За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

20 червени ангъча са освободени в язовир Антимово

Експерти на РИОСВ-Русе и учени от БАН освободиха 20 екземпляра от защитения вид червен ангъч (Tadorna ferruginea) в язовир Антимово, община Тутракан. Птиците са размножени в Биологична експериментална база „Калимок“ на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН.

Подобни акции се извършват ежегодно, като тази година се отчита ръст в размножените птици.

Червеният ангъч е включен в приложенията на Закона за биологичното разнообразие и Червената книга на България. В България видът гнезди по река Дунав и Черноморието, рядко в Добруджа и Лудогорието.

За нуждите на база „Калимок“ местен фуражен завод е осигурил храна за защитените птици, което благоприятства развитието и укрепването на младите екземпляри.

Продължава...

Експертите на РИОСВ-Русе провериха 144 обекта през май

Експертите на РИОСВ-Русе извършина 159 контролни проверки на 144 обекта от контролираната територия през месец май. В рамките на осъществения контрол са дадени 36 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия с екологичното законодателство. За установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда са съставени 20 акта, 14 от които  са  по Закона за чистотата на атмосферния въздух за непредставяне  в срок на информация за оборудване,  заредено с флуорирани парникови газове (ФПГ).

Директорът на  на РИОСВ-Русе Анатоли Станев е издал 5 Наказателни постановления, с които са наложени глоби в общ размер на 16 200 лв.  

Общо събраната сума от РИОСВ-Русе по наложени глоби и имуществени санкции е 7 000 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 4 142,80 лв. 

През месец май са преведени 4 531,20 лв. на общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. От получените суми през април, най-голяма сума през месец май е преведена на община Разград в размер на 4 333,60 лв.

През месец май от НАП са преведени 336,68 лв., които представляват начислени от НАП лихви върху просрочено наказателно постановление от 2018 г.

През периода не са постъпвали жалби за нарушения на екологичното законодателство.

Пълният текст на месечната справка за месец май е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: https://www.riosv-ruse.org/kontrolna-deinost/16236-mesechni-spravki-za-kontrolna-deynost

Продължава...

Вече е определено място за поставяне на измервателна станция за въздуха в Русе

Вече определена площадка за поставяне на автоматична  измервателна станция за качеството на атмосферния въздуха в Русе, с протокол от 31 май 2021 работна група от експерти от община Русе, МОСВ, Изпълнителна агенция по околна среда, РИОСВ-Русе и Регионална лаборатория-Русе към ИАОС.

Община Русе е предложила 3 места, след направен оглед от работната група е избрана площадката в помощно училище „Д-р Петър Берон“. Местоположението отговаря на изискванията на Наредбата за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух. Изборът на мястото на общинския пункт за мониторинг на КАВ се базира на подадени сигнали от граждани за неприятни миризми на органични съединения, характерни и отделяни от промишлените предприятия на територията на гр. Русе.

Продължава...

Експерти на РИОСВ-Русе извършиха поредица проверки за трансграничен превоз на отпадъци на ГКПП „Дунав мост 1“

В периода 29–31  май 2021 г. експерти на РИОСВ-Русе, съвместно със служители на Агенция „Митници“ осъществиха поредица от проверки на общо десет транспортни средства, извършващи трансграничен превоз на отпадъци. В проверките  участва и директорът на екоинспекцията Анатоли Станев.

Камионите превозват отпадъци с код 15 01 02 (пластмасови опаковки), определени за внос/транзит от Румъния за Турция. Същите са върнати от турските власти на основание административно решение.

 На 29 май, първоначално са проверени 2 камиона, извършващи превоз на отпадъци от Турция към Полша, а в късните часове още 2 товарни превозни средства, осъществяващи транзит през страната от Турция към Румъния. На 30 май е осъществен контрол на 3 камиона, превозващи същия вид отпадъци от Турция за Румъния, а на 31 май още  3 превозни средства.

Контролът върху движението по маршрута  на товарните превозни средства от ГКПП – Лесово към ГКПП „Дунав мост“, както и спазването на Закона за управление на отпадъците и Регламент 1013/2006 за трансграничен превоз на отпадъци, се координира от Националния  координационен център при МОСВ, като информация е подавана своевременно от РИОСВ-Стара Загора, които първи са осъществили  контрол на транспортните средства.

Проверени са изискуемите документи за превоз на отпадъци.  Целостта на поставените пломби на товарните превозни средства не е била компрометирана. Документите са попълнени коректно, поради което автомобилите са  напуснали територията на страната.

Експертите на РИОСВ-Русе са в готовност да осъществяват  контрол на превозни средства, извършващи трансграничен превоз на отпадъци, по информация на Националния координационен център, които не са били допуснати на територията на страната-получател.

Продължава...

Косенето на тръстика в резервата „Сребърна“ ще се извършва механизирано

На територията на поддържан резерват „Сребърна“ ще се извърши отстраняване на плаващи тръстикови острови (кочки), тиня и детрит (биогенни елементи)  и косене на тръстика механизирано,  с помощта на  специализирана техника. Многофункционалната самоходна машина – амфибия е представена  днес, пред местната общественост, в езерните площи,  отдалечени от колониите на защитените видове птици.  

Закупуването на машината и планираните дейности по отстраняване на тръстика, сива върба, тиня и наноси, са част от дейностите по проект на РИОСВ-Русе „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в ПР „Сребърна”, финансиран по  Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”. 

Дейностите по отстраняване на тръстиката и наносите ще бъдат  възложени на външен изпълнител, за 3 – годишен период, като ще се съблюдава стриктно определен времеви график. Паралелно с това, с друга обществена поръчка ще се възложи мониторинг на ефективността от изпълнението на дейностите. Предвидено е провеждане на биологичен, хидрологичен и физикохимичен анализ преди, по време на, и след изпълнение на всяка от дейностите.

Началото на дейностите по отстраняване на тръстиката и наносите да започнат в края на лятото, след приключване на размножителния период на гнездящите видове птици.

С изпълнението на тези дейности се очаква подобряване на хидрологичния режим и физикохимичните показатели на водата, които ще окажат пряко и/или косвено благоприятно въздействие върху обитателите на защитената територия.

 

Екосистемата в ПР „Сребърна“ е комплексна влажна зона, състояща се от река, заливаем остров и езеро с прилежащите му ниски крайбрежни части.

През последните 20 г. покритието на кочките със сива върба е нараснало от 5% до 55%. Това води до понижаване на плаваемостта им, като при ниски водни нива те по-плътно прилягат към дъното, корените на върбите се вкореняват в уплътнената тиня и подлежащия под нея твърд субстрат. Планът за управление на ПР „Сребърна“  определя като проблем за функционирането на екосистемата натрупването на биомаса в резултат от интензивното развитие на растителността, за което основен дял има тръстиката. След прекъсването на връзката с реката, а по-късно спиране на изнасянето на тръстиката, в езерото настъпва процес на ускорена еутрофикация, в резултат на голямото количество биомаса, която само се натрупва без практически да напуска екосистемата.

С драгирането се планира да се постигне изкуствено изнасяне на голямо количество от вече натрупаната биомаса, а с изграждането на допълнителен канал за връзка с р. Дунав при високи нива на реката, изнасянето на биомаса ще се осъществява по естествен път.

 https://www.youtube.com/watch?v=1Ortg228Qow&t=18s

Продължава...

Проверено е състоянието на находищата на червен божур в област Разград

Експерти на РИОСВ-Русе извършиха проверки на трите защитени местности „Мющерека“, в с. Беловец, „Божурите“, в землището на с. Подайва и  „Находище на червен божур“, край с. Печеница, на територията на област Разград. Те опазват защитения вид растение червен божур (Paeonia peregrinа).

При проверки на място е установено, че растенията в с. Беловец са във фаза на цъфтеж. Там е установено най-голямо проективното покритие – групи средно от около 25-30 екземпляра, предимно в слънчевите участъци на горската територия. В местността „Божурите“ са констатирани средно групи от 4-5 екземпляра, разположени по периферията на храстови съобщества или единични групи дървесни видове. В находището в землището на с. Печеница червеният божур расте на групи от 3-8 екземпляра. В горската територия преобладават глог, шипка и др. храсти, които засенчват популацията на вида, което влошава условията за развитието на растението. Изготвено е писмо до Държавно горско стопанство -„Сеслав“ - Кубрат, които стопанисват находището, да извършат обследване на територията и да предложат подходящи лесовъдски мероприятия за подобряване на състоянието му.

В трите защитени местности не са установени нарушения на режимите, записани в заповедите им за обявяване – бране, изкореняване, палене на огън или други стопански дейности.

На територията на РИОСВ-Русе има още едно находище на чевен божур, намиращо се в землището на с. Добротица, чието състояние предстои да се оцени при контролна проверка.

Червен божур (Paeonia Peregrina) e многогодишно тревисто растение.

В България се среща в Дунавската равнина, Североизточна България, Предбалкана, Стара Планина, Западни гранични планини, Черноморско крайбрежие, Родопи и др.

Червеният божур цъфти през май и юни с червени цветове.

Видът е включен в приложение 4 на  Закона за биологичното разнообразие, което от своя страна е под регурлирано ползване, като за събирането му с лечебна цел, ежегодно се определя квота от министъра  на околната среда и водите.

Продължава...

Експерти на РИОСВ-Русе провериха 153 обекта през април

През месец април 2021 г. експертите от РИОСВ-Русе извършиха 162 проверки на 153 обекта от контролираната територия. От тях 93 са заложени в Плана за контролната дейност на инспекцията, а 69 са  извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 34 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия с екологичното законодателство.   

За установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда са съставени 6 акта. Директорът на екоинспекцията Анатоли Станев е издал 6 наказателни постановления, с които на физически лица и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 16500 лв.

През април са издадени 3 наказателни постановления за налагане на санкции.

На оператора „Топлофикация Русе“ АД е наложена еднократна санкция в размер на 18 002 лв. за констатирани нарушения на нормите за допустими емисии (НДЕ), заложени в условие на Комплексното разрешително (КР), след представен Годишен доклад с резултати от извършени през 2020 г. собствени непрекъснати измервания на организираните източници на емисии. Другите две санкции са текущи месечни съответно на „Астра Биоплант“ ЕООД, гр. Сливо поле за 72 лв. и на „Добруджа КИТ“ АД, гр. Исперих за 22 лв. Санкциите са за замърсяване на воден обект, след анализ на взети водни проби отпадъчни води и замърсяване на воден обект.

Общо събраната сума от РИОСВ-Русе по наложени глоби и имуществени санкции е 6 050 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 5 664 лв. 

През месец април са преведени 8 686, 86 лв. на общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. От получените суми през март, най-голяма сума през месец април е преведена на община Разград в размер на 5 125, 91 лв. От НАП са събрани 1 250 лв. по наказалелни постановления.

Пълният текст на месечната справка е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе: https://www.riosv-ruse.org/kontrolna-deinost/16236-mesechni-spravki-za-kontrolna-deynost

Продължава...

Излекуван ням лебед е освободен в рибарниците на село Красен

Експерти на РИОСВ-Русе освободиха в природата тази седмица екземпляр от защитения вид ням лебед (Cignus olor), след  като му е оказана специализирана помощ в Центъра на рехабилитация и размножаване на редки видове (ЦРРРВ) в гр. Стара Загора.

Сигналът за намерена в безпомощно състояние птица е постъпил на 12 април, от местни жители на с. Красен (област Русе). Лебедът е намерен в центъра на селото. Организиран е своевременен транспорт, съвместно с ЦРРРВ-Стара Загора. В рамките на седмица, за защитената птица са положени необходимите ветеринарномедицински грижи. След възстановяването й, птицата е освободена в близост до района на сигнала, на подходящо за вида място – рибарниците край с. Красен. Към момента на акцията в района са забелязани и други екземпляри от същия вид.

РИОСВ-Русе напомня, че при намерен екземпляр в безпомощно състояние, е необходимо да се уведоми съответната регионална екоинспекция и да не се предприемат самостоятелни инициативи за спасяването и отглеждане на животните в домашна среда.

https://www.youtube.com/watch?v=7Gp1Jq_bKjU

Продължава...

60 проекта са допуснати до участие в XIII-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” 2021 г.

60 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са допуснати до участие в XIII-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”. Конкурсът се организира от Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на околната среда и водите, Министерството на младежта и спорта, Министерството на културата, Офиса на Световната здравна организация за България, Българския младежки Червен кръст и Националния център по обществено здраве и анализи.

„Посланици на здравето“ е една от инициативите на Министерството на здравеопазването в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора.

Целта на конкурса е превенция на поведенческите рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

Съгласно регламента допуснатите проекти са 60, като в категорията от 1-ви до 4-ти клас са допуснати 20 проекта; от 5-ти до 7-ми клас - 17 проекта и от 8-ми до 12-ти клас - 23 проекта.

Списъци с номинираните проекти, допуснати до участие във втора фаза на конкурса, можете да намерите в прикачените файлове.

Продължава...

България в Юнеско

Галерия