За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Приложена е принудителна мярка на мандра в с. Дянково

В края на миналата седмица експерти на РИОСВ-Русе изпълниха заповед за принудително извеждане от експлоатация на съоръжение на млекопреработвателно предприятие, с оператор „Рамарис“ ЕООO-с. Дянково, със съдействието на областната администрация и община Разград. Съоръжението представлява тръба, която нерегламентирано  е отвеждала отпадъчните води от обекта в крайпътна отводнителна канавка. В резултат на това е допуснато заблатяване на частен имот, намиращ в непосредствена близост.  

Нарушението е констатирано при предишна проверка във връзка с постъпила жалба на жител на с. Дянково.  На оператора е съставен акт за неработещо пречиствателно съоръжение за отпадъчни води-мазниноуловител, което е задължително да се поддържа в непрекъсната експлоатационна изправност. В изпълнение на дадените предписания е преустановено нерегламентираното заустване на производствeни отпадъчни води чрез прекъсване на връзката и демонитране на тръбата.  Осигурена е  възможност за пломбирането й. До края на май операторът трябва да почисти и запръсти замърсените терени.

За причиненото заблатяване ще бъдат предприети допълнително административно-наказателни мерки. Предстои последващ контрол.

Продължава...

Извършени са проверки във всички находища на червен божур на територията на РИОСВ-Русе

Експертите на РИОСВ-Русе провериха вчера състоянието на популациите на червения божур (Paeonia peregrina) в четирите защитени територии, опазващи вида в обхвата на инспекцията.  

Три от тях-ЗМ „Находище на червен божур“- с. Печеница, ЗМ „Мющерека“ – с. Беловец и ЗМ „Божурите“-с. Подайва се намират в област Разград, а ЗМ „Горната кория“-край с. Добротица е в област Силистра.

При проверките са обходени находищата и е установено, че са в добро биологично състояние. Не са установени следи от човешки посегателства-бране, късане, изкореняване или унищожаване на защитените растения. Те са  във различна фаза на цъфтеж, в зависимост от разположението им спрямо останалите дървесни и храстовидни видове. Границите на защитените територии са обозначени и маркирани. Поставени са и указателни табели.

В ЗМ „Горната кория“ са извършени горскостопански мероприятия- прореждане, с цел осветляване на терена. Това е благоприятствало развитието и по-високото проективно покритие на вида.

Червеният божур е включен в приложенията на Закона за биологичното разнообразие, но е защитен и от Закона за лечебните растения. Видът ежегодно е включен в заповедта на министъра на околната среда и водите за ползване на лечебни растения под специален режим на опазване.

Продължава...

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха 98 контролни проверки през април

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха 98 проверки на 89 обекта от контролираната територия. От тях 58 са планови, а 40 – извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 74 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.  За установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ-Русе са съставени 13 акта. 5 от актовете са за нарушения на Закона за управление на отпадъците. Те са в резултат на съвместните проверки с регионалните структури на МВР в трите области, са установени незаконни дейности по съхранение и третиране на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС). На нарушителите са дадени предписания за почистване на заетите с ИУМПС терени и предаване на автомобилите на регламентирани площадки. Останалите актове са за установени нарушения на Закона за опазване на околната среда – 2 бр., Закона за лечебните растения – 3 бр., Закона за водите – 2 б и 1 акт по Закона за чистотата на атмосферния въздух.

От директора на РИОСВ-Русе са издадени 5 бр. наказателни постановления, с които на физически лица и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 18 800 лв.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби, имуществени санкции са 15 585, 95 лв., по сключени спроразумения по чл. 58г от ЗАНН са 5 880 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 6 586 лв.

От получените суми през месец март 2022 г., на общините през месец април са преведени 10 657,69 лв. Най–голяма сума е получила Община Силистра – 3562, 40 лв.

От НАП през месец април са приведени 2 100 лв. по наказателни постановления.

Пълният текст на месечната справка за контролната дейност на РИОСВ-Русе е публикуван на адрес: https://www.riosv-ruse.org/kontrolna-deinost/16236-mesechni-spravki-za-kontrolna-deynost

Продължава...

Мобилната автоматична станция не отчете превишения на нормите на следените показатели в Русе

Мобилната автоматична станция (МАС) на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) не отчете превишения на нормите на следените показатели по време на второто измерване в гр. Русе.

Станцията започна  измервания на качеството на атмосферния въздух (КАВ) на 7 април, в западните части на град Русе, в двора на ОУ „Ангел Кънчев“.  На следващия ден ръководството на учебното заведение е изключило електрозахранването на МАС, което създаде предпоставка за увреждането на апаратурата. Станцията възобнови дейност на 9 април, проследявайки  нивата на атмосферните замърсители – серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, озон и фини прахови частици, бензен, толуен и ксилен.  До края на годината ще бъдат реализирани още две измервания.

От началото на април АИС „Възраждане“, разположена в централните части на Русе, е рeгистрирала само едно превишение на нормата за фини прахови частици на 1 април. До настоящия момент  няма превишения на нормите на атмосферните замърсители, въпреки данните за пренос на пясък от пустинята Сахара.

Станцията, разположена на територията на Източна промишлена зона в момента е в техническа профилактика.

Пунктът за собствен мониторинг на специфични органични вещества на „Линамар Лайт Металс – Русе“ ЕООД възобнови дейността си след техническа профилактика и ремонт. Данните са достъпни на интернет страницата на РИОСВ-Русе.

Продължава...

Важно: Прекъсване на електрозахранването в сградата на РИОСВ-Русе за профилактика на 18.04.2022 г.

На 18 април 2022 г. (понеделник), в периода от 8.30 - до 16.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе (бул. "Придунавски" № 20) ще бъде прекъснато електрозахранването поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия от страна на "ЕНЕРГО ПРО Варна" ЕАД. Това може да затрудни обслужването на клиентите и връзката с екоинспекцията, за което поднасяме извинения.

Екип на РИОСВ-Русе

Продължава...

Експерти на РИОСВ-Русе съставиха два акта в Дулово за нарушения на Закона за водите

Експертите на РИОСВ-Русе съставиха два акта за установяване на административни нарушения на Закона за водите вчера. Актовете са на община Дулово, в качеството й на собственик и оператор на Градската пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ), и на месодобивно предприятие – „Дуло-Алфа“ ЕООД.

Първоначално е извършена планова проверка на ГПСОВ-Дулово. На място е установено, че постъпват производствени отпадъчни води, с вероятен източник месодобивното предприятие, които не биха могли да бъдат пречистени при наличната технология на станцията – към момента тя функционира само с механично стъпало. Взети са проби от отпадъчни води от изхода на ГПСОВ, които са изпитвани в Регионална лаборатория – Русе при ИАОС.  

Проверено е и месодобивното предприятие.  На място е установено, че наличната Локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) не функционира, в резултат на което производствените отпадъчни води от обекта се заустват без необходимото пречистване в канализацията към ГПСОВ. Това се доказва и от резултатите от пробите на отпадъчни води от градската станция, според които има отклонения от нормите в разрешителното за заустване на община Дулово.

Двете констатации представляват нарушения на изискванията на Закона за водите – заустване на непречистени отпадъчни води във воден обект и неподдържане в техническа и експлоатационна изправност на ЛПСОВ. Предстои директорът на РИОСВ-Русе да определи размера на санкциите на двамата оператори за констатираните нарушения.

Продължава...

Мобилната станция на ИАОС започна пролетните измервания в западните части на Русе

Мобилната автоматична станция (МАС) на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) започна измервания на качеството на атмосферния въздух (КАВ) в западните части на град Русе. Станцията е разположена в двора на ОУ „Ангел Кънчев“.  Тези измервания са вторите за тази година, като ще са показателни за пролетния сезон. В същия район до края на настоящата година ще бъдат проведени още две.

МАС ще следи нивата на атмосферните замърсители – серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, озон и фини прахови частици, но  е допълнително оборудвана с анализатор за органични съединения – бензен, толуен и ксилен.

От началото на април АИС „Възраждане“, разположена в централните части на Русе, е рeгистрирала едно превишение на нормата за фини прахови частици. На 1 април е отчетена стойност от 69,72 µg/m3 при норма  50 микрограма на кубичен метър.

Продължава...

Експертите на РИОСВ-Русе провериха 105 обекта през март

През месец март експертите от РИОСВ-Русе са извършили 110 проверки на 105 обекта от контролираната територия. От тях 85 са съгласно плана за контролната дейност, а 25 са извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 45 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

За установени административни нарушения на специалните закони са съставени 16 акта. 14 от тях са на билкозаготвители, които не са представили информация за количествата реализирани билки през миналата година, което е нарушение на Закона за лечебните растения. За осъществяване на дейност по третиране на отпадъци извън разрешените е санкионирано юридическо лице по Закона за управление на отпадъците, а друго – за неподаване на  заявление за регистрация на инсталация съгласно изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух. 

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби, имуществени санкции и сключени споразумения по чл. 58г от ЗАНН са 3611, 61 лв., а по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 11 126,25 лв.

От получените суми през месец февруари 2022 г., на общините през месец март са преведени 7015, 58 лв. Най–голяма сума е получила Община Силистра – 3562, 40 лв.

От НАП през месец март са приведени 1103 лв. по наказателни постановления.

Пълният текст на месечната справка за месец март 2022 г. е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе: https://www.riosv-ruse.org/kontrolna-deinost/16236-mesechni-spravki-za-kontrolna-deynost

Продължава...

10 са дните с превишения на нормата за фини прахови частици в Русе през март

10 са дните с превишения на нормата за фини прахови частици 10 микрона (ФПЧ10) през март в Русе. Това показват данните от  Автоматичната станция за контрол на качеството на атмосферния въздух „Възраждане“, разположена  в централните части на града.Така от началото на годината до 31 март АИС „Възраждане“ е ригистрирала 32 денонощия с превишена средноденощна стойност  за ФПЧ10, която е 50 µg/m3. Максимално измерената стойност е била 63,98 µg/m3. Средномесечната концентрация на този показател за месец януари 2022 г. е била 44,57 µg/m3, през месец февруари - 52,04 µg/m3, а за месец март е 44,43 µg/m3.

За сравнение през  първото тримесечие на изминалата 2021 г. са регистрирани 15 дни с превишения на средноденонощната норма (СДН) за ФПЧ10, с максимално отчетена стойност 121,95 µg/m3 и средномесечна концентрация за месец януари 30,61 µg/m3, за месец февруари 48,17 µg/m3, а за месец март 30,95 µg/m3.

През настоящата година за превишенията на нормата за фини прахови частици допринася и интензивната строителна дейност, вследствие на която уличната мрежа на град Русе и прилежащите й тротоари са замърсени с фин прах и в периоди на сухо време силният вятър унася праховите частици.

През втората половина на месец март със северозападен вятър през Централна Европа до Балканите достигна прах от Сахара, което също оказа влияние върху концентрацията на фини прахови частици във въздуха.

Обичайно преносът на прах от Сахара става през пролетта – през март, април и май, тъй като се повишава динамиката на процесите през пролетното време. В цялата страна през март има пренос на сахарски прах. Измерената концентрация на връх Рожен за 31 март достигна 30,3 µg/m3, при средногодишна стойност за 2021 г. на ФПЧ10 в Станция „Рожен КФС“ - 8,67 µg/m3.

Продължава...

Галерия