За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Пренос на прахови частици от Сахара превиши нивата на фини прахови частици в Русе

Пренос на прахови частици от Сахара превиши нивата на  

фини прахови частици в Русе

 

Станциите за непрекъснат мониторинг на атмосферния въздух в гр. Русе са отчели превишения на нормата за фини прахови частици 10 микрона в град Русе на 1 април. Отчетено е превишение от 2.1 пъти над нормата от 50 микрограма на кубичен метър. Вероятната причина е пренос на прах от Сахара. Останалите следени показатели, в т.ч. органични замърсители са в рамките на заложените в законодателството норми. Очаква се промяна в климатичните условия и западен вятър да изчисти атмосферата над РБългария от праховите частици в следващите дни.

Данните за качеството на атмосферния въздух се пубиликуват ежедневно на интернет страницата на РИОСВ-Русе: https://www.riosv-ruse.org/danni-punktove/

Продължава...

Не са установени нови разливи на торови маси край Писанец

Няма нови разливи на течни и твърди торови маси  в дерето и към река Бели Лом от свинекомплекса край с. Писанец. Това установиха вчера при съвместна проверка експертите на РИОСВ-Русе и Областна дирекция по безопасност на храните – Русе, извършена  по сигнали на граждани.  При проверката с  GPS е измерена приблизителната площ на замърсената земна повърхност, която е около 600 m 2

По информация от собственика на обекта разливът е причинен от скъсана дига на лагуната за съхранение на торови маси при почистване на съоръжението в началото на март. Вследствие на това фракцията е преминала гравитачно през отводнителния  канал на селото и е заляла неизползваеми земеделски земи, собственост на община Ветово.  Към момента на проверката остатъците от торовите маси от дефектиралата лагуна са  преместени в съседната клетка, а дигата на компроментираното съоръжение е надградена с около 2 м.

На собственика на свенекомплекса за интензивно отглеждане на животни са дадени предписания да внесе писмени обяснения в инспекцията за възникналия инцидент, както и да не допуска бъдещи разливи. За причиненото замърсяване на терените ще му бъде съставен акт.      

Продължава...

Разлив на торови маси е установен край Писанец

Разлив на торови маси в дере, намиращо се в землището на с. Писанец, установи проверка на РИОСВ-Русе вчера по сигнал за замърсяване на река Бели Лом.

При обход на място е констатирано, че фракцията е изпусната в дерето от съседен обект – свинекомплекс, като чрез отводнителна тръба, намираща се под главния път Русе – Разград се е оттекла в общински горски терени.

Разливът е на площ от около 30 квадратни метра и на отстояние от 1.5 км от реката. Не е установено изтичане на торови маси по дерето към река Бели Лом и наличие на интензивни специфични миризми.

Проверката по сигнала продължава.  

Продължава...

Експерти на РИОСВ-Русе провериха сигнал за пожар в ЗМ „Калимок - Бръшлен“

Експерти на РИОСВ - Русе извършиха извънредна проверка по сигнал за пожар в Защитена местност „Калимок-Бръшлен“, в землището на с. Нова Черна, Община Тутракан в събота. Сигналът е постъпил в следобедните часове, като пожарът е установен от оператора на системата за видеонаблюдение на колонията на къдроглавия пеликан.

Екип на РСПБЗН-Тутракан е предприел необходимите мерки за потушаването на пожара. Експертите на инспекцията на място са установили горящи тръстикови масиви в няколко огнища, отдалечени приблизително на километър от колонията на защитения вид. Към настоящия момент не е възможно да се направи оценка на засегнатите площи, поради недостъпност до терените.

Продължава...

Световният ден на водата отбелязваме на 22 март

Световният ден на водата, който се отбелязва всяка година на 22 март има за цел да повиши осведомеността и да насочи вниманието на обществеността към предприемане на действия за справяне с кризата с водата и канализацията. Инициативата се координира от механизма на ООН за достъп до вода (UN-Water), който се управлява от един или повече членове и партньори, с определен мандат.  

„Вода за мир“ е темата на международната кампания през 2024 г. Водата може да създаде мир или да предизвика конфликт. Когато  е оскъдна или замърсена, или когато хората имат неравен или изобщо нямат достъп до водни ресурси, може да възникне напрежение между различни общности и държави. Повече от 3 милиарда души по света зависят от водоеми, които пресичат национални граници. Освен това, от 153 страни, които споделят реки, езера и водоносни хоризонти със своите съседи, само 24 страни съобщават, че имат сключени споразумения за сътрудничество за всички споделени води.

Въздействието на изменението на климата нараства и това поражда спешна необходимост държавите да се обединят около защитата и опазването на един от най-ценните ресурси - водата.

Как водата може да бъде средство за мир? -   научете повече тук  

Световният ден на водата 22 март бе отбелязан днес  със съвместна инициатива на РИОСВ-Русе, Регионална лаборатория – Русе (ИАОС)  и децата от клуб „Еко свят“ и групата за ЦОУД при СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“. 

IMG 1905 1 IMG 1911 02 IMG 1891
Продължава...

Само едно превишение на фин прах е регистрирано в Русе през февруари

Само едно превишение на нормата за фини прахови частици - 10 микрона (ФПЧ10) е регистрирано през февруари в Русе. Това сочат данните от месечната справка за нивата на този атмосферен замърсител. При норма от 50 (микрограма на кубичен метър) са отчетени 71,7 μg/m3. В Силистра за същия период няма регистрирани отклонения от нормата за фин прах.

От началото на годината до настоящия момент в Русе има четири денонощия с превишени норми на ФПЧ10, като средномесечната концентрация е била 31,23 μg/m³. 

Данните за нивата на ФПЧ10 за Русе и Силистра се публикуват на интернет страницата на инспекцията: https://www.riosv-ruse.org/mesechna-spravka-za-nivata-na-fpch10

Продължава...

Мобилната станция не регистрира отклонения от нормите на органични съединения в Русе

Мобилната автоматична станция (МАС) за контрол качеството на атмосферния въздух на ИАОС, която извърши непрекъснати измервания  в рамките на 13 денонощия, не регистрира отклонения от нормите по показателите бензен, толуен и ксилен в Русе. Станцията беше разположена в западните части на града, в района на Флотската кула, където се помещава Хидрометеорологичната станциия на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”. Отклонения не са регистрирани от нормите на останалите атмосферни замърсители, които са представителни за  качеството на въздуха съгласно българското законодателство.  

След Русе МАС отпътува за град Разград и  от 20 март извършва измерване на КАВ, в това число  и на сероводород.

Продължава...

РИОСВ-Русе даде предписания на общинските кметове за почистване на замърсени терени

В срок до 29 март кметовете на общини от контролираната от РИОСВ-Русе територия следва да почистят наличните замърсявания на речни корита, дерета, общински пътища и прилежащите им терени на територията на населените места, както и да предприемат мерки за недопускане на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места. За всички планирани мерки кметовете следва писмено да уведомят инспекцията.

Експертите на РИОСВ-Русе ще осъществят контрол на тези предписания от началото на април, по предварително определен график. В случай на неизпълнение на дадените предписания спрямо длъжностните лица ще бъдат предприети административнонаказателни мерки, тъй като съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците кметовете на общини отговарят за това. За миналата година при последващ контрол за спазване на предписанията за почистване е съставен един акт на кмета на с. Желязковец, община Самуил.

Продължава...

Анелия Николова е новият директор на РИОСВ - Русе

Считано от 14 март 2024 г., Анелия Малчева - Николова е новият директор на РИОСВ - Русе. Тя е назначена със заповед на министъра на околната среда и водите Юлиян Попов и ще изпълнява длъжността до провеждане на конкурс.

Анелия Малчева - Николова е родена в Русе. Завършва средното си образование в Математическа гимназия „Баба Тонка” в града. Дипломира се в Софийски университет „Св. Климент Охридски”, специалност „Биология”. По-късно придобива две специалности - „Социални дейности” и „Публична администрация” във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”. 

Николова работи в екоинспекцията  от  2006 г., като извървява всички нива на служебната йерархия. До момента на назначението като и. д. директор ръководи Дирекция  „Превантивна дейност”.

Продължава...

Галерия