За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Директорът на РИОСВ-Русе участва в съвместна среща за чистотата на въздуха в трансграничния регион Русе-Гюргево

Директорът на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе Анатоли Станев, заедно с Областният управител на Русе Борислав Българинов участваха вчера в съвместна среща за чистотата на въздуха в трансграничния регион Русе-Гюргево. Срещата се проведе в Агенцията за околната среда в Гюргево,  със съдействието на изпълнителния директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“ Лили Ганчева.  

Българските участници настояха пред румънските власти за упражняване на по-строг контрол и санкции при паленето на стърнища.  Поводът за това са  многобройните оплаквания на жителите на Русе  през лятото и есента за задимяване, пренос на сажди и наличие на задушлива миризма. Последният случай бе през втората половина септември, когато при пожар на територията на съседна Румъния  изгоряха над 316 декара предимно суха растителност, царевични масиви и тръстикови полета, което доведе до своеобразно трансгранично замърсяване.

По време на разговорите бе постигнато споразумение за своевременно информиране при пожари и аварии, водещи до замърсяване на водите и въздуха. Обмисля се и създаването на обща трансгранична група, която пряко да бъде ангажирана с отговорностите при съвместното реагиране и отстраняване на последствията при произшествия.

Директорът на РИОСВ-Русе обсъди с румънския си колега Йоана Попеску възможностите за сътрудничество между двете институции в областта на опазване на околната среда в трансграничния регион.  

Продължава...

Приключиха измерванията за качество на въздуха с мобилната станция в Източна промишлена зона на Русе

Мобилната станция (МАС) на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) в Русе приключи измервания за сезон - есен в Източна промишлена зона (ИПЗ). Станцията беше разположена в района на „Топлофикация-Русе“ ЕАД и извърши непрекъснати измервания на качеството на атмосферния въздух (КАВ) от 22 септември до 4 октомври тази година.

Не са установени превишения на пределнодопустимите концентрации на основните атмосферни замърсители – серни оксиди, азотни оксиди, въглероден оксид, озон и фини прахови частици 10 микрона, както и тези на органичните замърсители-бензен, тулоен и ксилен. Това сочат данните от предоставените протоколи  на Регионална лаборатория – Русе към ИАОС.

МАС по план в Русе ще извърши последното за годината измерване в рамките на 13 денонощия в края на календарната година.

Продължава...

Нерегламентирано заустване в река Бели Лом край Разград установиха експерти на РИОСВ-Русе

Експерти на РИОСВ-Русе установиха нерегламентирано заустване на отпадъчни води в река Бели Лом от Градска пречиствателна станция – Разград (ГПСОВ). Нарушението е установено при съвместна проверка с представители на Басейнова дирекция „Дунавски район“ по повод посъпили сигнали за замърсени води в коритото на реката и неприятни миризми.

Извършен е обход по поречието на река Бели Лом, в района на селата Дряновец и Гецово. В момента на проверката е усетена неприятна миризма, характерна за преработката на царевица. По бреговата ивица са установени отлагания със сиво-черен цвят. Експертите са извършили проверка на ГПСОВ-Разград, с оператор „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД. Констатирано е пропукване на бетона на аварийния канал, в резултат на което се отвеждат непречистени отпадъчни води по трасето му, където е установено наличие на задържана утайка с черен цвят, с неприятна миризма. Непречистените отпадъчни води в аварийния канал се отвеждат до нерегламенитрана канализационна връзка към реката.  По време на проверката е взета проба от заустването на отпадъчни води на „АДМ Разград“ ЕАД, които постъпват за пречистване в ГПСОВ-Разград, съгласно сключен договор.  Очакват се резултатите от анализа на водните проби.

На оператора „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД е съставен акт за констатираното нарушение.

Продължава...

Експерти на РИОСВ-Русе предадоха белоглав лешояд на Спасителния център за диви животни в Стара Загора

Експерти на РИОСВ-Русе предадоха днес белоглав лешояд  (Gyps fulvus) на Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора. Сигналът за птицата е подаден 4 октомври от собственика на  стопански двор, в който се отглеждат животни в с. Белинци, община Исперих.

Птицата е без видими външни наранявания и маркировка – пръстен или предавател.  Видът в България е строго защитен и попада в приложенията на Закона за биологичното разнообразие. Среща се в Европа, Азия и Африка. Обитава планини, височини, степи, полупустинни и скалисти райони. В България белоглавият лешояд се среща в Източни Родопи.

Продължава...

Мобилната станция на ИАОС започна измервания в Източна промишлена зона на Русе

Мобилната станция (МАС) на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) в Русе започна измервания за сезон есен в Източната промишлена зона (ИПЗ) на град Русе. Тя е разположена в района на „Топлофикация-Русе“ ЕАД и ще продължи работа в рамките на 13 дни. МАС е допълнително оборудвана с анализатори за органични замърсители.

Съгласно плана за контролна дейност предстои извършването на измерване на концентрациите на замърсителите от неподвижни източници (комини) на емисии, разположени на производствените площадки на  „Линамар Лайт Металс - Русе” ЕООД, „Сид  Грийн“ ЕООД, „Оберьостерайхише Биодизел България” ЕООД. Станцията за качество на атмосферния въздух на площадката на  „Линамар Лайт Металс - Русе” ЕООД е регистрирала краткотрайни отклонения от нормите на орто-крезол и нафтален в средата на септември. Данните за концентрациите на  бензен, толуен, ксилен, орто- и пара- крезол, фенол и нафтален  от пункта, са предоставени на Регионална здравна инспекция -  Русе за  анализ на здравния риск за населението на града.

Данните от измерване на качеството на атмосферния въздух от АИС „Възраждане“ и от тази, разположена на площадката на II-ра РСПБЗН  не показват отклонения от средноденонощните или средночасови норми за качество на въздуха.

Продължават обходите на дежурните екипи на РИОСВ-Русе във връзка с постъпващите сигнали. При 2/3 от случаите сигналите се оказват неоснователни. В единични случаи е потвърдено наличието на краткотрайна миризма в районите около промишлените зони.

Извършват се контролни проверки на оператори, от чиято дейност  потенциално могат да емитират миризми. Санкционирани са два оператора за неоказване на съдействие и затруднено допускане на експерти на инспекцията до производствените обекти.  Проверките  на операторите в двете промишлени зони на града продължават. Очакват се и становищата на органите за  строителен надзор по отношение на проектирането и изпълнението на монтираните вентилационни системи на част от дружествата.  

Продължава...

Експерти на РИОСВ-Русе оказаха съдействие на органите на реда в Разград

Експерти по биологично разнообразие на РИОСВ-Русе оказаха съдействие на ОД МВР – Разград за определяне на конфискувани защитени видове животни. В момента се провеждат процесуално-следствени действия спрямо физическо лице, уличено в незаконен лов на територията на Държавно ловно стопанство „Воден“. При  извършените обиски са установени над 30 вида защитени птици и бозайници – мъртви и препарирани. Преобладават ловни и пойни видове птици, видри, дива котка, дива коза, ловен трофей  и др.

Законът  за биологичното разнообразие категорично забранява умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи, преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция,  унищожаване или вземане на яйца,  притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри и др.

За подобни нарушения са предвидени и санкции  по наказателния кодекс, в т. ч. и лишаване от свобода.

Процесуално-следствените действия спрямо нарушителя продължават под ръководството на Районна прокуратура – Разград.

Продължава...

РИОСВ-Русе продължава извънредния контрол по сигналите за миризми в град Русе

Експерти на РИОСВ-Русе извършват извънреден контрол по зачестилите сигнали за неприятни миризми в град Русе в рамките на няколко дни.

Сигналите зачестиха през периода 13-16 септември, постъпвайки във вечернните часове в периода 19-23 ч. и сутрин от 6 до 10 ч. Оплакванията на жителите на Русе са за неприятни миризми на изгорял бакелит, ацетон и химия и гуми. Сигналите са от различни части на града, но това е обяснимо с динамичната атмосферна обстановка.  През периода на постъпване на сигналите посоката вятъра се е сменяла на всеки час, но с ниска скорост, почти безветрие.

Към настоящия момент е възобновена работата на мобилните екипи от експерти, които извършват обходи в извънработно време.

РИОСВ-Русе е сезирала компетентните органи за проверка на документацията относно проектирането, изпълнението и функционирането на вентилационните системи на няколко дружества, извършващи дейност в двете промишлени зони на Русе.

От Регионалната здравна инспекция ще бъде изискано отново  становище относно влиянието на атмосферните замърсители върху човешкото здраве съгласно изискванията на специализираната наредба № 14 за норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места. В нея са определени пределнодопустимите концентарции на 166 вредни вещества, отнасящите се както за 60-минутна краткосрочна експозиция, така и за  максимално еднократни концентрации на 30-минутна краткосрочна експозиция.

Екоинспекцията е във взаимодействие с Областния управител на Област Русе и Окръжна прокуратура във връзка с прилагане правомощията на всички компетентни органи, имащи отношение към опазване чистотата на околната среда, условията на труд и издаването на разрешителни документи по Закона за устройство на територията.

Станциите за непрекъснат контрол на качеството на атмосфериня възхух в Източна промишлена зона и в центъра на града не отчитат превишения на нормите на следените атмосферни замърсители.

Мобилната автоматична станция на ИАОС е в готовност да започне сезонните измервания, заложени по план. Първоначално тя ще бъде разположена в района на ТЕЦ-Русе.

Извънредните проверки на потенциалните източници на разпростаранение на интензивно миришещи вещества ще продължат и индната седмица.

Продължава...

РИОСВ-Русе извърши извънредна проверка по сигнал за оцветени води в Русенски Лом

РИОСВ-Русе извърши извънредна проверка по сигнал за изтичане на бели води в реката, при Сарайския мост. Проверката установи изтичане на оцветени в бяло води в р. Русенски Лом, при колектор „Трети март“, в Западна промишлена зона на гр. Русе. Причината е почистване на площадката на „Брани 90“ – ООД.

Сигналът е постъпил на 27 август в инспекцията чрез тел. 112. Извършена е незабавна проверка на място, с представител на „ВиК“ ООД-Русе. При огледа на място е установено изтичане на оцветени в бяло води, вливащи се в реката. Отваряни са ревизионните шахти по протежението на канализацията. На площадката на „Брани 90“ ООД, е установено същото оцветяване на водите, преди включването им в градската канализация. По информация на управителя, същия ден е извършвано почистване на площадката.

Дружеството е с предмет на дейност производство на хартиени шпули и кори за яйца. В производството се влагат отпадъци от картон и хартия, за което  „Брани 90“ ООД има издадени разрешителни документи за дейности с отпадъци.

На управителя на фирмата са дадени две предписания – незабавно да преустанови изтичането на производствените отпадъчни води в канализацията и да представи в РИОСВ-Русе договор с „ВиК“ ООД- Русе за заустване на производствени води в градската канализация.

Предстои да се предприемат административно-наказателни мерки.

Продължава...

Експерти на РИОСВ-Русе извършиха незабавна проверка по постъпили сигнали за неприятни миризми в различни райони на град Русе

В сутрешните часове на 27 август на „зеления“ телефон на инспекцията са постъпили 9 сигнала за замърсяване на въздуха. Гражданите го определят като индустриално замърсяване с миризми, оприличавани на изгоряла пластмаса, на бакелит, на нещо развалено и задушливо. При извършените обходи и проверки в кв. Възраждане, кв. Цветница и централна градска част между 7 и 8 часа, експертите на РИОСВ-Русе не са констатирали наличие на промишлени миризми.

Няма превишения на следените показатели за качеството на атмосферния въздух, не е констатирано обгазяване. Посоката на вятъра в интервала между 6 и 9 часа е била изток, североизток.

Не се изключва възможността за замърсяване с трансграничен характер.

Контролът от страна на РИОСВ-Русе ще продължи и през следващите дни.

Продължава...

България в Юнеско

Галерия