са изнесени от площадка на петролна база „Тегра“ в края на миналата седмица

23 контейнера с остатъци от нефтопродукти са изнесени от площадката на „Полисан“ АД (в несъстоятелност) в края на миналата седмица. Дейността е извършена по предписание на РИОСВ-Русе, като отпадъците са предадени на лице, притежаващо необходимите документи съгласно Закона за управление на отпадъците. 

При извършена проверка в началото на годината с участието на представители от ТД-Митница Русе (АМ), постоянния синдик на „Полисан“ АД и пълномощника на „Ел Ен Джи Системи“ ЕООД на територията на петролна база „Тегра“,  е  установено, че на площадката  са налични над 200  бр. пластмасови еднокубикови контейнери. Голяма част от тях са с пломби на АМ, за които преди извеждането от площадка, се дължи акциз. Други от съдовете са с нарушена цялост и изтичане на съдържащата се в тях фракция, представляваща  черна, мазна течност с мирис на нефтопродукт и наличие на механични примеси-отпадъци.     

На синдика и управителя на „Ел Ен Джи Системи“ ЕООД е дадено предписание за предприемане на мерки по предаване на наличните контейнери за последващо третиране, като е представен времеви график за извеждането им.  Същият не е приет от РИОСВ-Русе и е върнат за доработване. Тече процедура по обжалване пред Административен съд –Русе.

Към момента се установява общото количество на непломбираните съдове. Работата по случая продължава.

Продължава...

Експертите на РИОСВ-Русе провериха 122 обекта през юли

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха 125 проверки на 122 обекта от контролираната територия през месец юли. От тях 89 са планови, а 36-извънредни.  В рамките на осъществения контрол са дадени 59 предписания за отстраняване на констатираните несъответствия с екологичното законодателство. За установени административни нарушения на рамковия Закон за опазване на околната среда и специалните закони са съставени 5 акта (АУАН).  

Директорът на РИОСВ-Русе е издал  12 бр. наказателни постановления, с които на физически и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 24 200 лв. На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания са сключени четири споразумения по съставени АУАН. Наложени са наказания „глоби“ и „имуществени санкции“ на обща сума 8 120 лв., като в 14-дневния срок са прeведени 7 210 лв.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби, имуществени санкции са 5 800 лв., а по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 7 054,05 лв. От получените суми през месец юни 2022 г., на общините през месец юли са преведени 2 466,34 лв. Най–голяма сума е получила Община Разград – 1 386,40 лв.

 

Пълният текст на месечната справка за юли е публикувана на адрес: https://www.riosv-ruse.org/kontrolna-deinost/16236-mesechni-spravki-za-kontrolna-deynost

Продължава...

РИОСВ-Русе: Няма данни за промишлено замърсяване на въздуха в Русе през периода 18-22 юли тази година

През периода 18-22 юли 2022 г. за територията на гр. Русе няма данни за промишлено замърсяване. Източникът на неприятни миризми, за които сигнализират гражданите на Русе, е тлеещият товар на транспортни плавателни средства в участък на река Дунав, в съседна Р Румъния.

Данните от автоматичната измервателна станция за непрекъснат мониторинг на качеството на атмосферния въздух (КАВ) „Възраждане“, предоставени от Регионална лоборатория - Русе към ИАОС не показват превишения на нормите на следените замърсители. Преносът на димните газове към територията на гр. Русе е в пряка зависимост от метеорологичните условия - скорост и  посока на вятъра. През цитирания период вятърът е бил с преобладаваща посока север-северозапад, с ниска скорост през вечерните и нощните часове.

Основните промишлени инсталации, които чрез дейността си са потенциален източник на миризми към периода 18-22 юли не са извършвали производствена дейност. Не са настъпвали промишлени аварии с неконтролирано изпускане на вредни емисии:

- Дружеството „Линамар Лайт Металс Русе“ ЕООД гр. Русе към горецитирания период не извършвало производствена дейност поради годишна техническа профилактика на съоръженията;

- „Лубрика“ АД не е извършвала производствена дейност;

- „Топлофикация-Русе“ ЕАД – няма данни за анормален режим на работа на горивните системи. През периода 18-21 юли РИОСВ-Русе е извършвала контролна проверка за спазване условията, записани в комплексното разрешително (КР) на дружеството. Няма данни за превишения на следените замърсители, съгласно резултатите от Собствените непрекъснати измервания.

Горецитираните факти са категорични за липсата на данни за промишлен източник на миризми през периода 18-22 юли 2022 г.  

РИОСВ-Русе изиска с писмо от кмета на Община Русе да представи в кратки срокове документи, свързани с изпълнение на задълженията му по Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Продължава...

Опасните отпадъци от „Хиподрума“ – Русе са под отговорно пазане

Загробените опасни отпадъци, които бяха установени от експертите на РИОСВ-Русе  при извънредна проверка  на 9 юни в местността „Под Ормана“ - край  Русе, се съхраняват в  метални варели и пластмасови контейнери, в обособен склад, разположен на територията на имота, под отговорно пазене. Към настоящия момент се води досъдебно производство, което не позволява извеждането им от имота и предаването им на лица, притежаващи разрешителни документи.

Резултатите от взетите почвени проби не показват съдържание на  пестициди, каквито бяха първоначалните опасения. Веществата са с недоказан произход и състав, поради липса на акредитирана лаборатория в страната. По смисъла на Закона за управление на отпадъците това са опасни отпадъци, като заключението се базира на предоставен от ползвателя на имота паспорт за безопасност, в който е отразено, че веществата са опасни за водни обекти.

На нарушителя е дадено предписание да извърши класификация на отпадъка, което не е изпълнено в срок. Съставен е акт за установяване на административно нарушение.  РИОСВРусе продължава работата по случая.

           

Продължава...

Приключиха измерванията на мобилната станция в Русе за летния период

Мобилната автоматична станция (МАС) на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) приключи летните измервания на качеството на атмосферния въздух (КАВ), в западните части на Русе.

Станцията,  разположена в двора на ОУ „Ангел Кънчев“ – гр. Русе извърши непрекъснати измервания от 1 до 13 юли, като не отчете превишения на нормите на следените атмосферни замърсители, в това число и на органичните съединения – бензен, толуен и ксилен.

Измерените нива на фини прахови частици 10 микрона са средно два пъти по-ниски в сравнение с концентрациите на същия показател, измерени за същия период в АИС „Възраждане“, разположена в централните части на града.

До края на настоящата година ще бъде проведено още едно измерване, представително за сезон есен, в същия район.

Продължава...

Завишени, но непревишени са нормите на атмосферните замърсители в Русе за последното денонощие

Няма превишение на средночасовите норми на серни и азотни оксиди и средноденонощната норма за фини прахови частици 10 микрона. Това заяви директорът на РИОСВ-Русе инж. Цонка Христова на извънреден брифинг днес. Автоматичната станция за непрекъснат мониторниг на качеството на атмосферния въздух „Възраждане“, разположена в централната част на града е отчела завишени нива (краткотрайни пикове) на атмосферните замърсители, в ранните часове на денонощието – серни и азотни оксиди, въгледроден оксид и фини прахови частици, характерни за наличие на горивен процес. В нощните часове е отчетен слаб север-северозападен вятър, който е допринесъл за преноса на неприятни миризми в централните части на Русе, каза още инж. Христова.

Причина за неприятните миризми, за които инспекцията е сигнализирана в последните няколко дни е тлеещ товар-въглища, натоварени на плавателно средство по река Дунав в участъка на съседна Румъния.

За проблема е уведомен министърът на околната среда и водите Борислав Сандов, който е изпратил сигнал до румънския държавен секретар по околната среда, за да се предприемат действия по преместването на съда далеч от града. Вече има и координация между представителите на пожарната от двете страни на границата, за да бъде потушено това тлеене, заяви още инж. Цонка Христова.

Причините за непрятните миризми са пожарите на територията на град Русе и нерегламентирано изгаряне на следжътвени отпадъци на територията на съседната страна.

Продължава...

Възникнал е технически проблем с горещата телефонна линия

Възникнал е технически проблем с телефон 082 809 281. До отстраняването на техническата неизправност гражданите могат да подават сигнали за нередности в околната среда на тел. 112. 

Продължава...

Стойка за колелета и изложба с детски рисунки в ремонтираното фоайе на РИОСВ-Русе

 

От днес служителите на екоинспекцията, идващи на работа с велосипеди и тротинетки могат да се възползват от новата стойка. Тя е поставена в широката част на партерния етаж по инициатива на директора на РИОСВ-Русе инж. Цонка Христова.

В наскоро ремонтираното фоайе бенефициентите на услугите на РИОСВ-Русе могат да разгледат изложба с  детски рисунки на отличени автори в Международния екологичен форум за еко-проекти „Сребърна“ - 2022 г. Той се организира ежегодно от Центъра за подкрепа за личностно развитие - Обединен детски комплекс (ЦПЛР – ОДК), Силистра.  В рамките на Форума се провеждат и Международни конкурси за рисунки и литературно творчество на екологична тематика, под надслов: „Планетата земя – безценен дар“. Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе е постоянен партньор в организацията и провеждането на форума.

Продължава...

Експертите на РИОСВ-Русе извършват инвентаризация на обекти от източна промишлена зона на Русе

В ход е инвентаризация на обекти,  отвеждащи отпадъчните си води в канализационен колектор, собственост на „Топлофикация Русе“ АД, който зауства в река Дунав. Инветаризацията се извършва по заповед на директора на РИОСВ-Русе инж. Цонка Христова, по  повод постъпили сигнали от служители на „Дунавски Драгажен Флот“ АД за изтичане оцветени води в река Дунав.

Колекторът на топлофикационното дружество е функциониращ още с изграждане на централата. Като оператор с комплексно разрешително (КР), дружеството има определени точки - за заустване и за мониторинг, записани в  КР, които се намират на площадката му. Прилежащата територия, през която преминава този колектор,  е била собственост на топлофикационното дружество. След разпродаване на имоти или части от тях, настоящите оператори също използват този колектор. В РИОСВ-Русе има налична информация, предоставена от топлофикационното дружество за 25 действащи и заустващи отпадъчните си води в него.

Към момента са проверени 7 дружества и са ревизирани шахтите им преди включването им в колектора. Дейностите на фирмите са разнообразни - складови бази, фуражен завод, обработка на стъкла, бетонови възли и др. При необходимост и по преценка на експертите ще бъдат взети водни проби.

Резултатите от инветраризацията ще бъдат обобщени до края на текущия месец. Предвижда се през този период и проверка за спазване условията на КР „Топлофикация Русе“ АД.

На територията на Източна промишлена зона има два колектора – „България“, който е открит и този на ТЕЦ-Русе. В рамките изпълнявания воден проект в гр. Русе колектор „България“, както и „Трети март“ (от Западна промишлена зона)  ще бъдат присъединени към Градската пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ-Русе). За колектора на ТЕЦ-Русе ще търсят алтернативни решения, касаещи използването му в съответствие с изискванията на Закона за водите. 

Продължава...

Галерия