За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

ЗЗ "Божкова дупка"

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. 12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000605 Божкова дупка”.

Защитената зона е разположена в землището на гр. Сеново, община Ветово, област Русе.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - http://www.moew.government.bg/? show=top&cid=146 и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите РИОСВ – Русе (7000 гр. Русе, „Придунавски булевард” № 20, п.к. 26).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед забрани и ограничения на дейности.

Продължава...

Изградена е лодкостоянка в местността „Пристана на лодките” в Поддържан резерват „Сребърна”

IMG 20141017 114724 - Copy В Поддържан резерват „Сребърна”, на мястото на съществуващия полуразрушен наколен понтон в местността „Пристана на лодките”, е изграден  нов понтонен кей/лодкостоянка.  Комисия, съставена от експерти на РИОСВ-Русе,  прие на 17 октомври  работата на изпълнителя „Стройпроект” ООД гр. Силистра.

Новата лодкостоянка е изградена на мястото на съществуващ полуразрушен наколен понтон. Конструкцията й няма да се повлиява от водното ниво в езерото, като същевременно ще създава възможност за целогодишно ползване, с цел удобно качване и слизане на обслужващия персонал и научни специалисти.

Пристанът за лодки е проектиран за ниски плавателни съдове. Едновременно могат да се обслужват 2 броя лодки. Плаващата рампа има обща дължина 36 метра, а максималният наклон при най-ниски води е около 10 %. За да може да се ползва при средно високи води началото на рампата при бреговата опора е проектирана на кота +11,50 метра.

От съществуващия пожарен път до бреговата опора е изграден пътен подход. Понтонът за лодки  е застопорен с два броя опори и 4 двойки обтяжни въжета. Автор на техническия проект е „Архитрав” ЕООД – гр. Русе, а стойността за изграждане възлиза на  67 500 лв без ДДС.

Заедно с рехабилитацията на туристическата инфраструктура и възстановяване на противопожарните пътища с изграждане на лодкостоянката приключиха дейностите от частта „Посетителска инфраструктура и капитално строителство” напроект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, процедура № BG161PO0005/11/3/3.2/05/26, който се изпълнява от Регионална инспекция по околната серда и водите – Русе.

Продължава...

Извършена е контролна проверка по сигнал за замърсяване в с. Батин

На 15 октомври експерти на РИОСВ-Русе извършиха контролна проверка в с. Батин, община Борово, област Русе във връзка с публикация във вестник „Утро” от 13.10.2014 г. Обходени са терените, визирани в публикацията. Не са констатирани замърсявания с отпадъци около екокъта, разположен в края на селото. Замърсени терени с битови, растителни отпадъци и оборска тор са установени в регулацията на населеното място по скатовете на дере между улиците „8 ми март” и „Плиска”. Нов замърсен терен е установен и в близост до гробищния парк на селото.

На кмета на населеното място са дадени предписания за почистване на терените до 7 ноември 2014 г. Предстои последващ контрол. 

 

 

Продължава...

Доставени са три химически тоалетни за удобство на посетителите на ПР „Сребърна”

Copy of WC 028Три броя химически тоалетни са доставени и монтирани на обособените места за отдих по Западния противопожарен път в района на ПР „Сребърна”.

Това е част от категорията мероприятия „Посетителска инфраструктура и капитално строителство” на проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г., изпълняван от РИОСВ-Русе.

Доставката е осъществена от  „ЕКОТОЙ - СЕРВИЗ” ООД – клон Русе, които са поели ангажимент за поддръжка и обслужване на тоалетните до края на февруари 2017 г.

Предстои монтиране на информационни и указателни табели по рехабилитираната посетителска инфраструктура в резервата.  

Продължава...

Гнездовият период на къдроглавия пеликан в ПР „Сребърна” премина успешно

Copy of IMG 8190 Гнездовият период на къдроглавия пеликан в Поддържан резерват „Сребърна” премина в спокойна обстановка, без отчетени неблагоприятни фактори, които да го компроментират.

В началото на 2014 г., през февруари около 80 двойки загнездиха на наколните платформи и бреговата ивица. През април птиците се сдобиха с ново поколение. Отглеждането им протече в нормална обстановка, което доведе до тяхното израстване и самостоятелност. През месец юли птиците мигрираха в съседните водоеми и по поречието на река Дунав. При подготовката за есенната миграция и прелитане над територията на резервата в полет са преброени около 300 броя (възрастни екземпляри и млади от новото поколение).

 

Copy of IMG 8200 След отлитането на птиците съгласно работна програма, изпълнявана от „Льо Балкан”  започнаха поддържащи дейности в пеликанската колония, които включват  почистване и укрепване на наколните платформи и подготовката за  изграждане на нова.

През месец септември на територията на резервата са наблюдавани розови и къдроглави пеликани, неми лебеди, малки бели чапли, черни щъркели и земеродни рибарчета.

В момента водното ниво  в езерото е 275 см., а в захранващия канал в  230 см. Продължават да навлизат водни количества от р.Дунав.

 

Продължава...

Експертите на РИОСВ-Русе установиха замърсяване в ЗМ „Вековна дъбова гора” – с. Гороцвет

ВД 016 - CopyЕксперти на РИОСВ-Русе установиха при проверка на 19.09.2014 г. замърсени терени  с битови и торови отпадъци на територията на Защитена местност „Вековна дъбова гора”, попадаща в землището на с. Гороцвет, община Лозница. Това означава, че се извършват преминаване, почивка и паша на домашни животни- дейности, които са забранени съгласно заповедта за обявяване на защитената територия.

Експертите на РИОСВ-Русе са изпратили писма до Държавно горско стопанство -Разград, което стопанисва територията и кметовете на с. Гороцвет и община Лозница с предписания за почистване на замърсените терени, санкциониране на нарушителите и предприемане на мерки за недопускането на подобни нарушения.

 ЗМ „Вековна дъбова гора” е обявена със Заповед № 1187/19.04.1976 г. на Министъра на горите и опазване на природната среда. През 2003 г. е прекатегоризиранa със заповед на Министъра на околната среда и водите.  Заема  площ от 105.372 дка, представляваща  горски фонд и се стопанисва от Държавното горско стопанство – Разград.

Защитената местност е обявена с цел опазване на екземплярите от вида зимен дъб (Quercus petraea), с приблизителна средна възраст на дърветата над 200 години, които заемат около 50 % от общата площ. Останалата територия е заселена със сравнително по млада благунова гора (Quercus frainetto). Корията представлява малък горски фрагмент-група от около 200 вековни дървета, които са остатък от някогашния Делиормански горски масив.

 

Продължава...

20 септември 1948 г. бележи началото на природозащитната дейност в ПР „Сребърна”

IMG 4318  На 20 септември 1948 г. с Постановление на Министерство на земеделието и държавните имоти „Блатото Сребърна” е обявено за птичи резерват (бранище), с площ 750 ха. Това бележи началото на природозащитните дейности на територията на днешния поддържан резерват. Въведена е забрана за косене на тръстиката и безпокоене на птиците. От 1965 г. резерватът е включен в категория „А” на проекта МАР (списък на най-значимите влажни зони в Европа, изработен от Международното бюро за изследване на водолюбивите птици). От 1975 г. Сребърна е в списъка на влажни зони с международно значение по Рамсарската конвенция, а от 1977 г. е обявен за биосферен резерват по критериите на световната мрежа на биосферните резервати по програмата „МАВ” (Човекът и биосферата) на ЮНЕСКО, за което е връчена специална диплома, експонирана в Природонаучния музей в село Сребърна. През 1983 г. получава най-голямото си признание: резерватът е предложен за включване в Списъка на Световното културно и природно наследство на Седмата редовна сесия на Комитета за световно наследство “... като естествена функционираща екосистема..., осигуряваща важна жизнена среда на застрашения къдроглав пеликан”.

През годините на територията на резервата се полагат много усилия, целящи съхраняване на ценните видове и насочени към възстановяване на естественото или близко до него състояние на екосистемите в резервата, следвайки препоръките на научната общност.  

Една от първите мерки е разширяване на територията на резервата с почти една трета - 901,2 ха, реализирана през 1993 г. Съществен напредък е постигнат чрез разработването на проект „Прокарване на хидравлична връзка между река Дунав и езерото Сребърна”. Възстановен е каналът, който е свързвал река Дунав с езерото до 1949 г. През 1999 г. Резерватът е прекатегоризиран в поддържан резерват, а от 2001 г. действа първият План за управление на ПР „Сребърна”, който е изготвен по формата на Рамсарската конвенция на стойност 35 000 SFR. До административната сграда на резервата е построен природонаучен музей, който се посещава от различни български и чуждестранни групи.

Според Плана за управление дейностите в резервата са ежедневни, периодични и ежегодни. Всички тези усилия са насочени към съблюдаване спазването на режимите в защитената територия и провеждане на изследвания, целящи  осигуряване на оптимално състояние на екосистемите. Ежегодно от различни научни екипи се  осъществява екологичен мониторинг на резервата. Следят се редица показатели, свързани с качеството на водата в езерото и състоянието на популациите на растителни и животински видове. Биологичните показатели за качеството на водата, които се използват при хидробиологичния мониторинг на повърхностните води са определени от Рамковата директива за водите  2000/60/EC и Наредба № 1 за мониторинг на водите.

През 2003 г. – 2004 г. е създадена екопътека с пунктове за наблюдение, указателни табели, беседки и дървени скамейки по западната част на резервата в буферната зона, а през 2005 г. в западната част на резервата е изградена алея, покрита с пясък и чакъл.

2011 г. е взето решение и e монтирана ограда тип „електропастир” в западната част на резервата с дължина около 200 м с цел ограничаване  навлизането на наземни хищници в езерото. Проектът е финансиран от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

С цел опазване колонията на къдроглавия пеликан през 2009 г. първата наколна дървена платформа. От тогава досега са поставени общо 4 бр. платформи, като основната им цел е предпазване на колонията от наземни хищници. Тяхното изграждане е резултат от поддържащите природозащитни дейности от страна на Фондация „Льо Балкан”–България.

През периода 2011-2013 г. РИОСВ-Русе реализира проект № 58301-19-439 „Ограничаване на негативното влияние на инвазивните видове (ИВ) и възстановяване на естествените местообитания чрез залесяване с местни видове в ПР „Сребърна”, финансиран по „Околна среда 2007-2013 г.”

Към настоящия момент се изпълняват заложените мерки по друг проект „Дейности по устойчиво управление на ПР „Сребърна” и Р „Бели Лом”.

Picture 485 Picture 090 IMG 7803

 Поддържан резерват (ПР) „Сребърна” се характеризира с високо и ценно биологично разнообразие. Международната му значимост като обект на Световното наследство се определя преди всичко от богатата орнитофауна. Влажната зона е от изключителна важност като място за гнездене, миграция, зимуване и почивка за голям брой птици. Многообразието им в ПР и неговите околности наброява 223 вида. Орнитофауната на резервата включва 195 защитени вида, 57 от които включени в Червена книга на България и 12 глобално застрашени. Видовете с Европейско значение наброяват 90. Гнездещи от птиците са 99 вида.

Тук е едно от малкото гнездови находища на глобално застрашени видове птици в Европа като малък корморан – с около 300 двойки, което представлява  2.4 % от Черноморско/ Средиземноморската популация на вида и белоока потапница – с над 60 двойки, което представлява 1% от Източно европейската/ Източно средиземноморска популация на вида. През късна есен и през зимата, езерото представлява място за зимуване на друг световно застрашен вид – червеногуша гъска (Brantha ruficollis) - до 1000 индивида, или 1,4 % от световната популация.

Тук се намира една от малкото вековни смесени гнездови колонии на малки бели, гривести, нощни, сиви и червени чапли, блестящи ибиси, лопатарки и малки корморани – уникален за Европа и света, сбор на колониално гнездещи птици в една колония.

Най-голямата гордост на ПР „Сребърна” са къдроглавите пеликани. Гнездовата им колония е най-ценният природен обект в резервата. Такива колонии в Европа има само на Балканския полуостров (Румъния, Гърция, Албания и България).

 Повече информация за резервата и изпълняваните дейности можете да намерите на адрес: www.srebarnalake.com

Продължава...

Много висока плътност на защитения вид българска гърлица е установена в находището край с. Караманово

Limonium 012 - Copy При проверка на терен в защитена местност (ЗМ) „Находище на българска гърлица – село Караманово” (Limonium bulgaricum Ancev) е установена много висока плътност на защитеното растение. Експертите на РИОСВ – Русе са оценили, че проективното му покритие е  над 50 % от общата площ на местността. В момента растението се намира във фаза на цъфтеж и семеобразуване. Не са констатирани нарушения на режимите в заповедта за обявяване на ЗМ – бране, унищожаване, паша на животни и др. 

ЗМ „Находище на българска гърлица - село Караманово” (Limonium bulgaricum Ancev), обявена през 2013 г. с цел опазване на българския ендемит, се намира в землището на с. Караманово, община Ценово. Находището се разпростира върху естествени ливади – частна собственост. Характерно за терена е наличието на почви с висока засоленост, което ги прави неподходящи за земеделски нужди. Ливадите могат да бъдат използвани за сенокос, извън периода на цъфтеж и семеобразуване. 

Limonium 011 - Copy Българската гърлица (Limonium bulgaricum Ancev) е многогодишно тревисто растение, критично застрашен български ендемит, защитен съгласно Закона за биологичното разнообразие. Среща се в Дунавската равнина, по долината на р. Студена в района между градовете Свищов, Павликени и Бяла.

ЗМ „Находище на българска гърлица – село Караманово” (Limonium bulgaricum Ancev) е обявена по съвместен проект между Министерството на околната среда и водите и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) при БАН, финансиран по програма  „Life +” на Европейския съюз.

            

 

Продължава...

Установени са несъгласувани вентилационни съоръжения в завода „Монтюпе” ЕООД при извънредна проверка

При извънредна проверка в началото на септември, експерти на РИОСВ-Русе установиха, че в завода за производство на автомобилни детайли „Монтюпе” ЕООД, на мястото на част от затворените по-рано жалузи, са монтирани 12 вентилатора по две от фасадите на производствено хале № 1.

Извънредната проверка е извършена в следствие на сигнали за неприятни миризми, подадени от граждани. При обстоен оглед в завода е установено, че на електрическите табла за управление на вентилаторите са монтирани превключватели, чрез които може да се променя посоката на въздушния поток. Това предполага изпускане на неорганизирани имисии от производствените халета в атмосферния въздух.  

На дружеството са дадени предписания за демонтаж на превключвателите. При повторна проверка на 9 септември е установено, че предписанието е изпълнено.

На „Монтюпе” ЕООД е съставен акт за установяване на административно нарушение на Закона за опазване на околната среда за реализиране на дейност по монтиране на вентилатори, без да е уведомен компетентният орган - РИОСВ, както община Русе и засегнатото население. Дружеството не е провело регламентираната в закона процедура.

По-рано тази година РИОСВ-Русе предприе принудителна административна мярка срещу дружеството, като на 9 май пломбира винтилационните отвори тип „жалузи”, разположени по трите фасади на производствено хале № 1 на завода.  

Принудителната административна мярка е предприета в изпълнение на заповед № 118/2014 г. на директора на РИОСВ-Русе, с цел предотвратяване на отварянето им и разпространението в района на неорганизирани имисии в атмосферния въздух.

Към настоящия момент, тече съдебна процедура по казуса, тъй като „Монтюпе” ЕООД обжалва заповедта за затваряне на жалузите.

Продължава...

Галерия