За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Екипът на РИОСВ-Русе се включи в кампанията „Bulgaria Cap Project”

Copy of IMG 2356 Екипът на РИОСВ-Русе се включи в благотворителната кампания „Bulgaria Cap Project” и предаде близо 27 кг капачки в офиса на „Ди Джи Ел Експрес” днес.

 Инициативата за събиране на капачки в инспекцията, започна в края на лятото 2014 г. по идея на Десислава Любенова-ст. експерт, научила от приятел за благородната идея да се подпомогнат хора в нужда. Събраните капачки бяха грижливо разделени по цвят и вид.

Експертите са единодушни в желанието си да продължат да подпомагат благородната инициатива.   

Продължава...

Експерт на РИОСВ-Русе участва в среднозимното преброяване на водолюбивите птици

Census 2012 005 На 17 януари 2014 г. (събота) експертът на РИОСВ- Русе по биологично разнообразие Момчил Петров, заедно със Светослав Стоянов от Българското дружество за защита на птиците участва в 39-тото  ежегодно среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици в България. С помощта на зрителни уреди и брояч по звук и наблюдение, орнитолозите  установяваха числеността на птиците по поречието на река Дунав в участъците край с.  Батин, с. Мечка  с. Пиргово, рибарниците край с. Басарбово и гр. Русе.

 Мониторингът започна в ранните часове на утрото, когато птиците се струпват след нощно хранене, при гъста мъгла, с видимост до 30 метра. Наблюдавани са голям корморан, малък корморан, сива гъска, голяма белочела гъска,  зеленоглава патица, патица-звънарка, черен и голям пъстър кълвач, зимно бърне, малък нирец, жълтокрака чайка, речна чайка, гълъб-гривяк, щиглец и др.

Малките водоеми са изцяло замръзнали и в момента птиците използват река Дунав като хранителна база. Резултатите от преброяването ще бъдат обобщени и предоставени на Изпълнителна агенция по околната среда  в рамките на месец.

Среднозимното преброяване се провежда ежегодно и се осъществява по методика към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (БСМБР) от 2007 година. В международен мащаб то се провежда от 1967 г. и е едно от най-масовите събития в областта на природозащитата, включващо близо 15 000 експерти и доброволци. То дава оценка за състоянието на популациите на водолюбивите птици и за състоянието на местата, където зимуват. Преброяването се извършва в повече от 100 страни и включва около 25 000 влажни зони. Координатор за България е Българското дружество за защита на птиците. 

Продължава...

РИОСВ-Русе обяви конкурс за комикс по повод Световния ден на влажните зони 2 февруари

РИОСВ-Русе отправя предизвикателство към учениците от областите Русе, Разград и Силистра, да участват в конкурс за изработване комикс на тема „Истории в езерото”. Конкурсът е посветен на Световния ден на влажните зони 2 февруари, чието мото през 2015 г. е „Влажните зони за нашето бъдеще-присъедини се!”.

Комиксите могат да съдържат до 5 рисунки в максимален формат А4, пресъздаващи разказ, с визуална последователност. По желание авторите могат да приложат кратък текст и да използват техники или средства по избор. Обект на конкурса са влажните зони – езера блата, водоеми, реки и техните обитателни – рестения и животни.  Комиксите могат да отразят годишните времена, да представят водолюбивите птици, или да поставят анкцент за значимостта на влажните зони за опазване на животински и растителни видове, за кръговрата на водата, за благата, които предоставят и т.н

Няма възрастови ограничения за участниците. В надпреварата могат да се включат ученици от начален, основен и  гимназиален курс на обучение. Желаещите да участват в конкурса, могат да изпращат сканирани творбите си по е-поща на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или по пощата: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски” № 20, РИОСВ-Русе, за конкурса. Творбите да са придружени с информация за автора - възраст, учебно заведение, ръководител, телефон за контакт и пощенски адрес.

Краен срок за изпращане на комиксите е 2 февруари  2015 г. Резултатите ще бъдат обявени на 4 февруари 2015 г.

Победителите ще бъдат отличени с индивидуали предметни награди. След конкурса РИОСВ-Русе ще  пулбикува най-добрите творби на интернет страницата  и ще ги използва при подготовката на информационнно-образоватени материали. 

Екипът на РИОСВ-Русе пожелава вдъхновение и успех на потенциалните участници!

Пълните условия на конкурса са публикувани на интернет старницата на РИОСВ-Русе на адрес:

http://www.riosv-ruse.org/konkursinariosv-ruse.html

Продължава...

Обявени са конкурсните процедури на кампанията „За чиста околна среда 2015”

Общини, кметства, училища, детски градини и обединени детски комплекси имат възможност да се включат с проекти в Националната кампания „За чиста околна среда 2015 г.” на тема: „Обичам природата - и аз участвам”.  

Кампанията е на Министерство на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

С до 10 000 лева ще бъдат финансирани проектите на общини и кметства, а до 5000 ще бъдат отпуснати на училища и детски градини.

Крайният срок за внасяне на проектите в ПУДООС е 20 февруари 2015 година, а резултатите ще бъдат обявени на 3 април 2015 г.  

РИОСВ-Русе разпространи поканите до кметовете на 22 общини и инспекторатите по образование в трите областни града.

Информация във връзка с изготвяне на проектите и пълните условия може да бъде намерена на интернет страницата на РИОСВ-Русе: http://www.riosv-ruse.org/proekti-i-finansirane/konkursi.html.

Продължава...

Плановете за управление на Поддържан резерват „Сребърна” и Защитена местност „Пеликаните” са изпратени за утвърждаване от министъра на околната среда и водите

IMG 7736 2 Актуализираният План за управление на ПР „Сребърна” и новият план на ЗМ „Пеликаните” (бивша буферна зона на резервата) са изпратени в МОСВ за утвърждаване от министъра на околната среда и водите. Това е част от процедурата, регламентирана в Закона за защитените територии и специализирана наредба.

 Плановете за управление на резервата и на защитената местност са разработени в изпълнение на проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и Резерват „Бели Лом”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. Разработките на плановете бяха поверени на екип специалисти от Обединение „Сребърна-Бели Лом”. 

 В актуализирания план за управление на ПР „Сребърна” са заложени мерки за бъдещото управление на резервата по отношение на хидрологичния режим, тенденциите във функционирането на екосистемите, проекти, свързани с подържащи и възстановителни дейности, спешни мерки за управление и зониране на резерватната територия. Предвидени са и мероприятия за възстановяване на екологичното равновесие, в резултат на навлизането и завладяване на големи площи във водното огледало от сивата върба и др.

Продължава...

До 15 февруари е срокът за представяне на справките за използваните флуорирани парникови газове

До 15 февруари 2015 г., лицата или фирмите от контролираната от РИОСВ-Русе територия, които обслужват хладилни и климатични системи и операторите на такива инсталации са длъжни да представят информация за количествата флуорирани парникови газове (ФПГ), използвани през предходната година.

Това изискване на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 г. относно някои фуорирани парникови газове. (ДВ, бр. 3/2009 г.),  се отнася за системи със съдържание на ФПГ над 3 кг и касаеоператорите на предприятията от хранително-вкусовата промишленост, търговските обекти, хотелите и др.

На територията на РИОСВ-Русе се контролират около 150 такива обекта и 25 сервизни фирми за обслужване на системите.

От 1 януари 2015 г. влезе в сила изискването за спиране използването на озоноразрушаващи вещества (основно фреон R 22) в инсталациите. Операторите, които през отчетната 2014 г. са извършили подмяна на посочените фреони, следва в отчетите си да посочат количествата извлечени газове и предадени като отпадък на лица, притежаващи разрешителни документи по Закона за управление на отпадъците, при спазване на указанията от министерството. *

Лицата, които не представят справки в установения срок подлежат на административно-наказателна отговорност по Закона за чистотата на атмосферния въздух, който предвижда глоби от 500 до 2000 лева за физическите лица и санкции от 1000 до 3000 лева за юридическите.

 

* Указанията от МОСВ са публикувани на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: http://www.riosv-ruse.org/komponenti-na-okolnata-sreda/36-vazduh.html

Продължава...

Възможности за участие в проект предлага руски неправителствен екологичен фонд „В. И. Вернадский”

Руският неправителствен екологичен фонд „В. И. Вернадский”, Международната екологична обществена организация „Грийнлайт” и Междурегионалната екологична обществена организация „Грийнлайф” в Русия предлагат на образователни, културни и научни организации възможност за участие в международен проект на тема: „Екологична култура, мир и съгласие”.

Целта на проекта е идентифициране и насърчаване на реализирани идеи и разработки, имащи практично приложение в областта на формиране и развитие на екологичната култура. Проектът се реализира в следните области: екологично образование, екологично възпитание, опазване на биологичното разнообразие подобряване на ландшафта, екологична култура в промишлеността и енергетиката, околна среда и здраве и екологична култура в социалните инициативи. Проектът се реализира на благотворителна основа и не изисква първоначални и/или организационни такси. 

Заявки за участие се приемат до 31.03.2015 г. включително. Допълнителна информация за участие е представена на интернет страниците: http://vernadsky.ru  и http://greenlight-int.org. Резултатите от международния проект се обявяват на 5 юни.

Информационната брошура за участие можете да видите тук

 

 

 

Продължава...

Всички водни площи в резервата „Сребърна” са замръзнали

Picture 090Всички водни площи на територията на ПР „Сребърна” са покрити с лед, с дебелина 7-8 см. Незамръзнали са само малки ивици в местността „Бабушко блато”, където се наблюдават струпвания на екземпляри от вида белочела водна кокошка. Нивото на водата е 295 см.

 Експертите на РИОСВ – Русе предупреждават гостите в резервата и местните жители да не практикуват риболов върху леда поради опасност от нежелателни инциденти.

В момента освен водни кокошки могат да се наблюдават неми лебеди. Единични екземпляри къдроглави и розови пеликани скитат край незамръзнали водоеми и по поречието на река Дунав в търсене на храна. 

Продължава...

До 20 януари се представят отчетите за билкозаготвителната дейност през изминалата година

До 20 януари на текущата година физическите и юридическите лица, извършващи билкозаготвителна дейност, следва да предадат отчетите в съответните регионални инспекции  за изкупените, реализирани и налични количества билки през изминалата година.

За територията на РИОСВ – Русе това задължение съгласно Закона за лечебните растения (ЗЛР) * имат 131 регистрирани пункта, от които 28 за Област Русе, 40 за Област Силистра и 63 за Област Разград. 

Неподаването на годишни отчети е едно от най-честите нарушения на ЗЛР. Важно е да се знае, че справки се подават независимо дали е извършвана билкозаготвителна дейност.

Законът за лечебните растения предвижда глоби от 100 до 1000 лева за физически и имуществени санкции в размер от 300 до 2500 лева за непредставяне на отчети.

Обобщаването на годишните справки за лечебните растения носи важна информация за количествата на добиваните билки и състоянието на естествените им находища.  

* Закон за лечебните растения  (ДВ бр. 29, 2000 г., ...изм. ДВ бр. 82, 2014 г.)

 

 

 

Продължава...

Галерия