За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Световният ден на влажните зони се отбелязва на 2 февруари

Световният ден на влажните зони се чества всяка година на 2-ри февруари като целта е повишаване на глобалната осведоменост за значението на влажните зони.

Тази година за първи път Световният ден на влажните зони ще се отбелязва официално под егидата на ООН – с резолюция на Общото събрание на ООН от 30 август 2021 г., 2 февруари е обявен за международен ден на влажните зони.

С темата всяка година се акцентира на разнообразните ползи на влажните зони за човечеството и природата. Темата за 2022 година е „Влажните зони за хората и природата“.

Основното послание на кампанията тази година е да ценим, управляваме, възстановяваме и разбира се – обичаме влажните зони, защото ако искаме да вдъхновим действия за опазването им, трябва да запалим по-голяма съпричастност към тези бързо изчезващи екосистеми.

Допълнителна информация за влажните зони

ФОНД ДЕЙСТВИЯ ЗА ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ - ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСВАНЕ ПРЕЗ 2022 г. 

Продължава...

До средата на февруари операторите трябва отчетат количествата на използваните флуорсъдържащи парникови газове

В срок до 15 февруари физическите и юридическите лица на контролираната от РИОСВ-Русе територия, които обслужват хладилни и климатични системи, както и операторите на такива инсталации са длъжни да представят справките за използваните флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), както и  състоянието на действащото хладилно/ климатично оборудване с вещества, които нарушават озоновия слой (ВНОС).

Физическо лице, което не представи в срок изискващата се по специализираната  наредба информация се наказва с глоба от 500 до 2000 лв., а юридическото  съответно с имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв.

Във връзка с изменение на Наредба № 1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове, е важно да се вземе предвид, че количествата на флуорсъдържащите парникови газове трябва да са закръглени до третия знак след десетичната запетая.

Продължава...

Предстои обследване на канализационната мрежа на две дружества в Западна промишлена зона на Русе

Експерти на РИОСВ-Русе извършват контролна проверка в  Западна промишлена зона на гр. Русе, при  която ще се направи обследване на канализационната мрежа на площадките на дружествата „Оргахим“ АД и „Оргахим Резинс“ АД с безвредни оцветители. През периода  26-28.01.2022 г. е възможно да се наблюдава оцветяване на водите на р. Русенски Лом, в района на заустващия колектор „Трети март“.

Продължава...

Новият директор на РИОСВ-Русе е инж. Цонка Христова

Инж. Цонка Христова е новият директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе, считано от днес. Тя е назначена със заповед на министъра на околната среда и водите от 19 януари т.г. и ще изпълнява длъжността до провеждането на конкурс за директор. 

Инж. Христова е представена днес пред експертния състав на екоинспекцията чрез видео-конферентна връзка от заместник-министъра на околната среда Тома Белев.

Цонка Христова е завършила Лесотехническия  университет със специалност „Опазване и обогатяване на околната среда“. Има и специалност „Одит на публичния сектор“, придобита в Стопанска академия „Д.А. Ценов“.

Започва трудовия си стаж в инспекцията по околна среда през 1989 г.  Инж. Христова преминава в служебната йерархия на Дирекция природен парк (ДПП) „Русенски Лом“, на която е дългогодишен директор. Има богат опит като ръководител на екологични проекти и работа с неправителствени организации.

Продължава...

Директорът на РИОСВ-Русе издаде 16 наказателни постановления за над 100 000 лева през декември миналата година

Директорът на РИОСВ-Русе Анатоли Станев издаде 16 наказателни постановления, с които физически лица и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 101 450 лв. през месец декември.  

За неизпълненние на условия, записани в комплексните им  разрешителни са наказани две дружества – съответно „АДМ Разград“ ЕАД, гр. Разград с 60 000 лв. и „Емакс“ ООД, гр. Силистра с 10 000 лв. В нарушение на Закона за опазване на околната среда са санкционирани 3 юридически лица, а на Закона за управление на отпадъците също 3 дружества.

„Полибитум“ ЕООД, гр. Русе и „Линамар Лайт Металс Русе“ ЕООД, гр. Русе са с наказание от по 2000 лв. затова, че дружествата не са осигурили  незабавен достъп до производствените  площадки за извършване на проверка.

През месец декември 2021 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили общо  65 проверки, от които планови 11 бр. и 54 извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 30 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

 През декември за нарушение на Закона за защитените територии е съставен 1 акт на физическо лице за извършване на неразрешени дейности на територията на ПР „Сръбърна“.

Общо събраната сума от РИОСВ-Русе по наложени глоби и имуществени санкции е 4 000  лв. и по еднократни и текущи санкции– 11 516,27 лв.  От получените суми през месец ноември 2021 г., през месец декември са преведени 31 963,43 лв. на общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Най-голяма сума през месец декември е преведена на община Тутракан в размер на 18 728, 10 лв.

Пълният текст на месечната справка за месец декември 2021 г. е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе: https://www.riosv-ruse.org/kontrolna-deinost/16236-mesechni-spravki-za-kontrolna-deynost

Продължава...

Бракониерски мрежи са извадени от езерото „Сребърна“ вчера

Охранителите на Поддържан резерват „Сребърна“ са извадили 3 бр. рибарски мрежи с  обща дължина от 150 метра от водните площи  на защитената територия вчера, 6 януари. Извършителят е неизвестен, а нарушението е констатирано  в локва „Бабушко блато“ при  при ежедневния  обход на резервата. 

Незаконните уреди за риболов са извадени от езерото и са  на съхранение в административната сграда. В отговор на проведената акция е извършенено посегателство върху личното имущество на служителите. Случаят е предаден на органите на реда за установяване на нарушителите. 

На територията на резервата продължават дейностите по почистване на захранващия канал от растителност. Водните нива на река Дунав се наблюдават с повишено внимание, тъй като има тенденция за покачване. При високи нива на водите на реката езерото ще бъде захранено със свежи води.

Движение на водолюбиви птици се наблюдава във всички водни площи на резервата.

Експертите на РИОСВ-Русе са в подготовка за предстоящото Среднозимно преброяване на водолюбивите птици, което се провежда ежегодно  в средата на януари, а резерватът е един от обектите  за наблюдение в рамките на международната инициатива.

Продължава...

Министър Сандов: Повишаваме контрола и санкциите за промишленото замърсяване

Министерството на околната среда и водите подготвя нова методика за контрол на промишлените предприятия, както и повишаване на санкциите за замърсяване от индустрията. Това съобщи министърът на околната среда и водите Борислав Сандов при посещението си днес в Русе, където се срещна с кмета на града Пенчо Милков, областния управител Борислав Българинов, директора на РИОСВ – Русе Анатоли Станев, както и представители на неправителствени екологични организации и медии.

„Работим за промяна в методиката за извършване на комплексни проверки на промишлените предприятия“, съобщи министър Сандов. Той допълни, че в цялата страна ще се увеличат мониторинговите станции за качеството на атмосферния въздух, както и ще се извършва анализ, който да установява химическия състав на замърсяващите компоненти. „Нас ни интересуват промишлените замърсители. В новия модел на контрол предвиждаме и т.нар. кръстосани спешни проверки – експерти от една регионална инспекция да проверяват обекти и предприятия на територията на друга, както и задължително участие на граждани“, обясни Борислав Сандов.

В най-скоро време той ще предложи и драстично увеличаване на глобите за индустриално замърсяване: „Идеята е санкциите да бъдат достатъчно високи и съответно възпиращи за потенциалните нарушители“.

МОСВ ще подготви инструкции за местните власти как да подобрят качеството на въздуха включително с мерки, като редовно миене на улици, за да се ограничи разпространението на прах във въздуха. Министърът обеща на общините и стимули в прилагането на мерките за повишаване качеството на атмосферния въздух. Предвидени са 15 млн. лв. за мониторинговата мрежа от станции, отчитащи качеството на атмосферния въздух в цялата страна. За първи път се отделят 47 млн. лв. национално финансиране за подобряване на чистотата на въздуха.

По Оперативна програма „Околна среда“ върви подмяна на отоплителните уреди на домакинствата с финансиране в размер на 120 млн. лева. А през новия програмен период са предвидени над 4 пъти повече средства за  мерки, свързани с подобряване качеството на атмосферния въздух. Според министър Сандов подмяната на уредите за отопление в домовете ще преодолее до голяма степен замърсяването на въздуха с ФПЧ, защото основният замърсител по този показател е битовото отопление.

Кметът на Русе Пенчо Милков съобщи, че следващата седмица ще бъде пусната обществената поръчка за дооборудването на най-новата общинска станция с допълнителни измерватели на летливите органични съединения. „Подготвяме екологичен кадастър за промишлените производства в града, какви вещества влизат и излизат от тях“, каза Милков и изрази надежда, че подобна система може да бъде изградена и в национален мащаб. Това може да дава в реално време пълна информация на гражданите и ще улеснява компетентните органи при упражняването на контрол. От своя страна министър Сандов предложи сформирането на обществен съвет по въпросите за въздуха в Русе, чиито членове да участват в проверките.

Увеличаване на уредите, които в реално време следят за чистотата на въздуха в Русе, и създаване на дежурни екипи през нощта към РИОСВ поиска областният управител на Русе Борислав Българинов. Министър Сандов отбеляза, че още с пристигането си снощи в Русе е усетил неприятни миризми, затова при формирането на екипите ще се потърси съдействието на специалисти по органолептичен анализ. По време на срещата Борислав Сандов и областният управител обсъдиха трансграничното замърсяване в региона, за което министърът се ангажира да инициира среща с румънския си колега. На нея ще бъдат обсъдени трансграничните аспекти на поверените им ресори, в това число министърът ще предложи румънската страна да последва  примера на  България и да забрани палене на стърнища, с което ще се намали трансграничното замърсяване по поречието на р. Дунав.

Продължава...

Спазени са нормите за фини прахови частици в Русе за изтеклата година

Спазени са изискванията за брой дни с превишения на фини прахови частици - 10 микрона (ФПЧ10)  за град Русе.  До 31 декември АИС „Възраждане” е  регистрирала 28 дни с превишения  на средноденонощната  норма  за ФПЧ10, предимно през отоплителния сезон. За този атмосферен замърсител законодателството е предвидило 35 дни да е  максимално допустимият  брой дни с превишения за една календарна година, при средноденонощна (СДН) норма  от 50 μg/m3 и  средногодишна - 40 μg/m3. Отчетената средногодишна концентрация за 2021 г. е  33.80 микрограма на кубичен метър.

По отношение на фините прахови частици от 2.5 микрона през 2021 г. също е спазена средногодишната  норма, която е 20,0 µg/m3. До края на изтеклата година е отчетена средна концентрация от 16,6 µg/m3.  За сравнение през през 2020 г. средногодишната концентрация е била е 18,9 µg/m3.

За територията на град Русе през годините назад се отчита нарушение на нормите за качество на атмосферния въздух единствено по показател фини прахови частици 10 микрона (ФПЧ10). Анализът на данните през последните години показва намаляване на броя дните с нарушено качество на атмосферния въздух (КАВ).  През 2015 г. те са били 79, през 2016 г.- 77, за 2017 г. съответно – 71, а през 2018 г. – 64 дни. През 2019 г. в сравнение с 2020 г. са отчетени по-малко дни с превишения – 43, докато за  2020 г. са регистрирани  53 дни с превишения на нормите на този атмосферен замърсител.  Средногодишната концентрация (СГК) за фини прахови частици до 10 μm за гр. Русе през последните години е под заложената норма - 40 μg/m3

Данните, постъпващи от  АИС „Възраждане“ в реално време за гр. Русе отчитат трайно ниски нива на останалите  следени атмосферни  замърсители на въздуха – серни и азотни оксиди, въглероден оксид, бензен и озон. През последните години няма регистрирани превишения на нормите на тези показатели.

Подобряването на качеството въздуха по този показател се дължи на динамичните атмосферни условия през зимния период, което позволява по-добро разсейване на този атмосферен замърсител.

Продължава...

РИОСВ-Русе санкционира предприятие в Раград за нарушение на условие в комплексното разрешително

Експерти на РИОСВ-Русе съставиха акт за установяване на административно нарушение на предприятието за обработване и преработка на царевични продукти - „АДМ Разград“ ЕАД, за неизпълнение на условие в комплексното разрешително (КР), свързано с превишение на максимално допустимите концентрации на вещества в отпадъчните води, заустващи Градската пречиствателна станция на (ГПСОВ) на гр.  Разград. 

Нарушението е установено при извънредна проверка във връзка с  постъпили сигнали за наличие на замърсени води в река Бели Лом. От точката за пробовземане на предприятието, преди заустването в ГПСОВ-Разград, са взети водни проби. Пробовземането и анализът са извършени от  Регионална лаборатория – Русе при ИАОС.

Установени са превишения по показатели активна реакция рН и химична потребност от кислород от заложените в Комплекното разрешително норми. За подобно нарушение в Закона за водите е предвидена имуществена санкция в размер от 10 000 до 500 000 лв.

Допълнителна проверка на дружеството  „АДМ Разград“ ЕАД е извършена и по писмена жалба от жители на с. Стражец за наличие на неприятни миризми от канализационни шахти. Проверено е трасето, включващо два броя канализационни колектрора, собственост на „АДМ Разград“ ЕАД, предназначени за отвеждане на отпадъчни води. В участък, който е успореден на главния път Разград – Кубрат, в близост до разклона до с. Стражец, е констатирано компроментиране на ревизионните шахти от единия колектор. Налице е честично пропадене и нарушена цялост, в резултат на което се изпуска пара със специфична миризма.

На дружеството са дадени задължителни предписания за обследване на цялото канализационно трасе и възстановяване на нарушените участъци. Предстои последващ контрол за изпълнение на предписанията съобразно определените срокове.

Продължава...

Галерия