За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Превишение на средноденонощната норма за фин прах е отчетено в Русе

Превишение на средноденонощната норма за фини прахови частици 10 микрона е регистрирано от АИС „Възраждане“ на 6 октомври в гр. Русе. При норма 50 микрограма на кубичен метър са отчетени 63.67, т.е. 1.3 пъти над нормата. Превишение е регистрирано и на 5 октомври, когато е  отчетена стойност от 58.22 микрограма на кубичен метър.

Причините са наличие на пожар на територията на съседна Румъния и преноса на пясък от Сахара.

Това са първите превишения на нормата за този показател от началото на април до момента.

Продължава...

Локално огнище се наблюдава на територията на Румъния

От обедните часове на 6 октомври се наблюдава наличие на дим на територията на съседна Р Румъния, западно от град Гюргево. Вятърът е със северна посока, което  за момента не предполага пренос на димните газове към град Русе. По данни на Автоматичната измервателна станция „Възраждане“ към ИАОС до настоящия момент не са регистрирани повишения на нивата на фините прахови частици и азотните оксиди.

        

Продължава...

Научна разработка за влиянието на енотовидното куче върху пеликаните в резервата „Сребърна“ е публикувана в престижно издание

Научна статия, описваща  негативното влияние на инвазивен чужд вид върху пеликаните в езерото Сребърна, е публикувана в престижното международно специализирано издание - European Journal of Wildlife Research (link), част от групата Springer Nature.

Експерти от РИОСВ-Русе заедно с учени от Института по биологично разнообразие и екосистемни изследвания към БАН (ИБЕИ-БАН), Националния природонаучен музей към БАН (НПНМ-БАН) и Природонаучния музей във Варна анализираха наличните данни и установиха, че Енотовидното куче може да има силен негативен ефект върху колонията на Къдроглавия пеликан.

Навлизането на инвазивния вид в колонията на защитения вид в поддържан резерват „Сребърна“ е установено в първата десетдневка на април 2019 г., чрез   инсталираната система за видеонаблюдение на резервата. В резултат на това гнездящите на земята птици се подплашиха и се преместиха в източна посока. Отрицателното въздействие на вида е причина през настоящата година пеликаните да отгледат поколението си в друг район от резервата.

Енотовидното куче е чужд вид, който се среща в Северна България и Добруджа. Видът не е защитен и представлява ловен обект според българското законодателство. Навлязъл е в България през 60-те години на миналия век и за неговото влияние  върху местните видове се знае твърде малко.

Поддържан резерват „Сребърна“, заедно с Природен парк „Персина“ са единствените места в България, където гнезди Къдроглавият пеликан – защитен и застрашен вид, включен в Червената книга на България.

 

Повече за изследването може да прочете в научната публикация: Koshev Y, Petrov M, Nedyalkov N, Raykov I. 2020. Invasive raccoon dog depredation on nests can have strong negative impact on the Dalmatian pelican’s breeding population in Bulgaria. Eur J Wildl Res 66, 85. https://doi.org/10.1007/s10344-020-01423-9

Продължава...

Директорът на РИОСВ-Русе въвежда приемен ден

Директорът на РИОСВ-Русе Анатоли Станев въвежда приемен ден за граждани. Заинтересовани лица или бенефициенти на услугите на екоинспекцията могат да се възползват от възможността всяка последна сряда на текущия месец, от 14.00 до 16.00 ч.,  след предварително записване на телефон: 082/820 772.

Продължава...

Установени са нарушители в резервата „Сребърна“

При съвместна акция със служители на РИОСВ-Русе и РУ на МВР –гр. Силистра са установени три лица, извършващи любителски риболов на територията на поддържан резерват „Сребърна“.

Нарушението е констатирано на 25 септември. В ранните часове на деня охраната на резервата е забелязала необичайно движение в района на местността „Камъка“, в акваторията на езерото Сребърна. Потърсено е съдействие от органите на реда. Лицата са извършвали риболов с въдици в тръстиковите площи, в близост до източния бряг, където подобна дейност не е разрешена. Служителите на РИОСВ-Русе и МВР са се придвижили с лодка до мястото, а останалите участници в акцията са били до брега. 

Нарушителите са инструктирани да излязат на сушата, където са им съставени актове за установяване на административни нарушения на Закона за защитените територии. Иззети са им въдиците и уловената риба, която е освободена във водите на езерото Сребърна.

В резервата е разрешено извършването на любителски риболов само на определените за целта места, които са регламентирани в Плана за управление на защитената територия. Всички те се намират по западната граница на резервата. Риболовът извън тези места представлява нарушение и се санкционира с индивидуални глоби.

Продължава...

РИОСВ-Русе проверява нов потенциален източник на миризми в Източна промишлена зона на Русе

Три  проверки до момента  са извършени на леарна за черни метали, осъществаваща дейност в Източна промишлена зона на град Русе, с оператор „Сид грийн“ ЕООД. Първата  е по сигнал на гражданин за наличие на миризма около входа на леарната. При незабавна проверка е установено, че вратата на халето е отворена. В момента на проверката не е извършвана дейност по топене и леене, но от излятите детайли се е отделяла силна специфична органична миризма, с която е била наситена работната среда в халето. Отворената врата предпоставя неорганизирано изпускане на миризми в района на предприятието.

При извършен последващ контрол, при работеща инсталация са се потвърдили констатациите от предходната проверка. На дружеството са дадени четири предписания  с кратки срокове за изпълнение, с които е изискана информация за технологичните процеси, наличните пречиствателни съоръжения и изпускащи устройства към тях и др.

На обекта се извършва и комплексна проверка с представители на други компетентни органи по заповед на Областния управител на Област Русе, с която е сформирана междуведомствена комисия. 

Продължава...

РИОСВ-Русе даде предписания на „Монтюпе“ ЕООД за поддържане на оптимален баланс на въздушното налягане в халета

Експертите на РИОСВ-Русе дадоха три предписания след проверката за спазване на условията в Комплексното разрешително на „Монтюпе“ ЕООД. Тя се  реализира в периода от 10 до 18 септември, месец по-рано от предвиденото в плана, с оглед постъпилите множество сигнали от жители на Русе за наличие на миризма на „изгорял бакелит“.

Дадените предписания се отнасят за подмяна на силиконовите „щори“ на транспортната врата към инсталацията за регенерация на пясък № 1 и   актуализиране на  инструкциите, свързани с работата на локалното пречиствателно съоръжение на отпадъчните води от биофилтрите.

Със срок постоянен е третото предписание, свързано с поддържането на отрицателен баланс на налягането на въздуха в трите производствени  халета по време на технологичните процеси. Това предписание касае прецизен анализ на съоръженията, въвеждащи и изсмукващи въздух. Отрицателният баланс означава, че общото количество на въздуха, който се отделя организирано от изпускащите устройства в халетата трябва да е повече от този, който постъпва от аспирационните системи за доставка на свеж и охладен въздух.

По време на проверката е установено, че не е нарушена целостта на пломбите, поставени при прилагане на принудителните административни мерки. Към настоящия момент се извършва производствена дейност в трите халета, като инсталациите в тях работят с разрешените по КР пречиствателни съоръжения. Функционират трите биофилтъра към всяко едно производствено хале. 

По време на проверката за спазване на условията в КР на дружеството е осъществен емисионен контрол на изходящите органични вещества от  изпускащите устройства на два от биофилтрите. Резултатите ще станат ясни до края на месеца.

От началото на септември до настоящия момент са извършени три извънредни проверки на „Монтюпе“ ЕООД. При две от тях е влизано в производстевните халета с цел проследяване на технологичните процеси във вечерните часове на денонощието. При една от проверките съвместно с представители на Гранична полиция – Русе, с помощта на термовизионни камери, е проследено изпускането на емисии от производствените халета  на „Монтюпе“ ЕООД. Установено е, че от три изпускащи устройства, видимо се отделят емисии. Източниците са организирани и включени в комплексното разрешително (КР) на дружеството.

Контролът на „Монтюпе“ ЕООД продължава, тъй като предприятието е част от обектите, включени в списъка за приоритетни проверки на междуведомствената комисия, сформирана по заповед на Областния управител на Област Русе.

Продължава...

Отклонения в нормите на отпадъчните води на ВиК оператора в Разград сочат резултатите от водните проби

Установени са отклонения от индивидуалните емисионни ограничения в разрешителното за заустване на „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД – Разград. Пробовземането е извършено през втората половина на месец август, като част от контрола, свързан с установяне на източника на неприятни миризми по сигнали на граждани. Пробите са изпитвани в Регионална лаборатория – Русе и Централна лаборатория – София към ИАОС, по общо 13 показателя, определени в разрешителното за заустване на отпадъчни води в река Бели Лом.

Отклонения са установени по показатели анионактивни детергенти, неразтворени вещества, химична потребност от кислород, биохимична потребност от кислород за 5 денонощия, общ фосфор и общ азот. За констатираните нарушения на ВиК оператора на град Разград ще бъде наложена текуща месечна санкция. По-рано на дружеството са съставени два акта - за неподдържана в техническа и експлоатационна изправност на станцията и нерегламентирано заустване в река Бели Лом. 

Успоредно с пробите на Градска пречиствателна станция (ГПСОВ), контролни водни проби са взети и от заустването на отпадъчни води на „АДМ-Разград“ ЕАД. Предприятието има сключен договор за приемане и пречистване на производствените води в станцията. Установени са отклонения по един  показател, посочен в договора с „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД – Разград.

„АДМ-Разград“ ЕАД е дружество с издадено Комплексно разрешително. През август е извършена проверка за спазване на условията в разрешителния документ. Съставен е акт за констатирано нарушение на Закона за управление на отпадъците. През септември от заустването на дружеството са взети нови контролни проби, които към момента се анализират. Резултатите се очакват до седмица.

Продължава...

Набелязани са мерки по отношение на контролната дейност и мониторинга на качеството на въздуха в Русе

Набелязани са мерки, свързани с контрола на предприятията в Русе и мониторинга на качеството на атмосферния въздух (КАВ). Това обяви днес на брифинг зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова,  с ресор „Опазване чистотата на въздуха“.

Г-жа Николова посети днес Източната промишлена зона на града и се убеди лично, че станцията на непрекъснат мониторинг на КАВ, разположена на площадката на Втора РС БПЗН, в Източна промишлена зона на града, възобнови дейност от вчера по нейно разпореждане.  Освен за стандартните параметри за КАВ, станцията е оборудвана с анализатори за измерване на органични замърсители. 

По-късно зам.-министър Николова, зам.-изпълнителният директор на ИАОС Михаил Бъчваров и директори на три дирекции в министерството проведоха среща с представители на местната власт. Г-жа Николова увери,  че министерството ще предприеме всички необходими мерки за трайно и устойчиво решаване на проблема с чистотата на въздуха в Русе, както и ще предостави методическо съдействие за дооборудване на новите две станции с анализатори за измерване на органични замърсители, които община Русе получи като бенефициент на проект по Програма LIFE.

По отношение на контролната дейност стана ясно, че на територията на Русе извършват дейност 92 предприятия, от които 17 са потенциални емитери на интензивно миришещи вещества. Освен текущата проверка  за спазване условията на комплексното разрешително на „Монтюпе“ ЕООД, която все още не е приключила, ще бъдат извършени комплексни проверки на всички потенциални източници, от чиято дейност могат да се емитират миризми. Затова приоритет в контролната дейност ще бъде елиминирането на техническите възможности за нерегламентирано изпускане на интензивно миришещи вещества, заяви още зам.-министър Николова.

Екипът на министерството насърчи усилията на общината да използва всички възможности, вменени от законодателството на местната власт, за изпълнение на нормативно уредените й задължения по отношение на мониторинга на качеството на въздуха.

Предстои да се обсъди и  възможността да се внедри ДОАС система (диференциална оптична атомно-абсорбционна спектрофотометрия) за мониторинг на КАВ в Русе.

Зам.-министър Николова подчерта, че министерството, заедно с усилията на местната власт и всички компетентни институции, са партньори в търсенето на начини за устойчиво решаване на проблемите,  свързани с чистотата на въздуха и информираността на населението.

Продължава...

България в Юнеско

Галерия