За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

РИОСВ-Русе провери изпълнението на мерките в програмата на брикетната фабрика в Русе

Извънредна проверка на РИОСВ-Русе с представител на общината е осъществена на дружеството „Автоман“ ЕООД, стапанисващо брикетната фабрика в Източна промишлена зона (ИПЗ) на град Русе. Целта на упражнения контрол е изпълнението на представената от дружеството план-програма, със заложени мерки,  за недопускане резпространението на неорганизирани емисии от дейността му.  До изготвянето на програмата се стигна след извънредна проверка на брикетната фабрика през април по жалба на фирми за запрашаване на въздуха.

При проверката на терен е установено, че по-голяма част от дейността на площадката, свързана с отделянето на  неорганизирани прахови емисии, е изнесена в района на Пристанище „Русе-Изток“. Там са инсталирани съоръжения за директен експорт на готовата продукция. Преасфалтирана е част от площадката в ИПЗ и  е сключен договор с фирма за почистване на откритите складови площи.

Предстои да се изгради съоръжение за измиване на превозните средства, с цел предотвратяване замърсяването на пътната настилка в района. Тази мярка следва да се изпълни до началото на месец октомври.  Контролът върху дейността на „Автоман“ ЕООД продължава.

Продължава...

Експертите на РИОСВ-Русе провериха 139 обекта през юли

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха  150 проверки на 139 обекта през месец юли, като от тях  96 са  планови, а 54 – извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 47 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия. 

През юли за установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ-Русе са съставени 5 акта.

От директора на РИОСВ-Русе са издадени 5 наказателни постановления, с които на физически лица и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 1 600 лв.

Общо събраната сума от РИОСВ-Русе по наложени глоби и имуществени санкции е 4 800  лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 1 299,23 лв. 

От получените суми през юни, през месец юли са преведени 20 531,86 лв. на общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Най-голяма сума през месец юли е преведена на община Русе в размер на 15 044, 80 лв.

Пълният текст на месечната справка за контролната дейност през юли е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: https://www.riosv-ruse.org/kontrolna-deinost/16236-mesechni-spravki-za-kontrolna-deynost

Продължава...

Пломбирана е ревизионна шахта от площадката на „Оргахим“ АД

Експерти на РИОСВ-Русе пломбираха ревизионна шахта на канализационно отклонение, което свързва площадката на „Оргахим“ АД с канализационната мрежа на град Русе, по бул. „Трети март“, в Западна промишлена зона.

Канализационното отклонение е въведено в експлоатация в края на юни тази година. Към настоящия момент то няма връзка с площадковата канализация на промишления обект. Изградено е по време на ремонтните дейности по бул. „Трети март“. Поставянето на пломбата е превантивна мярка за недопускане на нерегламентирано заустване на отпадъчни води в канализационната мрежа, респективно в река Русенски Лом.

Мярката ще остане в сила до момента, в който това отклонение се свърже с площадковата канализация на  предприятието.

На оператора „Оргахим“ АД са дадени две предписания - да не допуска отвеждане на отпадъчни води чрез отклонението и да информира екоинспекцията за нарушаване целостта на поставената пломба.

Продължава...

Прекратена е процедурата за инвестиционното предложение на „Метал фусион“ ООД

Директорът на РИОСВ-Русе Анатоли Станев издаде решение за прекратяване на процедурата за оценка въздействието на околната среда за инвестиционното предложение на „Метал фусион“ ООД. То касае преустройство и промяна предназначението на промишлена сграда, намираща се  в Западна промишлена зона за дейности по рециклиране, чрез претопяване на скрап от черни метали и производство по метод на леене на детайли от въглеродна  и неръждаема стомана.   

Основният мотив за прекратяване на процедурата е допустимостта на подобни дейности спрямо устройствената зона, в която попада съгласно действащия Подробен устройствен план (ПУП) на имота, който е одобрен от Община Русе през средата на тази година. Съгласно него и специализираната наредба за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони имотът, който е обект на предложението, е класифициран като „предимно производствена зона“. В него могат да се застрояват производствени, складови, търговски и обслужващи сгради, но не и производства с вредни отделяния - предприятия на химическата и каучаковата промишленост с отпадъчни технологични продукти, асфалтови бази, както и всякакъв вид леярни за черни и цветни метали.

Процедурата за ОВОС на инвестиционото предложение на „Метал фусион“ ООД започна през март 2020 г. Проведени са необходимите консултации с компетентния орган по околна среда и засегнатата общественост и през ноември 2020 г. е внесен Доклад за ОВОС, оценен първоначално с отрицателна оценка на качеството му, а след преработването му от инвеститора, е одобрен.

През декември 2020 г. експерти на РИОСВ-Русе при проверка на терен констатират, че са извършени строително-монтажни работи и сезират Община Русе, като орган по издаване на разрешителни за строеж. 

В хода на процедурата по ОВОС е проведено общественото обсъждане. Внесени са възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение от кмета на Община Русе, предприятия, извършващи дейност на територията на Западна промишлена зона, група от 92 граждани, както и от отделни жители на Русе.

Компетентният орган, в случая Директорът на РИОСВ-Русе, мотивира решението си, като взема предвид ДОВОС, становищата да специализираните институции, резултатите от общественото обсъждане и проведени консултации с компетентния орган по Закона за устройство на територията - Община Русе, при които се установи недопустимост на инвестиционното предложение спрямо предвижданията на действащия Общ градоустройствен план, невлезлият все още  в сила Общ устойствен план на общината и ПУП на производствената площадка.

За решението си екоинспекцията е уведомила Община Русе и инвеститора „Метал фусион“ ООД. Документацията по проведената процура по оценка въздействието на околната среда е публикувана в публичните регистри и на интернет страницата на инспекцията: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32985

Решението за прекратяване на процедурата може да бъде обжалвано в 14 дневен срок по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Продължава...

Отрицателни са взетите проби за наличие на генетично модифицирана ДНК на територията на РИОСВ-Русе

Всички проби, взети от листна маса на царевица, пшеница и рапица от опитните полета в гр. Русе и  с. Бръшлен (област Русе) и гр. Лозница (област Разград) са без наличие на генетично модифицирана ДНК. Пробите са взети в началото на месец юни от представители на Изпълнителна агенция по околна среда и са изпитвани в акредитирана за целта лаборатория.

Пробовземанията се извършват ежегодно - по план и извънредно - по сигнали. Целта  е да се спазват изискванията на специализирания Закон за генетично модифицираните организми, съгласно който на територията на страната е забрането използването на ГМО-култури и освобождаването им в околната среда.

До настоящия момент на контролираната от РИОСВ-Русе територия не са констатирани нарушения на специализираното законодателство.

Продължава...

Съставен акт на физическо лице за изхвърлените отпадъци в землището на Сливо поле

Експерти на РИОСВ-Русе съставиха акт за установявне на административно нарушение на лицето, изхвърлило 8 контейнера с отпадъци в землището на община Сливо поле.

Контейнерите, с неясно съдържание,   са установени на 1 юли след проверка по сигнал от РПУ- Сливо поле. В рамките на седмица органите на реда са открили физическия извършител. 

Допълнителна проверка на екоинспекцията е установила, че е спазено предписанието, дадено на общината за почистване на терена.

Продължава...

Проверка на РИОСВ – Русе и Басейнова дирекция показа, че водите в река Русенски Лом са в добро състояние

Готови са резултатите от  двете  пробонабирания, взети през юни при съвместна проверка на  Регионална лаборатория – Русе, РИОСВ-Русе, БДДР и „ВиК“ ООД по сигнал за изтичане на оцветени води в река Русенски Лом.

Първите проби са отпадъчни води, взети от точката на заустване, регламентирана в разрешителния документ на дружеството „ВиК“ ООД-Русе, експлоатиращо колектора в Западна промишлена зона. Пробите са изпитвани по показатели активна реакция (рН), температура, неразтворени вещества, химична потребност от кислород (ХПК) и биохимична потребност от кислород за 5 денонощия (БПК5). При анализа са отчетени минимални превишения по следените показатели, които не могат да повлияят на качеството на водите на реката. На ВиК-оператора са дадени предписания да осъществи по-строг контрол спрямо всички промишлени обекти, които заустват в канализационния колектор.

Вторите проби (повърхностно течащи води) са взети от две точки на река Русенски Лом -  преди и след заустването на колектора.

Измерените стойности по показател разтворен кислород показват отлично състояние на водата. Резултатите по показатели активната реакция, електропроводимост и азот-нитритен съответстват на характеристиките за добро състояние на повърхностните води. По отношение на показатели БПК5, азот нитратен, общ азот и общ фосфор водите отговарят на изискванията  за умерено състояние.

Според становището на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) резултатите от измерените концентрации на приоритетни вещества водното тяло е в добро химично състояние.

Аналъзът на водните проби e съгласно изискванията на специализирана наредба за характеризиране на повърностни води и оценката на състоянието на  водното тяло.

Продължава...

Експерти на РИОСВ-Русе изпратиха четири щъркела в спасителен център

Експерти на РИОСВ-Русе изпратиха за доотглеждане и лечение в Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора 4 птици от вида бял щъркел (Ciconia ciconia), от които 3 млади и 1 възрастен.

Сигналът за бедстващите птици е подаден от кмета на с. Белица (община Тутракан) на 12 юли. В него се съобщава за пострадали от токов удар възрастни щъркели - 1 загинал и 1 с  наранени крайници.

Предвид факта, че младите птици в гнездото са в невъзможност да летят и да се хранят самостоятелно, е организирана акция за тяхната евакуация от гнездото. От кметство с. Белица е осигурена  необходимата техника, с която експерт на РИОСВ-Русе е достигнал до птиците. Четирите екземпляра своевременно са транспортирани до  Спасителния център. След възстановяването им птиците ще бъдат освободени в природата.

Екоинспекцията и Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора следят случая с друго гнездо в с. Белица, за което имаше  съмнения, че малките се отглеждат само от един възрастен. Акцията за прибиране на малките за доотглеждане в центъра е отменена, след като се е появил вторият възрастен екземпляр.

Подробна информация за реакцията при намиране на екземпляри в безпомощно състояние може да бъде намерена на интернет страницата на инспекцията: https://www.riosv-ruse.org/signali/11644-kakvo-da-napravim-kogato-namerim-bedstvashto-zhivotno?

Продължава...

Съставен е акт на оператора на площадката за отпадъци в с. Калипетрово

Експерти на РИОСВ-Русе съставиха акт за установяване на административно нарушение на оператора на площадката за отпадъци в с. Калипетрово, стопанисвана от  „Супер-лукс 84“ ЕООД. Дружеството не е организирало безопасното третиране на опасни отпадъци,  с което е допуснало възникването на пожар, при който са изгорели излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС). Това представлява нарушение на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и специализираната наредба за ИУМПС, за което ЗУО предвижда имуществена санкция в размер от 7000 до 20000лв. 

Пожарът на площадката е възникнал на 10 юни. Екип на РИОСВ-Русе извърши незабавна проверка след подаден сигнал от тел. 112 за горящи коли и гуми. От оператора е изискано да представи документи, свързани с управлението на площадката и дейностите с отпадъците, които са внесени в срок.

Предстои директорът на РИОСВ-Русе да определи размера на имуществената санкция, като вземе предвид нарушението на специализираната наредба, липсата ли лице, което да отговаря за третирането на опасни отпадъци и проявената небрежност.

Остават в сила  дадените предписания дружеството да уведомява инспекцията при всяко предаване на отпадъци от площадката, включително и тези, засегнати от пожара.

Продължава...

България в Юнеско

Галерия