За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обследва се канализационната мрежа на две дружества в Западна промишлена зона на Русе

Експерти на РИОСВ-Русе извършват контролна проверка в  Западна промишлена зона на гр. Русе, при  която ще се направи обследване на канализационната мрежа на площадките на дружествата „Оргахим“ АД и „Оргахим Резинс“ АД с безвредни оцветители. Възможно е днес, 10 ноември 2022 г., да се наблюдава оцветяване на водите на р. Русенски Лом в червено, в района на заустващия колектор „Трети март“.

Продължава...

РИОСВ-Русе даде предписания на транспортната фирма за почистване на разлятия битум, вследствие на възникнал инцидент

Експертите на РИОСВ-Русе дадоха предписания  на транспортната фирма  „ЕН ЕС Лоджистик“ ЕООД да почисти изтеклия битум в канавка и прилежащия й терен, вследствие на възникнал инцидент на 8 ноември. 

Сигналът за обърната цистерна е постъпил в инспекцията  в 17.10 ч. чрез тел. 112. Извършена е незабавна проверка, при която e установено, че цялостта на цистерната е нарушена и горещото вещество се изтича по наклона към прилежащия горски терен, под главния път за гр. Русе, след моста при с. Писанец.

От компетентните институции са предприети всички мерки за обезопасяването и локализирането на разлива. Няма опастност за замърсяване на река Бели Лом.

Фирмата, транспортираща суровината  следва да почисти замърсените терени, да спази изискванията на Закона за управление на отпадъците и да го предаде на лицензирана фирма за обезвреждане. Предстои последващ контрол.

Продължава...

Изложба за обектите на ЮНЕСКО гостува в Природонаучния музей в с. Сребърна до края на ноември

До края на месец ноември посетителите в Природонаучния музей в с. Сребърна могат да разгледат гостуващата изложба с табла, дело на именития фотограф Иво Хаджимишев, представяща уникалността и красотата на български обекти на културното и природно наследство на  Организацията на обединените нации за образование, наука и култура - ЮНЕСКО. Гостуващата изложба е част от инициативите на РИОСВ-Русе за отбелязване на 50- годишнината на Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство, приета на 16 ноември 1972 г.

България е една от първите страни, присъединили се към Конвенцията през 1974 г. Понастоящем в списъка на световното наследство са включени 10 обекта на територията на страната, от които три природни (Национален парк „Пирин“, Природен резерват „Сребърна“ и „Старите и вековни букови гори на Карпатите и други региони в Европа“, част от Национален парк „Централен Балкан“) и седем културни обекта (Боянска църква, Мадарски конник, Тракийска гробница в Казанлък, Скални манастири при село Иваново, Рилски манастир, Старият Несебър и Тракийска гробница при село Свещари).

Поддържан резерват „Сребърна“ е обект на световното природно наследство на ЮНЕСКО от 1983 г., а през 2017 г. е сертифициран като биосферен парк.

Снимка: Иво Хаджимишев

Повече информация за Конвенцията и инициативите на инспекцията за отбелязване на годишнината е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: https://www.riosv-ruse.org/50-godishninata-ot-konventziyata-na-unesco

Продължава...

Експертите на РИОСВ - Русе съставиха 10 акта за установени нарушения през октомври

Експертите на РИОСВ - Русе съставиха 10 акта на физически и юридически лица от контролираната територия за установяване на административни нарушения през октомври. Четири от тях са за нарушения на Закона за управление на отпадъците, а по два акта съответно: на Закона за водите, Закона за чистотата на атмосферния въздух и Закона за опазване на околната среда.

Общият брой на проверките за месеца е 111 на 105 обекта. Дадени са 61 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби, имуществени санкции са 5 000 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 2 013 лв. От Национална агенция по приходите (НАП) през месец октомври са преведени 130,00 лв. по наказателни постановления. От получените суми през септември 2022 г., на общините през месец октомври са преведени 876, 67лв. Най–голяма сума е получила Община Разград – 611,07 лв.

Пълният текст на месечния отчет за контролната дейност е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: https://www.riosv-ruse.org/kontrolna-deinost/16236-mesechni-spravki-za-kontrolna-deynost

Продължава...

През 2022 г. Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО отбелязва своята 50-та годишнина

Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство е приета на 16 ноември 1972 г. от Генералната конференция на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура – ЮНЕСКО. Този уникален международен договор свързва в един документ концепциите за опазване на природата и на културните ценности. Днес в списъка към Конвенцията са включени 1 154 обекта на природното и културно наследство, разположени в над 160 държави по целия свят.

България е една от първите страни, присъединили се към Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство през 1974 г. Понастоящем в списъка на световното наследство са включени 10 обекта на територията на страната. Освен трите природни обекта, под защита са и 7 културни обекта: Боянска църква, Мадарски конник, Тракийска гробница в Казанлък, Скални манастири при село Иваново, Рилски манастир, Старият Несебър и Тракийска гробница при село Свещари.

Темата на юбилейната година е „Следващите 50: Световното наследство като източник на устойчивост, хуманност и иновации“. Пет ключови области насочват вниманието на световната общност към следващите 50 години: Изменението на климата и опазване на наследството; Балансирано представяне на включените обекти; Устойчив туризъм; Дигитална трансформация; Възстановяване след COVID-19.

По повод юбилея Министерството на околната среда и водите подготви изложба от 4 пана, организирана във входното фоайе в сградата на бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22. Чрез тях е представена ролята на Конвенцията за опазването на най-значимите природни обекти и културни постижения в световен мащаб за следващите поколения. Специално място е отделено на трите природни обекта от списъка на световното наследство на територията на България, а именно Национален парк „Пирин“, Природен резерват „Сребърна“ и Национален парк „Централен Балкан“ - част от сериен европейски обект на световното наследство на ЮНЕСКО „Старите и вековни букови гори на Карпатите и други региони в Европа“.

 

Продължава...

Раненият лебед от Русе се възстановява в спасителен център

Експерти на РИОСВ-Русе съвместно със Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора положиха усилия и ветеринарномедицински грижи за защитен вид птица от вида ням лебед (Cygnus olor).

Сигналът за бедстващата птица е постъпил в неделя, от района на Пристанище – Русе – Запад. На място са пристигнали експерти на инспекцията, които са установили ранен млад екземпляр, който вероятно подплашен, се е наранил  в метални предмети.  Вчера птицата успешно е транспортирана до Спасителния център, където му е оказана необходимата помощ. След възстановяването му ще се вземе решение къде ще бъде освободен в природата.

 

Продължава...

Мобилната станция на ИАОС извърши измерванията за сезон есен в Русе

С измерванията, проведени от 30 септември до 12 октомври, Мобилната автоматична станция (МАС) на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) приключи работа в Русе за календарната година. През периода, представителен за сезон есен, не са регистрирани отклонения от нормите на серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, озон и фини прахови частици и бензен, толуен и ксилен.

Станцията извърши общо четири измервания, за период от 13 денонощия всяко, в двора на ОУ „Ангел Кънчев“, за да следи качеството на атмосферния въздух в западната част на гр. Русе, по план, предварително утвърден от министъра на околната среда и водите.

Предстои да се вземе решение дали да бъдат заложени планови измервания за следващата година с МАС, както и в кой район на града да се осъществят.

С понижението на температурите са регистрирани първите превишения на нормата за фини прахови частици 10 микрона, които се дължат на отоплението от битовия сектор.  От началото на октомври АИС „Възраждане“, разположена в централните части на Русе, е рeгистрирала пет превишения на нормата за фини прахови частици от 10 микрона. За сравнение, за същия период общинската станция АИС „Родина 2“ е отчела 1 превишение на този атмосферен замърсител, а тази, разположена в кв. „Дружба 2“ няма регистрирани превишения.  

Продължава...

РИОСВ - Русе временно е с нов директор

В рамките на месец, считано от 18 октомври,  Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе се оглавява от инж. Мая Радева. За същия инж. Цонка Христова ще управлява екоинспекцията във Велико Търново. Прилагането на принципа на временна ротация на ръководните кадри е с цел обмяна на опит и добри практики в прилагането на екологичното законодателство. 

Продължава...

Съставен е акт на оператор от Русе за нарушение на условие в комплексното разрешително

Акт за установяване на административно нарушение е съставен на „Оргахим Резинс“ АД днес. Нарушението е констатирано при извънредна съвместна проверка с представител на община Русе, извършена след постъпили сигнали за наличие на неприятна сладникава миризма на химикали в района на ул. „Борисова” и централна градска част на Русе.

Извършен е незабавен обход в Западна промишлена зона, по бул. „Трети март” до Сарайския мост и в обратна посока. Установeна е неприятна, специфична за дейността на дружеството миризма в района пред производствената площадка, покрай бившия завод „Дунавска коприна“ и Сарайския мост.

Разпространението на миризми, извън производствената площадка, представлява нарушение на условие, записано в Комплексното разрешително на дружеството.

Продължава...

Галерия