За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Излекуван ням лебед е освободен в рибарниците на село Красен

Експерти на РИОСВ-Русе освободиха в природата тази седмица екземпляр от защитения вид ням лебед (Cignus olor), след  като му е оказана специализирана помощ в Центъра на рехабилитация и размножаване на редки видове (ЦРРРВ) в гр. Стара Загора.

Сигналът за намерена в безпомощно състояние птица е постъпил на 12 април, от местни жители на с. Красен (област Русе). Лебедът е намерен в центъра на селото. Организиран е своевременен транспорт, съвместно с ЦРРРВ-Стара Загора. В рамките на седмица, за защитената птица са положени необходимите ветеринарномедицински грижи. След възстановяването й, птицата е освободена в близост до района на сигнала, на подходящо за вида място – рибарниците край с. Красен. Към момента на акцията в района са забелязани и други екземпляри от същия вид.

РИОСВ-Русе напомня, че при намерен екземпляр в безпомощно състояние, е необходимо да се уведоми съответната регионална екоинспекция и да не се предприемат самостоятелни инициативи за спасяването и отглеждане на животните в домашна среда.

https://www.youtube.com/watch?v=7Gp1Jq_bKjU

Продължава...

60 проекта са допуснати до участие в XIII-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” 2021 г.

60 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са допуснати до участие в XIII-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”. Конкурсът се организира от Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на околната среда и водите, Министерството на младежта и спорта, Министерството на културата, Офиса на Световната здравна организация за България, Българския младежки Червен кръст и Националния център по обществено здраве и анализи.

„Посланици на здравето“ е една от инициативите на Министерството на здравеопазването в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора.

Целта на конкурса е превенция на поведенческите рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

Съгласно регламента допуснатите проекти са 60, като в категорията от 1-ви до 4-ти клас са допуснати 20 проекта; от 5-ти до 7-ми клас - 17 проекта и от 8-ми до 12-ти клас - 23 проекта.

Списъци с номинираните проекти, допуснати до участие във втора фаза на конкурса, можете да намерите в прикачените файлове.

Продължава...

Резерватът „Сребърна“ е залесен с нови над 46 000 броя фиданки от местни растителни видове

В  границите на поддържан резерват „Сребърна“ са посадени 46 243 дръвчета, на обща площ 217,1 дка и са осъществени горско-стопански мероприятия. Тe са част от дейностите на приключилия проект на РИОСВ-Русе, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“: „Подобряване на структурата и функциите на местообитания с код 91Е0* и 91F0 на територията на поддържан резерват „Сребърна“, изпълнен в рамките на 32 месеца.

В хода на реализацията на първоначално предвидените 7 дейности – изготвяне на проектно предложение, подготовка на документация за обществени поръчки, обследване на площите, лесовъдски дейности, закупуване на софтуер и специализирана техника и информация и комуникация по проекта, отпадна дейността по ограничаване на достъпа хора и коли до създадените залесени площи чрез поставяне на защитни съоръжения – габиони. Това се наложи, тъй като в този район се предвижда изграждането на захранващ канал по нов проект, изпълняван в момента от екоинспекцията. С отпадането на тази дейност е коригирана и стойността на проекта - 706 456,92 лв., от които 600 488,38 лв. са от Европейския фонд за развитие, 105 968,54 лв. представляват съфинансиране от държавния бюджет. 

Проектът за подобряване структурата и функциите на характерните приоритетни горски местообитания, е своебразно продължение на този, реализиран през 2013 г. на територията на резервата.  

С настоящия проект са приложени методи за пречупване и опръстеняване в горските територии на чужди (инвазивни) видове растения от вида гледичия, явор негундо, американски ясен и аморфа, включително и в тези, създадените чрез проекта от 2013 г. насаждения от местни дървесни видове, формиращи целевите местообитания. В период от 3-4 години третираните инвазивни видове ще отстъпят мястото си на местните новозасадени фиданки от видовете бяла топола, бяла върба, планински яснен, полски ясен и др.

Наред с лесовъдските мероприятия е закупена специализирана техника и софтуер, които са в помощ на управлението и поддържането на екосистемите в резервата. Предвидено е поддържащите  дейности  на младата гора да продължат още 2 години след приключването на проекта.

https://www.youtube.com/watch?v=3K3z6tUUvCA&t=31s

Продължава...

Приключи първият етап от мониторинга на въздуха с мобилната станция в Русе

Приключи първият етап от мониторинга на въздуха с Мобилната станция на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) в Русе. Станцията е извършвала измервания в района на „Топлофикация-Русе“ ЕАД, в Източна промишлена зона на града, за 13 денонощия (от 27 март т.г.), след което е била преместана специално в централните части на града за 5 денонощия, от където са оплакванията на жителите на Русе.   

В рамките на този период не са регистрирани превишения на следените показатели – фини прахови частици, серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид и озон. Същото важи и за измерените стойности на органичните замърсители – бензен, толуен и ксилен.

Независимо, че в гр. Русе има 2 стационарни станции, предвид специфичните оплаквания на гражданите, РИОСВ-Русе предложи на министъра на околната среда и водите градът да бъде включен в Годишния график, като Мобилната станция допълнително е оборудвана с  анализатори за органични замърсители. Предвидено е да прави измервания в град Русе през четирите сезона, за общо 51 денонощия,  като сега приключиха тези за пролетния сезон.

По данни от стационарната станция АИС „Възраждане“, разположена в централните части на град Русе от началото на месец март до настоящия момент са отчетени само 2 превишения  по показател фини прахови частици 10 микрона, на 12 и 13 март, съответно – 51.3 и 50.4 микрограма на кубичен метър, при норма 50 микрограма.  Ежемесечните резултати за нивата на фините прахови частици се публикуват на интернет страницата на РИОСВ-Русе.

Продължава...

Излюпиха се първите малки на къдроглавите пеликани в резервата „Сребърна“

Гнездовите двойки къдроглави пеликани, които първи загнездиха през настоящия сезон, се сдобиха с поколение. Малките са се излюпили на две от общо четирите дървени наколни платформи, разположени в северната част на традиционното гнездилище.

Останалите двойки, които първоначално загнездиха върху тръстиковите масиви около наколните платформи,  по-късно се преместиха на други места, в източните части на резервата. Обследвани са причините, като са извършени прегледи на записи от системата за видеонаблюдение. Установено е, че екземпляри от вида енотовидно куче (Nyctereutes procyonoides) отново са навлезли в гнездовата колония на защитените птици. Предполага се, че са подплашили гнездящите върху тръстиката пеликани, подобно на ситуацията от 2019 г.  

Предприети са мерки, като на незаселената част от колонията, разположена югоизточно от традиционното гнездилище, са поставени няколко живоловни капана, с цел хищниците да бъдат уловени. Опитът се е увенчал с частичен успех, като е уловен един екземпляр енотовидно куче, който е предаден за отглеждане на Зоопарк-Ловеч.

Енотовидното куче е чужд за България вид, който се среща в Северна България и Добруджа. Той не е защитен и представлява ловен обект според българското законодателство. Подобен случай беше регистриран преди две години, когато  гнездящите на земята птици се подплашиха и се преместиха в източна посока.

Опазването на колонията на къдроглавия пеликан е сред приоритетните дейности в резервата. В проект, изпълняван от РИОСВ-Русе са предвидени дейности като търсене на нови места, на които да бъдат създадени подходящи условия за гнездене на птиците – окосяване на тръстика и изграждане на нови дървени платформи.

 

Продължава...

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха 91 проверки през март

Експертите  на РИОСВ-Русе извършиха 91 проверки, съответно  56 планови и 35 извънредни на 88 обекта от контролираната територия. В рамките на осъществения контрол са дадени 26 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

За установени административни нарушения на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и специалните закони са съставени 10 акта, като 5 от тях са на физически лица, непредставили справки за изкупените количества билки през изтеклата година.

Директорът на РИОСВ-Русе Атнатоли Станев е издал 5 наказателни постановления, с които са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 450 лв.

През месец март 2021 г. не са налагани, спирани, отменяни и възобновявани текущи месечни санции. Общо събраната сума от РИОСВ-Русе по наложени глоби и имуществени санкции е 20 000 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 11 054,55 лв. 

През месец март са преведени 5 402, 87 лв. на общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. От получените суми през февруари, най-голяма сума през месец март е преведена на община Разград в размер на 5 168, 70 лв.

Предвид извънредната епидемична обстановка и големия брой заболели служители, проверките на място са ограничени.

Пълният текст на месечната справка е публикуван на интернет старницата на РИОСВ-Русе на адрес: https://www.riosv-ruse.org/kontrolna-deinost/16236-mesechni-spravki-za-kontrolna-deynost

Продължава...

На 22 март отбелязваме Световния ден на водата под мотото „Ценим водата“

Световният ден на водата се отбелязва на 22 март всяка година от 1993 г. насам под егидата на ООН и акцентира върху важността на достъпа до питейна вода. Темата през 2021 г. е „Ценим водата“ – тема, която поставя акцент върху стойността на водата и какво означава тя за хората.

Световният ден отчита важността на водата и насочва вниманието към 2,2 млрд. души на планетата, които живеят без достъп до питейна вода. Поставя фокус върху предприемане на действия за справяне с водната криза в световен мащаб.

Кампанията цели да се покаже как правилното ползване на водата ще спомогне в борбата с климатичните промени – за намаляване на наводненията, сушата, недостига на вода и замърсяването.

Водата е незаменима част от нашето ежедневие – за семейния живот, за прехраната, за културата и благосъстоянието на околната ни среда. В семейството, училищата и работните места водата може да означава здраве, хигиена, достойнство и продуктивност. На културно значими, религиозни и духовни места водата олицетворява връзката със сътворението, общността и самия себе си. В природата водата означава мир, хармония и съхранение.

Посланията на деня са свързани с петте перспективи за опазване на този жизненоважен ресурс в полза на всички:

Да ценим водните ресурси – естествените водни ресурси и екосистемите;

Да ценим водната инфраструктура – съхранение, използване, снабдяване;

Да ценим водните услуги – питейната вода, санитарно-хигиенните условия и здравните услуги;

Да ценим водата и нейния принос към производството и социално-икономическата дейност – храни и селско стопанство, енергетика и индустрия, бизнес и заетост;

Да ценим социално-културните аспекти на водата – развлечение, култура и духовен живот.

Повече информация за Деня на водата: информация, постери, брошура

Продължава...

РИОСВ-Русе призовава бенефициентите да подават дистанционно документите за предоставяните услуги

Във връзка с усложняващата се епидемиологична обстановка в страната, с оглед опазване здравето на гражданите  и служителите на екоинспекцията, от 16.03.2021 г. Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе призовава бенефициентите на услуги да използват следните канали за комуникация и подаване на заявления:

- електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;

- лицензирани пощенски оператори.

Предложенията и сигналите да бъдат подавани:

  • на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;
  • чрез лицензиран пощенски оператор;
  • чрез контактните форми на Интернет страницата на Инспекцията:
  • www.riosv-ruse.org - https://www.riosv-ruse.org/podai-signal или

                                            https://www.riosv-ruse.org/dialog/riosv-otgovarya

Запитвания и консултациии ще се извършват само писмено по посочените по-горе начини.

Въпросите, свързани с НИСО, следва да се задават в писмен вид до Изпълнителна агенция по околна среда.

Работното време на „Център за административно обслужване“ (ЦАО)

 е от 09:00 ч.до 17:30 ч.,  с почивни дни - събота и неделя.

Телефони за контакт: 082/ 820 774; 082/ 820 772 (вътрешен 229).

Централа: 082/ 820 772; 082/ 820 774.

Факс: 082/ 820 779.
(от 9.00 до 17.30 часа всеки работен ден)

Информационен център:
082/ 820 774; 082/ 820 772 (вътрешен 311)

„Зелен телефон“: 082/ 809-281 (денонощно)

Продължава...

РИОСВ-Русе даде предписания на общинските кметове за почистване на замърсени с отпадъци терени до средата на април

Екоинспекцията даде предписания на общинските кметове в срок до 16 април да почистят наличните замърсявания и нерегламентирани сметища на територията на населените места в поверените им общини.

Предписанията са ежегодни и целят предотвратяване и недопускане на замърсявания от нерегламентирано изхвърлени отпадъци в речните легла, дерета и прилежащите към тях терени, както и  създаване на незаконни сметища.

Общинските кметове следва да уведомят кметовете на населените места, както и да упражнят контрол по идентифициране и почистване на замърсените с отпадъци терени.  Това им задължение е разписано в Закона за управление на отпадъците, за което носят административно-наказателна отговорност, която предвижда индивидуална глоба от 3000 до 10 000 лв.  

Предписания за почистване на замърнени терени са изпратени и до Областните пътни управления в Русе, Разград и Силистра.

След средата на април експертите на РИОСВ-Русе ще упражнят контрол по места за спазване на дадените предписания.

Продължава...

България в Юнеско

Галерия