За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Експертите на РИОСВ-Русе провериха 132 обекта от контролираната територия от началото на годината

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха 146 проверки на 132 обекта от контролираната територия през първите два месеца на годината. От тях 49 са планови, а 97 бр. - извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 65 предписания за отстраняване на несъответствията с екологичното законодателство. 

За установени административни нарушения на рамковия Закон за опазване на околната среда и специализираното законодателство са съставени 12 акта. Директорът на РИОСВ-Русе Анатоли Станев е издал 4 наказателни постановления, с които на физически и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции на общ размер на 13 000 лв.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе за глоби и имуществени санкции са 24 200 лв., а  по еднократни и текущи санкции– 25 437,97 лв.

Пълният текст на справката на контролната дейност през януари и февруари 2021 г. е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе: https://www.riosv-ruse.org/kontrolna-deinost/16236-mesechni-spravki-za-kontrolna-deynost

Продължава...

Дадени са 6 предписания сред проверката за замръсяване брега на река Дунав след Дунавска индустриална зона „Тегра“

На оператора „Оберьостерайхише Биодизел България“ ЕООД, извършващ дейност на територията на Дунавска индустриална зона „Тегра“ са дадени 6 предписания след извънредна проверка по сигнал от  началото  на седмицата. Проверката е извършена по повод постъпил сигнал от жител на град Мартен за замърсяване на брега на река Дунав с отпадъчни мазнини, при км 483. Предоставена е и проба маслена субстанция със светло-кафяв цвят.  

При проверката е извършен обход на бреговата ивица на р. Дунав, след района на индустриалната зона. Установено е минимално количество маслена субстанция с растителен произход, задържана от паднала дървесина във водата, с вероятен  източник  производствените дейности на „Олео протеин“ ЕООД и „Оберьостерайхише Биодизел България“ ЕООД. Отпадъчните води от тези две дружества и от „Екогалваник“ ЕООД заустват в общ колектор, собственост на фирма „ТМ Инфраструктура“, която не е ВиК оператор по смисъла на Закона за водите. В момента на проверката не е установено изтичане на отпадъчни води с наличие на растителни масла от точката на заустване. Производствената дейност на едното дружество е спряна поради технически причини, а на другото е с намален капацитет.

Вероятните причини за изтичането на мазните субстанции са две - натрупани стари отлагания в общия колектор, които при рязко колебание в нивата на реката (25-28 февруари) са попаднали в нея или разлив на растителни субстанции от пречиствателните съоръжения (каломаслоутаители) на площадката при извършени товаро-разтоварни дейности.  

На оператора са дадени предписания да извърши почистване на бреговата ивица, обследване на колектора, анализ на почистените субстанции, да се предприемат технически мерки за недопускане изтичането на маслени субстанции в общия колектор и др. Изискано е от дружеството да уведоми еконспекцията за предприетите мерки и да предостави изисканата с протокола информация.

Предстои последващ контрол за спазване на дадените предписания.

Продължава...

9 дни с превишения на фини прахови частици са отчетени през февруари в Русе

9 дни с превишения на средноденощната норма за ФПЧ10 (50 µg/m3) са отчетени от Автоматичнта станция „Възраждане“ в Русе през месец февруари.   Те  варират от 1.1 до 2.4 пъти над нормата, като измерена максимална стойност е регистрирана на 21 февруари - 121,95 µg/m3. С това от началото на годината са отчетени общо 13 превишения на нормите на  този замърсител. Дните с  превишения се свързват с използването твърди горива за отопление в битовия сектор (основно дърва и въглища), както и метеорологични фактори - липсата на вятър, наличие температурни инверсии, мъгли. Завишени, но не превишени са измерените  стойности на азотните оксиди и въглеродния оксид. Най-неблагоприятно за разсейването на замърсителите на въздуха в приземния слой на атмосферата  е тихото време и слабите ветрове със скорост от 0 до 2 метра в секунда, регистрирани през периода. През последната седмица на февруари е отчетен трансграничен пренос на прахови частици от пустинята Сахара, което също се отрази на качеството на въздуха.

През същия период на изтеклата година са регистрирани 20 дни с превишения на СДН за ФПЧ10, като шестнадесет от тях през месец януари и четири през февруари, с максимално отчетена стойност 145,15 µg/m3, т.е 2.9 пъти над нормата.

За задържането на атмосферните замърсители допринася и топографията на града, стъпаловидното разположение на района, непрекъснатите редове от многоетажни с наличие на разположени между тях ниски сгради (съответно  източници  на  емисии).

Анализът на данните през последните пет години показва намаляване на броя дните с нарушено качество на атмосферния въздух (КАВ) по отношение на фините прахови частици.  От 2015 г. те са били 79, през 2018 г. – 65 дни. През 2019 г. в сравнение с 2020 г. са отчетени по-малко дни с превишения – 42 броя.

Средногодишната концентрация (СГК) за фини прахови частици до 10 μm за гр. Русе през последните години е под заложената норма - 40 μg/m3.  Изчислената за АИС „Възраждане”  СГК през 2020 г. е 34,7 µg/m3.

За община Русе все още се отчита неизпълнение единствено на изискванията за годишно превишаване на среднодневната норма (СДН) за ФПЧ10 до 35 пъти. Превишенията се отчитат през отоплителния сезон.

Продължава...

Започна разможителният период на пеликаните в резервата „Сребърна“

Започна размножителният  период в колонията на къдроглавите пеликани (Pelecanus crispus) на територията на  Поддържан резерват „Сребърна“. В момента около 50 двойки от защитените птици са изградили гнезда на четири наколни платформи и тръстиковите масиви около тях в  традиционното гнездилище, намиращо се в централното водно огледало.

В рамките на две години къдроглавите пеликани градиха гнезда в други, закътани, места в източните части на резервата, подплашени от набезите на енотовидно куче през 2019 г. Това в значителна степен затрудняваше наблюдението им.

Кък момента пеликаните са активни, със силно зачервени гуши, което е сигурен знак за началото на активен размножителен период. Очаква се след около 35 дни да се сдобият с поколение.

Водното ниво в езерото е 265 см при южния  шлюз на канала „Драгайка“. В средата на февруари хидротехническите съоръжения бяха отворени, което позволи навлизането на води от река Дунав  във водните площи на резервата. Захранването на езерото със свежи води е от изкючителна важност за функционирането на екосистемите в поддържан резерват „Сребърна“. По тази причина в ход са процедурите по проект, финансиран от Оперативна програма „Околна среда среда  2014-2020 г.“, в който основна дейност е изграждането на захранващ канал в западната част на резервата.

Охраната на поддържан резерват „Сребърна“ извършва ежедневни обходи и засилено наблюдение на водоплаващите птици.

Продължава...

Ново: Регламент на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” 2021

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето” се провежда в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора, с цел превенция на поведенческите рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

„Посланици на здравето” цели да окуражи колкото се може повече училища да се включат в инициативата, да събуди интереса на учениците и да засили осведомеността им за мерките за намаляване и ограничаване на преждевременната смъртност, заболеваемост и последствията за здравето от основните хронични незаразни болести (сърдечно-съдови заболявания, злокачествени новообразувания, хронични белодробни болести, диабет), свързани с рисковите фактори – тютюнопушене/пушене, злоупотреба с алкохол, нездравословен модел на хранене и ниска физическа активност.

Партньори в рамките на конкурса са: Министерството на образованието и науката, Министрество на околната среда и водите, Министерството на младежта и спорта, Министерството на културата, Световната Здравна Организация и Български младежки Червен кръст.

Регламент 2021 г. 

Формуляр I фаза 

Формуляр II фаза

Продължава...

РИОСВ - Русе излъчи победители в конкурса за Световния ден на влажните зони

I MARKA Petya Dimitrova CopyРИОСВ - Русе излъчи победители в конкурса за проект на пощенска марка/ магнит по повод Световния ден на влажните зони - 2 февруари. Надпреварата се проведе под надслов „Влажните зони и водата“. До предварително обявения срок в инспекцията са постъпили 97 проекта на ученици от начален курс на обучение от Русе, Разград и Силистра. Макар, че конкурсът е с регионален характер, интерес към него са проявили възпитаниците на ДГ „Велентина Терешкова“ - с. Ярджиловци, обл. Перник. За поощряване на младите художници инспекцията ще предостави на детското заведение информационно-образователни материали, свързани с биологичното разнообразие на контролираната територия. 

Екип на екоинспекцията, в който се включиха специалисти по биологично разнообразие внимателно оцени предложените проекти, като допусна тези, които изобразяват местни животински и растителни видове. Макар, че на територията на РИОСВ-Русе има влажни зони с национално значение като Рибарници Мечка, Калимок, Остров Пожарево и Гарвански блата, предпочетената, а може би най-добре познатата на децата  влажна  зона е резерватът „Сребърна“.

Победителите в конкурса ще получат грамоти и предметни награди. За участниците от Русе - те ще ги очакват в Информационния център на  Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе (бул. „Придунавски“ № 20) след 12  февруари 2021 г., а останали отличени автори ще получат наградите си по пощата.

Пълният списък с победителите в конкурса е публикуван на интернет страницата на РИОСВ - Русе на адрес: http://www.riosv-ruse.org/konkursinariosv-ruse.html

Продължава...

До 15 февруари се представят справките за използваните флуорсъдържащи парникови газове и веществата, нарушаващи озоновия слой

Ползвателите, операторите и дистрибуторите на оборудване, съдържащо  флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ) следва да представят годишна справка в съответната РИОСВ до 15 февруари. Това важи и за състоянието на действащото хладилно/ климатично оборудване с вещества, които нарушават озоновия слой (ВНОС).

Миналата година е приета промяна в специализираната Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове, която въвежда изискването да се представят количествата на флуорсъдържащите парникови газове, закръглени до третия знак след десетичната запетая.

Лицата, които не изпълнят това задължение по Закона за чистотата на атмосферния въдух ще бъдат санкционирани с глоба от 500 до 2000 лв., а юридическите лица  съответно с имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв.

Продължава...

Експерти на РИОСВ-Русе провериха днес обекти в Западна промишлена зона на Русе

Експерти на РИОСВ-Русе извършиха проверки в Западна промишлена зона на град Русе днес. Те са по сигнали на граждани за   неприятни миризми и цветни води в река Русенски Лом.

Извършен е обход в района на колектор „Трети март“ и са проверени дружествата „Оргахим“ АД и „Оргахим Резинс“ АД.  

В момента на проверката в „Оргахим“ АД не се е извършвала производствена дейност, а подготовка за стартиране работата на цех „Водоразтворими бои“. Аварирала помпа към оборудването на локалното пречиствателно съоръжение (ЛПСОВ) е причина за изтичането на оцветени отпадъчни води.

На площадката на „Оргахим Резинс“ АД се извършва подмяна на част от технологичното оборудване, което е наложило временното  демонтиране на конструкцията от прозорци. Това предполага разпространението на миризми от работна среда към околната.

На оператора са дадени предписания да отстрани констатираните проблеми и да уведоми екоинспекцията.

Продължава...

Само три превишения на фини прахови частици са регистрирани през декември в Русе

Само три превишения на нормите за фини прахови частици 10 микрона (μm) в гр. Русе и едно за Силистра  са отчетени през месец декември. Това сочат данните от месечната справка за нивата на този атмосферен замърсител, публикувана на интернет страницата на инспекцията. Ниският брой на дните с отчетени превишения се дължи на  динамичните атмосферни условия и липсата на фактори  за задържане на замърсителите в приземните слоеве.

В годишен план, за изминалата 2020 г. за гр. Русе АИС „Възраждане“ е регистрирала 55, а ДОАС-системата в гр. Силистра 15 дни с превишения на средноденонощната норма по показател ФПЧ10. Съгласно нормативната база максимално допустимият брой дни с превишения е 35.

Анализът на данните през последните пет години показва намаляване на броя дните с нарушено качество на атмосферния въздух (КАВ) по отношение на фините прахови частици.  От 2015 г. те са били 79, през 2018 г. – 65 дни. През 2019 г. в сравнение с 2020 г. са отчетени по-малко дни с превишения – 42 броя. Не трябва да се пренебрегва фактът, че през 2020 година част от превишенията се дължат на  трансграничен пренос на прахови частици. Такъв е примерът от месец март за двата града, с отчетени  до 8 денонощия с превишена средноденощна стойност за ФПЧ10 (50 µg/m3) по тази причина. За сведение данните за същия период от фоновата станция, разположена на връх Рожен показват стойности над 180 µg/m3 заради трансграничен пренос на пясък от Аралско море.

При анализа на данните, получени от измервателната станция е видно също, че средногодишната концентрация (СГК) за фини прахови частици до 10 μm за гр. Русе през последните години е под заложената норма - 40 μg/m3.  Изчислената за АИС „Възраждане”  СГК през 2020 г. е 34,7 µg/m3.

За община Русе все още се отчита неизпълнение единствено на изискванията за годишно превишаване на среднодневната норма (СДН) за ФПЧ10 до 35 пъти. Превишенията се отчитат през отоплителния сезон.

Продължава...

България в Юнеско

Галерия