За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Мобилната автоматична станция не отчете превишения на нормите на следените показатели в Русе

Мобилната автоматична станция (МАС) на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) не отчете превишения на нормите на следените показатели по време на второто измерване в гр. Русе.

Станцията започна  измервания на качеството на атмосферния въздух (КАВ) на 7 април, в западните части на град Русе, в двора на ОУ „Ангел Кънчев“.  На следващия ден ръководството на учебното заведение е изключило електрозахранването на МАС, което създаде предпоставка за увреждането на апаратурата. Станцията възобнови дейност на 9 април, проследявайки  нивата на атмосферните замърсители – серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, озон и фини прахови частици, бензен, толуен и ксилен.  До края на годината ще бъдат реализирани още две измервания.

От началото на април АИС „Възраждане“, разположена в централните части на Русе, е рeгистрирала само едно превишение на нормата за фини прахови частици на 1 април. До настоящия момент  няма превишения на нормите на атмосферните замърсители, въпреки данните за пренос на пясък от пустинята Сахара.

Станцията, разположена на територията на Източна промишлена зона в момента е в техническа профилактика.

Пунктът за собствен мониторинг на специфични органични вещества на „Линамар Лайт Металс – Русе“ ЕООД възобнови дейността си след техническа профилактика и ремонт. Данните са достъпни на интернет страницата на РИОСВ-Русе.

Продължава...

Важно: Прекъсване на електрозахранването в сградата на РИОСВ-Русе за профилактика на 18.04.2022 г.

На 18 април 2022 г. (понеделник), в периода от 8.30 - до 16.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе (бул. "Придунавски" № 20) ще бъде прекъснато електрозахранването поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия от страна на "ЕНЕРГО ПРО Варна" ЕАД. Това може да затрудни обслужването на клиентите и връзката с екоинспекцията, за което поднасяме извинения.

Екип на РИОСВ-Русе

Продължава...

Експерти на РИОСВ-Русе съставиха два акта в Дулово за нарушения на Закона за водите

Експертите на РИОСВ-Русе съставиха два акта за установяване на административни нарушения на Закона за водите вчера. Актовете са на община Дулово, в качеството й на собственик и оператор на Градската пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ), и на месодобивно предприятие – „Дуло-Алфа“ ЕООД.

Първоначално е извършена планова проверка на ГПСОВ-Дулово. На място е установено, че постъпват производствени отпадъчни води, с вероятен източник месодобивното предприятие, които не биха могли да бъдат пречистени при наличната технология на станцията – към момента тя функционира само с механично стъпало. Взети са проби от отпадъчни води от изхода на ГПСОВ, които са изпитвани в Регионална лаборатория – Русе при ИАОС.  

Проверено е и месодобивното предприятие.  На място е установено, че наличната Локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) не функционира, в резултат на което производствените отпадъчни води от обекта се заустват без необходимото пречистване в канализацията към ГПСОВ. Това се доказва и от резултатите от пробите на отпадъчни води от градската станция, според които има отклонения от нормите в разрешителното за заустване на община Дулово.

Двете констатации представляват нарушения на изискванията на Закона за водите – заустване на непречистени отпадъчни води във воден обект и неподдържане в техническа и експлоатационна изправност на ЛПСОВ. Предстои директорът на РИОСВ-Русе да определи размера на санкциите на двамата оператори за констатираните нарушения.

Продължава...

Мобилната станция на ИАОС започна пролетните измервания в западните части на Русе

Мобилната автоматична станция (МАС) на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) започна измервания на качеството на атмосферния въздух (КАВ) в западните части на град Русе. Станцията е разположена в двора на ОУ „Ангел Кънчев“.  Тези измервания са вторите за тази година, като ще са показателни за пролетния сезон. В същия район до края на настоящата година ще бъдат проведени още две.

МАС ще следи нивата на атмосферните замърсители – серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, озон и фини прахови частици, но  е допълнително оборудвана с анализатор за органични съединения – бензен, толуен и ксилен.

От началото на април АИС „Възраждане“, разположена в централните части на Русе, е рeгистрирала едно превишение на нормата за фини прахови частици. На 1 април е отчетена стойност от 69,72 µg/m3 при норма  50 микрограма на кубичен метър.

Продължава...

Експертите на РИОСВ-Русе провериха 105 обекта през март

През месец март експертите от РИОСВ-Русе са извършили 110 проверки на 105 обекта от контролираната територия. От тях 85 са съгласно плана за контролната дейност, а 25 са извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 45 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

За установени административни нарушения на специалните закони са съставени 16 акта. 14 от тях са на билкозаготвители, които не са представили информация за количествата реализирани билки през миналата година, което е нарушение на Закона за лечебните растения. За осъществяване на дейност по третиране на отпадъци извън разрешените е санкионирано юридическо лице по Закона за управление на отпадъците, а друго – за неподаване на  заявление за регистрация на инсталация съгласно изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух. 

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби, имуществени санкции и сключени споразумения по чл. 58г от ЗАНН са 3611, 61 лв., а по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 11 126,25 лв.

От получените суми през месец февруари 2022 г., на общините през месец март са преведени 7015, 58 лв. Най–голяма сума е получила Община Силистра – 3562, 40 лв.

От НАП през месец март са приведени 1103 лв. по наказателни постановления.

Пълният текст на месечната справка за месец март 2022 г. е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе: https://www.riosv-ruse.org/kontrolna-deinost/16236-mesechni-spravki-za-kontrolna-deynost

Продължава...

10 са дните с превишения на нормата за фини прахови частици в Русе през март

10 са дните с превишения на нормата за фини прахови частици 10 микрона (ФПЧ10) през март в Русе. Това показват данните от  Автоматичната станция за контрол на качеството на атмосферния въздух „Възраждане“, разположена  в централните части на града.Така от началото на годината до 31 март АИС „Възраждане“ е ригистрирала 32 денонощия с превишена средноденощна стойност  за ФПЧ10, която е 50 µg/m3. Максимално измерената стойност е била 63,98 µg/m3. Средномесечната концентрация на този показател за месец януари 2022 г. е била 44,57 µg/m3, през месец февруари - 52,04 µg/m3, а за месец март е 44,43 µg/m3.

За сравнение през  първото тримесечие на изминалата 2021 г. са регистрирани 15 дни с превишения на средноденонощната норма (СДН) за ФПЧ10, с максимално отчетена стойност 121,95 µg/m3 и средномесечна концентрация за месец януари 30,61 µg/m3, за месец февруари 48,17 µg/m3, а за месец март 30,95 µg/m3.

През настоящата година за превишенията на нормата за фини прахови частици допринася и интензивната строителна дейност, вследствие на която уличната мрежа на град Русе и прилежащите й тротоари са замърсени с фин прах и в периоди на сухо време силният вятър унася праховите частици.

През втората половина на месец март със северозападен вятър през Централна Европа до Балканите достигна прах от Сахара, което също оказа влияние върху концентрацията на фини прахови частици във въздуха.

Обичайно преносът на прах от Сахара става през пролетта – през март, април и май, тъй като се повишава динамиката на процесите през пролетното време. В цялата страна през март има пренос на сахарски прах. Измерената концентрация на връх Рожен за 31 март достигна 30,3 µg/m3, при средногодишна стойност за 2021 г. на ФПЧ10 в Станция „Рожен КФС“ - 8,67 µg/m3.

Продължава...

Пожарът на Регионално депо за отпадъци - Русе не е оказал въздействие върху качеството на въздуха в града

Пожарът на Регионално депо за отпадъци - Русе не е оказал въздействие  върху качеството на въздуха в Русе.  Експерти на РИОСВ – Русе извършиха вчера  извънредна проверка на Регионално депо за отпадъци – Русе (РД – Русе) във връзка с възникнал пожар в ранните часове на 31 март. Извършен е оглед на площадката на депото в местността „Под ормана”, чийто собственик и оператор е Община Русе. Теренът на запалилите се отпадъци е около 500 квадратни метра. По данни от автоматичните станции за контрол на качеството на атмосферния въздух от периода на възникване на пожара до момента на проверката, не е установено превишение на нормите на контролираните показатели.

 По информация от оператора е извършен контрол на място на възникване на горенето – Клетка №2 на РД – Русе. Взети са мерки за локализиране на терена с горящи отпадъци и е предотвратено възникването на пожар в Клетка №3, където към момента на проверката са се депонирали отпадъци.

 Към настоящия момент се извършва подготовка за рекултивация на клетката. Срокът за изпълнение на строителни и рекултивационни дейности е 12 месеца и три години за биологична рекултивация. За експлоатация на депото Община Русе е сключила договор с фирма „Берус“ ООД.

Продължава...

РИОСВ-Русе започва планови проверки за чистота на населените места

Експертите на РИОСВ-Русе започват проверките за чистота на населените места. От общо 22 общини на контролираната територия ще бъдат проверени приоритетно по план общо 66 населени места. Контрол ще бъде осъществен и в общините, за които са постъпили сигнали за замърсени терени или за нерегламентирано изгаряне на отпадъци. Проверките ще започнат в неселените места на областите Силистра и Разград.

Съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) кметът на съотвената община отговаря за дейностите с битови и строителни отпадъци. В тези задължения  попадат чистотата на населените места, организираното сметосъбиране и светоизвозване, разделното събиране на отпадъците, поддържане чистотата на общинската пътна мрежа  и недопускане образуването на нерегламенитрани сметища.

Очаква се проверките да приключат до началото на август. При установени нарушения на разпоредбите на ЗУО срещу кметовете на общини ще бъдат предприети административно–наказателни мерки.

Продължава...

Суха растителност и тръстика са засегнати от пожар в защитена местност „Калимок-Бръшлен” вчера

Приблизително 5 600 дка площи, заети от тръстика, суха тревиста растителност и единични дървета, са засегнати от пожар в защитена местност „Калимок-Бръшлен” вчера. След получаване на информацията за пожара експерти на РИОСВ-Русе извършиха незабавна проверка на терен. При оглед в землищата на селата Цар Самуил и Нова Черна, община Тутракан е установено, че са предприети всички възможни мерки за борба с огъня, в трудно достъпна за техниката местност. Към момента на проверката са констатирани пламъци и отделни активни огнища. Не са установени загинали птици, но опасността е голяма предвид началото на гнездовия период на водоплаващите птици. Засегнатите терени попадат изцяло в обхвата на влажна зона „Калимок-Бръшлен”, обособена по проект „Възстановяване на влажни зони и намаляване на замърсяването GEF TF 050706 влажна зона „Калимок-Бръшлен”, финансиран от Световната банка.

Защитена местност „Калимок-Бръшлен ” е обявена с цел да се защити една от малкото останали дунавски влажни зони и нейното уникално биологично разнообразие. Основната консервационна стойност се обуславя от наличието на естествени блатни, крайречни и преовлажнени местообитания.

Продължава...

Галерия