За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Експертите на РИОСВ - Русе съставиха 10 акта за установени нарушения през октомври

Експертите на РИОСВ - Русе съставиха 10 акта на физически и юридически лица от контролираната територия за установяване на административни нарушения през октомври. Четири от тях са за нарушения на Закона за управление на отпадъците, а по два акта съответно: на Закона за водите, Закона за чистотата на атмосферния въздух и Закона за опазване на околната среда.

Общият брой на проверките за месеца е 111 на 105 обекта. Дадени са 61 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби, имуществени санкции са 5 000 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 2 013 лв. От Национална агенция по приходите (НАП) през месец октомври са преведени 130,00 лв. по наказателни постановления. От получените суми през септември 2022 г., на общините през месец октомври са преведени 876, 67лв. Най–голяма сума е получила Община Разград – 611,07 лв.

Пълният текст на месечния отчет за контролната дейност е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: https://www.riosv-ruse.org/kontrolna-deinost/16236-mesechni-spravki-za-kontrolna-deynost

Продължава...

През 2022 г. Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО отбелязва своята 50-та годишнина

Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство е приета на 16 ноември 1972 г. от Генералната конференция на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура – ЮНЕСКО. Този уникален международен договор свързва в един документ концепциите за опазване на природата и на културните ценности. Днес в списъка към Конвенцията са включени 1 154 обекта на природното и културно наследство, разположени в над 160 държави по целия свят.

България е една от първите страни, присъединили се към Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство през 1974 г. Понастоящем в списъка на световното наследство са включени 10 обекта на територията на страната. Освен трите природни обекта, под защита са и 7 културни обекта: Боянска църква, Мадарски конник, Тракийска гробница в Казанлък, Скални манастири при село Иваново, Рилски манастир, Старият Несебър и Тракийска гробница при село Свещари.

Темата на юбилейната година е „Следващите 50: Световното наследство като източник на устойчивост, хуманност и иновации“. Пет ключови области насочват вниманието на световната общност към следващите 50 години: Изменението на климата и опазване на наследството; Балансирано представяне на включените обекти; Устойчив туризъм; Дигитална трансформация; Възстановяване след COVID-19.

По повод юбилея Министерството на околната среда и водите подготви изложба от 4 пана, организирана във входното фоайе в сградата на бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22. Чрез тях е представена ролята на Конвенцията за опазването на най-значимите природни обекти и културни постижения в световен мащаб за следващите поколения. Специално място е отделено на трите природни обекта от списъка на световното наследство на територията на България, а именно Национален парк „Пирин“, Природен резерват „Сребърна“ и Национален парк „Централен Балкан“ - част от сериен европейски обект на световното наследство на ЮНЕСКО „Старите и вековни букови гори на Карпатите и други региони в Европа“.

 

Продължава...

Раненият лебед от Русе се възстановява в спасителен център

Експерти на РИОСВ-Русе съвместно със Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора положиха усилия и ветеринарномедицински грижи за защитен вид птица от вида ням лебед (Cygnus olor).

Сигналът за бедстващата птица е постъпил в неделя, от района на Пристанище – Русе – Запад. На място са пристигнали експерти на инспекцията, които са установили ранен млад екземпляр, който вероятно подплашен, се е наранил  в метални предмети.  Вчера птицата успешно е транспортирана до Спасителния център, където му е оказана необходимата помощ. След възстановяването му ще се вземе решение къде ще бъде освободен в природата.

 

Продължава...

Мобилната станция на ИАОС извърши измерванията за сезон есен в Русе

С измерванията, проведени от 30 септември до 12 октомври, Мобилната автоматична станция (МАС) на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) приключи работа в Русе за календарната година. През периода, представителен за сезон есен, не са регистрирани отклонения от нормите на серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, озон и фини прахови частици и бензен, толуен и ксилен.

Станцията извърши общо четири измервания, за период от 13 денонощия всяко, в двора на ОУ „Ангел Кънчев“, за да следи качеството на атмосферния въздух в западната част на гр. Русе, по план, предварително утвърден от министъра на околната среда и водите.

Предстои да се вземе решение дали да бъдат заложени планови измервания за следващата година с МАС, както и в кой район на града да се осъществят.

С понижението на температурите са регистрирани първите превишения на нормата за фини прахови частици 10 микрона, които се дължат на отоплението от битовия сектор.  От началото на октомври АИС „Възраждане“, разположена в централните части на Русе, е рeгистрирала пет превишения на нормата за фини прахови частици от 10 микрона. За сравнение, за същия период общинската станция АИС „Родина 2“ е отчела 1 превишение на този атмосферен замърсител, а тази, разположена в кв. „Дружба 2“ няма регистрирани превишения.  

Продължава...

РИОСВ - Русе временно е с нов директор

В рамките на месец, считано от 18 октомври,  Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе се оглавява от инж. Мая Радева. За същия инж. Цонка Христова ще управлява екоинспекцията във Велико Търново. Прилагането на принципа на временна ротация на ръководните кадри е с цел обмяна на опит и добри практики в прилагането на екологичното законодателство. 

Продължава...

Съставен е акт на оператор от Русе за нарушение на условие в комплексното разрешително

Акт за установяване на административно нарушение е съставен на „Оргахим Резинс“ АД днес. Нарушението е констатирано при извънредна съвместна проверка с представител на община Русе, извършена след постъпили сигнали за наличие на неприятна сладникава миризма на химикали в района на ул. „Борисова” и централна градска част на Русе.

Извършен е незабавен обход в Западна промишлена зона, по бул. „Трети март” до Сарайския мост и в обратна посока. Установeна е неприятна, специфична за дейността на дружеството миризма в района пред производствената площадка, покрай бившия завод „Дунавска коприна“ и Сарайския мост.

Разпространението на миризми, извън производствената площадка, представлява нарушение на условие, записано в Комплексното разрешително на дружеството.

Продължава...

Методите за намаляване на биогени във влажните зони бяха обсъдени в двудневна кръгла маса

Експерти на РИОСВ-Русе обсъдиха с колеги и научни специалисти методите за намаляване на биогените във влажните зони на кръгла маса. Събитието се проведе в град Силистра и резервата „Сребърна“  на 13 и 14 октомври, като участие взеха представители местната власт, институции, неправителствени организации и др. заинтересовани страни.

Провеждането на кръглата маса  е част от мерките за популяризиране на влажната зона и защитените видове местообитания и добър повод за обмяна на добри практики в рамките на проекта, изпълняван от РИОСВ-Русе, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“.

Проблемите с увеличаване разпространението на тръстиката и друга влаголюбива растителност (сива върба) са свързани с повишеното количество биогенни елементи в почвата и водите. Това води до превземане на водните площи от растителността и промяна на характеристиките на екосистемите. Подобни процеси се наблюдават в езерата от Бургаския езерен комплекс, Шабленското и Дуранкулашкото езеро, и в  блатата в Природен парк „Персина“, споделиха участниците в кръглата маса.

През последните 20 г. в поддържан резерват  „Сребърна“ покритието на плаващите острови (кочки)  със сива върба е нараснало от 5% до 55%. Това води до понижаване на плаваемостта им, като при ниски водни нива те по-плътно прилягат към дъното, корените на върбите се вкореняват в уплътнената тиня и подлежащия под нея твърд субстрат. След прекъсването на връзката с реката, а по-късно спиране на изнасянето на тръстиката, в езерото настъпват гнилостни процеси (еутрофикация), в резултат на голямото количество биомаса, която само се натрупва без практически да напуска екосистемата. По тази причина дейностите, предвидени по проекта за намаляване на биогените  са свързани с отстраняване на кочки и драгиране на тиня в централното водно огледало.

До края на ноември следващата година ще бъдат окосени терени на площ  900 дка, а количeството на тинята, която ще бъде драгирана е  около 50000 м3, с дълбочина от 1,00 м. Всички дейности ще извършват в извън размножителния период на защитените видове, при строг  биологичен, хидрологичен и физикохимичен анализ преди, по време и след изпълнение на дейностите.

Участниците във форума, областният управител Николай Неделчев,  зам.-областният управител на Област Силистра Димитър Тодоров на терен се запознаха с работата на многофункционалната машина за косене на тръстика и драгиране на езерото, закупена по проекта. https://www.youtube.com/watch?v=UFKUKMe-Iyo

Към настоящия момент се извършват подготвителните дейности с косене на пробни площадки от изпълнителя на дейността.  

13 10 2022 Silistra 14 10 2022 1 Pontona 14 10 2022 Amfibia

Проект: „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в ПР „Сребърна“

 

Продължава...

Отличени са победителите в конкурса на РИОСВ - Русе и Община Силистра за любителска фотография

Директорът на РИОСВ - Русе инж. Цонка Христова и кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов отличиха днес любители-фотографи в съвместния конкурс, посветен на  50-годишнината от приемането на Конвенцията за опазване на световното наследство на ЮНЕСКО. Победителите получиха специални грамоти и предметни награди при откриването на кръгла маса в гр. Силистра по проект на РИОСВ - Русе, финансиран по Оперативна програма:  „Околна среда 2014 – 2020 г.”.

В конкурса са се включили любители-фотографи от Силистра, Разград, Исперих и Пловдив, но отличените 5-има автори са от гр. Силистра. Те представят резервата „Сребърна“ като чудесно място  за развлечение и познавателен туризъм през  всичките сезони на годината.

На първо място е класирана Нина Петрова за кадъра „Разходка в резервата“. Второто място е за Тихомир Александров, който по артистичен начин е заснел езерото Сребърна. За нощен кадър над голямото водно огледало е присъдено трето място на  Теодор Димитров. На четвърто място е класирана снимката на Румяна Лебедова „Пеликани в полет“. Петото място е за  Никола Огнев - автор на зимен кадър от резервата.

Поддържан резерват „Сребърна“ е обект на световното природно наследство на ЮНЕСКО от 1983 г. През 2017 г. е сертифициран като биосферен парк. Конкурсът за любителска фотография има за цел да се популяризира Сребърна не само като защитената територия, но и като обект на световното наследство. 

 

Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО (1972 г.) е най-ранният опит да се обединят в един документ концепциите за съхраняване на природата и за опазване на културните обекти. Културната идентичност е неразривно свързана с природната среда, в която се е развивала. Както творчеството на човечеството често се вдъхновява от красотата на природното обкръжение, така и някои от най-красивите природни обекти носят белезите на хилядолетна човешка дейност.

Днес в списъка към Конвенцията са включени 1154 обекта на природното и културно наследство, разположени в над 160 държави.

България е една от първите страни, присъединили се към Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство през 1974 г. Понастоящем в списъка на световното наследство са включени 10 обекта на територията на страната – 3 природни и 7 културни обекта: Природен резерват „Сребърна“; Национален парк „Пирин“; Национален парк „Централен Балкан – част от сериен европейски обект на световното наследство на ЮНЕСКО „Старите и вековни букови гори на Карпатите и други региони в Европа“; Боянска църква; Мадарският конник; Тракийска гробница Казанлък; Ивановски скални църкви; Рилски манастир; Античен град Несебър; Тракийска гробница Свещари.

Продължава...

119 обекта от контролираната територия на РИОСВ - Русе са проверени през септември

Експертите на РИОСВ - Русе са извършили 134 проверки на 119 обекта от контролираната територия през септември.  В рамките на осъществения контрол са дадени 72 предписания. За установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ - Русе са съставени 6 акта. Две от нарушенията са на юридическо лице от гр. Русе на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. Дружеството неправилно съхранява опасни вещества на открито (на площадка)  и не е изготвило оценка за безопасното им  съхранение в закрит склад.  Затова, че не водят електронна отчетна книга за отпадъците, са санкционирани други  две дружества от Русе. Останалите констатирани нарушения са: на Закона за водите - за  нерегламентирано заустване на отпадъчни води във воден обект в гр. Разград, и за неизвършени  собствени периодични измервания на организираните източници на вредни емисии, в разрез с изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух, за което е съставен акт на юридическо лице от гр. Бяла.

Общо събраните суми от РИОСВ - Русе по наложени глоби и имуществени санкции са 8 000 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 1 095, 84 лв.

От получените суми през предходния месец август 2022 г., на общините през месец септември са преведени 2 671,30 лв. Най–голяма сума е получила Община Разград – 1 652,10 лв.

Продължава...

Галерия