За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Весели празници от екипа на РИОСВ-Русе!

Екипът на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе пожелава на своите бенефициенти, партньори,  съмишленици и приятели здраве, щастие,  професионални успехи, чиста околна среда и богата природа!

Продължава...

С общо 6 акта и 28 предписания завърши комплексната проверка на две предприятия в Западна промишлена зона на Русе

Експертите на РИОСВ - Русе приключиха комплексната проверка на „Оргахим“ АД и „Оргахим Резинс“ АД, назначена със заповед на директора на екоинспекцията по повод множество оплаквания на жители на Русе за неприятни миризми през октомври от западните и централните части на гр. Русе.  

Дружеството „Оргахим“ АД подлежи на контрол по компоненти и фактори, а „Оргахим Резинс“ АД е оператор с комплексно разрешително.

По компонент „Води“ са обследвани канализационните връзки към пощадковата канализация на двете дружества посредством използване на водоразтворими бои. Установени са следи от нерегламентирано използване на сифони към производствените помещения, заради което е приложена принудителна административна мярка - сифоните са пломбирани, като по този начин е ограничено използването им за нерегламентирани цели.

Извършена е демонстрация на работата на пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) на „Оргахим“ АД за пречистване на силно замърсени налични отпадъчни води (ОВ), събрани на площадката в контейнери. Установено е, че при индивидуален подход към всеки цвят на ОВ се постига пречистването им.

При проверка на локалната пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ), експлоатирана от „Оргахим Резинс“ АД, са установени химически продукти с миризма на разтворители, които не могат да бъдат пречистени при наличната технология. Станцията незабавно принудително е спряна с оглед да не се допусне отвеждането на тези замърсени води в градската канализационна мрежа по бул. „Трети март“, която зауства в река Русенски Лом. Допуснатото наличие на химически продукти е нарушение на условие в КР на дружеството.

По фактор „Отпадъци“ е констатирано смесване на различни по вид и състав опасни отпадъци. Това нарушение са отнася за двете дружества. Констатирано е също, че при пускане на всяка партида готова продукция се отделя определено количество, което да послужи като контролна (арбитражна) проба, за което не е потвърдено дали се третира като отпадък или се използва като продукт по предназначение.

За констираните административни нарушения на двете дружества са съставени общо 6 акта - за смесване на отпадъци, за неизпълнение на условие в КР, за процедурни несъответствия по управлението на опасни химични вещества, както и неуведомяване на контролния орган за монтиране на спомагателни съоръжения за производството.

На дружествата са дадени общо 28 предписания по компоненти и фактори на околната среда, които се отнасят до цялостната дейност на площадките - работата на съоръженията, от които се формират отпъдъчни води, от които се генерират отпадъци и т.н. Едно от предписанията е свързано с разработка на контактна форма за подаване на сигнали към интернет страницата на дружествата, като в инспекцията следва да се представя обобщена месечна справка за постъпилите сигнали и предприетите по тях действия от операторите. Предстои последващ контрол за спазване на дадените предписания.

Продължава...

РИОСВ-Русе с нов образователен продукт – „Събирай – рециклирай“

РИОСВ-Русе подготви комплекти за разделно събирне на отпадъци, предназначени за деца от  прeдучилищен етап на образование в детските градини. Комплектите съдържат три цвята контейнери, обозначени със символа за рециклиране, стикери и карти за игра на предмети, които трябва да се изхвърлят в съответния цвят кош и указателно табло. Изработването на комплектите е част от проекта „Събирай – рециклирай“, с който инспекцията участва в националната програма „Mладежи за околната среда” на Министерството на околната среда и водите. В проекта ще бъдат включени по три детски заведения, в трите областни града, като комплектите ще им бъдат предоставени безвъзмездно през следващата година. 

За по-големите ученици,  които се включват в екологичните инициативи на инспекцията, са  подготвени  чаши и текстилни торби за многократна употреба, като  те ще са част от предметните им награди.

Целта на проекта „Събирай – рециклирай“ е възпитаване на отговорно отношение към околната среда и създаване на навици за разделно събиране на ежедневно генерирания отпадък в детските и учебни заведения.

IMG 8486 RIOSV RUSE PR mladeji 2022 IMG 8492

 

Продължава...

Експертите на РИОСВ-Русе провериха 82 обекта от контролираната територия през ноември

През месец ноември експертите от РИОСВ-Русе са извършили 88 проверки на 82 обекта от контролираната територия. От тях 53  бр. са планови, а 35 бр. – извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 65 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия с екологичното законодателство.

За установени административни нарушения на Закона за опазване на околната среда и специализираната уредба на две юридически лица са съставени актове.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби, имуществени санкции са 1 842,19 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 2 556,75 лв. От Национална агенция по приходите (НАП) през месец ноември са преведени 1 842,19 лв. по наказателни постановления. От получените суми през месец октомври 2022 г., на общините през месец ноември са преведени 1610, 40 лв. Най–голяма сума е получила Община Разград – 996 лв. 

През ноември месец са постъпили общо 80 сигнала, получени нa зеления телефон, по електронна поща, чрез контактната форма в Интернет, чрез системата за документообработка и на централата на РИОСВ-Русе. От тях 7 са препратени по компетентност, 5 са основателни, 64 са неоснователни и по 4 сигнала предстои извършване на проверка.

През месец ноември 2022 г. данните за качеството на атмосферния въздух, регистрирани в пункта за мониторинг в гр. Русе отчитат единадесет денонощия с превишения на средноденощнaта норма за фини прахови частици 10 микрона (ФПЧ10). Превишенията в град Русе са свързани с реконструкцията на водопроводната мрежа по уличните платна в района на АИС „Възраждане“ и интензивния автомобилен трафик по ремонтираните, но неасфалтирани участъци в часовите периоди от 18 до 21 часа, което е отчетено от пункта. След средата на месеца и след асфалтиране на посочените пътни участъци, превишения от АИС „Възраждане“ не са констатирани.

Пълният текст на месечния отчет контролната дейност през ноември е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: https://www.riosv-ruse.org/kontrolna-deinost/16236-mesechni-spravki-za-kontrolna-deynost

Продължава...

Екип на РИОСВ-Русе обмени международен опит в поддържащите дейности във влажни зони

 MG 1967 1 2022
Екип по проекта на РИОСВ-Русе „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в ПР „Сребърна“ посети две влажни зони в селата Фуентес де Нава и Боада, в Паленсия - автономната общност Кастилия и Леон (Испания), в началото на тази седмица. 

Целта на работното посещение е проучване на международния опит в областта на драгиране на езера, изземване на тиня и др. поддържащи дейности във влажните зони, както и оценка на тяхното въздействие върху видовете местообитания в защитените територии.

Лагуните Ла Нарва и Боада са били част от голяма влажна зона, овлажнявана по естествен начин от снеготопенето в съседните планини. В последствие те са били пресушени в опит да се отвоюва земеделска територия, подобно на практиката в България през 50-те години на миналия век. Със съвместните усилия на Фондация за глобална природа (Fundation Global Nature), държавата, бизнеса и местните общности двете влажни зони са въстановени, създавайки екосистемни услуги и осигурявайки чудесни възможности за опазване на биологичното разнообразие, за  еко и орнитологичен туризъм, биологично земеделие, работа за местното население и др. По време на теренната работа бяха наблюдавани птици от видовете Голяма дропла (Otis tarda), Сив жерав (Grus grus) и др.

Подобни дейности за поддържане на оптимално водното ниво, драгиране на тиня, косене  на тръстика и оползотворяването им са заложени и в проекта, който се изпълнява на територията на поддържан резерват „Сребърна“. По време на работното посещение екипът за управление на проекта се убеди лично в ползите от изпълняваните дейности. Те кореспондират напълно с концепцията за управление на биосферните паркове, какъвто е и резерватът „Сребърна“.  

Продължава...

Изложба с рисунки и фотографии на автори от конкурса „Да уловиш мига - 2022 г.“ е подредена във фоайето на РИОСВ-Русе

Изложба с отличените автори на рисунки и фотографии в Националния конкурс „Да уловиш мига“ - 2022 г. е подредена във фоайето и информационния център на  РИОСВ-Русе. Конкурсът се организира и провежда за седма поредна година от Основно училище „Отец Паисий“-Русе, с партньорството на екоинспекцията. В  инициативата са се включили  деца от цялата страна, които са изпратили  близо 700 авторски фотографии и рисунки. Тази година, на церемония, провела се в Русенски университет  „Ангел „Кънчев“, РИОСВ-Русе отличи със специални награди шестима автори.

ОУ „Отец Паисий“ гр. Русе има 156 годишна история с богати традиции и постижения. Богатство на училището са талантливите ученици с изявени способности в областта на математиката, изобразително изкуство, английски език, информационни технологии и спорта. През годините училището е реализирало много съвместни екологични инициативи с РИОСВ-Русе.

Списъкът с отличените автори от РИОСВ-Русе в съответните възрастови групи е публикуван на интернет страницата на инспекцията: https://www.riosv-ruse.org/ekologichno-obrazovanie

Пълният списък на отличените автори е публикуван на интернет страницата на Основно училище „Отец Паисий“-Русе:  https://www.otetzpaisii.com/

Продължава...

Двадесет и седем проекта от цялата страна са класирани в XIV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”

Конкурсът се организира в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г., по инициатива на Министерството на здравеопазването и в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите, Офиса на СЗО в България и Българския младежки Червен кръст.

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ обхваща три възрастови групи за участие – 1-4 клас, 5-7 клас и 8-12 клас и включва две тематични области: „Ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол“ и „Здравословно хранене и физическа активност“.

В проектите са реализирани интерактивни дейности за ограничаване на рисковите за здравето фактори. Тези дейности включват разработването на електронни приложения, интернет сайтове и електронни книги за здравословно хранене, спортни прояви – състезания и турнири; туристически и еко походи; ролеви игри; дебати и дискусии; сътрудничество и работа в екип между поколенията с цел запазване на българските традиции; почистване на замърсени райони в различни населени места в страната и др.

Общият брой проекти, които успяха да финализират успешно, са 27: в категорията  от 1-ви до 4-ти клас – 6 проекта; от 5-ти до 7-ми клас – 12 проекта и от 8-ми до 12-ти клас – 9 проекта.

Министерствата – партньори на инициативата класират по три призови места (за 1-во, 2-ро и 3-то) във всяка възрастова група.

Министерството на здравеопазването, Офисът на СЗО в България и Българският младежки Червен кръст връчват и една специална награда.

Класираните участници ще получат грамоти и предметни награди, изпратени до директорите на техните училища.

Министерството на здравеопазването изразява благодарност към всички ученици, учители, ръководители на училища и граждани, участвали в реализацията на проектите.

Класираните проекти са приложени в таблици по възрастови групи:

Приложение № 1 първа възрастова г-па 1-4 клас

Приложение № 2 а възрастова г-па 5-7 клас

Приложение № 3 трета възрастова г-па 8-12 клас

Продължава...

Няма опасност за околната среда вследствие на възникналия инцидент в Източна промишлена зона в Русе

Няма непосредствена опасност за околната среда вследствие на възникналия днес инцидент в „Лубрика“ АД, в Източна промишлена зона на гр. Русе.

След получен сигнал за взрив на цистерна на територията на предприятието, директорът на РИОСВ-Русе инж. Цонка Христова и експерти извършиха оглед на място. От компетентните институции са предприети всички необходими мерки за овладяване на  ситуацията, при която има човешка жертва.

Моментните данни от автоматичната станция на контрол качеството на атмосферния въздух, която е разположена на територията на Втора РСПБЗН-Русе не показват превишения на следените атмосферни замърсители при възникването на инцидента. Метеорологичните условия са благоприятствали за бързото разсейване на димните газове от взрива. Посоката на вятъра е била северозападна и газовете не са се разнесли към  града. Маслата, които са били в цистерната и използваните гасителни средства са постъпили в приемната шахта -  каломаслоуловител на предприятието.

„Лубрика“ АД е оператор с издадено комплексно разрешително. Дружеството е информирало инспекцията за възникналия инцидент. След приключване на разследването по случая РИОСВ-Русе ще упражни последващ контрол.  

Продължава...

Считано от днес директор на РИОСВ - Русе е инж. Цонка Христова

Считано от днес,  17 ноември 2022 г., директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе (РИОСВ-Русе) е инж. Цонка Христова.

В рамките на месец, директорите на екоинспекциите в Русе и Велико Търново изпълняваха ръководни функции на принципа на временна ротация, с цел обмяна на опит и добри практики в прилагането на екологичното законодателство. 

Продължава...

Галерия