За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Експертите на РИОСВ-Русе установиха замърсяване в ЗМ „Вековна дъбова гора” – с. Гороцвет

ВД 016 - CopyЕксперти на РИОСВ-Русе установиха при проверка на 19.09.2014 г. замърсени терени  с битови и торови отпадъци на територията на Защитена местност „Вековна дъбова гора”, попадаща в землището на с. Гороцвет, община Лозница. Това означава, че се извършват преминаване, почивка и паша на домашни животни- дейности, които са забранени съгласно заповедта за обявяване на защитената територия.

Експертите на РИОСВ-Русе са изпратили писма до Държавно горско стопанство -Разград, което стопанисва територията и кметовете на с. Гороцвет и община Лозница с предписания за почистване на замърсените терени, санкциониране на нарушителите и предприемане на мерки за недопускането на подобни нарушения.

 ЗМ „Вековна дъбова гора” е обявена със Заповед № 1187/19.04.1976 г. на Министъра на горите и опазване на природната среда. През 2003 г. е прекатегоризиранa със заповед на Министъра на околната среда и водите.  Заема  площ от 105.372 дка, представляваща  горски фонд и се стопанисва от Държавното горско стопанство – Разград.

Защитената местност е обявена с цел опазване на екземплярите от вида зимен дъб (Quercus petraea), с приблизителна средна възраст на дърветата над 200 години, които заемат около 50 % от общата площ. Останалата територия е заселена със сравнително по млада благунова гора (Quercus frainetto). Корията представлява малък горски фрагмент-група от около 200 вековни дървета, които са остатък от някогашния Делиормански горски масив.

 

Продължава...

20 септември 1948 г. бележи началото на природозащитната дейност в ПР „Сребърна”

IMG 4318  На 20 септември 1948 г. с Постановление на Министерство на земеделието и държавните имоти „Блатото Сребърна” е обявено за птичи резерват (бранище), с площ 750 ха. Това бележи началото на природозащитните дейности на територията на днешния поддържан резерват. Въведена е забрана за косене на тръстиката и безпокоене на птиците. От 1965 г. резерватът е включен в категория „А” на проекта МАР (списък на най-значимите влажни зони в Европа, изработен от Международното бюро за изследване на водолюбивите птици). От 1975 г. Сребърна е в списъка на влажни зони с международно значение по Рамсарската конвенция, а от 1977 г. е обявен за биосферен резерват по критериите на световната мрежа на биосферните резервати по програмата „МАВ” (Човекът и биосферата) на ЮНЕСКО, за което е връчена специална диплома, експонирана в Природонаучния музей в село Сребърна. През 1983 г. получава най-голямото си признание: резерватът е предложен за включване в Списъка на Световното културно и природно наследство на Седмата редовна сесия на Комитета за световно наследство “... като естествена функционираща екосистема..., осигуряваща важна жизнена среда на застрашения къдроглав пеликан”.

През годините на територията на резервата се полагат много усилия, целящи съхраняване на ценните видове и насочени към възстановяване на естественото или близко до него състояние на екосистемите в резервата, следвайки препоръките на научната общност.  

Една от първите мерки е разширяване на територията на резервата с почти една трета - 901,2 ха, реализирана през 1993 г. Съществен напредък е постигнат чрез разработването на проект „Прокарване на хидравлична връзка между река Дунав и езерото Сребърна”. Възстановен е каналът, който е свързвал река Дунав с езерото до 1949 г. През 1999 г. Резерватът е прекатегоризиран в поддържан резерват, а от 2001 г. действа първият План за управление на ПР „Сребърна”, който е изготвен по формата на Рамсарската конвенция на стойност 35 000 SFR. До административната сграда на резервата е построен природонаучен музей, който се посещава от различни български и чуждестранни групи.

Според Плана за управление дейностите в резервата са ежедневни, периодични и ежегодни. Всички тези усилия са насочени към съблюдаване спазването на режимите в защитената територия и провеждане на изследвания, целящи  осигуряване на оптимално състояние на екосистемите. Ежегодно от различни научни екипи се  осъществява екологичен мониторинг на резервата. Следят се редица показатели, свързани с качеството на водата в езерото и състоянието на популациите на растителни и животински видове. Биологичните показатели за качеството на водата, които се използват при хидробиологичния мониторинг на повърхностните води са определени от Рамковата директива за водите  2000/60/EC и Наредба № 1 за мониторинг на водите.

През 2003 г. – 2004 г. е създадена екопътека с пунктове за наблюдение, указателни табели, беседки и дървени скамейки по западната част на резервата в буферната зона, а през 2005 г. в западната част на резервата е изградена алея, покрита с пясък и чакъл.

2011 г. е взето решение и e монтирана ограда тип „електропастир” в западната част на резервата с дължина около 200 м с цел ограничаване  навлизането на наземни хищници в езерото. Проектът е финансиран от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

С цел опазване колонията на къдроглавия пеликан през 2009 г. първата наколна дървена платформа. От тогава досега са поставени общо 4 бр. платформи, като основната им цел е предпазване на колонията от наземни хищници. Тяхното изграждане е резултат от поддържащите природозащитни дейности от страна на Фондация „Льо Балкан”–България.

През периода 2011-2013 г. РИОСВ-Русе реализира проект № 58301-19-439 „Ограничаване на негативното влияние на инвазивните видове (ИВ) и възстановяване на естествените местообитания чрез залесяване с местни видове в ПР „Сребърна”, финансиран по „Околна среда 2007-2013 г.”

Към настоящия момент се изпълняват заложените мерки по друг проект „Дейности по устойчиво управление на ПР „Сребърна” и Р „Бели Лом”.

Picture 485 Picture 090 IMG 7803

 Поддържан резерват (ПР) „Сребърна” се характеризира с високо и ценно биологично разнообразие. Международната му значимост като обект на Световното наследство се определя преди всичко от богатата орнитофауна. Влажната зона е от изключителна важност като място за гнездене, миграция, зимуване и почивка за голям брой птици. Многообразието им в ПР и неговите околности наброява 223 вида. Орнитофауната на резервата включва 195 защитени вида, 57 от които включени в Червена книга на България и 12 глобално застрашени. Видовете с Европейско значение наброяват 90. Гнездещи от птиците са 99 вида.

Тук е едно от малкото гнездови находища на глобално застрашени видове птици в Европа като малък корморан – с около 300 двойки, което представлява  2.4 % от Черноморско/ Средиземноморската популация на вида и белоока потапница – с над 60 двойки, което представлява 1% от Източно европейската/ Източно средиземноморска популация на вида. През късна есен и през зимата, езерото представлява място за зимуване на друг световно застрашен вид – червеногуша гъска (Brantha ruficollis) - до 1000 индивида, или 1,4 % от световната популация.

Тук се намира една от малкото вековни смесени гнездови колонии на малки бели, гривести, нощни, сиви и червени чапли, блестящи ибиси, лопатарки и малки корморани – уникален за Европа и света, сбор на колониално гнездещи птици в една колония.

Най-голямата гордост на ПР „Сребърна” са къдроглавите пеликани. Гнездовата им колония е най-ценният природен обект в резервата. Такива колонии в Европа има само на Балканския полуостров (Румъния, Гърция, Албания и България).

 Повече информация за резервата и изпълняваните дейности можете да намерите на адрес: www.srebarnalake.com

Продължава...

Много висока плътност на защитения вид българска гърлица е установена в находището край с. Караманово

Limonium 012 - Copy При проверка на терен в защитена местност (ЗМ) „Находище на българска гърлица – село Караманово” (Limonium bulgaricum Ancev) е установена много висока плътност на защитеното растение. Експертите на РИОСВ – Русе са оценили, че проективното му покритие е  над 50 % от общата площ на местността. В момента растението се намира във фаза на цъфтеж и семеобразуване. Не са констатирани нарушения на режимите в заповедта за обявяване на ЗМ – бране, унищожаване, паша на животни и др. 

ЗМ „Находище на българска гърлица - село Караманово” (Limonium bulgaricum Ancev), обявена през 2013 г. с цел опазване на българския ендемит, се намира в землището на с. Караманово, община Ценово. Находището се разпростира върху естествени ливади – частна собственост. Характерно за терена е наличието на почви с висока засоленост, което ги прави неподходящи за земеделски нужди. Ливадите могат да бъдат използвани за сенокос, извън периода на цъфтеж и семеобразуване. 

Limonium 011 - Copy Българската гърлица (Limonium bulgaricum Ancev) е многогодишно тревисто растение, критично застрашен български ендемит, защитен съгласно Закона за биологичното разнообразие. Среща се в Дунавската равнина, по долината на р. Студена в района между градовете Свищов, Павликени и Бяла.

ЗМ „Находище на българска гърлица – село Караманово” (Limonium bulgaricum Ancev) е обявена по съвместен проект между Министерството на околната среда и водите и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) при БАН, финансиран по програма  „Life +” на Европейския съюз.

            

 

Продължава...

Установени са несъгласувани вентилационни съоръжения в завода „Монтюпе” ЕООД при извънредна проверка

При извънредна проверка в началото на септември, експерти на РИОСВ-Русе установиха, че в завода за производство на автомобилни детайли „Монтюпе” ЕООД, на мястото на част от затворените по-рано жалузи, са монтирани 12 вентилатора по две от фасадите на производствено хале № 1.

Извънредната проверка е извършена в следствие на сигнали за неприятни миризми, подадени от граждани. При обстоен оглед в завода е установено, че на електрическите табла за управление на вентилаторите са монтирани превключватели, чрез които може да се променя посоката на въздушния поток. Това предполага изпускане на неорганизирани имисии от производствените халета в атмосферния въздух.  

На дружеството са дадени предписания за демонтаж на превключвателите. При повторна проверка на 9 септември е установено, че предписанието е изпълнено.

На „Монтюпе” ЕООД е съставен акт за установяване на административно нарушение на Закона за опазване на околната среда за реализиране на дейност по монтиране на вентилатори, без да е уведомен компетентният орган - РИОСВ, както община Русе и засегнатото население. Дружеството не е провело регламентираната в закона процедура.

По-рано тази година РИОСВ-Русе предприе принудителна административна мярка срещу дружеството, като на 9 май пломбира винтилационните отвори тип „жалузи”, разположени по трите фасади на производствено хале № 1 на завода.  

Принудителната административна мярка е предприета в изпълнение на заповед № 118/2014 г. на директора на РИОСВ-Русе, с цел предотвратяване на отварянето им и разпространението в района на неорганизирани имисии в атмосферния въздух.

Към настоящия момент, тече съдебна процедура по казуса, тъй като „Монтюпе” ЕООД обжалва заповедта за затваряне на жалузите.

Продължава...

Почистени и обозначени са двете екопътеки в резерват „Бели Лом”

DSC06344 - CopyДнес, 3 септември 2014 г. на публична церемония край х. Кривня (община Ветово) бяха представени двата пешеходни туристически маршрута в резерват „Бели Лом”. Те са  регламентирани със Заповед РД – 377/29.03.2005 г. на Министъра на околната среда и водите, но до настоящия момент не са извършвани никакви поддържащи дейности.

Пътеките са почистени от саморасла растителност, обезпаразитени са и са обособени 4 места за отдих. Поставени са кошчета за отпадъци, дървени маси и пейки. Обособени са два навеса.по двете пътеки -  м. „Изток чешма” - хижа „Кривня” и м. „Изток чешма” - м. „Кривненски път”. Допълнително ще се поставят 4 информационни табла с актуална информация.

В присъствието на представители на кметството, общински служители, изпълнителя на дейността и част от екипа бе представен проектът, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, който се изпълнява от РИОСВ-Русе.

Към настоящия момент се работи и по подготовката на Планове за управление на Резервата и защитена местност „Ломия”. Това ще даде възможност за по-ефективното му управление и стопанисване, както и определяне състоянието на екосистемите и набелязване на мерки за опазването на биологичното му разнообразие.

Стойността на безвъзмездна финансова помощ на проекта е в размер на 4 180 053.60 лева, от които 3 553 045.56 лева от Европейския фонд за регионално развитие, а 627 008.04 лева национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България. 

Повече за дейностите по проекта и Резерват „Бели Лом” можете да намерите на интернет страницата на ПР „Сребърна” на адрес: http://srebarnalake.com/.

Резерват „Бели Лом” е разположен в землищата на село Кривня община Ветово и град Цар Калоян. Обхваща площ от 773.0 ха, изключителна държавна собственост. Обявен е за резерват през 1980 година със Заповед № 393/12.05.1980 г. на председателя на Комитета за опазване на околната среда. На неговата територия са забранени всички дейности; влизането и преминаването, освен по определените пътеки.

Резерватът е разположен в южната част на Лудогоро-Добруджанския район. Той включва издънкови дъбово-липови гори, които се обитават от редки и застрашени от изчезване видове птици. За естествените граници от север и изток му служат бреговете на река Бели Лом, а от запад местностите „Исток чешма” и „Ново село”. На юг резерватът граничи с горски площи и обработваеми земи. Той може да се наблюдава от местността „Калето” под с. Кривня, а от западната страна до него може да се достигне от шосето „Цар Калоян-Ветово след известен преход срещу течението на река Бели Лом.

            В целия комплекс релефът се очертава от полегати до стръмни склонове и част от заливна речна тераса, която е заблатена и мочурлива. Коритото на река Бели Лом се отличава с типично меандрово развитие. На места са се образували къси каноньовидни участъци. Тук има останки от стари селища, крепости, скални манастири, а в долината надгробни и селищни могили.

            Растителната покривка е представена от характерни издънкови дъбово-липови гори и от интересни храстови съобщества по скалистите терени. Около 80 % от територията му е покрита от гори благун, летен и зимен дъб, сребролистна липа и дребнолиста липа. Срещат се и обикновен и келяв габър, бряст, полски клен, шестил, мекиш, ясен, мукиня, горска ябълка и дива круша, а от храстите- глог, люляк, драка и смрадлика. На места са били извършени изкуствени залесявания с акация.

            В резерват „Бели Лом” се срещат 70 вида птици, основна част от които са пойни, което е допринесло за включването на резервата в списъка на орнитологично важните места в България, заедно с Природен парк „Русенски Лом”. В резервата се срещат няколко вида кълвачи, бял щъркел, гривеста и ръждива чапла; от дневните грабливи птици- петнистият орел, осоядът, обикновеният мишелов, соколът орко, големият и малък ястреб; от совите- горска ушата сова и чухалът.

Продължава...

Експертна система отчита водните нива на хидротехническите съоръжения в Поддържан резерват „Сребърна”

Copy of P7180022Извършени са доставка и монтаж на техническо оборудване за „Експертна система” за отчитане на водните нива и температурата при северен и южен шлюз на Поддържан резерват „Сребърна”. Системата е предназначена да подпомага мониторинга и управлението на водния режим. Тя също има за цел да „алармира” при отчетени критично ниски нива на водата в езерото.

Събраните данни от монтираните нивомери, термометри и компютър се изпращат чрез специализиран софтуер към административната сграда.

Изпълнител на проекта е СИГМА” ООД - гр. Русе. Заедно с доставката на мобилна мини-лаборатория, изграждането на експертната система се реализира в изпълнение на заложените мерки „Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи”, на проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, процедура № BG161PO0005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати”, по приоритетна ос 3“.

 Данните от системата ще бъдат достъпни за широката общественост чрез  интернет страницата на Поддържан резерват „Сребърна”: www.srabarnalake.com

Продължава...

Природонаучният музей в с. Сребърна ще посреща обновен любителите-орнитолози

Copy of IMG 8129Приключиха строително-ремонтните работи в Природонаучния музей в с. Сребърна и административната сграда към резервата. В комфортна обстановка и чрез изцяло преаражирани витрини природолюбителите ще се запознават с уникалното биологичното разнообразие на Поддържан резерват „Сребърна”.

Изпълнението на ремонтните работи са част от реализацията на проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, одобрен за финансиране по приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” (процедура № BG161PO0005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати”).

Природонаучният музей е с отремонтирани покривни конструкции и вътрешни помещения. С цел енергийна ефективност са топлоизолирани вътрешните и външни стени на сградата. Музеят е снабден с верижен транспортьор и рампа, което осигурява достъпна архитектурна среда за хора с увреждания.

Обновени са витрините, в които са преаражирани тематично експонатите и заедно с фотосите представят очарованието на резервата през четирите сезона на годината. Доставени са мебели за библиотеката и конферентната зала и е облагороден теренът около сградата. Предстои доставката на техника – мултимедиен проектор, зрителни тръби, фотоапарат, периферна техника, аудиосистема с туристическа информация, LCD екран, и др.

Извършените реконструкция и ремонт на помещенията в административната сграда към ПР „Сребърна” осигуряват обособяването й в „Център за управление” с контролна зала.Навтория етаж на сградата е пригодено помещение със специален режим на достъп за работа, където ще се съхранява документация и изчислителна техника.

Реновирани са помещения за персонала за полагане на сменен труд през денонощието.

 Строително-ремонтните работи на двете сгради са изпълнени от „Крис груп” ЕООД - гр. Русе, по проект на „Мира АРТ” ЕООД - гр. Силистра за музея и  „ФТ-Проект”ЕООД- Русе за административната сграда.

Продължава...

Обновена е посетителската инфраструктура по източния и западния противопожарен път на ПР „Сребърна”

Copy of DSC00033Извършена е рехабилитация на изградената през 2005 г. туристическа инфраструктура съгласно Плана за управление на ПР „Сребърна” в Защитена местност „Пеликаните”.

Това покрива територията на двата противопожарни пътя – източният от местността „Фазанарията” до южния шлюз и западният от Природонаучния музей до местността „Коджабаир”.

Ремонтирани са съществуващите беседки, пейки и маси. Изцяло са възстановени двете наблюдателни кули, парапетите, мостчетата, кошчетата за отпадъци и дървените тоалетни. Това предоставя на посетителите общо 18 места за отдих, с почистена и обезпаразитена растителност по протежение на екопътеките.

Успешно приключи дейността по ремонта на противопожарните пътища в техните сервитути в резервата чрез отстраняване на пропадания, прочистване на канавки с обща дължина 433 метра.

С тези дейности са реализирани заложените мерки в частта „Посетителска инфраструктура и капитално строителство” на проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г., изпълняван от РИОСВ-Русе.

За по-голямо удобство на посетителите се предвижда монтиране на информационни и указателни табели, както и поставянето на 3 бр. химически тоалетни.

Дейността, свързана с изграждане на понтонна лодкостоянка в местността „Пристана на лодките” се реализира към настоящия момент, тъй като се изчакваше приключването на гнездовия период на къдроглавия пеликан. 

Проектът за рехабилитация е на „Архитрав” ЕООД – гр. Русе, а изпълнението бе поверено на „Стройпроект” ООД гр. Силистра.

 

Продължава...

Експертите на РИОСВ-Русе изпратиха 11 млади щъркела в Спасителен център

IMG 5302 - CopyЕкспертите на РИОСВ-Русе изпратиха 11 щъркела в Спасителния център на „Зелени Балкани” в град Стара Загора в рамките на един месец. 10 от екземплярите са от вида бял (Ciconia ciconia) и един черен щъркел (Ciconia nigra). Само един от белите щъркели не е оцелял.

Сигналите за птиците в безпомощно състояние са подавани от жители на населените места от областите Русе, Разград и Силистра (с. Божичен, с. Ценово, гр. Бяла, с. Попина, с. Долно Ряхово, с. Сребърна, с. Антимово, гр. Разград). Птиците са млади екземпляри, които са паднали от гнездата при първите опити за летене, при конкуренция за храна между повече малки в гнездото и по-рядко са случаите на пострадали от токов удар.

Експертите със задоволство отбелязват загрижеността на населението за оказване на защитените птици. Белият щъркел е птица, която носи различна символика сред хората, свързана с представата за семеен уют и щастие за дома, над който гнезди. Щъркелът е символ  на плодородието и родителските грижи. Благодарение и на храната, която консумира, той предпазва реколтата от унищожението й от вредители.

На кметовете на населените места от контролираната територия са изпратени писма, с искане на информация относно броя на гнездата и числеността на малките.

Белият щъркел (Ciconia ciconia) е едра мигрираща птица, представител на семейство Щъркелови. Видът гнезди в Европа, Северна Африка, Близкия Изток и Централна Азия. В тези райони отглежда своето потомство. Видът е синантропен и представителите му гнездят в селища или в непосредствена близост до тях. Изграждат гнездата си върху комини, стълбове от електропреносната мрежа, покриви, паметници и все по-рядко върху стари изсъхнали дървета. Гнездото им е с големи размери, ежегодно се „отремонтира”, осигурявайки  подслон на други видове дребни птици. Щъркелите образуват стабилни двойки, които ежегодно отглеждат по едно поколение от 1 до 6 малки, които за няколко месеца укрепват и отлитат на дълъг път с родителите си при миграцията на юг. 

 

Продължава...

Галерия