За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Моментните стойности не показват влошаване качеството на въздуха над Русе от пожара на територията на съседна Румъния

Към момента няма влошаване качеството на атмосферния въздух (КАВ) вследствие на възникналия инцидент на територията на гр. Гюргево в съседната Република Румъния днес. Моментните стойности на следените атмосферни замърсители в периода 13:00-14:00 часа не показват отклонения от нормалните за сезона стойности.

Гъсти облаци дим са забелязани днес към 12:50 часа в западните части на гр. Гюргево. Сигнализиран е областният управител на област Русе. По получена в Областна администрация информация, вследствие на горящи  в близост стърнища се е запалила изолация на тръбопроводи на топлофициращото дружество в Гюргево. Силният североизточен вятър в момента на инцидента е предизвикал разпалване, но димните газове не са достигнали до територията на гр. Русе.

Наличието на силен вятър предпоставя по-добро разсейване на отделящите се димни газове. Екоинспекцията следи данните за КАВ и овладяването на инцидента.

Продължава...

Със съвместна инициатива бе отбелязан Световният ден на водата 22 март

Със съвместна  между РИОСВ-Русе,  Регионална лаборатория – Русе при ИАОС, Басейнова дирекция „Дунавски район“ и възпитаници на ОУ „Олимпи Панов“ – Русе бе отбелязан Световният ден на водата 22 март. Главни герои бяха участниците в Еко клуб „Приятели на природата“, от III а клас на ОУ „Олимпи Панов“ – Русе. Фокусът на занятието бяха подземните води – един „невидим“, но твърде важен ресурс, чието въздействие е  видимо навсякъде. Участниците в клуба се превъплатиха в ролите на учени, хидро инженери и химични лаборанти.

Представител на РЛ-Русе  демонстрира изпитване на качеството на взетата проба подземни води от  пункта за мониторинг -  „Цветница“ в гр. Русе чрез експресни методи за анализ.  Децата сами се убедиха, че качеството на водите от пункта отговарят на нормите за активна реакция (pH), електропроводимост и разтворен кислород.

IMG 5346 IMG 5439
Повече информация за 22 март можете да намерите тук

Световният ден на водата ежегодно се отбелязва от ООН от 1993 г., с фокус върху значението на сладководните води. Инициативата се координира от  механизма на ООН за достъп до вода, който представлява структура, управлявана от един или повече членове и партньори, с определен мандат.

Световният ден на водата отчита важността на водата и насочва вниманието към 2 млрд. души на планетата, които живеят без достъп до питейна вода. Фокусът е върху предприемане на действия за справяне с водната криза в световен мащаб. Основен акцент на Световния ден на водата е да се подпомогне постигането на цел 6 за устойчиво развитие на ООН: чиста вода и санитарно-хигиенни условия за всички до 2030 г.

Продължава...

Установена е причината за замърсяване на терени в гр. Сливо поле

Настъпила авария на площадката на „Астра Биоплант“ ЕООД е причина за замърсяване с непречистени отпадъчни води на терени, извън производствената площадка на дружеството в гр. Сливо поле. Това установи извънредна проверка на експерти на РИОСВ-Русе днес. Сигналът е подаден  от жители на града и е препратен от Министерството на околната среда и водите към екоинспекцията.

При оглед на производствената площадка е констатирано замърсяване с производствени отпадъчни води, разпространено в и извън нея. 

По информация от дружеството, се е спукал тръбопровод, който отвежда отпадъчните води към локалното пречиствателно съоръжение. Предприети са незабавни мерки за спиране на производствения процес и ограничаване на замърсяването.

На „Астра Биоплант“ ЕООД са дадени предписания за почистване на замърсените участъци и за предоставяне на информация за причините за настъпилата авария.

Спрямо дружеството ще бъдат предприети административно-наказателни мерки. Съгласно Закона за опазване на околната среда операторите, притежаващи комплексни разрешителни, следва да уведомяват незабавно контролния орган при настъпване на аварии, причиняващи въздействия върху компонентите на околната среда.

Продължава...

Министерството на здравеопазването обявява XIV-то издание на Националния ученически „Посланици на здравето”

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ се провежда в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора. Целта му е превенцията на поведенческите и рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

Инициативата се организира от Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите, Регионалния офис на Световната здравна организация в България и Българския младежки Червен кръст.

Конкурсът започва на 21 март и ще продължи до 15 ноември 2022 г., като се провежда в три възрастови категории: 1 - 4 клас; 5 - 7 клас и 8 - 12 клас. Право на участие имат паралелки или випуски от ученици от 1-и до 12-и клас от цялата страна. В проектите могат да участват учители на една или повече паралелки, независимо дали са от един и същи випуск.

Конкурсът ще протече в две фази:

Първа фаза: от 21 март до 10 април 2022 г. участниците изпращат в Министерство на здравеопазването проекти в областта на превенцията на хроничните незаразни болести.

Втора фаза: от 15 април до 15 ноември 2022 г. участниците изпълняват и отчитат изпълнените дейности, разписани в проектите си.

Експертна комисия, съставена от представители на Министерството на здравеопазването и на институциите и организации – партньори на МЗ в инициативата, ще извърши класирането на участниците до 20 ноември 2022 г. Резултатите ще бъдат публикувани на интернет-страниците на партньорите. Официалното награждаване на победителите ще се проведе през месец декември 2022 г.

Всяко от министерствата - партньори в инициативата, номинира и осигурява предметни награди на 12-те най-добри проекта: 9 проекта, класирани за първо, второ и трето място (по 3 във всяка възрастова категория 1 - 4 клас, 5 - 8 клас и 9 - 12 клас) и 3 проекта, класирани за поощрителни награди – по една награда за всяка възрастова категория.

Министерството на здравеопазването, Регионалният офис на СЗО в България и Българският младежки Червен кръст осигуряват по една предметна награда в категория „Специални постижения в областта на опазването на общественото здраве“.

Пълна информация за регламента на конкурса – условия за кандидатстване, изисквания към съдържанието на проектите, критерии за оценка, етапи на оценяване и награди за победителите, може да намерите в прикачените файлове.

Както всяка година, така и през 2022 г. регионалните здравни инспекции, регионалните управления на образованието и регионалните инспекции по околната среда и водите са в готовност да окажат съдействие на участниците.

РЕГЛАМЕНТ 2022 г

Формуляр I фаза

Формуляр II фаза

Продължава...

Находището на пролетно ботурче в землището на с. Бреница е в много добро състояние

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха вчера проверка за спазване на режимите в заповедтта за обявяване на защитена местност „Находище на пролетно ботурче - Бреница“, в землището на с. Бреница, община Тутракан.  Тя е обявена през 2015 г. със заповед на министъра на околната среда и водите с цел опазване на пролетната циклама (Cyclamen coum), позната още като пролетно или иберийско ботурче. Това е второто находище на този вид на контролираната от РИОСВ-Русе територия.

При обход в местността не е установено извършване на горскостопански дейности, следи от бране  или нарушения на режимите в заповедта за обявяване на защитената местност.  Пролетната циклама е във фаза на цъфтеж, а проективното й покритие е около 60 %.

Заедно с пролетната циклама на територията на защитената местност има и други  диворястящи пролетни цветя – синчец, минзухар и кокиче.

Видовете като Битински синчец (Scilla bithynica), Български синчец (Scilla bulgarica), Елвезиево кокиче (Galanthus elwesii), Снежно кокиче (Galanthus nivalis), Оливиеров минзухар (Crocus olivieri), Томасиниев минзухар (Crocus tommasinianus), Безлистна перуника (Iris aphylla) и др. са също защитени от Закона за биологичното разнообразие, който строго забранява брането, събирането, отрязването, изкореняването или по друг начин унищожаване на екземпляри в техните естествени области на разпространение.

Продължава...

Важно: Удължен е срокът за подаване на годишни отчети за отпадъци до 31 март

Съгласно чл. 23, ал.1 и ал. 4 от Наредба № 1, годишните отчети за предходната година се предоставят ежегодно до 10 март на текущата година, като в случай на необходимост от коригиране на информацията в тях се предоставят коригирани годишни отчети, в срок до 31 март на текущата година.

Във връзка с появили се в периода 8-10 март 2022 г. технически проблеми и временно прекъсване на интернет връзката в държавната администрация, Ви информираме, че с оглед осигуряване изпълнението на нормативното изискване за предоставяне на годишни отчети от задължените лица чрез НИСО, системата ще дава възможност за подаването им и в периода за подаване на коригиращи отчети, а именно до 31 март 2022 г.

Изготвянето и предоставянето на годишни отчети за дейностите по управление на отпадъците от 1 януари 2022 г., съгласно изискванията на Наредба № 1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, се извършва чрез Националната информационна система “Отпадъци“ (НИСО), поддържана от Изпълнителната агенция по околна среда.

Продължава...

„Топлофикация-Русе“ АД e спазила сроковете при изграждане на депото за отпадъци

„Топлофикация-Русе“ АД e спазила сроковете при изграждане на депото за неопасни отпадъци. Това установи проверка на РИОСВ-Русе в края  на февруари. Тя е осъществена  във връзка с изпълнение на условие в комплексното разрешително на дружеството.

Съгласно съгласуван проект за „Изграждане на ново депо за неопасни отпадъци и площадка за предварително третиране на неопасни отпадъци на територията на съществуващия сгуроотвал на ТЕЦ „Русе-Изток“ е изградена  площадка за предварително третиране на  отпадъците (пепел), с три броя утаители, резервоар за инфилтрата, както  помпена станция и оросителна система. Изградени са и две клетки от новото депо.

Новото депо е осъществено след полагане на долен изолиращ екран – геомембрана, предпазен пласт, нетъкан геотекстил, геомрежа, трошено-каменна настилка, дренажна система върху старото съществуващо депо.

Отпадъците от дейността на топлофикационното дружество се довеждат с вода до депото и попадат в утаителите за предварително третиране. Изграждането на оросителна система ще въпрепятства запрашаването на въздуха. След утаяването на пепелта (сгурията), водата ще се връща отново в инсталацията на топлофикационното дружество.

Продължава...

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха 114 проверки през първите два месеца на годината

През месеците януари и февруари 2022 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 114 контролни проверки на 105 обекта. От тях 49 са планови, а 65 - извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 58 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.  За установени административни нарушения са съставени 6 акта. От директора на РИОСВ-Русе са издадени  3 бр. наказателни постановления, с които на физически лица и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 2 500 лв.

 За двата месеца общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби и имуществени санкции са 91 397.10 лв.

За периода е постъпила една писмена жалба за  системно заливане с течни животински екскременти на частна обработваема нива, намираща се в землището на с. Добротица, община Ситово от кравеферма в същото населено място. Същата е препратена по компетентност до кметство с. Добротица и ОДБХ- гр. Силистра.

През първите два месеца са постъпили общо 55 сигнала. По всички са предприети действия. От тях 11 са препратени по компетентност, 18 са основателни и 26 са неоснователни. Те са за неприятни миризми и замърсяване на въздуха,  запалени отпадъци  и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства,            замърсяване на водите на река Дунав и др.

Пълният текст на месечната справка за контролната дейност през януари и февруари т.г. е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: https://www.riosv-ruse.org/kontrolna-deinost/16236-mesechni-spravki-za-kontrolna-deynost.

Продължава...

Популацията на пролетната циклама в землището на с. Осенец е с добра плътност

Популацията на пролетна циклама (Cyclamen coum) достига до 35 екземпляра на квадратен метър. Това установиха експерти на РИОСВ-Русе при проверка в началото на седмицата в защитена местност „Находище на пролетно ботурче“, в землището на с. Осенец, община Разград.

Защитената територия е обявена още през 1980 г. с цел опазване на пролетната циклама, позната още като пролетно или иберийско ботурче.

При обход на място е установено, че проективното покритие на растението е в рамките на 80-85 %. В момента то е във фаза на цъфтеж и непосредствено преди цъфтеж. Не са открити следи от посегателства или горскостопански дейности. Границите на находището са маркирани с табели и червена боя по дърветата съгласно изискванията на Закона за защитените територии. 

На територията, контролирана от РИОСВ - Русе има още едно находище на пролетно ботурче, обявено за защитено, което се намира в землището на с. Бреница, община Тутракан. Предстои проверка и оценка на състоянието му.

Пролетното ботурче, наречено още иберийско (Cyclamen coum Mill.), е многогодишно тревисто растение. Листата са едри, с бъбрековидна форма. Цветовете на растението са едри, лилаво-розови, разположени на дълги дръжки. Цъфти от февруари до април. В България видът е разпространен в Странджа, Източна Стара планина и по Черноморското крайбрежие. Обикновено се среща в дъбови гори и храсталаци. Видът е защитен от Закона за биологичното разнообразие и Закона за лечебните растения. Включен е и в Червената книга на България – категория „Рядък”. Силно уязвим и забранен за  бране за букети рано напролет.

Продължава...

Галерия