За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

През ноември не са регистрирани превишения на фини прахови частици в Русе

Автоматичната измервателна станция на ИАОС (АИС) „Възраждане” в Русе не е регистрирала превишения на нормите за фини прахови частици 10 микрона през ноември. Това сочат данните от месечната справка, която се публикува на интернет страницата на инспекцията.

За сметка на това, появата на първите мъгли за сезона и наличието на безветрие повишиха нивата на този атмосферен замърсител в началото на декември, когато са отчетени три превишения на среднодененощната норма норма от 50 (μg/m³). Най-високи концентрации са регистрирани на 2 декември, като е отчетена стойност 82.3 микрограма на кубичен метър, което е 1.7 пъти над нормата. Паралелно с това са регистирани повишени концентрации на азотни оксиди, бензен и въглероден оксид, предимно в часовия диапазон от 18.00 до 00.00 ч.  Това е показателно за влиянието на битовото отопление върху качеството на въздуха в приземния слой.

За град Русе от началото на годината до настоящия момент има тридесет  дни с превишения на фин прах. В град Силистра, където също се провежда непрекъснат мониторинг на качеството на атмосферния въздух, до момента е регистрирано само едно превишение на нормата за фини прахови частици 10 микрона.

Продължава...

Пломбирано е канализационно отклонение към Бели Лом на предприятие от Разград

Контролна пломба на канализационно отклонение от колектор на „АДМ – Разград“ ЕАД е поставена вчера при извънредна проверка в Разград. Мярката е превантивна и е във вразка с предотвратяване замърсяването на река Бели Лом от потенциално нерегламентирано заустване на непречистени отпадъчни води от предприятието във водоприемника.

Отклонението е на територията на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) – Разград и е част от канализационен колектор, довеждащ производствените отпадъчни води на „АДМ – Разград“ ЕАД в станцията за пречистването им. То има функцията на отток, с мониран спирателен кран и служи за отклоняване на отпадъчните води към водоприемника при аварийни ситуации.

На дружеството „АДМ – Разград“ ЕАД са дадени предписания да не се допуска нарушаване целостта на пломбата без уведомяване и съгласие на инспекцията, както и да се осигури техническа възможност за пломбиране на друго свързано съоръжение.

В деня на проверката са взети и контролни проби от „Биовет“ АД-клон Разград, заустващо ОВ в река Бели Лом. Към момента дружеството има наложена текуща месечна санкция в размер на 7 796 лв. Резултатите ще стана ясни до седмица, като в зависимост от тях ще бъде коригиран размерът на санкцията.  

Продължава...

На пресконференция ще бъдат представени резултатите от проекта на РИОСВ-Русе в Сребърна

Резултатите от проект „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в Поддържан резерват  „Сребърна” ще  бъдат представени на пресконференция в. Силистра. В нея ще вземат участие членове на екипа, реализирал проекта, представители на местната власт и заинтересованите институции.

Пресконференцията ще се проведе на 20 декември 2023 г., от 11 ч., в  , в зала „Дунав“, на хотел „Дръстър“, гр. Силистра.

Проектът е реализиран от РИОСВ – Русе за период от 48 месеца на територията на поддържан резерват Сребърна. Той е финансиран по Оперативна програма Околна среда  2014-2020 г., Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ и е на стойност 9 048 822,19 лева, от които 85 % средства на ЕФРР (7 691 498,86 лв.) и 15% (1 357 323,33 лв.) национално съфинансиране.

Основните дейности са свързани с изграждане на западен канал, реконструкция и рехабилитация на прилежащи съоръжения, закупуване на специализирана техника за косене на тръстика и отстраняване на тиня и кочки, проучване на хранителната база на голям воден бик, зарибяване на езерото Сребърна, поддържащи дейности в пеликанската колония и др. 

Продължава...

Приложена е принудителна административна мярка спрямо „Оргахим резинс“ АД

Принудителна административна мярка е приложена вчера на „Оргахим Резинс“ АД чрез пломбиране на байпасно канализационно отклонение, намиращо се в новоизградена ревизионна шахта, непосредствено преди входа на  пречиствателната  станция.

До мярката се стигна след съвместно обследване с „ВиК“ ЕООД - Русе на площадковата канализация с цветни бои, при планова проверка на дружеството през октомври. Констатирано е нерегламентирано използаване на байпасното отклонение, в резултат на което голяма част от отпадъчните води без необходимото пречистване заустват в градската канализационна мрежа. Това представлява нарушение на условие в комплексното разрешително на дружеството „Оргахим Резинс“ АД, за което е съставен акт по Закона за опазване на околната среда и е издадено наказателно постановление в размер на 30 000 лв.

Принудителната административна мярка е с постоянен срок и може да бъде премахната от контролния орган само при настъпване на аварийни ситуации.

Дружеството вече е изпълнило дадените предписания при предходна проверка за цялостно почистване на установените химически продукти в събирателната помпена шахта към пречиствателната станция, в която постъпват  всички потоци отпадъчни води от общата площадкова канализация на „Оргахим Резинс“ АД и „Оргахим“ АД.

Продължава...

Наказателни постановления за 90000 лева са наложени през ноември

Директорът на РИОСВ-Русе инж. Цонка Христова е издала десет наказателни постановления (НП) през ноември, с които на физически и юридически лица са наложени глоби и имуществени санции в размер на 90000 лв. Дружеството „Лортекс“  ЕООД, гр. Разград е санкционирано с пет наказателни постановления на обща стойност 25 000 лв., затова че не спазило дадените предписания за почистване на отпадъците от дейността, в нарушение на Закона за управление на отпадъците. За незспазване на условията в комплексните разрешителни са издадени НП на „Линамар Лайтс Металс Русе“  ЕООД и „Оргахим Резинс“ АД. По Закона за водите наказателно постановление е издадено на  „Водоснабдяване Дунав“  ЕООД - гр. Разград. За неизпълнение на мерките в Общинската програма, което не е довело до ежегодно намаление на броя на превишенията на нормите за вредни вещества,  е санкциониран кметът на община Русе.

Общият брой на проверките през ноември е 129 на 122 обекта от контролираната територия. В рамките на осъществения контрол са дадени 48 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия с екологичното законодателство.

През ноември са съставени 6 акта за установяване на административни нарушения.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби, имуществени санкции са 19 076,96 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 3 609,40 лв. По сключени споразумения по чл. 58г от ЗАНН са постъпили 2 800 лв. От структурите на НАП през месеца са събрани и приведени 76,96 лв по имуществени санции.

Пълният текст на месечната справка за осъществената контролна дейност през ноември е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе: https://www.riosv-ruse.org/kontrolna-deinost/16236-mesechni-spravki-za-kontrolna-deynost

Продължава...

Ясни са резултатите от специфичните измервания на въздуха в Русе

РИОСВ-Русе получи резултатите от Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) за изпитването на полицикличните ароматни въглеводороди - бензо(а)пирен и нафтален. Пробонабирането беше извършено паралелно с извънредното измерване на качеството на атмосферния въздух в Русе през периода 3 - 6 октомври от  Мобилната автоматична станция (МАС), в района на Русенски университет „Ангел Кънчев“. Пробите са анализирани в ИАОС по  газ-хроматографски метод.

За показател нафтален законодателството е предвидило две норми - маскимално еднократна за половин час и средноденонощна, а за бензо(а)пирена - средногодишна. Отчетените от МАС стойности на двата показателя са под границата на количествено определяне. В рамките на три денонощия станцията не е отчела и наднормени стойности на останалите органични замъсители - бензен, толуен и ксилен.

Наличието на полициклични ароматни въглеводороди във въздуха е показателно за накои производства в града, но тези вещества могат да се отделят и като отпадъчни газове от транспорта.

Резултатите от извънредното измерване ще бъдат предоставени на Регонална здравна инспекция – Русе.

Продължава...

Приключи строителството на западния канал в резерват „Сребърна“

С официална церемония днес беше отбелязано приключването на строителството на обект „Западен канал с преливник“. Събитието беше в Природонаучния музей в с. Сребърна, като участие взеха областният управител на област Силистра Минчо Йорданов, председателят на Общинския съвет Димитър Трендафилов, кметът на Община Силистра Александър Сабанов, кметовете на селата Сребърна, Ветрен и Айдемир, представители на държавни институции, възложителите, строителния надзор и изпълнителите на проекта.

Общата дължина на канала е 2165 м, като от река Дунав към бетоновия  преливник  продълбоченото пространство е с дължина 420 м, а след него в посока централно водно огледало дължината на съоръжението достига до 1745 м. Каналът е заключен от две диги – западна, достигаща до рибарско селище „Танасово“, и източна, укрепена с габиони, за осигуряване на устойчивост на инфраструктурата и брегоукрепване. Двете диги образуват фуния към преливника, а след него е изграден водобоен кладенец (утаител), чиято цел е задържане на твърдите частици и тиня, увлечени при навлизане на свежи води от река Дунав.

Една от основните причини за изграждането на обект „Западен канал с преливник“ е възстановяване на условията за естествената циркулация на водата в езерото при преливане на река Дунав, която е съществувала преди 1948 г., с изграждане на комплекса от два канала: входен (западен) и изходен (източен, сегашният „Драгайка“). Това ще създаде условия за по-значима циркулация на водите в езерото и условия за мобилизиране на придънната тиня и за изнасянето й  в река Дунав.

С изграждането на това съоръжение приключва проектът „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в ПР „Сребърна”, изпълняван от РИОСВ-Русе. Общата инвестиция по строителството на обекта е 4 868 005,20 млн. лв без ДДС, като финансирането е осигурено от ОП „Околна среда 2014-2020 г.“.

Продължава...

Приключва строителството на канала в Сребърна

Приключват строителните дейности  на обект „Западен канал с преливник“  на територията на поддържан резерват „Сребърна“. По този повод ще се проведе публична церемония на 29 ноември, от 11 ч. в западната част на резервата.

Каналът  е с дължина 2165 м, като към него е изграден бетонов преливник. Целта на съоръжението е да подпомогне естествената циркулация на водата в езерото Сребърна при високи стоежи на река Дунав, което ще окаже благоприятно природозащитното въздействие на целевите природни местообитания и популациите на консервационно значимите видове в резервата.

Строежът на западния канал е най-важната дейност на проект „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в ПР „Сребърна”, изпълняван от Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе. Той е финансиран от Оперативна програма:  „Околна среда 2014 – 2020 г.” и се реализира в рамките на 48 месеца – от декември 2019 г.  до края на настоящата година.

Продължава...

За поредна година РИОСВ - Русе отличи автори в Националния конкурс „Да уловиш мига“

РИОСВ-Русе отличи с грамоти и предметни награди участници в Националния конкурс  „Да уловиш мига - 2023 г.“. Конкурсът се организира и провежда за осма поредна година от Основно училище „Отец Паисий“ -  Русе, с партньорството на екоинспекцията. На церемония днес в училището специална награда получи Ивайла Анчева от III а клас на училището - домакин. Останалите отличени автори в категория рисунка са Йоанна Илиева и Марая - Стефани Димитрова от Арт клуб „Цветно“ при Младежки дом „Захари Стоянов“ гр. Добрич и Симона Тутекова от ЦПЛР ОДК „Гея“ - гр. Ловеч. В категория снимка, специалната награда е присъдена на Сава Даниел Стефонов, възпитаник на ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“ – гр. Севлиево.

Изложба с отличените автори в тазгодишното издание на конкурса „Да уловиш мига“   ще бъде подредена във фоайето на РИОСВ-Русе в началото на следващата година.

Пълният списък на отличените автори е публикуван на интернет страницата на училището:  https://www.otetzpaisii.com/

ОУ „Отец Паисий“ гр. Русе има 157 годишна история с традиции и постижения. Богатство на училището са талантливите ученици с изявени способности в областта на математиката, изобразителното изкуство, английският език, информационните технологии и спорта.

Продължава...

Галерия