За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

14 дни с превишения на фини прахови частици са отчетени в Русе през февруари

Автоматична измервателна станция (АИС) „Възраждане“, разположена в централните части на гр. Русе е регистрирала 14 дни с превишения на средноденонощната норма (СДН) на фини прахови частици 10 микрона.

Така от началото на годината до 1 март отчетените дни с превишения вече са 22. Максимално измерената средноденонощна концентрация на този показател е била 69,54 µg/m3, при норма 50 µg/m3. Средномесечната концентрация на този показател за месец февруари през 2022 г. е 50,11 µg/m3. За сравнение през същия период на миналата година са регистрирани почти два пъти по-малко дни с превишения на СДН за ФПЧ10, с максимално отчетена стойност 121,95 µg/m3 и средномесечна концентрация за месец февруари от 48,17 µg/m3.

В дните с превишения на нормата за фини прахови частици са отчетени и повишени концентрации на азотни оксиди, въглероден оксид и бензен. Като цяло средномесечните стойности на ФПЧ10 през 2022 г. са по-високи тези за същия период на миналата година.

Зимният сезон досега протича с по-високи средни температури, което води и до по-трудно разсейване и задържане на атмосферните замърсители от битово отопление във въздуха над града. В периода с превишения на нормата на фини прахови частици е преобладавало тихо време и вятър със скорост  по-ниска от 1 m/s.

Съгласно българското законодателство максималният брой дни с превишения на СДН за фини прахови частици е 35 на година.

Продължава...

Превишения на фини прахови частици е отчела мобилната станция в Русе

Две превишения на нормата за фини прахови частици 10 микрона е регистрирала в Русе Мобилната автоматична станция (МАС) на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) за период от 13 денонощия. Превишенията са отчетени на 15 и 16 февруари и са съответно 1.5 и 1.1 пъти над средноденонощната норма от 50 микрограма на кубичен метър.

МАС беше разположена в двора на ОУ „Ангел Кънчев“ – гр. Русе, като това е първото от общо четири за тази година планирани измервания.  Успоредно с превишенията на фини прахови частици са регистрирани повишени нива на трите измервани органични съединения – бензен, толуен и ксилен.

Превишения на фини прахови частици в същия период, но в по-ниски концентрации е регистрирала и АИС „Възраждане“ в централните части на града.

До края на годината ще бъдат проведени още три измервания в същия район.

Продължава...

Актуализираният план за управление на Природен парк „Русенски Лом“ е на финална права

На 22 февруари експерти на РИОСВ – Русе взеха участие в заседание на Висшия експертен екологичен съвет (ВЕЕС) на Министерството на околната среда и водите. Целта е приемане актуализацията на действащия План за управление (ПУ) на Природен парк „Русенски Лом“.

По време на заседанието са разгледани всички постъпили становища, които се отнасят до ПУ на защитената територия и след като бъдат отразени, министърът на околната среда и водите ще го внесе в Министерския съвет за приемане.

В хода на разработването на плана на територията на парка са направени теренни изследвания, като са актуализирани видовете от дивата флора и фауна, характерни за Поломието.

Срокът на действие на актуализирания план за ПП „Русенски Лом“ е 10 години.  

 

Природен парк „Русенски Лом” обхваща част от землищата на селата Сваленик, Щръклево,  Нисово,  Червен и Кошов в община  Иваново, и село Писанец, община Ветово, област Русе. Площта му е 34 080 дка и представлява горски и поземлен фонд. Управлява се от Дирекция природен парк „Русенски Лом”.

Защитената територия е обявена със заповед на министъра на горите и горската промишленост през 1970 г., а през 2002 г. е прекатегоризирана в природен парк със заповед на министъра на околната среда и водите.

На територията на парка са забранени следните дейности:  минногеоложки и други дейности, с които се изменя естественият облик на местността; паша на кози; късане на цветя, събиране на билки и горски плодове с търговски и промишлени цели; повреждане на скалните църкви и други исторически обекти; създаване на пчелини и палене на огън извън местата, определени от плана за управление; използване на химически средства за растителна защита.

Продължава...

Експерти на РИОСВ-Русе съставиха три акта за нерегламентирани дейности с отпадъци

 Експерти на РИОСВ-Русе съставиха три акта за установяване на административно нарушение на едно юридическо и две физически лица за нерегламентирани дейности с излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС). Проверките са извънредни, по постъпили сигнали на граждани.

Юридическото лице е извършвало дейности с ИУМПС на територията на с. Червена вода, община Русе. На място е установено съхранение на  около 150 ИУМПС, като част от тях са с липсващи компоненти. За дейността лицето не притежава съгласувателни и разрешителни документи. Дадени са му  предписания за почистване на стопанисваната площадка.

На двете физически лица от гр. Русе и гр. Цар Калоян също са дадени предписания за почистване на използваните терени.

Съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и специализирана наредба лицата, извършващи дейности по съхранение, разкомплектоване и третиране на ИУМПС, следва да притежават разрешение за дейности с отпадъци. Процедурата по издаването му изисква внасяне на банкова гаранция в размер на 15000 лв. за дейността и по 5 000 лв. за всяка отделна площадка.

За установените нарушения в  Закона за управление на отпадъците са предвидени глоби в размер от 300 до 4000 лв.    за физически лица и имуществена санкция от  7000 до 20 000 лв. за юридически.

Предстои директорът на РИОСВ-Русе да определи размерът на наказанието на нарушителите.

Продължава...

Приключи конкурсът на екоинспекцията за детска рисунка за Световния ден на влажните зони

Успешно приключи конкурсът за детска рисунка на РИОСВ-Русе  по повод Световния ден на влажните зони - 2 февруари, с тема:  „Сребърна през четирите годишни сезона“.

В надпреварата се включиха ученици в две възрастови групи от трите области, като до предварително обявения срок в инспекцията постъпиха 187 рисунки. Екип на екоинспекцията, в който се включиха специалисти по биологично разнообразие внимателно оцени постъпилите  рисунки, като адмирира тези, които изобразяват местни животински и растителни видове.

Темата за биоразнообразието на резервата е развълнувала по-малките участници в конкурса. Най-масово участие са взели учениците  от НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ -  гр. Бяла, ОУ „Йордан Йовков“ – Тутракан и ОУ „Олимпи Панов“ – гр. Русе. Вдъхновение от обитателите на резервата са получили и децата от IV-та подготвителна група на ДГ „Слънце - I“ в гр. Русе, които след проведен урок за Сребърна, са подредили изложба с рисунки в детската градина.

РИОСВ-Русе определи за победител в  първата възрастова група  Назмие Василева – възпитаник на ОУ „Васил Априлов“ – с. Голеш, община Кайнарджа, а във втора група - София Маринова от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - гр. Силистра. В конкурса са  присъдени също специални и поощрителни награди.

Победителите ще получат грамоти и предметни награди. За участниците от Русе - те ще ги очакват в Информационния център на  Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе (бул. „Придунавски“ № 20) след 16  февруари 2022 г., а останали отличени автори ще получат наградите си по пощата.

Пълният списък с победителите в конкурса е публикуван на интернет страницата на РИОСВ - Русе на адрес: http://www.riosv-ruse.org/konkursinariosv-ruse.html.

Продължава...

Нови плаформи за пеликаните са изградени в резервата „Сребърна“

По проект на РИОСВ-Русе, финансиран  от  Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, са изработени 3 нови платформи във водните площи на поддържан резерват „Сребърна“.  Една от тях е комбинирана – между платформа и понтон, а другите две са само понтонни. Изработката на новите платформи е част от поддържащите дейности в колонията на къдроглавия пеликан.

По проекта са заложени  общо  5 платформи за гнездене на пеликаните.  През следващата година  се предвижда поставянето на още два понтона, върху всеки от които ще бъде монтирана по една дървена платформа тип шейна.

Предвижда се на определено ново място в тръстиковия масив да бъде извършено окосяване на тръстика и осигуряване на площи за гнездене. Мястото ще бъде определено след наблюдение на гнездовите навици на птиците.

Използването на понтонни и комбинирани платформи дава  възможност за монтаж и демонтаж при необходимост, както и за преместването им, като осигурява надеждна защита на птиците от набези на дребни хищници.

Фирмата изпълнител на дейностите се ангажира с гаранционна поддръжка на платформите.

 

Продължава...

Мобилната станция на ИАОС започна измервания в западните части на Русе

Мобилната автоматична станция (МАС) на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) започна измервания на качеството на атмосферния въздух (КАВ) в западните части на град Русе.  Станцията е разположена в двора на ОУ „Ангел Кънчев“ – гр. Русе и  ще продължи работа в рамките на 13 денонощия. Мястото е определено въз основа на постъпилите сигнали за неприятни миризми, с произход Западна промишлена зона.

МАС ще следи нивата на атмосферните замърсители – серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, озон и фини прахови частици, но  е допълнително оборудвана с анализатор за органични съединения – бензен, толуен и ксилен.

Тези измервания са първите за тази година и те ще са показателни за сезон – зима. До края на настоящата година ще бъдат проведени още три измервания в същия район.

Продължава...

По предписания на РИОСВ - Русе „Оргахим“ АД и „Оргахим Резинс“ АД изпълняват мерки за привеждане в съответствие на пречиствателните си съоръжения

РИОСВ - Русе изиска план-програма с конкретни мерки, свързани с работата на пречиствателната станция за отпадъчни води на „Оргахим Резинс“ АД. Предстои поетапното им изпълнение, под контрола на екоинспекцията. 

Тези и още 5 предписания са дадени на операторите „Оргахим“ АД и „Оргахим Резинс“ АД, след поредица от екипни проверки по постъпили сигнали за неприятни миризми на ацетон в района на Западна промишлена зона и отделни части на Русе. 

Дружествата „Оргахим“ АД и „Оргахим Резинс“ АД експлоатират собствени локални пречиствателни съоръжения (ЛПСОВ), но използват една площадкова канализация. Пречистените води от „Оргахим“ АД постъпват в пречиствателната станция на „Оргахим Резинс“ АД, откъдето смесеният поток, чрез площадковата канализация зауства в градската канализационна мрежа, по бул. „Трети март“. 

При извършените проверки са установени пропуски по отношение на начина на отвеждане на производствените отпадъчни води до ЛПСОВ на „Оргахим“ АД (с физико-химично стъпало), както и такива, свързани с правилната й експлоатация. В кратки срокове дружествата следва да предприемат необходимите действия за изпълнение на дадените предписания. 

Взети са и проби отпадъчни води от изхода на ЛПСОВ на „Оргахим Резинс“ АД, като резултатите не показват отклонения от определените норми, заложени в Комплексното разрешително (КР) на дружеството. 

Извършени са две обследвания на канализационните отклонения от площадкова канализация на „Оргахим“ АД и „Оргахим Резинс“ АД, като за целта е използвана тонираща боя на водна основа. При обследването не е констатирано нерегламентирано отвеждане на отпадъчни води.  

Предстои проверка за спазване условията в КР на „Оргахим Резинс“ АД, както и контрол по изпълнението на дадените предписания.

Продължава...

Отчетени са 8 денонощия с превишения на нормата за фини прахови частици в Русе през януари

През месец януари   АИС „Възраждане“ в гр. Русе е отчела 8 дни с превишена средноденощна (СДН) стойност за ФПЧ10 (50 µg/m3), като  измерената максимална стойност е 69,54 µg/m3. Средномесечната концентрация на този атмосферен замърсител за месец януари 2022 г. е 44,57 µg/m3.

За същия период на изминалата година са регистрирани два пъти по-малко дни (4)  с превишения на СДН за ФПЧ10, с максимално отчетена стойност 71,94 µg/m3 и средномесечна концентрация за периода 30,61 µg/m3.

В дните с превишения на фините прахови частици, особено във вечерните часове са регистрирани и  повишени концентрации на азотни оксиди, въглероден оксид и бензен. Това се дължи на  използването на твърди горива за отопление в битовия сектор, което в съчетание с липсата на вятър, наличие на температурни инверсии водят до по-трудно разсейване и задържане на замърсителите в приземния слой на атмосферата.

За изминалата 2021 г. са регистрирани 28 дни с превишения на СДН за ФПЧ10 на годишна база, като е спазено изискването за максимален брой превишения на СДН за фини прахови частици до 35 на година.

Продължава...

Галерия