За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Експертите на РИОСВ-Русе изпратиха 11 млади щъркела в Спасителен център

IMG 5302 - CopyЕкспертите на РИОСВ-Русе изпратиха 11 щъркела в Спасителния център на „Зелени Балкани” в град Стара Загора в рамките на един месец. 10 от екземплярите са от вида бял (Ciconia ciconia) и един черен щъркел (Ciconia nigra). Само един от белите щъркели не е оцелял.

Сигналите за птиците в безпомощно състояние са подавани от жители на населените места от областите Русе, Разград и Силистра (с. Божичен, с. Ценово, гр. Бяла, с. Попина, с. Долно Ряхово, с. Сребърна, с. Антимово, гр. Разград). Птиците са млади екземпляри, които са паднали от гнездата при първите опити за летене, при конкуренция за храна между повече малки в гнездото и по-рядко са случаите на пострадали от токов удар.

Експертите със задоволство отбелязват загрижеността на населението за оказване на защитените птици. Белият щъркел е птица, която носи различна символика сред хората, свързана с представата за семеен уют и щастие за дома, над който гнезди. Щъркелът е символ  на плодородието и родителските грижи. Благодарение и на храната, която консумира, той предпазва реколтата от унищожението й от вредители.

На кметовете на населените места от контролираната територия са изпратени писма, с искане на информация относно броя на гнездата и числеността на малките.

Белият щъркел (Ciconia ciconia) е едра мигрираща птица, представител на семейство Щъркелови. Видът гнезди в Европа, Северна Африка, Близкия Изток и Централна Азия. В тези райони отглежда своето потомство. Видът е синантропен и представителите му гнездят в селища или в непосредствена близост до тях. Изграждат гнездата си върху комини, стълбове от електропреносната мрежа, покриви, паметници и все по-рядко върху стари изсъхнали дървета. Гнездото им е с големи размери, ежегодно се „отремонтира”, осигурявайки  подслон на други видове дребни птици. Щъркелите образуват стабилни двойки, които ежегодно отглеждат по едно поколение от 1 до 6 малки, които за няколко месеца укрепват и отлитат на дълъг път с родителите си при миграцията на юг. 

 

Продължава...

Смесената колония чапли в Защитена местност „Остров Пожарево” е в много добро състояние

IMG 8492 - КопиеСмесената колония, състояща се от голям корморан, нощна чапла, гривеста чапла и малка бяла чапла е в много добро биологично състояние. Това установиха експерти на РИОСВ-Русе при съвместна проверка със служители на ИАРА, отдел „Рибарство и контрол” – гр. Силистра миналата седмица. Извършена е обиколка около островите Пожарево, Малък Косуй и др.

Горско-дървесната растителност също е в добро състояние. Тя е представена от алувиални гори - бяла върба, черна и бяла топола, полски бряст. На остров Малък Косуй има формирани затони – територии, залети с вода, образуващи вътрешни водоеми. Те осигуряват прекрасни условия за изхранване и почивка на водолюбивите птици.

При проверката не са констатирани нарушения в режимите на заповедта за обявяване на ЗМ „Остров Пожарево”.

Защитена местност „Остров Пожарево” се намира край село Пожарево и село Дунавец, община Тутракан, област Силистра. Площта й е 71.0 ха, представляваща горски фонд. Стопанисва се от Държавно горско стопанство „Тутракан”. Обявена е за защитена със Заповед № РД-260 от 17.07.1995 г. на министъра на околната среда. На територията на ЗМ „Остров Пожарево” се забранява убиване, улавяне, опръстеняване и обезпокояване на гнездещите птици, разваляне на гнездата и събиране на яйца; строителство, разкриване на кариери и други дейности, с които се изменя естественият облик на местността или водният й режим; сечи, освен отгледни и санитарни в периода 01.09 - 30.12; паша на домашни животни; събиране на блатно кокиче и други видове билки.

 IMG 8346  IMG 8515
 IMG 8458 - Copy - Копие  IMG 8374
Продължава...

Добавен е режим в заповедта за обявяване на Защитена местност „Суха река”

DSC01378Със заповед на министъра на околната среда и водите се въвежда нов режим в  заповедта за обявяване на Защитена местност (ЗМ)„Суха река”, чиято територия попада в границите на контрол на РИОСВ-Русе и РИОСВ-Варна. Промяната в режима ще допуска само изграждането на обекти от газопреносната мрежа на страната.

В хода на процедурата по промяна на режима се проведоха обществени обсъждания през месец май, с участието на засегнатото население от територията на ЗМ. В нея попадат  землищата на с. Дряновец, с. Воднянци, с. Хитово, с. Житница, с. Пчелник, с. Крагулево – община Добричка; област Добрич; с. Ефрейтор Бакалово, с. Зимница, с. Огняново, с. Габер, с. Капитан Димитрово – община Крушари, област Добрич; с. Балик, с. Оногур, с. Коларци, с. Брестница – община Тервел, област Добрич; с. Краново, с. Голеш – община Кайнарджа, област Силистра.

В законоустановения срок за обжалване на проекто-заповедта за промяната в РИОСВ-Русе  не са постъпвали възражения от засегнати лица.

Пълният текст на заповедта можете на видите тук

Защитена местност „Суха река” е обявена със Заповед № РД-538/ 12.07.2007 г. на министъра на околната среда и водите. Тя попада на територията на РИОСВ-Русе и РИОСВ-Варна от  с. Краново и с. Голеш, община Кайнарджа, област Силистра – в териториалния обхват на РИОСВ-Русе и с. Воднянци, с. Дряновец, с. Житница, с. Крагулево, с. Пчелник, с. Хитово, община Добрич, област Добрич, с. Габер, с. Ефрейтор Бакалово, с. Зимница, с. Капитан Димитрово, с. Огняново, община Крушари, област Добрич и с. Балик, с. Брестница, с. Коларци, с. Оногур, община Тервел, област Добрич - в териториалния обхват на РИОСВ-Варна.

Площта й възлиза на 23 079,176 дка. В рамките на защитената местност са забранени разкриване на кариери и други дейности, с които се изменят скалните образувания и естественият ландшафт; скално катерене и алпинизъм в периода 1 март - 30 юли; безпокоене на животинските видове през размножителния период; осъществяване на горскостопански дейности в периода 1 март - 30 юли; осъществяване на горскостопански дейности, които водят до смяна на местните за района дървесни видове; палене на огън, освен на определените за това места; залесяване и разораване на ливадите и пасищата.

Продължава...

3 D макети ще показват местообитанията на защитени видове в ПР „Сребърна”

IMG 8114 Два 3 D макета ще показват характерните особености на Поддържан резерват „Сребърна” – местообитания, гнездовите колонии на къдроглавия пеликан, немия лебед, корморани и чапли, движението на водните маси, връзката на езерото с река Дунав и др., информация и звуци на обитателите защитената територия. Макетите са в хоризонтален мащаб 1:6300 с размери 790 х 940 мм.

Единият макет е предоставен на Община Силистра, а другият е на разположение на посетителите в Информационния център на РИОСВ-Русе.

Изработката на макетите е поверено на „Трансмедия” ООД – Русе и е част от изпълнението на заложените мерки „Интерпретация и образователни програми” на проект  „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” (DIR-5113325-6-96), одобрен по процедурата „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати” - част Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” Приоритетна ос 3 –„Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”.  

Продължава...

Доставено е оборудване и консумативи за мини-лаборатория в ПР „Сребърна”

IMG 8126 В изпълнение на „Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи” на проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” (DIR-5113325-6-96), финансиран по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” в поддържан резерват „Сребърна” са доставени техническото оборудване и консумативите за обособяване на мини-лаборатория. Тя е част от поръчката за изграждане на експертна система за автоматично отчитане на водното ниво на р. Дунав, на двата шлюза и в езерото и за отчитане на други видове параметри на водата”.  

С помощта на това оборудване ще могат да се правят експресни анализи на водите в езерото по следните параметри: температура, Ph, амоний, нитрати, нитрити, орто-фосфати, соленост проводимост и други.

Доставката е извършена от „Дая райзинг” ЕООД – гр. Русе. Фирмата е избрана чрез пряко договаряне. Охраната на резервата вече е обучена да прави експресни анализи. Предстои обучението на експертите по биологично разнообразие.

Дейността по изграждане на цялостната експертна система за отчитане на водните нива следва да приключи в средата на месец август. Тя се изпълнява от „Сигма” ООД гр. Русе и предвижда отчитане на автоматично измерени водно ниво и температура на водата при двата шлюза в езерото „Сребърна” в реално време. Данните се предават автоматично на разстояние до компютър с обща база данни. При отчитане на критични нива системата ще „алармира” в административната сграда за предприемане на действия за отваряне на двата шлюза към река Дунав. Събраните данни в реално време ще улеснят служителите в резервата, като предоставят информация, която да позволи своевременното отваряне на шлюзовете. Това ще гарантира поддържането на оптимално ниво на водата в езерото, осигуряващо нормални условия за развитието на екосистемите в защитената територия. 

Продължава...

Експерти на РИОСВ-Русе отгледаха три невръстни синигерчета

IMG 2079 - CopyДвама експерти по биологично разнообразие отгледаха три екземпляра от защитения вид голям синигер (Parus major). Гнездото на пилетата пострада от лятна буря в гр. Русе, в края на месец юни. Сигналът е подаден от служители на Гражданска защита, които са се натъкнали на гнездото при почистването на падналите клони по ул. „Борисова” гр. Русе.

От момента на намирането на птичките експертите полагат вече две седмици ежечасни грижи по отглеждането им – старателно хранене с ларви на насекоми, подаване на вода с пипетка, почистване на „гнездото” от екскременти.  

Птиците вече са в клетка, правят опити за летене и вероятно след седмица ще бъдат освободени в природата.

IMG 2055 - CopyОтглеждането на защитени видове е забранено от Закона за биологичното разнообразие и животните в безпомощно състояние следва да се изпратят в спасителен център. При случая със синигерчетата, експертите прецениха, че нямат шанс да издържат дългия път до Стара Загора и им дадоха шанс със старателните грижи.

            Големият синигер, наречен още чичопей принадлежи на разред Синигери. Красавец е, с черна глава, бели бузи и жълт корем, по средата на който минава черна надлъжна линия, напомняща на „вратовръзка”. Гърбът му е жълто-зеленикав, а крилата с деликатен син оттенък.  Предпочита да се храни с насекоми и дребни безгръбначни, но зимно време не е капризен и става всеяден. Това е една от най-често срещаните птици в България, почти колкото врабчето. Изключително любопитен и ранобуден е. Сутрин се събужда преди всички и съчинява весели мелодии.   В началото на март големият синигер започва да си прави гнездо. То има формата на купа, направена от мъх, пера, трева и пух от растения. Ако са по „мързеливи”, използват поставени от хората гнездилки. Женската снася от 7 до 15 гладки, лъскави, бели яйца на червено-кафяви петънца. Тя ги мъти сама през следващите 13-14 дни. В изхранването на малките участват двамата родители. До 16-22 ден малките са изцяло покрити с пера, а на 2 месеца става първата смяна на оперението. 

 Любопитно: Големият синигер е една от най-издръжливите на зимни студове птици. Само в дни, в които вали сняг, той сякаш изчезва. Ако в такъв ден чуете песента му, това е сигурен белег, че снегът е спрял. В България видът е защитен от Закона за биологичното разнообразие. На територията на страната има девет вида синигери, но големият е най разпространен.

 

Продължава...

За десети път се провежда международният конкурс за детско творчество на тема „Бъди активен, защити реките!"

danubeday logoПрез 2014 година за десети път ще се проведе международният конкурс за детско творчество на тема „Бъди активен, защити реките!” под егидата на Международната комисия за опазване на река Дунав (ICPDR) и Института по Глобално партньорство по водите за Централна и Източна Европа (GWP CEE).

 Амбициозната надпревара обединява деца и младежи от 13 държави в Дунавския регион. И тази година всички ученици и образователни организации са поканени да участват в традиционния конкурс, посветен на река Дунав и да създадат произведение, вдъхновено от природата, културното наследство и разнообразните форми на човешките дейности в басейна на реката.  

Предизвикателството Danube Art Master 2014 е за всички на възраст между 6 и 16 години. Те трябва да сътворят „екологична” творба, вдъхновена от величествената река Дунав, нейните притоци и обитатели. Състезанието ще се проведе на два етапа: национален и международен. 

Националният победител ще представи България в международната надпревара за приза Danube Art Master 2014. Авторът на най-добрата творба сред националните победители от 13 Дунавски страни, участнички в конкурса ще бъде коронясан за Danube Art Master на 2014 година.

Желаещите да се включат в надпреварата трябва да направят цветна снимка на своята творба, с филмова или цифрова камера. Снимката трябва да се принтира и изпрати на пощенския ни адрес: 1142 София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви”, 93, ет. 1, ап. 1, за Информационен и учебен център по екология, или направо на e-mail адреса на Сдружението: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . Изискването за минимален формат на принтираните снимки е 15х20 см върху гланцова или матирана хартия. Минималният размер на дигиталните снимки е 1 MB, а формата им - JPEG.

Срокът за изпращане на творбите е 20 юли 2014 г. (важи пощенското клеймо).

Пълният текст на поканата за участие можете да намерите тук

Продължава...

Започват дейностите по рехабилитация и изграждане на туристическата инфраструктура в ПР „Сребърна” и Р „Бели Лом”

IMG 1768На 13 юни 2014 г. с публична церемония се даде началото на дейностите по  рехабилитация и възстановяване на изградената през 2005 г. туристическа инфраструктура в Поддържан резерват „Сребърна” и изграждане на тази в Резерват „Бели Лом”.

Едновременно с това ще започне изграждане на понтонен кей/лодкостоянка в местността „Пристана на лодките” в езерото Сребърна и ремонт/отстраняване на пропадания, прочистване на канавки и др. на противопожарните пътища в резервата.

Тези три дейности са от частта „Посетителска инфраструктура и капитално строителство” напроект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, процедура № BG161PO0005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати”, по приоритетна ос 3”, който се изпълнява от Регионална инспекция по околната серда и водите – Русе.

     Предвижда се изцяло да се възстановят монтираните  през 2005 г. съоръжения - пейки, беседки, мостчета, кошчета за боклук и химически тоалетни, които да създават комфорт и добри възможности на посетителите в  ПР „Сребърна”. За резерват „Бели Лом” са предвидени  мероприятия по възстановяване местата за отдих по две екопътеки.  Ще се извърши още окосяване на тревиста растителност около местата за отдих, обезпаразитяване, механично отрязване на издънки и  храсти по повърхността на екопътеките.

      Нова лодкостоянка ще бъде изградена на мястото на съществуващ полуразрушен наколен понтон в ПР „Сребърна”. Предвидената конструкция няма да се повлиява от водното ниво в езерото, като същевременно ще създава възможност за целогодишно ползване за ниски плавателни съдове с цел удобно качване и слизане на обслужващия персонал и научни специалисти.

Възстановителни и рехабилитационни работи ще бъдат осъществени по източния и западния противопожарен път чрез отстраняване местата с пропадания на пътя, възстановяване на земни канавки и отпушване и почистване на водостоци на територията на ПР „Сребърна”.

Очаква се избраният изпълнител „Стройпроект” ООД гр. Силистра да приключи трите дейности в рамките на 45 дни.

 

 

 

 

 

Продължава...

РИОСВ-Русе отправи покана към институции за номиниране на граждани с принос към популяризиране на ПР „Сребърна”

Srebarna logoРИОСВ-Русе отправи покана към институции от Област Силистра да номинират личности в пет категории, които чрез дейността си са  допринесли за популяризирането на Поддържан резерват „Сребърна”.

Допитването е в изпълнение на проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, одобрен за финансиране по процедура № BG161PO0005/11/3/3.2/05/26, по приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” и се провержда във връзка с отбелязване на годишнината от природозащитните дейности в ПР „Сребърна” през септември тази година. По време на честванията Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе ще отличи с плакет личности в пет категории - „Представител на държавната администрация”, „Жител на село Сребърна”, „Общественик”, „Ученик от Област Силистра” и  „Журналист”.

Предложенията трябва да се изпратят в РИОСВ-Русе до 30 юни 2014 г. по по факс: 082/ 820 779 или по електронна поща на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..  

Пълният текст на поканата можете да видите тук

Продължава...

Галерия