За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Ангажименти на общинските администрации по прилагане на екологичното законодателство и проблеми дискутираха представители на РИОСВ-Русе и кметовете от област Силистра

На 17 октомври 2013 година в зала на Община Силистра представители на РИОСВ-Русе и кметовете на общини и кметства, главни архитекти и еколози от територията на област Силистра дискутираха прилагането на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Темите са актуални и стоят на дневен ред пред общинските администрации във връзка с обвързването ангажиментите по ЗУТ с прилагане на специализираното екологично законодателство. Разяснен бе ходът на процедурата съгласно екологичното законодателство по изработване на задание, съгласуване с контролния орган – съответната РИОСВ, изискващите се допълнителни процедури свързани с Наредбата за Екологична оценка и др. на Общите устройствени планове (ОУП) на общините. Към настоящия момент от територията на Област Силистра Общ устройствен план има само Община Силистра. В РИОСВ-Русе са внесени задания за изработване на ОУП от общините Ситово, Главиница и Дулово. Липсата на Общи устройствен план на даден община би могъл да възпрепятства развитието на региона и бизнеса. С процедурите по изготвяне за ОУП изостават общините Алфатар, Тутракан и Кайнарджа.

По време на работната среща на кметовете са разяснени задълженията и отговорностите по прилагането на Закона за управление на отпадъците. Приоритетни за изпълнение до 13 юли 2014 година са: осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни и опасни отпадъци и такива от черни и цветни метали др. във всички населени места с население по-голямо от 10 000 жители; актуализацията на общинските Наредби за управление на отпадъците и на общинските Програми за управление на отпадъците.

Кметовете на общини и кметства от територията на област Силистра посочиха като проблем управлението на растителните и животински отпадъци и определянето на размера на такса смет във връзка със заложените по-високи отчисления на тон депониран отпадък за изграждане на съоръжения за предварително третиране на отпадъците. В хода на дискусията стана ясно, че изграждането на сепарираща инсталация към Регионално депо за битови отпадъци – Силистра е в напреднал стадий, което би могло да облекчи съседните общини.

Подобни срещи предстоят с кметовете от област Разград и Русе.

 

Продължава...

Министерският съвет стартира инициатива за дистанционни стажове за български студенти, обучаващи се в чужбина

plakat7_1_copy1За първи път в държавната администрация в България ще се проведат дистанционни стажове за български студенти, обучаващи се в чужбина. Желаещите ще могат да кандидатстват за най-малко 300 стажантски позиции, в 27 професионални направления, обявени от 61 структури на държавната администрация. Кандидатстването е изцяло онлайн на Портала за студентски стажове http://staj.government.bg/. Инициативата се провежда под патронажа на заместник министър-председателя по икономическото развитие г-жа Даниела Бобева.

Целта на инициативата е да се предоставят възможности за стаж на български студенти, обучаващи се в чужбина по един изцяло нов, гъвкав и достъпен начин. Дистанционните стажове предоставят за първи път възможност на кандидатите да вземат участие в стажантска програма без да е необходимо да напускат страната, в която се обучават.

Стажовете ще бъдат обявени по страни, както и по теми и/или области за проучване, за които студентите ще кандидатстват. Резултатите от проучванията им ще бъдат добра основа, която те ще могат да използват за разработването на бакалавърска или магистърска теза, докторат, статии и др. В същото време ползите за администрацията ще бъдат свързани най-вече с достоверността и надеждността на готовия продукт – анализ, проучване и т.н., чиято добавена стойност ще е много висока.

По време на стажа при разработване на темата, която му е възложена, студентът ще бъде насочван и подкрепян от наставник.

Този иновативен подход дава възможност на студентите както да открият нови възможности за развитие и професионално ориентиране, така и да придобият нови знания и умения в определена сфера от държавната администрация. По този начин те ще могат да допринасят за развитието на страната си и да участват активно в обществения й живот дори от разстояние.

Условията за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: http://www.riosv-ruse.org/distantzionni-stazhove.html

Продължава...

Мигриращи птици от отпадъчни материали оживяха в ръцете на русенски ученици

Picture_231Образователно - приложно занятие под мотото „Мигриращи птици и техните пътища” се състоя на 7 октомври в СОУ „Васил Левски” гр. Русе. То е посветено на Европейските дни на птиците и е съвместна инициатива между Българското дружество за защита на птиците, РИОСВ-Русе и ръководството на учебното заведение.

Пред възпитаниците на СОУ „Васил Левски” - Русе бяха представени интересни факти за миграцията на птиците, трудностите по пътя им и ролята на този биологичен феномен за оцеляването на видовете. Акцент в презентацията бе поставен върху единствения прелетен вид между лешоядите - египетският, чиято най-северна точка на обитание в Европа, се намира в границите на Природен парк „Русенски Лом”.

Втората част от занятието бе свързана с изработване на птици от отпадъчни материали. Вдъхновени от природата и есенната миграция, учениците старателно подбраха материалите и изработиха собственоръчно пъстри птици.

Picture_223

Продължава...

По предписание на РИОСВ-Русе до края на седмицата „Монтюпе” ЕООД трябва да блокират вентилационните си съоръжения

На 30 септември 2013 г. експерти на РИОСВ-Русе връчиха констативен протокол на представители на „Монтюпе” ЕООД с предписания, да се предприемат мерки за извеждане от експлоатация (блокиране) на всички технологични вентилационни отвори – тип „жалузи”, разположени по северната, източната и южната фасади на производствено хале № 1. Предстои контрол по изпълнение на задължителните предписания.

Проверката е извършена във връзка със зачестилите оплаквания на граждани за наличие на неприятни миризми в гр. Русе, в интервала 19.00 – 22.00 часа, при определени метеорологични условия – вятър с посока изток-североизток.

При последната проверка на 27. 09. 2013 г. в 21. 00 часа се установи, че всички технологични вентилационни отвори – тип „жалузи”, разположени по северната, източната и южната фасади на производствено хале № 1, са отворени. Данните на автоматичната измервателна станция на гр. Русе са показали, че вятърът е с посока изток-североизток, със скорост 1.7-2 м/сек.

В началото на септември експертите на РИОСВ-Русе извършиха контролна проверка на „Монтюпе” ЕООД за проследяване изпълнението на внесената от дружеството план-програма за намаляване на интензивно миришещи вещества от дейността. Монтирано е допълнително пречиствателно съоръжение (скрубер), което ще поеме разширението на завода и част от действащите мощности. Предстои пускането му в експлоатация в средата на месец октомври. Съгласно Плана, след възвеждането му ще бъдат направени измервания на емисии в околната среда и за качеството на въздуха в работната среда.

Продължава...

РИОСВ-Русе изиска прилагане на мерки за намаляване на неприятните миризми при производството на добавки за фуражи в с. Долно Абланово

Експерти на РИОСВ-Русе дадоха предписания на собствениците на инсталацията за производство на добавки за фуражи „Анипро” АД в с. Добно Абланово (община Русе), да приложат допълнителни мерки за намаляване на неприятните миризми, формирани от производствената им дейност. Обстойната извънредна проверка, по заповед на директора на инспекцията, за обследване на технологичния режим и инсталациите при обработката на суровините за производство на добавки за фуражи, е поради зачестилите сигнали на жители на село Долно Абланово за неприятни миризми от дейността на дружеството.

Заключенията на експертите на РИОСВ-Русе са, че в дружеството са приложени значителни подобрения в технологичния режим, но все още недостатъчни, за ликвидирането на проблема.  Вероятни причини за неприятните миризми са нарушена цялост на отводнителната канавка и неправилна експлоатация на пречиствателното съоръжение. От проверката на дневниците за технологична поддръжка на пречиствателните съоръжения е констатирано, че при почистването им (за около 30 минути), се спира вентилаторът и емисиите от сушилнята се отделят в атмосферния въздух неорганизирано, които се усещат като неприятни миризми.

В момента на проверката е установено, че отводнителната канавка, разположена пред входа на приемното отделение е затлачена с пера, и не изпълнява предназначението си. В шахтата под приемния съд има наличие на замърсена суровина, която също е източник на неприятни миризми.

Освен мерките за намаляване на емисиите в атмосферата от почистването на пречиствателното съоръжение, на дружеството са дадени предписания да се почисти и възстанови нарушената цялост на отводнителната канавка и да се изготви и представи работен лист за класификация на производствено отпадък – пластмаса. В края на октомври предстои проверка за спазване на дадените предписания.

 

 

Продължава...

Съвместна комисия прие предложение за обявяване на нова защитена местност

IMG_3354_-_CopyЕксперти на РИОСВ-Русе участваха в съвместна комисия за приемане на предложение за обявяване на защитена територия за опазване на естествено находище на пролетно ботурче (Cyclamen coum), в землището на с. Бреница, община Тутракан. В заседанието взеха участие всички заинтересовани институции – Областна администрация Силистра, община Тутракан, РИОСВ-Русе, Регионална дирекция по горите, Държавно горско стопанство-Тутракан, Дирекция природен парк „Русенски Лом”, службите по земеделие .

Защитена местност ще е с площ 43 дка, представляваща държавен горски фонд. Уточнени са и режимите по опазването на вида. Те предвижват забрана за голи сечи, добив на полезни изкопаеми, разполагане на пчелини.

На територията на България са установени само три находища с добра плътност на вида пролетно ботурче – в Природен парк „Странджа”, край с. Осенец, община Разград и това в с. Бреница. То е и най-северното на територията на страната. На места покритието на растението достига до 30 %.

Процедурата за обявяване на нова защитена местност е разписана в Закона за защитените територии. Разглежданото предложение е направено от Дирекцията на природен парк „Русенски Лом”. След одобряването му, определяне на границите и режимите в бъдещата местност, документацията ще се изпрати до министъра на околната среда и водите, който изадава заповед за обявяване на защитената местност.

Пролетното ботурче (Cyclamen coum) е многогодишно тревисто растение. Листата са с бъбрековидна или закръглена форма. От горе са тъмнозелени с бял концентричен кръг или петно, а отдолу са кафеникави. Цветовете са дребни, 1-2 см, виолетово-розови. Родината на пролетното ботурче са Средиземноморието, Югоизточна Азия и Крим. Там се намират нейните основни популации. Видът попада в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие и за него важат всички забрани за бране, търговия, хербаризиране и унищожаване на местообитанията му.

Продължава...

Установени са наднормени нива на шум от дейността на метан-станция в град Русе

Експерти на РИОСВ-Русе установиха наднормени нива на шум в околната среда от дейността на метан-станцията и автомивката в кв. „Здравец” гр. Русе, собственост на „М-Газ” ЕООД. Измерванията са извършени съвместно с Регионална лаборатория – Русе, в началото на септември, в късните часове на деня.

За констатираните нарушения на нормативната уредба за шума от промишлени източници *, на дружеството е съставен акт за установяване на административно нарушение.

На дружеството са дадени предписания да предприемат мерки за намаляване нивата на излъчвания шум от компресора и вентилаторния блок и да извърши собствени измервания. Предстои последващ контрол за изпълнение на дадените предписания.

Поводът за извънредната проверка е колективна жалба от живущи в квартал „Здравец” за дейността на обекта, препратена от администрацията на президента на Р България. При съвместните проверки с представители на компетентните органи не са установени други нарушения на екологичното законодателство.

* Наредба №54/2010г за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда, обн в ДВ бр.3/2011г.

Продължава...

На 17 септември в Русе ще се състои официално представяне в България на Третата международна експедиция за изследване на река Дунав

Третата международна експедиция за изследване на река Дунав Joint Danube Survey (JDS3) официално ще бъде представена в България на пресконференция, която ще се проведе в град Русе на 17 септември, от 10 часа, в хотел „Рига”, зала №2, ниво „Мецанин”.

В пресконференцията ще вземат участие представители на Международната комисия за опазване на река Дунав, на екипа на JDS3 и експерти от Министерство на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по околна среда и Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен.

След официалната част се предвижда посещение на корабите, участващи в JDS3.

Целта на третото поред мащабно проучване, което започна на 13 август в Германия, е събиране на актуални данни за цялото поречие на Дунав. В изследователския екип са включени химици, хидробиолози и микробиолози от Словакия, Румъния, Австрия, Сърбия, България, Унгария и Хърватия. Мониторингът на българския участък от реката започна на 13 септември и ще продължи до 20 септември.

Организатор на JDS3 е Международната комисия за опазване на река Дунав.

Продължава...

РИОСВ-Русе призовава ловците да спазват Закона за биологичното разнообразие по време на ловния сезон

Във връзка с началото на ловния сезон на птици и дребен дивеч, РИОСВ-Русе призовава ловците да спазват стриктно разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие и Закона за защитените територии, като не допускат отстрел на защитени видове.

Миналата седмица рибари от гр. Силистра за открили прострелян ням лебед, който по-късно е починал от раните си.

Сред защитените птици са всички видове лебеди, дневни и нощни грабливи, див скален гълъб, гълъб хларупар, представителите на разред врабчоподобни и кълвачи.

Най-често в този сезон се отстрелват пъдпъдъци, фазани, гургулици, гугутки, гривяци, а от водолюбивите птици – голяма белочела гъска, зеленоглава патица и др., които са ловни обекти по смисъла на Закона за лова. Поради близки морфорлогични белези ловците биха могли да сбъркат голямата белочела гъска с малка белочела или сива гъска, които са защитени видове.

В административно-наказателните разпоредби на Закона за биологичното разнообразие за отстрел на защитени видове за нарушителите се предвиждат глоби от 100 до 5000 лева и лишаване от право на лов от 1 до 3 години.

Важно е да се знае, че ловът е абсолютно забранен на територията на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, в землището на гр. Цар Калоян.

Контролът за спазване рапоредбите на специализираното законодателство се осъществява от Регионалните дирекции по горите и съответната РИОСВ.

Продължава...

Галерия