За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

В РИОСВ - Русе са постъпили 42 760 лeва от събрани глоби през февруари

Общо събраните суми от РИОСВ - Русе през февруари по наложени глоби и  имуществени санкции са 42 760 лв. По еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) са постъпили  7 519 лв. От структурите на Национална агенция по приходите месец февруари 2023 г. по наложени административни мерки са събрани средства в размер на  13 200 лв.  От получените суми през месец януари 2023 г., на общините от контролираната територия  през февруари са преведени 8 865,92 лв. Най–голяма сума е получила Община Разград – 4 132 лв.

Експертите на РИОСВ - Русе са извършили през февруари 110 проверки на 105 обекта, от които 74 са  планови, а 36 бр. – извънредни.  В рамките на осъществения контрол са дадени 28 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Съставени 6 акта за установяване на административни нарушения.

От директора на РИОСВ - Русе са издадени 6 наказателни постановления, с които на  дружествата „Оргахим“ АД,  и „Оргахим Резинс“ АД са наложени имуществени санкции в общ размер 85 000 (осемдесет и пет хиляди) лв. Нарушенията са установени при извършената комплексна проверка през ноември миналата година, назначена от  директора на екоинспекцията по повод множество оплаквания на жители на Русе за неприятни миризми от западните и централните части на града. 

През февруари в инспекцията са постъпили 26 сигнала, като проверките по два от тях предстоят през месец март. За периода е депозирана една жалба за неприятни миризми от струпани торови маси в с. Гецово, която е препратена по компетентност на Община Разград и Областна дирекция по безопастност на храните.

Пълният текст на месечната справка за контролната дейност през февруари е публикуван на интернет страницата на РИОСВ - Русе: https://www.riosv-ruse.org/kontrolna-deinost/16236-mesechni-spravki-za-kontrolna-deynost

Продължава...

Писмо до възложителя с изх. И-960/06.03.2023 г.

 Писмо до възложителя с изх. И-960/06.03.2023 г., относно ИП/ПП за „Изработване проект на изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ на УПИ V 273, кв. 74 по плана извън ЦГЧ на гр. Силистра"", с местоположение ПИ 66425.501.287 по КККР на гр. Силистра

Продължава...

31 март е новият срок за представяне на годишните справки за използваните флуорирани парникови газове

Новият срок за представянето на годишните справки за използваните в предходната година флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ) и за състоянието на действащото хладилно/ климатично оборудване с вещества, които нарушават озоновия слой (ВНОС) е 31 март. Това е в сила с влезлите  24.02.2023 г. изменения и допълнения на Наредба №1 от 17 февруари 2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове.

Текстът на наредбата е публикуван на интернет страницата на МОСВ в раздел „ВЪЗДУХ/ Флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ)/ Нормативни актове: http://www5.moew.government.bg/?page_id=24013.

Продължава...

От началото на годината са въведени мерки за ограничаване въздействието на пластмасови продукти върху околната среда

От началото на тази година, с влизане в сила на чл.4 от специализираната Наредба за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда, се въвеждат мерки за ограничаване въздействието им. Това важи за пластмасови продукти за еднократна употреба (опаковки) като чаши за напитки и техните капаци и капачки, съдове за храна/кутии - със или без капак за съхранение на храна, която е предназначена за незабавна консумация, както на място, така  и изнасяне от обекта и др.

Бизнес операторите, които използват пластмасови продукти за еднократна употреба за пълнене с храни, включително напитки, и готови ястия на мястото на продажбата на краен потребител, са длъжни да прилагат мерки за намаляване на тяхното потребление. Това са лицата по смисъла на чл.9 от Закона за храните, които произвеждат, преработват и/или дистрибутират храна. Към тях спадат заведенията за обществено хранене, използващи пластмасови чаши и съдове за храна за консумация на място и за разносна търговия; продавачи на напитки и храни, готови за непосредствена консумация, употребяващи пластмасови кутии; „топли витрини“ в хранителни магазини,  и т.н.

Лицата, използващи пластмасови продукти за еднократна употреба, трябва да поставят на видно място информационна табела, предназначена за крайния потребител, съдържаща следната информация: единична цена на пластмасовите продукти за еднократна употреба; вредното им въздействие върху околната среда от замърсяване вследствие на нерегламентираното им изхвърляне и/или изхвърляне на неразрешени за това места след крайната им употреба; необходимостта от трайното им намаляване, както и възможните алтернативи за използването им.

Определяща роля, дали даден съд за храна се счита за пластмасов продукт за еднократна употреба е вероятността той да се превърне в отпадък поради обема или размера си, по-специално при съдовете за единична порция. Изброените пластмасови продукти за еднократна употреба се предлагат на крайните потребители задължително срещу заплащане на сума, която за тази година нормативно е определена по следния начин:

-не по-малко от 0,05 лв. за брой за продуктите, представляващи пластмасови чаши за напитки и техните капаци и капачки и

-не по-малко от 0,20 лв. за брой за продуктите, представляващи съдове за храна, т. е. съдове, като кутии, със или без капак, използвани за съхранение на храна.

Сумата за използваните пластмасови продукти за еднократна употреба се посочва отделно от цената на съответната храна, включително напитка, в касовия бон.

До края на годината са предвидени търговски обекти за контрол в границите на  териториалния обхват на РИОСВ-Русе за спазване изискванията на специализираната наредба.  

Продължава...

Документална изложба в РИОСВ-Русе разказва за зараждането на гражданското общество у нас

 

На 23 февруари във фоайето на Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе е представена документалната изложба „Зараждане на гражданското общество в България (1987-1989)“. Съвместната инициатива на РИОСВ-Русе и Държавна агенция „Архиви“ се посвещава на 35-годишнината от демонстрацията на „Майките с количките“ – емблематичен пример на шест жени за проявена гражданска активност, дръзнали да защитят изконното си право на чист въздух.

Изложбата, състояща се от 21 пана, в снимки и документи от архива разказва за събитията от 1987 до 1989 г., дали тласък на демократичните промени у нас. Подготвена е по повод на предишна кръгла годишнина, с финансовата подкрепа на министерството на околната среда и водите. Тя е дело на историка и архивист с дългогодишен опит д-р Веселина Антонова, подготвена под научното ръководство на доц. д-р Михаил Груев – председател на Държавна агенция „Архиви“, който присъства на събитието. 

При откриването на изложбата директорът на РИОСВ-Русе инж. Цонка Христова благодари на ДА „Архиви“ и персонално на д-р Антонова за съвместната инициатива, за идеята изложбата да дойде там където й е мястото, както и за достъпния начин, по който са представени събитията от 1987-1989 г. Така тези, които идват в сградата, инвеститори и всички които имат отношение към околната среда могат да се запознаят с експозицията. „Тези събития не трябва да се забравят, това е началото на демокрацията в България. Познавам тези жени от „Паркстрой“, с които се гордея, които на 10 февруари излезнаха да протестират, въпреки че бяха заплашвани“, допълни още Христова.   

„За нас това е възможност да се върнем към едно време, което ни дава много поуки. В резултат на смелостта на шест жени, на тяхната гражданска позиция, без патос, те поставиха началото на зараждането на гражданското общество“, каза при откриването на експозицията председателят на ДА „Архиви“ доц. Груев. Това е и една поука, че с усилията на гражданското общество може да се воюва за каузи, каза още доц. Груев.

По време на представянето на изложбата прозвуча част от запис, направен през януари 1988 г., когато екип на БНР с репортер Ина Вълчанова идва в Русе, за да разкаже за хлорните обгазявания. Този запис не е излъчван и след 35 години за първи път бе пуснат в ефира на програма „Хоризонт“ по повод годишнината от първата демонстрация. Записите са запазени в Златния фонд на БНР.

Изложбата „Зараждане на гражданското общество в България (1987-1989)“ ще бъде разположение на посетителите в административната сграда на екоинспекцията в рамките на два месеца. Публикувана е и на интернет страницата на РИОСВ-Русе: https://www.riosv-ruse.org/galeriya/dokumentalna-izlozhba-zarazhdane-na-grazhdanskoto-obshtestvo-v-balgariya-1987-1989/afish-na-dokumentalnata-izlozhbata-1-381

IMG 8591 IMG 8588 IMG 8594
IMG 8578 IMG 8580 IMG 8573
Продължава...

Излъчени са победителите в конкурса за екоинспекцията за международния ден на влажните зони

Излъчени са победителите в конкурса на РИОСВ-Русе за комикс на тема: „Малки истории от Сребърна”, посветен на Световния ден на влажните зони 2 февруари 2023 г. Ръководството на екоинспекцията, експерти по биологично разнообразие и изследователят на комиксовото изкуство Стоян Стоянов оцениха постъпилите творби, които отразяват годишните времена и промените, които настъпват във влажната зона, обитателите й, проблемите със замърсяването на защитената територия и др.

Фаворит на журито е възпитаник на  ОУ „Отец Паисий“, с. Подайва, Община Исперих, интерпретирал  в комикс приказката за грозното патенце. Ученици от ОУ „Ангел Кънчев“ и ОУ „Отец Паисий“ – гр. Русе са носители на второ и трето място.  Специалната награда е за възпитаник на НУИ „Проф. В. Стоянов“ гр. Русе.

Победителите в конкурса от Русе ще получат грамоти и предметни награди, които ще ги очакват в Информационния център на  Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе (бул. „Придунавски“ № 20) след 23 февруари  2023 г. На останалите автори наградите ще бъдат изпратени по пощата на посочените адреси.

Темата на тазгодишната международна  кампания, на която е посветен конкурса е „Време е да възстановим влажните зони“. Влажна зона Сребърна е част от поддържан резерват „Сребърна“. Като обект от национално и международно значение е подложена на заплахи от климатичните промени, пожари, загуба на биологично разнообразие и др. По тази причина държавата полага усилия за опазването и възстановавянето й.

Пълният списък на победителите е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе: https://www.riosv-ruse.org/konkursi-na-riosv-ruse

Продължава...

Операторите с разрешителни са длъжни за представят годишни доклади в съответната РИОСВ до края на март

Операторите, които имат издадени разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води (дерета, реки, язовири), са длъжни до 31 март на настоящата година да подготвят и изпратят годишни доклади за изпълнението на условията и параметрите им в съответната екоинспекция за предходната.

За територията на РИОСВ-Русе, за областите Русе, Разград и Силистра такова задължение по Закона за водите (ЗВ) имат около 50 оператора.

Съгласно ЗВ задължително условие е вземането  на проби и анализите да се извършват от акредитирани лаборатории, в противен случай няма да се считат за валидни. Резултатите от пробовземането, чрез които се проследява спазването на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО), заложени в разрешителните, се предоставят в РИОСВ в срок до 15 дни.

Спрямо операторите, които не са изпълнили това задължение - непредставяне на годишен доклад и протоколи от изпитване ще се предприемат административнонаказателни мерки.

Образецът на Годишен доклад е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: https://www.riosv-ruse.org/komponenti-na-okolnata-sreda/16228-vodi

Продължава...

РИОСВ-Русе даде предписания на общините за почистване на замърсени с отпадъци терени

РИОСВ-Русе даде предписания на кметовете на общините в Областите Русе, Разград и Силистра да предприемат мерки за идентифициране и почистване на нерегламентирани замърсявания с отпадъци. Предписанията се отнасят не само за замърсените  терени,  но и участъците  по общинската пътна мрежа, речните легла и прилежащите им земи.

В рамките на три последователни дни директорът на РИОСВ-Русе инж. Цонка Христова и експерти проведоха нарочни срещи с общинските кметове, както и с директорите на областните пътни управления. До 10 март от кметовете са изискани графици за почистване на замърсени терени извън определените за целта места за изхвърляне на отпадъци, както и набелязване на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки за поддържане чистотата на населените места. Общинските кметове следва да сведат информацията до знанието на кметовете на населените места, които също носят персонална отговорност съгласно Закона за управление на отпадъците. По време на срещите на кметовете са дадени препоръки да използват целево средствата от наложените санкции на обектите от тяхната територия. 

РИОСВ-Русе ще упражни контрол по спазване на тези предписания от началото на април. Задно с това предстоят съвместни проверки с общините по складовете за съхранение на негодни за употреба препарати за растителна защита за оценка на състоянието им и количеството на препаратите.  

Продължава...

Само три превишения на фини прахови частици са отчетени през януари в Русе

Само три превишения на нормите за фини прахови часитци 10 микрона (ФПЧ10) са регистрирани през януари в гр. Русе. При норма 50 µg/m3, максимално отчетената за Русе стойност е 78,7 µg/m3, на 2 януари.  Средномесечната концентрация на този показател е била 30,7 µg/m3. За същия период в гр. Силистра е регистрирано 1 минимално превишение на ФПЧ10.

В сравнение с 2022 г., през януари АИС „Възраждане“, разположена в централните части на гр. Русе, е  регистрирала 8 дни с превишения на средноденонощната норма (СДН) за ФПЧ10, с максимално отчетена стойност 69,5 µg/m3 и средномесечна концентрация за периода 44,6 µg/m3.

През месеца в дните с превишения на нормата за фини прахови частици са отчетени повишени, но непревишени  концентрации на азотни оксиди, въглероден оксид и бензен, следствие използването на твърди горива за отопление в битовия сектор. Липсата на вятър и температурните инверсии спомагат за по-трудното разсейване и задържане на замърсителите в приземния слой на атмосферата.

Данните за качеството на атмосферния въздух (КАВ) за гр. Русе се публикуват ежедневно на интернет страницата на инспекцията: https://www.riosv-ruse.org/danni-punktove/, а месечните справки за нивата на фините прахови частици съответно: https://www.riosv-ruse.org/mesechna-spravka-za-nivata-na-fpch10

           

Продължава...

Галерия