За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Източникът на нефтените петна по река Дунав не е брегови

Източникът на нефтените петна не е брегови. Това са установили експерти на РИОСВ-Русе при обхода на потенциалните източници на замърсяване по река Дунав.

Сигналът за наличие на нефтени петна около района на вливането на р. Русенски Лом в р. Дунав е постъпил в инспекцията на 2 ноември (събота) в 11.30 часа чрез телефон 112. Дежурният екип е извършил обход в района на Русенска корабостроителница, Помпена станция „Люляка” и „Петролната база” в с. Пиргово. Не е установен локален източник от заустващи промишлени обекти или от колекторите на градска канализация. Заключението на експертите е, че вероятният източник е плавателно средство, което е изпуснало трюмните си води в акваторията на реката. Сигналът е предаден на Изпълнителна агенция „Морска администрация”.

Продължава...

В кратки срокове общинските администрации трябва да подготвят информация във връзка с новия Национален план за управление на отпадъците

До 15 ноември 2013 година общинските администрации следва да обобщят и изпратят в РИОСВ-Русе информация по въпросници, свързани с подготовката на новия Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г. Това стана ясно по време на проведената вчера среща между екип на РИОСВ-Русе, кметове на общини, гл. архитекти и еколози. Информацията е свързана с дейностите по управление, системите за разделно събиране на отпадъците, събраните количества за периода 2009-2012 г., административен капацитет на общините и др.

По време на работната среща на кметовете са разяснени задълженията и отговорностите по прилагането на Закона за управление на отпадъците. Приоритетни за изпълнение до 13 юли 2014 година са: осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни и опасни отпадъци и такива от черни и цветни метали др. във всички населени места с население по-голямо от 10 000 жители; актуализацията на общинските Наредби и Програми за управление на отпадъците. Актуализацията на общинските документи следва да са съобразени с новия Национален план за управление на отпадъците. Като основен проблем за всички общини се очерта прогресивно нарастващите отчисления за бъдеща рекултивация депата за отпадъци и за изграждане на съоръжения за предварително третиране на отпадъците.

Експертите на РИОСВ-Русе разясниха хода на процедурата съгласно екологичното законодателство по изработване на задание, съгласуване с контролния орган – съответната РИОСВ, изискващите се допълнителни процедури свързани, с Наредбата за Екологична оценка и др. на Общите устройствени планове (ОУП) на общините. Към настоящия момент от територията на Област Русе действащ Общ устройствен план има град Русе. Задание за изготвяне на ОУП са внесли общините Иваново, Две могили и Сливо поле. Община Русе също е внесла задание за изготвяне на нов Общ устройствен план.

 

Продължава...

РИОСВ-Русе излъчи победителите в националните конкурси по повод 65 годишнината от обявяването на езерото Сребърна за защитена територия

Приключиха националните конкурси на Регионална инспекция по околната среда и водите–Русе, посветени на 65-годишнината от обявяването на езерото Сребърна за защитена територия. Литературният конкурс „Сребърна – птици и хора” и конкурсът за фоторазказ „Сребърна през моя обектив” се реализираха в рамките на проект „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и Резерват „Бели Лом”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

Списъците на победителите са публикувани на интернет страницата на РИОСВ-Русе: http://www.riosv-ruse.org/konkursinariosv-ruse.html и http://www.srebarnalake.com в меню „Конкурси”.

В литературния конкурс се включиха ученици в различни възрастови групи от София, Перник, Дупница, Нова Загора, Перник, Пловдив, Тервел, Добрич, Русе и др. Творбите са в различни жанрове – стих, есе, разказ, тъй като условията на конкурса позволяваха свободен избор от страна на авторите. Конкурсните творби са класирани от експерти на РИОСВ-Русе и Пламен Атанасов гост-оценител.

За оценка на кадрите от фотоконкурса „Сребърна през моя обектив” РИОСВ-Русе покани Николай Генчев – приятел на инспекцията, хоби-фотограф и познавач на река Дунав.

Екипът на РИОСВ-Русе благодари на участниците в конкурсите и им пожелава здраве и творческо дръзновение.

Наградите си, отличените автори ще получат след 29 октомври 2013 година на посочените от тях адреси.

За допълнителни въпроси и уточнения, можете да се обръщате към Рени Петрова – гл. експерт по „Връзки с обществеността” в РИОСВ-Русе на телефони: 082 /820 772, 0889 417 082 или по е-поща на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.g.

Продължава...

Екип на РИОСВ-Русе се срещна с кметове, архитекти и еколози на общини от територията на Област Разград

На 24 октомври 2013 година в зала на Община Разград, екип на РИОСВ-Русе осъществи втората планирана среща с кметове на общини и кметства, главни архитекти и еколози от територията на област Разград. Обсъдени бяха прилагането на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Експертите на РИОСВ-Русе напомниха на аудиторията ангажиментите им по изготвяне на Общи устройствени планове (ОУП) на населените места. На този етап действащ ОУП има само община Разград, а задание за изготвяне на план е внесла община Цар Калоян. Главният архитект на община Разград изиска от РИОСВ-Русе тълкуване на специализираното законодателство по отношение на съгласувателните процедури по Закона за устройство на територията за инвестиционни предложения в рамките на регулацията на населените места.

По време на работната среща на кметовете са разяснени задълженията и приоритетите по прилагането на Закона за управление на отпадъците. Към настоящия момент по писма от районните прокуратури в Разград и Кубрат се извършват проверки за чистота на населените места. Експертите на РИОСВ-Русе дават предписания за почистването на замърсените терени преди настъпването на зимата. Общинските кметове споделиха проблемите, с които се сблъскват по отношение на дейностите с отпадъци. Освен липсата на терени за депониране на строителни отпадъци те споделиха и трудности със системите за разделно събиране, поради отказа на организациите на оползотворяване на отпадъци от опаковки да сключват договори за по-малките населени места.

Среща в същия формат, с кметовете, архитекти и еколози от област Русе ще се състои и на 31 октомври 2013 г. в Информационния център на РИОСВ-Русе.

Продължава...

С множество прояви бе отбелязана Европейската нощ на прилепите в град Русе

IMG_5926На 21 октомври 2013 г., със съвместни прояви на Българското дружество на защита на птиците, РИОСВ-Русе, спелео клуб „Приста” и Сдружение „Култура и енергия” се отбеляза за седемнадесети път „Европейска нощ на прилепите 2013 г.” в град Русе. Проявите са част от националната кампания в големите градове на страната, осъществена по проект на СНЦ „Зелени Балкани” с финансовата подкрепа на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към МОСВ.

В информационния център на РИОСВ-Русе гостуваха възпитаници и учители от Първо частно СОУ „Леонардо да Винчи” в града. Пред любопитната аудорията бяха представени подробности от живота на загадъчните бозайници. Учениците показаха познания и непредубеденост към предразсъдъците и митовете, които битуват след възрастните за прилепите. Във втората част от образователно-приложните занятия, учениците от начален курс аранжираха прилепи, използвайки техниката „декупаж”, а тези от основния курс разработиха авторски дизайн за текстилни торбички.

IMG_5811Съвместен екип от Сдружение „Култура и енергия” и РИОСВ-Русе подготви представи пред гостите четвъртия си „Community Art-проект” „Познай, кой ще дойде за вечеря?”. Идеята е чрез средствата на изкуството да бъдат популяризирани не само прилепите като защитени видове, но и местообитанията им и усилията, които се полагат за тяхното опазване.

Завършващ етап в отбелязване на нощта на прилепите бе демонстрация на спелеологична техника за изследване на прилепи, показана от доброволци и спелеолози на пещерен клуб „Приста” – гр. Русе на крайбрежната алея на града.

 

 

IMG_6107

В България има много голямо видово разнообразие на прилепи. От обитаващите Европа 35 вида, 33 се срещат у нас. Това се дължи на преходното ни географско разположение, мозайката от разнообразни местообитания, наличието на непокътнати кътчета дива природа, множеството пещери и екстензивното земеделие в планинските и полупланинските райони.

Продължава...

Ангажименти на общинските администрации по прилагане на екологичното законодателство и проблеми дискутираха представители на РИОСВ-Русе и кметовете от област Силистра

На 17 октомври 2013 година в зала на Община Силистра представители на РИОСВ-Русе и кметовете на общини и кметства, главни архитекти и еколози от територията на област Силистра дискутираха прилагането на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Темите са актуални и стоят на дневен ред пред общинските администрации във връзка с обвързването ангажиментите по ЗУТ с прилагане на специализираното екологично законодателство. Разяснен бе ходът на процедурата съгласно екологичното законодателство по изработване на задание, съгласуване с контролния орган – съответната РИОСВ, изискващите се допълнителни процедури свързани с Наредбата за Екологична оценка и др. на Общите устройствени планове (ОУП) на общините. Към настоящия момент от територията на Област Силистра Общ устройствен план има само Община Силистра. В РИОСВ-Русе са внесени задания за изработване на ОУП от общините Ситово, Главиница и Дулово. Липсата на Общи устройствен план на даден община би могъл да възпрепятства развитието на региона и бизнеса. С процедурите по изготвяне за ОУП изостават общините Алфатар, Тутракан и Кайнарджа.

По време на работната среща на кметовете са разяснени задълженията и отговорностите по прилагането на Закона за управление на отпадъците. Приоритетни за изпълнение до 13 юли 2014 година са: осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни и опасни отпадъци и такива от черни и цветни метали др. във всички населени места с население по-голямо от 10 000 жители; актуализацията на общинските Наредби за управление на отпадъците и на общинските Програми за управление на отпадъците.

Кметовете на общини и кметства от територията на област Силистра посочиха като проблем управлението на растителните и животински отпадъци и определянето на размера на такса смет във връзка със заложените по-високи отчисления на тон депониран отпадък за изграждане на съоръжения за предварително третиране на отпадъците. В хода на дискусията стана ясно, че изграждането на сепарираща инсталация към Регионално депо за битови отпадъци – Силистра е в напреднал стадий, което би могло да облекчи съседните общини.

Подобни срещи предстоят с кметовете от област Разград и Русе.

 

Продължава...

Министерският съвет стартира инициатива за дистанционни стажове за български студенти, обучаващи се в чужбина

plakat7_1_copy1За първи път в държавната администрация в България ще се проведат дистанционни стажове за български студенти, обучаващи се в чужбина. Желаещите ще могат да кандидатстват за най-малко 300 стажантски позиции, в 27 професионални направления, обявени от 61 структури на държавната администрация. Кандидатстването е изцяло онлайн на Портала за студентски стажове http://staj.government.bg/. Инициативата се провежда под патронажа на заместник министър-председателя по икономическото развитие г-жа Даниела Бобева.

Целта на инициативата е да се предоставят възможности за стаж на български студенти, обучаващи се в чужбина по един изцяло нов, гъвкав и достъпен начин. Дистанционните стажове предоставят за първи път възможност на кандидатите да вземат участие в стажантска програма без да е необходимо да напускат страната, в която се обучават.

Стажовете ще бъдат обявени по страни, както и по теми и/или области за проучване, за които студентите ще кандидатстват. Резултатите от проучванията им ще бъдат добра основа, която те ще могат да използват за разработването на бакалавърска или магистърска теза, докторат, статии и др. В същото време ползите за администрацията ще бъдат свързани най-вече с достоверността и надеждността на готовия продукт – анализ, проучване и т.н., чиято добавена стойност ще е много висока.

По време на стажа при разработване на темата, която му е възложена, студентът ще бъде насочван и подкрепян от наставник.

Този иновативен подход дава възможност на студентите както да открият нови възможности за развитие и професионално ориентиране, така и да придобият нови знания и умения в определена сфера от държавната администрация. По този начин те ще могат да допринасят за развитието на страната си и да участват активно в обществения й живот дори от разстояние.

Условията за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: http://www.riosv-ruse.org/distantzionni-stazhove.html

Продължава...

Мигриращи птици от отпадъчни материали оживяха в ръцете на русенски ученици

Picture_231Образователно - приложно занятие под мотото „Мигриращи птици и техните пътища” се състоя на 7 октомври в СОУ „Васил Левски” гр. Русе. То е посветено на Европейските дни на птиците и е съвместна инициатива между Българското дружество за защита на птиците, РИОСВ-Русе и ръководството на учебното заведение.

Пред възпитаниците на СОУ „Васил Левски” - Русе бяха представени интересни факти за миграцията на птиците, трудностите по пътя им и ролята на този биологичен феномен за оцеляването на видовете. Акцент в презентацията бе поставен върху единствения прелетен вид между лешоядите - египетският, чиято най-северна точка на обитание в Европа, се намира в границите на Природен парк „Русенски Лом”.

Втората част от занятието бе свързана с изработване на птици от отпадъчни материали. Вдъхновени от природата и есенната миграция, учениците старателно подбраха материалите и изработиха собственоръчно пъстри птици.

Picture_223

Продължава...

По предписание на РИОСВ-Русе до края на седмицата „Монтюпе” ЕООД трябва да блокират вентилационните си съоръжения

На 30 септември 2013 г. експерти на РИОСВ-Русе връчиха констативен протокол на представители на „Монтюпе” ЕООД с предписания, да се предприемат мерки за извеждане от експлоатация (блокиране) на всички технологични вентилационни отвори – тип „жалузи”, разположени по северната, източната и южната фасади на производствено хале № 1. Предстои контрол по изпълнение на задължителните предписания.

Проверката е извършена във връзка със зачестилите оплаквания на граждани за наличие на неприятни миризми в гр. Русе, в интервала 19.00 – 22.00 часа, при определени метеорологични условия – вятър с посока изток-североизток.

При последната проверка на 27. 09. 2013 г. в 21. 00 часа се установи, че всички технологични вентилационни отвори – тип „жалузи”, разположени по северната, източната и южната фасади на производствено хале № 1, са отворени. Данните на автоматичната измервателна станция на гр. Русе са показали, че вятърът е с посока изток-североизток, със скорост 1.7-2 м/сек.

В началото на септември експертите на РИОСВ-Русе извършиха контролна проверка на „Монтюпе” ЕООД за проследяване изпълнението на внесената от дружеството план-програма за намаляване на интензивно миришещи вещества от дейността. Монтирано е допълнително пречиствателно съоръжение (скрубер), което ще поеме разширението на завода и част от действащите мощности. Предстои пускането му в експлоатация в средата на месец октомври. Съгласно Плана, след възвеждането му ще бъдат направени измервания на емисии в околната среда и за качеството на въздуха в работната среда.

Продължава...

Галерия