За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

РИОСВ-Русе отбеляза Световния ден на околната среда 5 юни с деца от Ресурсния център в гр. Русе

Copy of IMG 2935Със съвместна инициатива между РИОСВ-Русе и Ресурсния център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности - гр. Русе бе отбелязан Световния ден на околната среда -5 юни.

 Децата имаха възможност да се запознаят с филм за Поддържан резерват „Сребърна” и З D макета, представящ звуците и местообитанията на  птиците, обитаващи защитената територия.

По-късно в Информационния център на инспекцията се откри изложба на тема „Дай живот на отпадъка”. Предметите са изработени от отпадъчни материали по време ваканционните ателиета, провеждащи се от началото на месец юни в ресурсния център. Целта на приложната дейност, е да се провокира творческото мислене на децата и същевременно развиване на фината моторика и възпитание в грижа за околната среда.

 Всяко дете получи индивидуален подарък за старанието си – информационно–образователни материали, които да му напомнят за резервата „Сребърна” и неговите обитатели.

Предметите ще бъдат в Информационния център до края на месец юни. С това инспекцията поставя началото на едно добро сътрудничество с децата и учителите от Ресурсния център в гр. Русе. 

Copy of IMG 6317

Световният ден на околната среда е основният механизъм на ООН за повишаване на осведомеността и за насърчаване на действия за опазване на околната среда в световен мащаб. През годините честването на този ден се е превърнало в значима глобална платформа за въвличане на обществото в проблематиката за опазване на околната среда в над 100 държави.Това е добра възможност за хората да допринесат в грижата за околната среда, обединявайки индивидуалните си усилия в колективна енергия с нарастващо позитивно въздействие върху планетата.

Темата на Световния ден на околната среда през 2015 г. е „Седем милиарда мечти. Една планета. Нека се погрижим.“.

 

Продължава...

РИОСВ-Русе излъчи победителите в конкурса за релефно пано на тема „Защитените територии в близост до родния край”

РИОСВ-Русе излъчи победителите в конкурса на изработка на релефно пано на тема „Защитените територии в близост до родния край”. Той бе обявен в началото на месеца във връзка с Mеждународния ден на биологичното разнообразие 22 май 2015 г.  Класирането е както следва:  

І во място – Тедислава Василева – СОУПНЕ „Фридрих Шилер” гр. Русе

ІІ ро място – Ина Франсиска Рохас-Калинова - СОУПНЕ „Фридрих Шилер” гр. Русе  

ІІІ то място – Колектив от ОУ „Свети Климент Охридски” – с. Долна Студена:

  • Йордан Илиев
  • Анелия Тодорова
  • Стефания Димитрова
  • Преслава Димитрова
  • Памела Христова

Специалната награда на РИОСВ-Русе  - Вероника Панайотова - „Фридрих Шилер” гр. Русе

  

Поощрителни награди:

  • Елис Галинова – ПГО „Недка Иван Лазарова” - гр. Русе
  • Веселина Влаева - СОУПНЕ „Фридрих Шилер” гр. Русе
  • Павела  Петрова - ОУ „Христо Ботев” - град Исперих

Наградите на победителите ще се връчват на 25 май 2015 г. (след 13.30 часа) в Информационния център на инспекцията. За допълнителни въпроси участниците могат да се обращат на телефони: 082/ 820 772 или 0889 417 082.

 

Продължава...

На 22 май се отбелязва Международният ден на биологичното разнообразие

IMG 8044 На 22 май се отбелязва Международният ден на биологичното разнообразие. Темата на кампанията през 2015 г. е „Биоразнообразие за устойчиво развитие”. Посланието отразява важността на усилията на всички държави, за създаване на цели за устойчиво развитие, като част от Програмата за развитие на Организацията на обединените нации за периода от 2015-2030 г.

 Биоразнообразие означава многообразието сред живите организми от всяка среда, включително сухоземни, морски и други водни организми и екологични комплекси, от които те са част, като това включва разнообразие вътре в и между видовете, както и разнообразие на екосистемите. Нашата страна се намира в зоната на умерения климатичен пояс и в по-голямата си част е била покрита с девствени, непроходими гори. Това природно богатство от основаването на държавата до наши дни е унищожавано от природните стихии и безогледно от човешката ръка.

Една от най-значимите заплахи за живата природа е унищожаването на сухоземните и водните местообитания. За да се съхранят редките и ценни растителни и животински видове се прилагат два основни метода: извън техните местообитания в ботанически и зоологически градини (ex situ) и в тяхната естествена среда (in situ). Такива са защитените територии.

Съгласно нормативната уредба категориите защитени територии са: резерват, национален парк, природна забележителност, поддържан резерват, природен парк и защитена местност.Общият им брой на територията на страната е 1015. От тях 41 се намират в обхвата на РИОСВ–Русе и са с обща площ 15 859,77 ха – резерват „Бели Лом”, 9 природни забележителности,  поддържан резерват „Сребърна”, природен парк „Русенски Лом” и 29 защитени местности.

Не е малък броят на защитените местности, чрез които са се съхранили фрагменти от съществувалите в миналото естествени широколистни гори в Лудогорието. Такива са „Вековна церова гора”, „Колчаковската кория”, „Юперска кория”, „Находище на турска леска”, „Каракуз” и „Вековна дъбова гора”. В смесените дъбови гори растат цер, благун, космат дъб и заемат равнинните и хълмисти части на страната. Най-многобройни са летните дъбове. Наличието им е доказателство за това, че в миналото тези територии са били покрити с обширни широколистни дъбови гори. Сред тези видове са и най-старите дървета, устояли на преходността и капризите на времето. Това са вековните дървета, за които се полагат грижи, за тяхното съхранение и опазване във времето.

Влажни зони с изключително голямо значение за опазване на биологичното разнообразие са и защитените местности - „Дойчов остров”, „Комплекс Алеко-Телика”, „Калимок-Бръшлен”, „Блатото край село Малък Преславец”, „Гарвански блата”, „Ломия” и „Рибарниците”.

В периода 2004-2014 г. броят на защитените територии от 34 се е увеличил на 41.

За защитени местности са обявени естествените находища на  редки и ценни растителни видове - червен божур (Paeonia peregrinа) – 4, пролетно ботурче (Cyclamen coum), кримска какула (Salvia scabiosifolia), обикновен сладник (Glycyrrhiza glabra), българска гърлица (Limonium bulgaricum) и уехтрицова урока (Bupleurum uechtritzianum S. Stoyanov).

Независимо от различните ограничителни режими в защитените територии, те са източник на разнообразни природни ресурси, които следва да се използват разумно, за дасе осигури устойчиво развитие и да съхранят естествените местообитания.

Продължава...

Предстои прилагането на нов регламент за флуоросъдържащите парникови газове

От 2014 година влезе в сила новият Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуоросъдържащите парникови газове, който въвежда нови правила и инструменти за оператори и техниците, боравещи с хладилно, климатично и термопомпено оборудване. На територията на РИОСВ-Русе се контролират около 150 такива обекта и 25 сервизни фирми за обслужване на системите.

Към настоящия момент е изготвен проект за изменение и допълнение на Закова за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), с който се установяват контролните функции и санкциите за нарушаване изискванията на регламента.

До обнародване на измененията в националното законодателство ще се прилагат правилата на стария Регламент (ЕО) № 842/2006 г., транспонирани в съответната специализирана  наредба.

На интернет страницата на Инспекцията е създаден линк към тази на министерството на околната среда и водите (http://www.riosv-ruse.org/komponenti-na-okolnata-sreda/36-vazduh.html), където операторите и техниците могат да намерят информация за предстоящите промени и указанията за действията, които следва да се извършват.

 

Новият Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуоросъдържащите парникови газове въвежда по-строги правила за производството и употребата на флуорирани парникови газове като се цели намаляване на използването на газове с висок потенциал за глобално затопляне (ПГЗ) и поетапно преминаване към такива с нисък или нулев. Такива са амонякът и наситените въглеводородни газове (пропан, пропан, бутан).

 

Продължава...

Експерти на РИОСВ-Русе почистиха крайбрежната зона на гр. Русе

На 17 май 2015 г. експерти на РИОСВ-Русе се включиха в кампанията на БиТиВи „Да изчистим България заедно“, в която министерството на околната среда и водите за четвърта поредна година е партньор. Почистена е крайбрежната зона на гр. Русе, която се използва от жителите и гостите на града като място за отдих, спорт и риболов. Събрани са 7 чувала (20 литра).

„Находките” бяха предимно отпадъци от опаковки, които са и най-честите масово разпространени отпадъци. Прави впечатление, че се изхвърлят отпадъци от опаковки в контейнерите за кучешки екскременти, както и в тези за смесените битови отпадъци, което не е редно. Най-много отпадъци са събрани около пейките, разположени по крайбрежната алея.

 В рамките на деня, на територията на инспекцията (области Русе, Разград и Силистра) са депонирани общо 152,42 тона отпадъци на действащите депа.

IMG 6132 - Copy IMG 6131 - Copy IMG 6125 - Copy
Продължава...

16 пункта за изкупуване на охлюви са заявени в РИОСВ-Русе

Уведомления за 16 пункта за  изкупуване на охлюви са подадени до началото на май в РИОСВ-Русе, от които 11 на територията на област Русе, 4 за област Силистра и 1 пункт в Разград.

Периодът за събиране от природата и изкупуване на живи охлюви за търговски цели започва на 10 май и ще продължи до 30 юни включително.

 РИОСВ-Русе ще осъществява контрол по спазване изискванията на специализираната заповед  на Министъра на околната среда и водите /РД-361/09.04.2004 г./, в която са определени условията, редът за ползване, изкупуване и изнасяне през граница на живи охлюви, черупки и месо от видовете лозов охлюв /Helixlucorum/ и градински охлюв /Helixpomatia/. В нея са регламентирани още размерът на охлювите не по-малки от 28 мм в диаметър, начинът на съхранението им, наличие на  хладилни помещения, подходящ амбалаж и калибровъчно сито.

За нарушения на режимите, регламентирани в заповедта физическите лица се наказват с глоби от 100 до 1000 лева, а юридическите 200 до 5000 лева. 

Продължава...

Иззети са капани за незаконен улов на птици в гр. Русе

IMG 9469 - CopyЕкспертите на РИОСВ – Русе са иззели капани за незаконен улов на птици от оградата на стадион „Локомотив” в гр. Русе. Сигналът е подаден от жител на град Русе на 5 май 2015 г. На място са констатирани 2 броя капани и клетка, в която е установен екземпляр от вида щиглец (Cardueliscarduelis), който е защитен за територията на Р България. Птицата е поставена в клетката, за да привлича себеподобни. Не е установен собственикът на капаните. Екземплярът  е освободен в природата  на подходящо място.

Съгласно Закона за биологичното разнообразие е забранена всякаква форма на умишлено улавяне или убиване с каквито и да е уреди, средства и методи, както и притежаването и отглеждане на взети от природата екземпляри от защитени видове.

Продължава...

Директорът на Дирекция „Контролна околната среда” се пенсионира

Уважаеми колеги, партньори в опазването на околната среда,

При всяка професия, колкото благородна да е тя и при всяка работа, колкото и удовлетворителна да е, идва момент, когато човек престава да работи. Този момент дойде и за мен – да изляза в заслужена продължителна почивка, т. е. да се пенсионирам.

Понеже не е възможно да си взема довиждане с всички колеги от Русенска, Силистренска и Разградска области, използвам страницата на инспекцията, за да ви благодаря за добрата съвместна работа. Заедно с вас и моите колеги постигнахме добри резултати и имаме своя принос в съхраняването на красивата ни природа.

Пожелавам ви успехи през годините, много здраве и постоянство, за да постигате още по-добри резултати.

Още веднъж благодаря за дългите години добро сътрудничество.

Искрено ваша, вече пенсионерка, но с младежки дух и устременост.

Инж. Снежана Георгиева

Продължава...

„Полисан” АД внесе в РИОСВ-Русе становище от проведеното обществено обсъждане на инвестиционното си предложение

Във връзка с процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение: „Увеличение на капацитета на съществуващата инсталация за производство на гудрон и битум от 10 хил. тона годишно до 200 хил. тона годишно по суровина в УПИ ХХ, на територията на производствената площадка, за която има издадено комплексно разрешително КР № 343-Н0/2008 год”.; „Изграждане на комплекс „Хидрокрекинг“ за производство на бензин и дизелово гориво от котелни горива и тежки нефтове с капацитет по суровина 250 хил. тона. годишно в имот УПИ ХХII”, РИОСВ-Русе уведомява обществеността, че възложителят „Полисан” АД е предоставил становища към въпросите, коментирани на общественото обсъждане, проведено на 24.04.2015 г. в сградата на Община Русе.

На основание чл. 17, ал. 9 от Наредбата за условията и  реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  е осигурен обществен достъп до документацията и представените становища за преглед на място в сградата на Регионалната инспекция (бул. „Придунавски” № 20) до насрочване заседанието на Експертния екологичен съвет (ЕЕС), а след това - по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Достъпът  до документацията е осигурен и в Община Русе.

Продължава...

Галерия