За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

С реализацията на дейностите по проект по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” подържан резерват „Сребърна” ще превърне в атрактивно място за природолюбителите

Picture_479С предвидените мерки по проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” РИОСВ-Русе ще реализира редица поддържащи и възстановяващи мерки, целящи подобряване на състоянието на екосистемите и устойчиво управление на защитените територии. Това стана ясно на провелата се на 20 февруари пресконференция в град Силистра за представяне основните цели на проекта, проведените процедури до настоящия момент и предстоящите събития през 2014 г., организирана за представители на медиите и институциите в региона.

На пресконференцията участие взе част от екипа за управление. Директорът на РИОСВ-Русе Дауд Ибрям очерта основните приоритети на проекта. Стойността на одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 4 180 053.60 лева, от които 3 553 045.56 лв.от Европейския фонд за регионално развитие, а 627 008.04 леванационално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

До 31 март 2015 г. ще се актуализира Плана за управление на ПР „Сребърна” и ще се изготвят такива на резерват „Бели Лом”, ЗМ „Пеликаните” и ЗМ „Ломия”. Документите са важна предпоставка за устойчивото управление на двата резервата и прилежащите им защитени местности. Поддържащите и възстановителни дейности предвиждат почистване на канала, свързващ езерото Сребърна с река Дунав от наноси и саморасла растителност, изграждане на експертна система за автоматично отчитане на водното ниво и създаване на Център за непрекъснато наблюдение и обществен достъп.

Проектът предвижда също ремонтни дейности на административната сграда в ПР „Сребърна” и Природонаучния музей в селото, възстановяване на посетителската инфраструктура в резервата и информационно обезпечаване с табели.

За популяризиране на ПР „Сребърна” се предвиждат редица мерки като отпечатване на информационни и рекламни материали, изработване на 3D макети, образователни пакети за три възрастови групи, кампании, свързани с опазване на влажните зони и биоразнообразието на резервата. За предстоящите събития и новини, свързани с проекта информация може да бъде намерена на самостоятелната интернет страница на ПР „Сребърна” с адрес: www.srebarnalake.com.

Продължава...

Ням лебед е освободен в природата през почивните дни

На 8 февруари в РИОСВ-Русе е постъпил сигнал за ранен лебед, намиращ се в частен двор в централната част на град Русе. Дежурен екип на инспекцията е извършил проверка на място. Птицата е от вида ням лебед (Cygnus olor) е била във видимо добро здравословно състояние, без белези от нараняване. Уловена е, и е освободена в природата по поречието на река Дунав.

Немият лебед е защитен вид. Законът за биологичното разнообразие категорично забранява улавяне, отглеждане при домашни условия, безпокоене или убиване на диви птици от природата.

 

Продължава...

Нова заповед опазва защитена зона „Река Янтра” до провеждане на процедурите по обявяването й

Reka_yantra_-_CopyСъс заповед на министъра на околната среда и водите Искра Михайлова се въвеждат забрани за издаване на разрешителни документи и дейности в защитена зона BG 0000610 „Река Янтра” по Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна.

Мярката е предприета на основание чл. 19 от Закона за биологичното разноорбразие, които позволява въвеждането на ограничения за инвестиционни намерения с цел съхраняване, превантивна защита и предотвратяване на опасността от увреждане и/или унищожаване на територията на защитената зона до момента на провеждане на процедурите по обябяването й.

Със заповедта се налагат забрани за издаване на разрешителни по Закона за водите за намерения с цел: добив на електроенергия от Водноелектрически централи (ВЕЦ); корекции в участъци на р. Янтра и притоците й, залесяване на ливади, пасища и мери, планиране и извеждане на сечи и др.

Забраната се налага в срок от две години или до издаването на заповед за обявяването й.

В ЗЗ BG 0000610 „Река Янтра” ще се опазват приоритетни за Европейската общност местообитания и тези на животински и растителни видове, обект на специална защита.

Досега за територията на страната са проведени процедурите за обявяване на ЗЗ по Директивата за опазване на дивите птици.

Пълният текст на заповедта можете да намерите тук

Продължава...

Наближава крайният срок за представяне на справките за използваните озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове

До 15 февруари 2014 г., лицата или фирмите от контролираната от РИОСВ-Русе територия, които обслужват хладилни и климатични системи и операторите на такива инсталации са длъжни да представят информация за количествата на озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и/или флуорирани парникови газове (ФПГ), използвани в предходната година.

Това изискване на специализираните наредби се отнася за системи със съдържание на ОРВ и ФПГ над 3 кг и касае операторите на предприятията от хранително-вкусовата промишленост, търговските обекти, хотелите и др.

На територията на РИОСВ-Русе се контролират около 150 такива обекта и 25 сервизни фирми за обслужване на системите. През изминалата година до законово определения срок в инспекцията са представени 140 отчета по (Приложение № 6 от наредбата) от операторите, както и 18 отчета (Приложение № 4 от наредбата) от фирмите, извършващи техническа поддръжка и сервиз на такива инсталации. До настоящия момент само 40 задължени лица са представили отчети.

Лицата, които не представят справки в установения срок подлежат на административно-наказателна отговорност по Закона за чистотата на атмосферния въздух, който предвижда глоби от 500 до 2000 лева за физическите лица и санкции от 1000 до 3000 лева за юридическите.

През 2013 г. са съставени 2 акта за установяване на административни нарушения.

 

  • Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой (Обн. ДВ, бр. 2/7януари 2011 г.)
  • Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 г. относно някои фуорирани парникови газове. (ДВ, бр. 3/2009 г. )

 

Продължава...

Днес продължават занятията по повод Световния ден на влажните зони 2 февруари

Picture_249На 6 февруари 2014 г. продължават инициативите на РИОСВ-Русе за отбелязване на Световния ден на влажните зони. От 13.30 часа в Информационния център ще гостуват възпитаници на ОУ „Отец Паисий” за представяне на Среднозимното преброяване на водолюбивите птици през 2014 г., а от 14.15 ч.-ученици от ОУ „Любен Каравелов” за „Арт-работилничка”.

Подобни занятия се проведоха вчера с възпитаници на СОУ „Васил Левски” и ОУ „Христо Смирненски” кв. „Долапите” гр. Русе. Инициативите се провеждат с участието на експертите по биологично разнообразие на инспекцията, регионалния координатор на БЗДП за град Русе Християна Стомонякова и ръководителите на клубовете по проект „Успех-да направим училището привлекателно за младите хора” в учебните заведения.

Наред с инициативите за деца, РИОСВ-Русе подготви и отпечата брошура за влажните зони на контролираната територия и организира конкурс за изработка на е-картички.

Световният ден на влажните зони тази година се провежда в рамките на проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, одобрен по процедура № BG161PO0005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати” по приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”.

Продължава...

РИОСВ-Русе излъчи победителите в конкурса за изработка на електронна картичка

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе излъчи победителите в конкурса за изработване на картичка на водоплаващите птици, посветен на Световния ден на влажните зони 2 февруари 2014 г.

Призовите места в първата възрастова група са за Пламен Христов и Берна Акмакова – от СОУ „Йордан Йовков”, а във втората - Теодора Циркова и Денислав Големанов възпитаници на Математическа гимназия „Баба Тонка”- гр. Русе.

До предварително обявения срок, в инспекцията постъпиха 20 е-картички от възпитаници на училища от Русе, Две могили и Силистра. Експертите на РИОСВ-Русе изразяват удовлетворение от конкурсните творби. В голяма част от тях присъстват характерните обитатели на влажните зони, които се наблюдават по поречието на река Дунав, доловени са и заплахите за тях. Участниците в конкурса са използвали специализиран софтуер, което е едно от най-важните условия.

За всички ученици са предвидени грамоти и награди, закупуването на които се финансира по проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, одобрен по процедура № BG161PO0005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати” по приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”.

Най-добрите творби ще бъдат пулбикувани на интернет страниците на инспекцията и на ПР „Сребърна” на адреси: www.riosv-ruse.org и www.srebarnalake.com, както и ще бъдат отпечатани на хартиен носител.

Пълният спикък на победителите е публикуван на адрес: http://www.riosv-ruse.org/konkursinariosv-ruse.html.

Наградите ще се връчват след 6 февруари в Информационния център на РИОСВ-Русе на бул. „Придунавски № 20”, в рамките на работното време. Организаторите на конкурса ще се постараят наградите да достигнат до всички участници. Лице за контакт и допълнителни въпроси-Рени Петрова – гл. експерт по „Връзки с обществеността”, тел. 082/820 772 или 0889 417 082.

Продължава...

Лед покри езерото Сребърна

Всички водни участъци на територията на Поддържан резерват „Сребърна” са покрити с 10-20 см лед. Снежната покривка в района на защитената територия е около 80 см., a oтчетеното нивото на водите в езерото е 235 см.

В резервата не се наблюдават птици, те са по река Дунав и незамръзналите водоеми в търсене на храна.

Продължава...

Изпуснати непречистени води са причина за заблатяване на терени в горски фонд в община Самуил

2014-01-22_14.02.43Непречистени води от дейността на маслодобивна фабрика, собственост на „Октопод С” ООД са причина за замърсяване и заблатяване на горски терени в с. Самуил. Жалбата е подадена от служители на Държавно горско стопанство-Разград, което стопанисва Самуилска гора.

Екпертите на РИОСВ-Русе са извършили проверка на място, при която са констатирали, че в непосредтвена близост до оградата на производствената площадка е изграден земно-насипен канал, по който са открити следи от отпадъчни води, характерни за маслодобивното производството. Установено е, че не са работили и пречиствателните съоръжения.

Съставен е констативен протокол и са дадени задължителни предписания за почистване и запръстяване на замърсените терени, както и въвеждане в експлоатационна изправност на пречиствателното съоръжение за отпадъчни води. Срещу дружеството ще бъдат предприети административно-наказателни мерки.

Продължава...

Обявени са конкурсните процедури на кампанията „За чиста околна среда 2014”

Общини, кметства, училища, детски градини и обединени детски комплекси имат възможност да се включат с проекти в Националната кампания „За чиста околна среда 2014 г.” на тема: „Обичам природата - и аз участвам”.

Кампанията е на Министерство на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

С до 10 000 лева ще бъдат финансирани проектите на общини и кметства, а до 5000 лв. ще бъдат отпуснати на училища и детски градини. Допустимите дейности в проектите за общините са залесяване с дървета, храсти и цветя на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих /пейки, беседки и т.н./, изграждане или ремонтиране на детски площадки, спортни съоръжения и др. Относно училищните проекти, е желателно дейностите да са обвързани пряко с учебния и / или възпитателен процес и предвиденият учебен материал, особено в раздел природа, човек и природа, опазване на околната среда, природни ресурси, биоразнообразие и други.

Крайният срок за внасяне на проектите в ПУДООС е 21 февруари 2014 година.

РИОСВ-Русе изпрати писма до кметовете на 22 общини и инспекторатите по образование в трите областни града, като се надява на активно участие от страна на бенефициентите.

Информация във връзка с изготвяне на проектите и пълните условия може да бъде намерена на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: http://www.riosv-ruse.org/proekti-i-finansirane/konkursi.html.

 

Продължава...

Галерия