За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

30 проекта от цялата страна са номинирани в XII-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” 2019/2020 г.

30   проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са номинирани в XI-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”, за учебната 2019/2020 г.

Конкурсът се организира в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., по инициатива на Министерството на здравеопазването, в партньорство Министерство на образованието и науката, Министерство на културата, Министерство на младежта и спорта, Министерство на околната среда и водите, Офиса на СЗО в България и Българския младежки Червен кръст.

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ се отнася за трите възрастови групи: 1-4 клас, 5-7 клас и 8-12 клас и включва две тематични области: Ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол и здравословно хранене и физическа активност.

В проектите са реализирани интерактивни дейности за ограничаване на рисковите за здравето фактори, които включват: спортни прояви - състезания и турнири по футбол, баскетбол и др.; туристически и еко походи; ролеви игри; дебати и дискусии; сътрудничество и работа в екип между поколенията с цел запазване на българските традиции; разработени са сайтове и електронни книги за здравословен начин на живот и хранене, почистване на замърсени райони в различни населени места в страната и др.

Общият брой проекти, които успяха да стигнат успешно до финал, са 30, като в категорията  от 1-ви до 4-ти клас - 5 проекта; от 5-ти до 7-ми клас – 10 проекта; и от 8-ми до 12-ти клас – 15 проекта.

Във връзка с обявеното извънредно положение и въведените противоепидемични мерки за ограничаване на COVID-19 на територията на България тази година няма да се проведе официално награждаване.

Номинираните участници ще получат грамоти и предметни награди, изпратени до директорите на техните училища.

Министерството на здравеопазването изразява благодарност към всички ученици, учители, ръководители на училища и граждани, участвали в проектите в XII-то издание на Национален ученически конкурс „Посланици на здравето” 2019/2020 г.!

Номинираните проекти са приложени в таблици по възрастови групи:

Първа възрастова група - от  1-ви до 4-ти клас;

Втора възрастова група - от 5-ти до 7-ми клас;

Трета възрастова група - от 8-ми до 12-ти клас

 

Продължава...

Предприети са допълнителни мерки за елиминиране на възможността на изпускане на миришещи вещества от „Монтюпе“

Предприети са допълнителни мерки за елиминиране на възможността на изпускане на интензивно миришещи вещества от покривната конструкция на Хале 3 на завода на „Монтюпе“ ЕООД. Експерти на РИОСВ-Русе поставиха пломби на димните люкове, с което технически се ограничава възможността за нерегламентираното им отваряне.  Мярката е предприета по инициатива на екоинспекцията и е одобрена от оператора, който е осигурил  техническа възможост за поставянето на пломбите.

Вентилационните  отвори (108 на брой) на производствено Хале № 3 на „Монтюпе“  ЕООД, са обект на принудителна административна мярка, наложена от инспекцията още през 2016 г. Тя е действаща и в момента, като съоръженията, служещи за естествена вентилация, са трайно запечатани с нитове от „Монтюпе“. Новите контролни  пломби са поставени върху останалите елементи (димни люкове), които следва да се отварят само при настъпване на  производствена авария.

На дружеството е дадено предписание да изготвя информация за настъпили събития, които налагат отварянето на люковете, като своевременно информира за това контролния орган.

Продължава...

Приключи дейността по ограничаване разпространението на инвазивни растителни видове в резервата „Сребърна“

Приключи работата по отстраняване и ограничаване разпространението на инвазивни растителни видове чрез пречупване и опръстеняване. На този етап е извършена почвоподготовка за залесяване с местни дървесни видове на терен от 16 ха. Това са заключенията на комисия от лесовъд и представители на екоинспекцията, която се състоя в края на миналата седмица.

Пречупването и почвоподготовката са поддейности, заложени в проект „Подобряване на структурата и функциите на местообитания с код 91Е0* и 9IF0 на територията на поддържан резерват „Сребърна“, който РИОСВ - Русе изпълнява.  С този проект се цели възстановяването на крайречните заливаеми гори с местни растителни видове. Дейностите по пречупване и опръстеняване са свързани с прекъсване на проводящите тъкани на стъблата на гледичия, явор негундо, американски ясен и аморфа. По този начин растенията загиват постепенно и се ограничава конкурентната им способност.

Предстоят дейности по залесяване, които ще започнат след приключване на вегетацията на рестенията.

 

Проектът „Подобряване на структурата и функциите на местообитания с код 91Е0* И 91F0 на територията на поддържан резерват „Сребърна, с бенефициент РИОСВ-Русе започна в края на 2018 г. Той е на стойност  898 823 лв. и се финансира от ОП „Околна среда 2014-2020 г.“. Продължителността му е 37 месеца. Освен лесовъдските дейности се предвиждат обновяване на специализиран софтуер, закупуване на техника за управление  резервата и др.

 

Продължава...

Съставен е акт на фирма за изтичане на оцветени води в канализацията на Русе

Акт за установяване на административно нарушение на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е съставен на „Унипак-В“ ЕООД – Русе. Нарушението е констатирано при извънредна проверка в края на октомври по сигнал за изтичане на оцветени в тъмносиньо води от колектор „Трети март“, заустващ  в река Русенски Лом.

Проверката е осъществена съвместно с представители на „ВиК“ ООД – Русе, които са взели проби отпадъчни води от регламентираната точка на заустване, за да се прецени има ли отклонения в нормите, заложени в договора.

Нарушението на екологичното законодателство се изразява в това, че операторът е допуснал изпускане на непречистени (оцветени) води в градски колектор, с което не е спазено задължително предписание на екоинспекцията, дадено при предходна проверка. Тъй като наличното пречиствателно съоръжение не предполага достатъчно пречистване и обезцветяване на водите, дружеството „Унипак-В“ ЕООД е предприело затапване на изходящата канализационна връзка. Фактът, че в ревизионната шахта е установен отток на оцветени води доказва, че в канализацията са изпуснати непречистени води.

За това нарушение ЗООС предвижда санкция в размер от 2000 до 20 000 лв. На оператора е дадено предписание за незабавно преустановяване изпускането на непречиствени производствени отпадъчни води в канализацията на гр. Русе.  

Продължава...

Експертите на РИОСВ-Русе провериха 183 обекта през октомври

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха 210 проверки на 183 обекта, от които 97 по план, а 113 – извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 74 предписания  за отстраняване на констатираните пропуски. 

За установени административни нарушения на Закона за околната среда и специализираната нормативна уредба са съставени  4 акта.

От директора на РИОСВ-Русе са издадени  3 наказателни постановления, с които на физически лица и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 11 400 лв.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби и имуществени санкции са 2 250 лв., а по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 95 134,62 лв. От тях 76 107 лв. ще бъдат разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.  

Акцент в работата през месец октомври са проверките по изпълнението на годишния план, по постъпили сигнали и жалби, по изпълнение на предписания и извънредния контрол на площадки за съхранение и третиране на излезли от употреба моторни превозни средства.

Пълният текст на месечната справка за контролната дейност през октомври е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: https://www.riosv-ruse.org/kontrolna-deinost/16236-mesechni-spravki-za-kontrolna-deynost.

Продължава...

Езерото Сребърна ще бъде зарибено с местен вид риба

Езерото Сребърна ще бъде зарибено с изкуствено размножени екземпляри от местен вид. Това е дейност, предвидена по проекта „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в Поддържан резерват  „Сребърна”, който се изпълнява от РИОСВ-Русе, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“.

Дейността по зарибяване е консултирана с учени от Института за биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН. Тя коресподнира с Плановете  за действие за опазване на големия воден бик (Botaurus stellaris) и малкия корморан  (Phalacrocorax pygmeus Pallas, 1773) в България за периода 2014-2023 г.

В местността „Пристана“, в централно водно огледало ще бъдат освободени 1200 кг. отраснали индивида риби от  вида див шаран. Рибките са по-големи от стандартната храна на американското бодливо сомче – инвазивен и изключително агресивен вид риба, обитаващ езерото Сребърна. Периодът е подходящ, тъй като младите шаранчета са укрепнали и ще имат достатъчно време да се адаптират преди настъпването на зимата.

Със зарибяването се очаква да се намали натоварването от хищничеството, ще се създадат реални условия за ефективно размножаване и увеличаване на числеността на дивия шаран, както и ще се подобри хранителната база на водолюбивите птици в защитената местност.

Това е първото зарибяване на водния обект от общо предвидените четири по проекта.

 

Дивият  шаран (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) принадлежи към Разред Шараноподобни, Семейство Шаранови. В България е критично застрашен вид.

В миналото е бил  разпространен във всички сладководни и бракични водоеми на България – реки, блата и езера на Дунавския, Беломорския и Черноморския басейн. Обитава долните течения на реките, постоянни сладководни блата и езера, както и крайбрежни сладководни лагуни. Храни се с ларви на насекоми, ракообразни, мекотели, червеи и водни растения. Видът е включен в Червената книга на България  (1985). Единственото му потвърдено находище е в границите на природна забележителност „Дуранкулашко езеро“.

 

 

Продължава...

РИОСВ-Русе препоръчва на бенефициентите на услуги да подават документи дистанционно

Възстановена е  работата на „Едно гише“, на бул. „Придунавски“ № 20, но ако ситуацията не налага, е препоръчително  бенефициентите на услуги да подават документи чрез е-поща или да използват куриер. Създадена е организация и са предприети необходимите мерки за обезпечаване на работата и безопасността на служителите на екоинспекцията и бенефициентите на услуги, съобразно въведените противоепидемиологични мерки в страната.

Документи могат да се подават на адрес: гр. Русе, 7000, бул. Придунавски № 20 или чрез официалната електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

При необходимост от кунсултации или допълнителни въпроси гражданите могат да използват тел. 082/ 820 772, факс: 082 /820 779, както и панела - https://www.riosv-ruse.org/dialog/riosv-otgovarya

Сигнали за замърсяване на околната среда могат  се подават на тел.:

082/ 820 772, на „Горещата телефонна линия“ – 082/ 809 281, 112 и чрез платформата  на интернет страницата: https://www.riosv-ruse.org/podai-signal.

Продължава...

Проверен е сигнал за цветни води в река Русенски Лом

Експерти на РИОСВ-Русе извършиха вчера извънредна проверка по сигнал за изтичане на оцветени води  в тъмносиньо, видимо мътни от колектор „Трети март“, в Западна промишлена зона (ЗПЗ).  Проверката е осъществена съвместно с  представител на „ВиК“ – Русе ООД-дружеството,  което стопанисва и експлоатира канализационната система в града.

Извършен е обход и са отваряни ревизионни шахти. В точка на заустване на отпадъчни води на оператор от ЗПЗ са установени оцветени води. Представител на „ВиК“ е взел водни проби, които ще се изпитват в тяхна лаборатория.

Дружеството, от което се предполага, че са изпуснати оцветените води, има сключен договор с ВиК оператора, в който са определени норми за качеството на отпадъчните води, които се заустват в канализацията.

Проверката на РИОСВ-Русе в Западна промишлена зона продължава. Предстои да се предприемат административно-наказателни мерки спрямо нарушителя. Материалите от проверката ще бъдат предадени на Окръжна прокуратура – Русе.

Продължава...

РИОСВ-Русе провери ВиК оператора на Разград за изпълнение на предписание

Експерти на РИОСВ-Русе извършиха вчера извънредна проверка на дружеството  „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД – Разград, което стопанисва, експлоатира и поддържа Градската пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ).  Целта е да се провери спазването на даденото през август предписание за възстановяване на байпасната (савачна) връзка за отвеждане на отпадъчните води (ОВ) в авариен канал. Савачните устройства представляват механични прегради за отвеждане на ОВ в случаи на аварийни ситуации.

Необходимостта от подмяната на амортизираните и корозирали савачни устройства е установена при извънредните контролни проверки през месец август по повод множеството сигнали за неприятни миризми в града.

На 27 октомври на тези  устройства  са поставени пломби на РИОСВ-Русе в затворено състояние.

За подобряване на техническата и експлоатационна изправност на Градската пречиствателна станция от „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД – Разград са предприети допълнителни  действия - ремонт на първичния утаител, профилактика на устройствата за въвеждане на въздух в биобасейните и доставка на активна утайка (микроорганизми). С тези мерки ще се възстановят процесите на пречистване на отпадъчните води, постъпващи в ГПСОВ. 

При проверката от изхода на пречиствателната станция е взета проба от смесен поток отпадъчни води. В зависимост от резулатите е възможно да се промени размерът на наложената текуща месечна санкция на оператора.

Продължава...

България в Юнеско

Галерия