За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Находището на пролетна цеклама край с. Бреница е в отлично състояние

IMG_3339_-_CopyНаходището на пролетна циклама (Cyclamen coum) в землището на с. Бреница, община Тутракан е в отлично състояние. Това констатираха вчера представители на РИОСВ-Русе, Регионална дирекция по горите, Държавно горско стопанство-Тутракан, експерти от БАН, Дирекция природен парк „Русенски Лом” и Северноцентрално държавно предприятие – ДП Габрово при специализирана проверка на терен.

Установена е смесена популация на пролетна циклама, елвезиево кокиче, бял и син синчец. С помощта на геодезическа техника са установени координатите на проектната граница на бъдещата защитена територия. На места проективното покритие на пролетната циклама достига до 30 % от площта, което прави находището особено ценно, като се има предвид редкостта на вида на територията на страната.

На този етап е ясно, че площта на бъдещата защитена местност ще е около 30 дка, като предстои тя да бъде съгласувана с Изпълнителна агенция по горите и да започнат процедурите по обявяване на защитена територия.

 

Експертите на РИОСВ-Русе призовават гражданите да не посягат на крехките пролетни цветя през предстоящите празници, тъй като това представлява нарушение на Закона за биологичното разнообразие и на Закона за защитените територии в т.ч. бране, събиране, рязане и изкореняване на диворастящи защитени видове пролетни цветя като: пролетна циклама - иберийско ботурче (Cyclamen coum), снежно кокиче (Galanthus nivalis L.), елвезиево кокиче (Galanthus elwesii), оливиеров минзухар (Crocus olivieri), синчец (Scilla) и др.

Продължава...

До края на март се представят отчетите за използваните количества бои, лакове и авторепаратурни продукти през предходната година

До 31 март дружествата, които в дейността си използват или търгуват с бои, лакове и авторепаратурни продукти трябва да представят в съответната РИОСВ справка за произведените и употребени количества през предходната година.

Задължението е ежегодно, като изискванията за отчетите са разписани в Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения, използвани при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (ДВ, бр. 20/2007 год.,... изм. и доп. ПМС № 150/13.07.2012 г., ДВ бр. 55/2012 г.).

За територията на РИОСВ-Русе дружествата, подлежащи на контрол по тази наредба са 49 за Русенска област, 16 за Разградска и 33 за Силистренска област. В това число попадат производители и вносители на такива продукти, търговци на едро и дребно, строителни и мебелни фирми, автосервизи и машиностроителни предприятия.

Задължения за докладване имат и фирми или обществени организации, които са използвали продукти за възстановяване на обекти със статут на културни ценности (сгради, стари превозни средства). За тях се допускат изключение от нормите, определени в Наредбата, след издаване на разрешение за точно определени количества и видове от тези продукти.

За непредставяне на отчети в срок, Законът за чистотата на атмосферния въздух предвижда глоби и санкции съответно – за физически лица – от 500 до 2000 лева, а за юридическите от 1000 до 3000 лева.

 

Продължава...

При съвместна проверка ще се уточнят границите на бъдеща защитена територия

IMG_4890_РИОСВ-Русе планира извършването на съвместна проверка в землището на с. Бреница, община Тутракан за уточняване границите на бъдеща защитена територия за опазване на находище на пролетна циклама (Cyclamen coum). В нея ще се включат представители на всички компетентни институции – Регионална дирекция по горите, Държавно горско стопанство-Тутракан, експерти от БАН, Дирекция природен парк „Русенски Лом” и Северноцентрално държавно предприятие – ДП Габрово.

Предложението за обявяване на нова защитена местност е на ДПП „Русенски Лом”, но поради необходимостта от установяване на подробности като площ на проекто-защитената местност, разпространение и плътност на вида се планира проверка през вегетационния период за растението. Обикновено то цъфти в края на февруари или началото на март.

Резултатите от проверката ще бъдат представени на Министерството на околната среда и водите, за да продължи процедурата за обявяване на защитена територия съгласно българското законодателство.

Пролетната циклама (Cyclamen coum), наричана още иберийско ботурче, е защитен от Закона за биологичното разнообразие вид и е включен във Вашингтонската конвенция за търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES). За територията на РИОСВ-Русе на този етап има само една защитена местност „Находище на пролетно ботурче” с. Осенец, община Разград за опазване на ценния вид.

Продължава...

Проверени са 8 общини по Наредбата за опаковките

В рамките на 2 седмици експертите на РИОСВ-Русе извършиха контролни проверки в 8 общински центъра на контролираната територия за спазване на изискванията на Наредбата за опаковките*. Съгласно нормативния документ до 15 декември 2012 г. кметовете на общини трябваше да представят писмени справки на Министерството околната среда и водите за сключени договори с организациите по оползотворяване на отпадъците от опаковки, обхванатото в системите за разделно събиране население, схема на разположение и брой съдове.

На кметовете на Дулово, Исперих, Кубрат, Разград, Тутракан и Бяла са съставени актове за установяване на административни нарушения за непредставяне на информация, за което в Закона за управление на отпадъците е предвидена глоба от 500 до 3000 лева.

При проверката на документацията е установено, че всички общини имат сключени договори с организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки, но практиката показва, че системите не функционират ефективно на места. Част от общините в Област Силистра имат сключен договор с „Имапакт корпорейшън” АД, но разрешителното на тази организация е отнетo. В други населени места организациите не изпълняват коректно договорите си – не са предоставени съдове, или са прибрани поради икономическа неефективност на системите.

Съгласно ЗУО, системите за разделно събиране на отпадъци обхващат не по-малко от 6 000 000 жители на територията на страната и задължително включват всички места с население по-голямо от 5000 жители и курортните места.

*Наредба за опаковки и отпадъците от опаковки (ДВ бр. 85/2012 г.)

Продължава...

93 годишни справки за лечебни растения са постъпили в РИОСВ-Русе в срок

IMG_5280_До 20 януари в РИОСВ-Русе са постъпили 93 годишни справки от билкозаготвители за изкупените, реализираните и налични количества билки през предходната година съгласно изискванията на Закона за лечебните растения (ЗЛР)*.

На територията, контролирана от РИОСВ-Русе функционират общо 129 билкозаготвителни пункта, 32 от които в област Русе, 58 в област Разград и 39 в област Силистра.

На собствениците, които не са изпълнили задълженията си ще бъдат съставени актове за установяване на административни нарушения.

В ЗЛР са предвидени глоби на физически лиза от 100 до 1000 лева, и имуществени санкции за юридическите от 300 до 3000 лева.

Събраната информация от справките е ценна, поради възможността да се проследява какви количества от какви видове лечебни растения се ползват през различните години, да се разкрият възможностите за добиване на ресурсите от даден вид лечебно растение, както и да се определи необходимостта от налагане на забрани или въвеждане на режим на ползване върху някои видове с цел опазване на находището им.

Справките показват, че на територията на РИОСВ-Русе най-често добиваните лечебни растения са: коприва (стрък и корен), липа – цвят и листа, глог (цвят и листа), стрък-маточина, плодове- шипка и др. Успешен е бил сезонът за плантацията за мурсалски чай в с. Осен (община Главиница).

 * Закон за лечебните растения (ДВ бр. 29/2000 г.,..изм. ДВ бр. 82, 2012 г.)

 

Продължава...

Броят на къдроглавите пеликани в колонията в Сребърна расте

IMG_1997_Около 80 къдроглави пеликани са се настанили на две наколни платформи и бреговата ивица около тях в поддържан резерват „Сребърна”. Почти всички птици са с видимо зачервени кожни торбички на човките, което е белег за формиране на двойки и начало на гнездовия период.

Първите птици са забелязани на 1 февруари, но постепенно броят се увеличаваше. Не се наблюдава прелетна активност на пеликаните към река Дунав. Птиците предпочитат да си почиват и хранят в колонията. Отчетеното водно ниво в езерото е 160 см.

На територията на резервата са забелязани няколко двойки лебеди и големи бели чапли в локвите „Камъка”, „Драгайка” и голямото водно огледало.

Пеликаните са едни от най-грижовните родители в птичия свят. Отглеждат до 1 или 2 малки по двойки, самостоятелно до достигане на определена възраст, след което младите напускат гнездото и биват събирани в „детски градини”, където са обучавани на риболов и умения, необходими за оцеляване на вида. При хранене младите екземпляри получат храна от собствените си родители. Това е съвършен механизъм на природата, всеки екземпляр да получава храна без да бъде изместен от по-силните.

Автор на снимката: Николай Генчев

Продължава...

Важно: Определен е нов ред за консултации в РИОСВ-Русе

 Консултациите за бенефициентите на РИОСВ-Русе ще се провеждат всеки вторник и четвъртък от 10.00 до 15.00 часа в „Административно обслужване” в сградата на инспекцията (гр. Русе, бул. „Придунавски” № 20, партер) от директорите на дирекции и началници на отдели. Предимство ще имат тези бенефициенти, които за заявили писмено нуждите си предварително.

Директорът на РИОСВ-Русе ще приема граждани всеки вторник от 10.00 до 15.00 часа след предварително записване.

Консултации могат да бъдат преодставяни в писмен вид, ако се подадат заявки чрез електронната поща на инспекцията или чрез услугата „РИОСВ отговаря” през интернет страницата на инспекцията на адрес: http://www.riosv-ruse.org/dialog/riosv-otgovaria.html.

 

Продължава...

Обявена е нова защитена местност на територията на област Русе

__Bupleurum_uechtritzianum_S.StoyanovСъс заповед на министъра на околната среда и водите (РД-18/11.01.2013 г.) е обявена нова защитена местност - „Находище на Уехтрицова урока в с. Острица”. В нея са включени имоти от поземлен и горски фонд в землището на с. Острица, община Две могили, област Русе, с площ 365,777 дка.

В границите на новата местност с цел опазване на рядкото растение се забранява промяната на предназначението и начина на трайно ползване на земята, търсенето, проучването и добива на подземни богатства, строителството, внасяне на неместни видове, извеждане на сечи и залесяване с високостъблени гори, късане, изкореняване и унищожаване на екземпляри, палене на огън и опожаряване.

Растението уехтрицова урока (Bupleurum uechtritzianum S.Stoyanov) е описан като нов за науката вид през 2010 г. То е Балкански ендемит е и един от най-редките в българската флора. Ареалът му заема североизточния край на балканския полуостров.

Предложението за новата защитена местност е внесено от откривателя на растението Стоян Стоянов и Валентина Горанова от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН в средата на февруари 2012 година. Растението бе целеви вид по проекта „Пилотна мрежа от малки защитени територии за опазване на растенията в България, чрез прилагане на модела на растителните микрорезервати”, финансиран от програмата на ЕС за околна среда Life+. Проектът се изпълнява от екип на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания и Министерство на околната среда и водите (МОСВ).

За оказаното съдействие в хода на процедурите по обявяване на 40 –тата защитена територия в обхвата на РИОСВ-Русе до ръководството на инспекцията е изпратено благодарствено писмо от ръководителя на проекта проф. Димитър Пеев.

Продължава...

Летният дъб в крайдунавския парк на Силистра е защитен обект

Leten_dyb_011Летният дъб (Qercus robur), намиращ се в градския крайдунавски парк на гр. Силистра вече е защитен обект по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Това стана факт с издаването на заповед от страна на министъра на околната среда и водите (РД-26/15.01.2013 г.)

С нея се забраняват изкореняването, отсичането, кастренето, чупенето на клони, нараняване на стеблото и всяккави други действия, които биха довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дървото.

Предстои обектът да се впише в регистрите на вековните дървета на РИОСВ-Русе и обозначаването му с табела.

Летният дъб е в много добро състояние. Обиколката на ствола при 1.2 метра от земята е 4.6 метра, височината е 14 м, а диаметърът на короната е 24 метра. Не са установени хралупи, дървото има здрави скелетни клони и е с изцяло покрита коренова система. Грижата за опазването му е на община Силистра, която е инициатор за провеждане на процедурата по обявяването му за защитен обект.

Продължава...

Галерия