За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Методите за намаляване на биогени във влажните зони бяха обсъдени в двудневна кръгла маса

Експерти на РИОСВ-Русе обсъдиха с колеги и научни специалисти методите за намаляване на биогените във влажните зони на кръгла маса. Събитието се проведе в град Силистра и резервата „Сребърна“  на 13 и 14 октомври, като участие взеха представители местната власт, институции, неправителствени организации и др. заинтересовани страни.

Провеждането на кръглата маса  е част от мерките за популяризиране на влажната зона и защитените видове местообитания и добър повод за обмяна на добри практики в рамките на проекта, изпълняван от РИОСВ-Русе, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“.

Проблемите с увеличаване разпространението на тръстиката и друга влаголюбива растителност (сива върба) са свързани с повишеното количество биогенни елементи в почвата и водите. Това води до превземане на водните площи от растителността и промяна на характеристиките на екосистемите. Подобни процеси се наблюдават в езерата от Бургаския езерен комплекс, Шабленското и Дуранкулашкото езеро, и в  блатата в Природен парк „Персина“, споделиха участниците в кръглата маса.

През последните 20 г. в поддържан резерват  „Сребърна“ покритието на плаващите острови (кочки)  със сива върба е нараснало от 5% до 55%. Това води до понижаване на плаваемостта им, като при ниски водни нива те по-плътно прилягат към дъното, корените на върбите се вкореняват в уплътнената тиня и подлежащия под нея твърд субстрат. След прекъсването на връзката с реката, а по-късно спиране на изнасянето на тръстиката, в езерото настъпват гнилостни процеси (еутрофикация), в резултат на голямото количество биомаса, която само се натрупва без практически да напуска екосистемата. По тази причина дейностите, предвидени по проекта за намаляване на биогените  са свързани с отстраняване на кочки и драгиране на тиня в централното водно огледало.

До края на ноември следващата година ще бъдат окосени терени на площ  900 дка, а количeството на тинята, която ще бъде драгирана е  около 50000 м3, с дълбочина от 1,00 м. Всички дейности ще извършват в извън размножителния период на защитените видове, при строг  биологичен, хидрологичен и физикохимичен анализ преди, по време и след изпълнение на дейностите.

Участниците във форума, областният управител Николай Неделчев,  зам.-областният управител на Област Силистра Димитър Тодоров на терен се запознаха с работата на многофункционалната машина за косене на тръстика и драгиране на езерото, закупена по проекта. https://www.youtube.com/watch?v=UFKUKMe-Iyo

Към настоящия момент се извършват подготвителните дейности с косене на пробни площадки от изпълнителя на дейността.  

13 10 2022 Silistra 14 10 2022 1 Pontona 14 10 2022 Amfibia

Проект: „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в ПР „Сребърна“

 

Продължава...

Отличени са победителите в конкурса на РИОСВ - Русе и Община Силистра за любителска фотография

Директорът на РИОСВ - Русе инж. Цонка Христова и кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов отличиха днес любители-фотографи в съвместния конкурс, посветен на  50-годишнината от приемането на Конвенцията за опазване на световното наследство на ЮНЕСКО. Победителите получиха специални грамоти и предметни награди при откриването на кръгла маса в гр. Силистра по проект на РИОСВ - Русе, финансиран по Оперативна програма:  „Околна среда 2014 – 2020 г.”.

В конкурса са се включили любители-фотографи от Силистра, Разград, Исперих и Пловдив, но отличените 5-има автори са от гр. Силистра. Те представят резервата „Сребърна“ като чудесно място  за развлечение и познавателен туризъм през  всичките сезони на годината.

На първо място е класирана Нина Петрова за кадъра „Разходка в резервата“. Второто място е за Тихомир Александров, който по артистичен начин е заснел езерото Сребърна. За нощен кадър над голямото водно огледало е присъдено трето място на  Теодор Димитров. На четвърто място е класирана снимката на Румяна Лебедова „Пеликани в полет“. Петото място е за  Никола Огнев - автор на зимен кадър от резервата.

Поддържан резерват „Сребърна“ е обект на световното природно наследство на ЮНЕСКО от 1983 г. През 2017 г. е сертифициран като биосферен парк. Конкурсът за любителска фотография има за цел да се популяризира Сребърна не само като защитената територия, но и като обект на световното наследство. 

 

Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО (1972 г.) е най-ранният опит да се обединят в един документ концепциите за съхраняване на природата и за опазване на културните обекти. Културната идентичност е неразривно свързана с природната среда, в която се е развивала. Както творчеството на човечеството често се вдъхновява от красотата на природното обкръжение, така и някои от най-красивите природни обекти носят белезите на хилядолетна човешка дейност.

Днес в списъка към Конвенцията са включени 1154 обекта на природното и културно наследство, разположени в над 160 държави.

България е една от първите страни, присъединили се към Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство през 1974 г. Понастоящем в списъка на световното наследство са включени 10 обекта на територията на страната – 3 природни и 7 културни обекта: Природен резерват „Сребърна“; Национален парк „Пирин“; Национален парк „Централен Балкан – част от сериен европейски обект на световното наследство на ЮНЕСКО „Старите и вековни букови гори на Карпатите и други региони в Европа“; Боянска църква; Мадарският конник; Тракийска гробница Казанлък; Ивановски скални църкви; Рилски манастир; Античен град Несебър; Тракийска гробница Свещари.

Продължава...

119 обекта от контролираната територия на РИОСВ - Русе са проверени през септември

Експертите на РИОСВ - Русе са извършили 134 проверки на 119 обекта от контролираната територия през септември.  В рамките на осъществения контрол са дадени 72 предписания. За установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ - Русе са съставени 6 акта. Две от нарушенията са на юридическо лице от гр. Русе на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. Дружеството неправилно съхранява опасни вещества на открито (на площадка)  и не е изготвило оценка за безопасното им  съхранение в закрит склад.  Затова, че не водят електронна отчетна книга за отпадъците, са санкционирани други  две дружества от Русе. Останалите констатирани нарушения са: на Закона за водите - за  нерегламентирано заустване на отпадъчни води във воден обект в гр. Разград, и за неизвършени  собствени периодични измервания на организираните източници на вредни емисии, в разрез с изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух, за което е съставен акт на юридическо лице от гр. Бяла.

Общо събраните суми от РИОСВ - Русе по наложени глоби и имуществени санкции са 8 000 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 1 095, 84 лв.

От получените суми през предходния месец август 2022 г., на общините през месец септември са преведени 2 671,30 лв. Най–голяма сума е получила Община Разград – 1 652,10 лв.

Продължава...

Мобилната станция не регистрира отклонения от нормите на атмосферните замърсители в град Разград

Мобилната автоматична станция на Изпълнителна агенция по околна среда не регистрира отклонения от нормите за атмосферни замърсители в град Разград,  сочат данните от протоколите. Станцията е извършвала непрекъснат мониторинг в централните части на града, във втората половина на август, в рамките на 13 денонощия, проследявайки нивата на – фини прахови частици 10 микрона, серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, озон и сероводород. 

Това измерване е съгласно предварително утвърден график и е представително за летния период. До края на година ще бъде осъществен още един цикъл от измервания.

Мобилната станция на ИАОС в момента извършва последното измерване за годината в ОУ „Ангел Кънчев“ в град Русе.

Продължава...

През август се повишиха нивата на фините прахови частици в Русе и Силистра

През месец август преносът на пясък от пустинята Сахара повиши нивата на фините прахови частици 10 микрона (ФПЧ10) в градовете Русе и Силистра. В рамките на шест денонощия са регистрирани превишения на средноденонощната норма на този показател. Това сочат  данните от  месечната справка, която се публикува на интернет страницата на инспекцията. В същото време не се наблюдава повишение на нивата на фини прахови частици 2.5 микрона,  което доказва, че превишенията през третата деседневка на август, се  дължат на пренос на пясъчни маси. Анализът на данните за горецитирания период от другите станции за мониторинг на територията на Р България и Р Румъния, показват също превишения на този замърсител. 

Повишените нива на фините прахови частици оказаха влияние и върху средномесечната концентрация на ФПЧ10. За град Русе през август тя е  37,77 μg/m³, в сравнение с юли, когато е била 32,79 μg/m³, а за град Силистра съответно - 26,89 μg/m³, в сравнение 16,25 μg/m³ през юли.  

Броят на  регистрираните дни с превишения от началото на годината до момента за град Русе е 39, което надхвърли разрешените 35 в годишен план от  националното екологично законодателство. За град Силистра до момента по показател фини прахови частици 10 микрона са отчетени 12 дни с превишения. 

Нивата на останалите следени  атмосферни замърсители остават трайно ниски.

В град Разград приключиха измерванията на качеството на атмосферния въздух с Мобилната автоматична станция на ИАОС. Резултатите ще бъдат обявени след предоставянето на протоколите от измерванията от Регионална лаборатория-Русе.

Справката за измерените концентрации на ФПЧ10 се  изготвя до 20-то число на текущия за предходния месец, поради спецификата на метода на измерване на показателя в гр. Силистра. Публикува се ежемесечно на интернет страницата на инспекцията на адрес: https://www.riosv-ruse.org/mesechna-spravka-za-nivata-na-fpch10

Продължава...

Номиниране на младежки доброволчески инициативи в рамките на Европейската година на младежта 2022

МОСВ подкрепя дейностите на Министерство на младежта и спорта (ММС), посветени на Европейската година на младежта 2022 и като партньор съдейства за популяризиране на младежките доброволчески инициативи.

Една от дейностите, които ММС осъществява, е изготвяне и публикуване на Бяла книга за младежко доброволчество. Целта на Бялата книга е да популяризира доброволчеството сред младите хора и ползата от доброволчески дейности за младите, обществото и страната. В тази връзка ММС е изготвило покана за номиниране на доброволчески инициативи, които да бъдат включени в книгата и формуляр за номинация.

Няма ограничения по отношение на целите и мисиите на младежките доброволчески инициативи, както и в броя на номинациите.

Крайният срок за номиниране е 10 октомври 2022 г.

Продължава...

Европейска седмица на мобилността – 16-22 септември 2022 г.

Всяка година, Европейската комисия организира Европейска седмица на мобилността в периода 16-22 септември с провеждане на инициативи, чиято цел е да се обърне внимание на обществеността върху личния ангажимент в грижата за опазването на околната среда и за създаване на отговорно отношение и високо екологично съзнание в гражданите на Европейския съюз.

Темата на кампанията тази година е „По-добри връзки“. Темата е избрана, за да отрази желанието на хората от цяла Европа отново да осъществят връзка помежду си след месеци на изолация, забрани и ограничения. Хората могат да осъществяват връзка при среща на площада в градска среда и да останат свързани помежду си чрез обществения транспорт. По-добрите връзки в транспорта означават по-добре свързани обекти и хора, което е основна тема на Европейския зелен пакт на Европейската комисия.

Темата „По-добри връзки“ обхваща всички аспекти на устойчивия транспорт в градската среда, които могат да бъдат обобщени със следните думи на английски език, започващи с буквата „p“: хора (people), места (places), пакети (packages) и политики и планиране (policy & planning).

Освен това общественият транспорт си остава неизменен партньор за постигане на свързаност, безопасно пътуване и опазване на околната среда, заедно с активната и споделена мобилност и други извършвани по заявка и устойчиви варианти на транспорт. Свързването на „традиционните“ видове транспорт с нови цифрови решения си остава ключов аспект за бъдещето.

Ежегодно всяка община има възможността да участва в кампанията с изпълнението на един, два или и трите критерия – организиране на мероприятия по време на седмицата 16-22 септември, въвеждане на една или повече постоянни мерки, които да спомогнат прехода от личен автомобил към екологичен начин на придвижване, както и провеждането на Ден без автомобили (22 септември), когато една или повече улици биват затворени за движение на автомобили.

Платформата за регистрация за участие е отворена, като регистрацията може да бъде направена чрез официалната интернет страница на кампанията.

Налични са и тематични насоки за 2022 г. (на български език) в подкрепа на общините при провеждането на политика за устойчива градска мобилност.

Продължава...

Експертите на РИОСВ-Русе провериха 88 обекта през август

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха 99 проверки на 88 обекта от контролираната територия през август. От тях  59  бр. са съгласно плана за контролна дейност, а 40 са извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 25 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. За установено административно нарушение на Закона за биологичното разнообразие е съставен 1 акт.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби, имуществени санкции са 12 600 лв., по сключени спроразумения по чл. 58г от ЗАНН са 4 620 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 3 339,12 лв.  От получените суми през месец юли 2022 г., на общините през месец август са преведени 5 643,24 лв. Най–голяма сума е получила Община Разград – 4 915,24 лв.

От НАП през месец юли са преведени 130,00 лв. по наказателни постановления.

За 33 броя от разгледаните през август инвестиционни предложения, планове и програми, е указана необходимост от провеждане на процедури по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда. При анализ на характера на инвестиционните инициативи прави впечатление, че делът на тези в областта на енергийното стопанство е относително голям - около 44% (12 бр.), следван от инфраструктурните предложения – около 26% (7 бр.). По отношение на плановете и програмите се наблюдава същата тенденция. Разгледано е едно уведомление за изработване на Общинска програма за управление на отпадъците, а останалите 5 броя са в областта на енергийното стопанство.

Пълният текст на месечния отчет за контролната дейност през август е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе: https://www.riosv-ruse.org/kontrolna-deinost/16236-mesechni-spravki-za-kontrolna-deynost

Продължава...

Експертите на РИОСВ-Русе спасиха 12 щъркела през този сезон

Експертите на РИОСВ-Русе оказаха помощ на 12 екземпляра от вида бял щъркел (Ciconia ciconia) през  размножителния период тази година. Сигналите са постъпвали от трите области, като в спасителните акции са участвали кметовете на населените места и служителите на електроразпределителните дружества.

Всички птици са изпратени в Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора за рехабилитация или доотглеждане. При част от случаите се касае за паднали от гнездата млади екземпляри.

Към настоящия момент птиците от защитения вид  са напуснали гнездата си и са предприели дългите миграционни полети. По сигнали от местното население предстои да се поставят платформи по електрическите стълбове, върху които са изградени щъркелови гнезда, опиращи електропреносната мрежа.  

Белият щъркел (Ciconia ciconia) е представител на семейство Щъркелови. Гнезди и отглежда потомството си в Европа (включително и България), Северна Африка, Близкия изток и Централна Азия. Извършва сезонна миграция в Субсахарска Африка, Западна Индия и по-рядко в южните части на Арабския полуостров.

Видът е синантропен и гнезди в близост до човешки поселения. Птиците изграждат гнездата си върху комини, стълбове от електропреносната мрежа, покриви или паметници. Над страната ни преминава най-големият миграционен поток на вида към Африка и обратно. Тук се събират птиците от източната миграционна популация и образуват огромни ята, които почиват и набират сили на няколко места по Българското Черноморие.

Видът е защитен от Закона за биологичното разнообразие и е включен в Червената книга на България.

 

Продължава...

Галерия