За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Извършено е измерване на инсталация в „Линамар Лайт Металс Русе“ ЕООД

Експерти на РИОСВ-Русе и Регионална лаборатория-Русе към ИАОС извършиха планов  емисионен контрол на инсталация за каруселно леене в „Линамар Лайт Металс Русе“ ЕООД. То е осъществено през вечерните часове, като е започнало от 20.00 ч. на 6 октомври и е продължило до 01.00 ч. на 7 октомври. Целта на емисионния контрол е да оцени съответствието на концентрациите на изпусканите замърсители със заложените норми за допустими емисии в комплексното разрешително на оператора. Моментните данни не са показали отклонения от нормите за общ органичен въглерод, серни оксиди и въглероден оксид, но окончателните протоколи ще бъдат предоставени от РЛ-Русе до края на седмицата.

Преди това друг екип е извършил обходи в рамките на града и проверка в завода за спазване процедурата за по-бърз достъп на експертите, каквото предписание е дадено на оператора, както и работата на инсталациите в халетата. По време на контролната проверка не са постъпвали сигнали за за неприятни миризми.

Директорът на РИОСВ-Русе инж. Цонка Христова информира Посолството на Канада за Румъния, България и Молдова в Букурещ за осъществения контрол на  „Линамар Лайт Металс Русе“ ЕООД и предприетите мерки от страна на инспекцията спрямо дружеството във връзка с оплакванията на жителите на Русе за неприятни миризми. В отговор на това от  посолството е получена подкрепа и уверение, че ще се насърчи компанията да бъде активна в подхода си  на общуване с местната общественост.

Извънредният контрол на дружеството продължава.

Продължава...

Превишение на нормата за фини прахови частици е отчетено в неделя в Русе

Превишение на средноденонощната норма за фини прахови частици 10 микрона е отчетено на 8 октомври от АИС „Възраждане“, разположена в централните части на Русе.

Станцията е регистрирала  стойности от 55.8 микрограма на кубичен метър (μg/m3), при норма 50 μg/m3 за този атмосферен замърсител. Вятърът е бил силен, със западна посока, което е довело до пренос на дим, миризми и сажди вследствие изгарянето на следжътвени отпадъци  на територията на съседна Република Румания. Източникът е потвърден от Областния управител на Област Русе, който е предприел необходимите мерки по компетентност. Нивата на останалите следени атмосферни замърсители са в норма. За неприятни миризми от подобен характер в инспекцията са постъпили над 30 сигнала.

Неотдавна директорът на РИОСВ-Русе инж. Цонка Христова изиска от румънския си колега информация за предприетите мерки по повод зачестилите случаи на локални огнища на територията на град Гюргево и околността в съседна Република Румъния, като в началото на ноември предстои среща.

Данните за качеството на атмосферния въздух се публикуват ежедневно на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: https://www.riosv-ruse.org/danni-punktove/

Продължава...

РИОСВ - Русе състави акт на „Линамар Лайт Металс Русе” ЕООД

  • Операторът е нарушил условие в комплексното си разрешително, като е допуснал разпространение на миризми извън границите на производствената площадка.

Акт за установяване на административно нарушение e съставен днес на „Линамар Лайт Металс Русе” ЕООД. Това съобщи на брифинг директорът на РИОСВ - Русе инж. Цонка Христова, на който беше представена контролната дейност на инспекцията през септември.

Над 60 сигнала от Русе са постъпили в ранните часове тази сутрин. Извършена е незабавна проверка с представители на дружеството, при която е установено, че операторът е нарушил условие в комплексното разрешително, като е допуснал разпространение на  миризми извън границите на производствената площадка. За това нарушение Законът за опазване на околната среда предвижда санкция от 10 000 до 500 000 лв. Екоинспекцията ще сезира прокуратурата за „Линамар Лайт Металс Русе” ЕООД, както и ще проследи стриктно изпълнението на предписанията за работа на част от инсталациите само през светлата част на денонощието.

Мобилна станция на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) продължава извънредното измерване на качеството на атмосферния въздух в Русе. Моментните данни от МАС от днес не показват превишения на нормите на бензен, тулоен и ксилен. Представените данни от общинските станции от днес също не показват замърсяване на атмосферния въздух.

Инж. Христова съобщи, че от 4 септември в инспекцията са постъпили над 600 сигнала за миризми.  „Извършихме двуседмични извънредни проверки, проведени от 20.30 до 00.30 ч. по сигналите за миризми, като започвахме от Източна промишлена зона. В много случаи  там не мирише, но в града се усещат миризми на химия, леярна и масла“, потвърди инж. Христова. Тя подчерта, че няма законодателство за миризмите, но те насочват експертите да търсят източника.

Актове за разпространение на миризми могат да се съставят на оператори  с комплексни разрешителни, какъвто е случаят от днес. Подобни актове са съставени на „Оргахим резинс“АД миналата година. На останалите дружества, от дейността на които могат да се отделят миризми, са изпратени императивни  писма, с които са дадени предписания за неразпространение на миризми. Тези предприятия могат да бъдат наказвани само за неизпълнение на предписание.

Плановият и извънреден контрол по отношение на миризмите продължава.

Продължава...

Директорът на РИОСВ-Русе изиска информация за локалните огнища на територията на погранично Гюргево

Директорът на РИОСВ-Русе инж. Цонка Христова изиска от румънския си колега информация за предприетите мерки по повод зачестилите случаи на локални огнища на територията на град Гюргево и околността в съседна Република Румъния. Вероятната причина е паленето на стърнища, при който димът се отнася към Русе и води до влошаване на качеството на атмосферния въздух. В три последователни дни от 29 септември до 1 октомври АИС „Възраждане“, която е разположена в централните части на Русе, е регистрирала превишения на нормите на фини прахови частици  от 10 микрона. Посоката на вятъра за този период е била север - северозапад, с много ниска скорост, което е позволило дифузно разпространение на неприятни миризми.

Съгласно националното екологично законодателство, изгарянето на следжътвени остатъци, е нарушение на рамковия Закон за опазване на околната среда и специализираните Закон за почвите и Закон за опазване на земеделските земи.

В писмото си инж. Христова изразява готовност за среща през ноември с директора на Агенцията за опазване на околната среда в Гюргево в съседната страна.

Продължава...

Мобилна станция извършва извънредни измервания в Русе

Мобилна станция на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) започна извънредно измерване на качеството на атмосферния въздух в Русе. Станцията ще извършва контрол в рамките на три денонощия, като ще измерва концентрациите на атмосферните замърсители фини прахови частици, серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, озон, включително и органичните бензен, толуен, ксилен, както и метеорологичните показатели –скорост и посока на вятъра, температура, атмосферно налягане и др.

За допълнително изследване в ИАОС ще бъдат изпратени филтрите, с които се установяват концентрациите на фините прахови частици. Те ще бъдат изследвани и по газ-хроматографски метод, като целта е да се установи наличие на бензопирен и нафтален.

Извънредното измерване е по повод множеството сигнали от района на Русенски университет „Ангел Кънчев“. Екоинспекцията изказва благодарност на ръководството на висшето учебно заведение за осигурената техническа възможност и заплащане на разходите по електрозахранването на станцията. Резултатите от измерванията ще станат ясни до седмица.

Продължава...

Превишения на нормата за фини прахови частици са регистрирани в три последователни дни в Русе

В три последователни дни от 29 септември до 1 окотомври АИС „Възраждане“ е регистрирала превишения на нормите на фини прахови частици  от 10 микрона в гр. Русе. Най-високата стойност е отчетена на 29 септември – 60.65 микрограма на кубичен метър (μg/m3), при норма 50 μg/m3

За същия период завишени, но не превишени са стойностите  за фини прахови частици  2.5 μg/m3 и азотни оксиди.

Общо през септември са регистрирани 4 превишения на фини прахови частици  10 микрона в гр. Русе, дължащи се на сухото време, запрашеността на пътните артерии в града, горивни процеси на територията на Република Румъния и данните за локални огнища в околностите на Русе.

Данните за качеството на атмосферния въздух се публикуват ежедневно на интернет страницата на РИОСВ - Русе на адрес: https://www.riosv-ruse.org/danni-punktove/

Продължава...

РИОСВ-Русе даде предписания за почистване на замърсени терени в Източна промишлена зона на Русе

Експерти на РИОСВ-Русе дадоха предписания на община Русе и на дружество, собственик на съседен имот за почистване на замърсени с отпадъци площи. Проверката е осъществена  в края на миналата седмица, в присъствието на собствениците на имотите.

Замърсените площи и нерегламентирано третиране на отпадъци са установени при извънредни проверки през втората половина на септември, свързани с неприятни миризми кварталите „Здравец-Изток“, „Възраждане“ и централните части на града. При обход в кварталите „Тракция“ и „Пухлево дере“ в Източна промишлена зона са констатирани много тлеещи огнища и замърсени с битови отпадъци терени на приблизителна  площ около 100 квадратни метра.

При извънредните обходи дежурните екипи на РИОСВ-Русе са се накъкнали на множество огнища на изгаряне на отпадъци и жп-траверси, установени в Източна промишлена зона и Индустриален парк – Русе (Товарна гара-Изток).

Изгярянето на отпадъци представлява нарушение на Закона за управление на отпадъците, но води и до влошаване на качеството на атмосферния въздух в Русе.

Продължава...

РИОСВ-Русе се включи в „Европейска нощ на учените 2023 г.“

На 29 септември РИОСВ - Русе се включи кампанията „Европейска нощ на учените 2023 г.“ със съвместна инициатива на Регионалния исторически музей (РИМ) и ОУ „Отец Паисий“ – гр. Русе. Акцентът на кампанията тази година е адаптацията на човечеството към промените в климата и взаимодействието на науката с изкуството и околната среда в борбата за устойчиво бъдеще.

Специален гост-лектор в екоинспекцията беше уредникът на отдел „Природа“ към РИМ Венцеслав Петков. Той представи любопитни научни факти за влиянието на човешката дейност върху климатичните промени и как те рефлектират върху биологичното разнообразие. Защо са изчезнали пещерните мечки, защо не се чувстват добре белите мечки, каква е причината за загубата на една трета от популацията на очилатия плодояден прилеп, как се завземат хабитатите, как се променят навиците и поведението на животните и растенията - всички тези въпроси намериха професионално обяснение. Венцеслав Петков завърши увлекателния си разказ с персонални съвети към бъдещите учени, еколози или пътешественици за едно щадящо околната среда поведение.

Инициативата „Европейска нощ на учените“ е проект, финансиран от Европейската комисия по програма „Хоризонт Европа“, като се провежда в над 300 европейски града. Организатор за гр. Русе от 2016 г. е Русенска търговско-индустриална камара.

IMG 0350 04 IMG 0368 03 IMG 0352 5

 

Продължава...

МОСВ с нови проверки за чистотата на въздуха в Русе и потенциалните замърсители в района

МОСВ разпореди извънредни проверки на качеството на атмосферния въздух в град Русе. В периода между 2 и 9 октомври Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) ще осъществи измервания на качеството на атмосферния въздух в града, на определена от РИОСВ-Русе площадка.

С помощта на специализирана инструментална техника, базирана на мобилна измервателна станция, в реално време ще бъдат измерени органични веществата - бензен, тоулен и ксилен. Допълнително, със специализирано устройство, ще бъдат взети проби от фини прахови частици за определяне на веществата бензо(а)пирен и нафтален чрез хроматографска инструментална техника за анализ. Веществата, които ще се изследват са специфични и могат да доведат до поява на миризми.

„Това е само една от мерките, които МОСВ предприема в отговор на засиления обществен интерес към качеството на атмосферния въздух на територията на гр. Русе, продиктуван от сигнали за интензивни миризми в някои от районите на града“, казва Юлиян Попов, министър на околната среда и водите. „Продължаваме с непрестанния мониторинг на качеството на атмосферния въздух в града. Продължаваме и с комплексните проверки на производствената дейност, носещи риск от замърсяване. Работим активно с всички останали местни и национални институции за намиране на решение в полза на здравето и благосъстоянието на хората в Русе“.

РИОСВ-Русе реагира на 546 сигнала за интензивни миризми в периода от 4 до 27 септември

В периода от 4 до 27 септември, по всички възможни канали, осигурени от РИОСВ-Русе,  са постъпили общо 546 сигнала за миризми, оприличавани на изгоряла пластмаса, силна химическа миризма на отработени масла, миризма на бакелит, дразнеща химическа миризма с индустриален произход, хлор, изгоряло и лекарства, бензин, мазут или подобен нефтопродукт. Сигналите са регистрирани приблизително по едно и също време, в часовия интервал от 20:00 до 23:00 часа, и сутрин от 05:00 до 08:00 часа. Това предполага, че  миризмите са вследствие на неорганизирани източници, като в повечето случаи, вероятно става въпрос за неорганизирано залпово изпускане на непречистени емисии от работната среда на индустриални производители.

Данните от пунктовете за мониторинг на качество на атмосферния въздух - АИС „Възраждане“ и МАС на РЛ-Русе, разположена на територията на Втора РСПБЗН, в района на Източна промишлена зона, не показват отклонение от показателите за качеството на въздуха. Същото важи и за данните, които отчита общинската АИС „Петър Берон“, функционираща от 2021 г.

Те не показват превишения на средно денонощните норми на следените органични показатели: бензен, толуен, етилбензен, m- p-Ксилен, о-Ксилен, Фенол, о-Крезол,  p-Крезол, Нафтален. Допълнително, от обслужващата фирма, са изискани и средно часовите резултати на следените показатели, от където не потвърждават превишения.

Близо 87 млн. лева осигурява МОСВ за мерки по опазване на чистотата въздуха в община Русе до 2027 година.

МОСВ подкрепя активно гражданите на община Русе като финансира мерките за опазване чистота на въздуха.

По Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. са осигурени близо 47 млн. лв. за закупуване и доставка на електрически автобуси и тролейбуси за Община Русе. Общо 35 нови екологични електрически превозни средства на обществения транспорт заменят амортизирани, замърсяващи дизелови автобуси.

Новата Програма „Околна среда“ 2021-2027 г отделя още над 40 милиона лева за подобряване качеството на въздуха в община Русе. Над 37 млн. лв. от тях са по мярката „За по-чист въздух!“ и ще са на разположение за подмяна на печки на дърва или въглища със съвременно екологично отопление. Допълнително 3,5 млн. лв. ще бъдат инвестирани за изграждане нова и подобряване на съществуващата зелената система на градската среда - в разширяване на паркове и градини, озеленяване на така наречените „кални петна“ в междублоковите пространства.

Освен по мярката за чистота на въздуха, близо 135 млн. лева от програма ОПОС 2014-2020 са инвестирани за изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от "ВиК" Русе ООД. Над 27 млн. лв. са за изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци.

През месец септември МОСВ поиска от румънска страна България да се включи в процедурата по ОВОС за инсинератор в Гюргево

През месец септември МОСВ подкрепи гражданите на Русе в защита на правото им на чиста и безопасна околна среда, като поиска повече и по-конкретна информация от румънското министерство на околната в среда по проекта за изграждане на инсинератор за изгаряне на биологични отпадъци в град Гюргево.

Позицията на МОСВ бе, че информацията изпратена от румънска страна не съдържа достатъчно конкретна информация – факти, данни и анализи, за да може българската страна да оцени въздействието и риска за човешкото здраве и степента на здравен риск за населението на гр. Русе, при осъществяването на инвестиционното предложение.

МОСВ изпрати на румънското министерство становищата и резултатите от осигурения обществен достъп до информация, включително и позицията на гражданските сдружения в град Русе.

Предвид непосредствената близост до град Русе, министър Попов поиска от румънския си колега, Република България да вземе участие в процедурата по оценка на въздействие на околната среда (ОВОС).

Заради значимостта на темата за русенци министър Попов предложи, след отстраняване на българските забележки по доклада, планът за изграждане на инсинератора в Гюргево да бъде подложен на обществено обсъждане в град Русе.

Продължава...

Галерия