За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

48 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са наградени в XIII издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”

Конкурсът се организира в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г. по инициатива на Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерство на образованието и науката, Министерство на културата, Министерство на младежта и спорта, Министерство на околната среда и водите, Офиса на СЗО в България и Българския младежки Червен кръст.

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ обхваща три възрастови групи за участие: 1-4 клас, 5-7 клас и 8-12 клас и включва две тематични области: „Ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол“ и „Здравословно хранене и физическа активност“.

В проектите са реализирани интерактивни дейности за ограничаване на рисковите за здравето фактори. Тези дейности включват спортни прояви като състезания, турнири по футбол, баскетбол и др.; туристически и еко походи; ролеви игри; дебати и дискусии; сътрудничество и работа в екип между поколенията с цел запазване на българските традиции; разработване на сайтове и електронни книги за здравословен начин на живот и хранене, почистване на замърсени райони в различни населени места в страната и др.

Общия брой проекти, които бяха реализирани успешно и са наградени, са 48: в категорията от 1-ви до 4-ти клас попадат 17 проекта; от 5-ти до 7-ми клас – 9 проекта и от 8-ми до 12-ти клас – 22 проекта.

Във връзка с обявеното извънредно положение и въведените противоепидемични мерки за ограничаване на COVID-19 в страната тази година няма да се проведе официално награждаване. Отличените участници ще получат грамоти и предметни награди, изпратени до директорите на техните училища.

Наградените проекти можете да видите в прикачените файлове:

Приложение № 1 първа възрастова г-па 1-4 клас

Приложение № 2 а възрастова г-па 5-7 клас

Приложение № 3 трета възрастова г-па 8-12 клас

Продължава...

Дружество от Източна промишлена зона в Русе ще бъде санкционирано за горене на отпадъци

Дружество, извършващо дейност - производство на матраци, в Източна промишлена зона на град Русе ще бъде санкционирано за изгаряне на отпадъци  от производството. Експертите на РИОСВ-Русе са констатирали нарушението миналата седмица при извънредна проверка по сигнал гражданин за черен дим, отделящ се от комина едно от халетата.

При оглед на площадката, както и на двете котелни помещения е установено изгаряне на отпадъци-картонени шпули. До котлите са били подготвени за изгаряне цели и начупени дървени палети.

Дружеството не притежава разрешителен документ за изгаряне на отпадъци. За отпадък – дървени палети не е извършена класификация на отпадъците, съгласно изискванията на специализирана наредба.

Изгарянето на отпадъци представлява нарушение на Закона за управление на отпадъци, за което на дружеството ще бъде съставен акт.

На законовия представител са дадени  предписания:  да преустанови изгарянето на отпадъци, както и да проведе необходимите процедури по Закона за управление на отпадъците – за класификация на отпадъците и водене на отчетност, а по  Закона за чистотата на атмосферния въздух – да представи досиета на климатичните инсталации, информационни листи за безопасност и да напарви регистрация за употребата на летливи органични съединения.  

Продължава...

Не са регистрирани превишения на нормата за фини прахови частици през октомври в Русе

Няма отклонения от нормата за фини прахови частици 10 микрона през месец октомври в Русе. Това сочат данните от месечната справка,  от станцията за непрекъснат контрол на качеството на атмосферния въздух АИС „Възраждане“, разположена в централните части на града. 

За град Силистра са регистрирани 4 минимални отклонения от нормата (50 µg/m3).

От началото на годината до края на октомври, според справката за град Русе са отчетени 18 дни с превишения на този атмосферен замърсител. За същия период в гр. Силистра те са 58.

С понижаването на температурите и началото на отоплителния сезон се регистрират превишения на ФПЧ10.  През първите 15 дни на ноември,  АИС „Възраждане“ в Русе е регистрирала 7 дни с превишения на средноденощна стойност за ФПЧ10 (50 µg/m3), като най-високата  стойност до момента е  74,7 µg/m3,  отчетена на 8 ноември.

За задържането на този атмосферен замърсител освен приноса на битовото отопление допринасят и метеорологичните условия – наличие на мъгла, безветрие и температурни инверсии, пренос на въздушни маси с прахови частици от Сахара, които  обуславят недоброто му разсейване.

Месечната справка за нивата на ФПЧ10 се публикува на интернет страницата на РИОСВ-Русе: https://www.riosv-ruse.org/mesechna-spravka-za-nivata-na-fpch10, а тази  за средноденощните нива на фини прахови частици ежедневно на адрес: https://www.riosv-ruse.org/danni-punktove/srednodenoshtna-kontzentratziya-na-fpch10

Продължава...

Почистени са двете екопътеки в резерват „Бели Лом”

Двата пешеходни туристически маршрута в резерват „Бели Лом” са почистени от растителност, с което е осигурена проходимостта им за пешеходци. Пътеките са регламентирани със Заповед РД – 377/29.03.2005 г. на Министъра на околната среда. Съгласно Закона за защитените територии в резерватите е позволено преминаването на посетители по маркирани пътеки, без отклоняване от маршрута. Целтта на тази разпоредба е да осигури възможност на любителите на природата да практикуват познавателен туризъм.  

През 2014 г. са изградени беседки, маси и пейки по двете пътеки -  м. „Изток чешма” - хижа „Кривня” и м. „Изток чешма” - м. „Кривненски път”. Поставени са  информационни табла.

Резерватът  „Бели Лом” е единствената защитена територия  от тази категория, в трите области, контролирани от РИОСВ-Русе. За него важат разпоредбите на Закона за защитените територии, които забраняват всякакви дейности, с изключение на пешеходен туризъм, охрана и научни изследвания. Ловуването, събирането на гъби и билки, дърводобив и др. са абсолютно забранени.

Повече информация за защитената територия може да бъде намерена на адрес: https://www.riosv-ruse.org/zashtiteni-teritorii/informatziya-za-zt-na-teritoriyata-na-riosv/16149-rezervat-%E2%80%9Ebeli-lom%E2%80%9D

Продължава...

Приключват поддържащите мероприятия в колонията на къдроглавия пеликан в резервата „Сребърна“

Приключиха дейностите по изграждане на дървена ограда около сегашната колония на къдроглавите пеликани в Поддържан резерват „Сребърна“. Оградата цели опазване на мътилата и люпилата на защитените птици от набезите на диви свине и хищни бозайници. Заедно с това до края на годината ще се поставят нови платформи за гнездене на защитените птици.

Тези дейности се реализират в рамките на изпълнявания от  РИОСВ-Русе проект: „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в ПР „Сребърна”, финансиран по  Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”.

Дървената ограда е с дължина около 242 метра, изградена е около наличните известни гнездови колонии, като височината й е 2 метра. Тя е разположена между тръстиковия масив и гнездовата колония с цел предпазване на гнездата от достъп на хищниците. Съоръжението не огражда колонията изцяло, а само от страната на тръстиковия масив, откъдето обикновено хищниците достигат гнездата. Оградата е на разстояние както от платформите, така и от наземните площи, които обикновено се използват за гнездене.

В рамките на проекта за тази година се предвижда изграждането на три понтона, върху  един от които ще бъде монтирана дървена платформа тип шейна. През 2023 година се предвижда поставянето на два понтона, върху всеки от които ще бъде монтирана по една дървена платформа тип шейна.

Използването на понтонни и комбинирани платформи дава  възможности за монтаж и демонтаж при необходимост, както и за преместването им. Предвижда се на ново място в тръстиковия масив да бъде извършено окосяване на тръстика и осигуряване на площи за гнездене. Мястото е определено в резултат на проучване на гнездовите навици на вида, местоположение на съществували в миналото гнездилища, анализ на факторите, определящи избора на места за гнездене от птиците.

Фирмата изпълнител на дейностите се ангажира с гаранционна поддръжка на съоръженията – оградата и платформите.

Една от заплахите върху гнездовия процес на къдроглавия пеликан в ПР „Сребърна“ е унищожаването на люпилата от диви свине и хищни бозайници. Заплахата е сериозна, тъй като води до смущения в гнездовия процес – птиците загнездват повторно, но малките се излюпват по-късно и има опасност да посрещнат неблагоприятните метеорологични условия на есента недостатъчно укрепнали и подготвени за самостоятелен живот. Такива нападения върху гнездовата колония са наблюдавани често, с периодичност от няколко години. Последно през април 2021 г. е наблюдавано унищожаване на мътилото на наземно гнездящите двойки в колонията от три индивида енотовидно куче (Nyctereutes procyonoides). Заплахата е идентифицирана, както в Плана за действие за опазване на къдроглавия пеликан в България 2013-2022 г., така и в актуализирания План за управление на ПР „Сребърна“.

 

 

Продължава...

Обработени са резултатите от взетите проби на две предприятия в Разград

Регионална лаборатория – Русе към ИАОС предостави на РИОСВ-Русе протоколи с анализ на взетите водни проби от предприятията „АДМ Разград“ ЕАД и „Биовет“ АД - клон Разград. Пробите са взети от мониторинговите точки, определени в комплексните им разрешителни на двете дружества, по време на извънредната проверка в Разград по сигнали за замърсяване на река Бели Лом в началото на октомври.

В отпадъчните води и на двата обекта са установени отклонения от показател химична потребност от кислород (ХПК), като само тези на „АДМ Разград“ ЕАД имат и отклонения от нормите за показател активна реакция (рH). Предстои спрямо двете дружества да се предприемат съответните  административно-наказателни мерки.

През октомври е проверено изпълнението на дадените предписания на дружеството „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД, експлоатиращо Градската пречиствателна станция за отпадъчни води на Разград. На място е констатирано, че е възстановена целостта на нарушените участъци от аварийния канал, с което е преустановено нерегламентираното заустване на непречистени отпъдъчни води в реката.

Продължава...

Започва изграждането на западния канал в поддържан резерват „Сребърна“

Днес, 21 октомври, с публична церемония „Първа копка“ е дадено началото на дейностите по изграждането на западен канал в Поддържан резерват „Сребърна“. На церемонията присъстваха заместник-областният управител на Област Силистра – Минчо Йорданов, кметът на град Силистра д-р Юлиян Найденов, кметът на с. Сребърна Георги Иванов, директорът на РИОСВ-Русе Анатоли Станев, ръководителят на проекта Анелия Николова, представители на заинтересовани институции, проектантите и изпълнителите на дейността, членове на екипа по проекта.

Изграждането на западен канал е една от основните дейности по проекта на РИОСВ-Русе „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в ПР „Сребърна”, финансиран по  Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”.

Дейността е от изключително значение, тъй като ще осигури връзката на влажната зона с Дунав, ще възстанови условията за естествена циркулация на водата и ще доведе до  подобряване проточността в езерото при преливане на реката, чрез комплекс от два канала - входен (западен) и изходен (източен – „Драгайка“). Разликата между скоростта на водата в западния и източния канал ще способства за мобилизиране на придънната тиня и изнасянето й с водния поток в река Дунав. Тази дейност е мотивирана като спешна мярка в Плана за управление на резервата от 2016 г., за устойчиво  подобряване състоянието на езерната екоситема в ПР „Сребърна“.

Каналът  ще бъде разположен в западната част на резервата, следвайки в по-голямата си част контура на западния бряг на езерото. Съоръжението ще представлява продълбочаване на земната повърхност по предварително обследван профил, в по-голямата си част, следвайки формата на сега съществуващия естествен канал в езерото Сребърна.

Дължината на бъдещото съоръжение е 2165 м, като ширината му  при р. Дунав  е 100 м, при преливника – 50 м, при стеснения край на входното ветрилообразно разширение на връзката с естествения канал – 20 м.

Изпълнител на обекта е ДЗЗД „Строител Дая“, които ще извършат дейностите по проектиране, строителство и авторски надзор на канала. Строително-монтажните дейности ще се изпълняват от фирма „Строител“ ООД.  Предвижда се западния канал да бъде изграден в период в рамките на 601 календарни дни, като строителните дейности ще се осъществяват извън размножителния период  на птиците.

Допълнителна информация за проекта

Повече снимки от събитието

 

Продължава...

Директорът на РИОСВ-Русе участва в съвместна среща за чистотата на въздуха в трансграничния регион Русе-Гюргево

Директорът на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе Анатоли Станев, заедно с Областният управител на Русе Борислав Българинов участваха вчера в съвместна среща за чистотата на въздуха в трансграничния регион Русе-Гюргево. Срещата се проведе в Агенцията за околната среда в Гюргево,  със съдействието на изпълнителния директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“ Лили Ганчева.  

Българските участници настояха пред румънските власти за упражняване на по-строг контрол и санкции при паленето на стърнища.  Поводът за това са  многобройните оплаквания на жителите на Русе  през лятото и есента за задимяване, пренос на сажди и наличие на задушлива миризма. Последният случай бе през втората половина септември, когато при пожар на територията на съседна Румъния  изгоряха над 316 декара предимно суха растителност, царевични масиви и тръстикови полета, което доведе до своеобразно трансгранично замърсяване.

По време на разговорите бе постигнато споразумение за своевременно информиране при пожари и аварии, водещи до замърсяване на водите и въздуха. Обмисля се и създаването на обща трансгранична група, която пряко да бъде ангажирана с отговорностите при съвместното реагиране и отстраняване на последствията при произшествия.

Директорът на РИОСВ-Русе обсъди с румънския си колега Йоана Попеску възможностите за сътрудничество между двете институции в областта на опазване на околната среда в трансграничния регион.  

Продължава...

Приключиха измерванията за качество на въздуха с мобилната станция в Източна промишлена зона на Русе

Мобилната станция (МАС) на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) в Русе приключи измервания за сезон - есен в Източна промишлена зона (ИПЗ). Станцията беше разположена в района на „Топлофикация-Русе“ ЕАД и извърши непрекъснати измервания на качеството на атмосферния въздух (КАВ) от 22 септември до 4 октомври тази година.

Не са установени превишения на пределнодопустимите концентрации на основните атмосферни замърсители – серни оксиди, азотни оксиди, въглероден оксид, озон и фини прахови частици 10 микрона, както и тези на органичните замърсители-бензен, тулоен и ксилен. Това сочат данните от предоставените протоколи  на Регионална лаборатория – Русе към ИАОС.

МАС по план в Русе ще извърши последното за годината измерване в рамките на 13 денонощия в края на календарната година.

Продължава...

България в Юнеско

Галерия