За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Експерти на РИОСВ-Русе извършват проверки на търговските обекти за полимерните торбички

От вчера, експертите на РИОСВ-Русе започнаха проверки по малките  обекти от търговската мрежа за употребата на полимерни торбички до 15 микрона на територията на град Русе и Разград. През следващата седмища се пранират контролни проверки в магазинната мрежа на гр. Силистра.

Целта е да се установи дали е внесена продуктовата такса в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), съгласно  изискванията на Наредбата за определяне на реда и  размера за заплащане на такса за продуктите, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци. Отговорности по този нормативен документ имат производителите и вносителите, но ако тъговецът не докаже с документ произхода на полимерните торбички, отговорността за заплащане на таксата пада въху него.

Съгласно изискванията на Наредбата за всяка торбичка под 15 микрона се заплаща продуктова такса от 35  ст. При проверките се изискват счетоводни документи, за да докаже произхода на полимерните торбички, материала и дебелината им.

При установяване на нарушения на Наредбата, Законът за управление на отпадъците предвижда глоби за неплатена такса – размерът на неплатената такса в двоен размер, а за непредставяне на документ за произход от 2000 до 6000 лева.

Заплащането на продуктовата такса за полимерните торбички под 15 микрона е икономически механизъм, целящ да ограничи употребата им и съответно замърсяването на околната среда  с тях.

Продължава...

Предприемат се мерки за ограничаване на пожара ЗМ „Калимок-Бръшлен"

Copy_of___19.03.2012_047Предприемат се всички възможни мерки за ограничаване на  пожара в рамките  на Защитена местност „Калимок-Бръшлен” в района в землището на с. Нова Черна и град гр. Тутракан.

РИОСВ-Русе е уведомила и поддържа връзка с всички, институции, имащи отношение към възникналата ситуация. При необходимост ще се включат местните гасачески групи.

Пожарът е възникнал в края на миналата седмица, вероятно е причинен от умишлени действия на недобросъвестни граждани, в различни части на зоната. Спецификата на местността затруднява достъпа на високогабаритните противопожарни коли.

На този етап не съществува риск за намиращите се в съседство обработваеми  селскостопански площи.

Екип на РИОСВ-Русе е извършил обход и се запознал на място с обстановката. След потушаване на пожара ще се  предприемат действия за оценка състоянието на зоната.

„Калимок-Бръшлен” е най-голямата защитена местност на контролираната от РИОСВ-Русе територия. Простира се в землищата на селата  Ряхово, Бабово, Голямо Враново,  Бръшлен, община Сливо поле от област Русе и  Цар Самуил,  Нова Черна, Старо село и град Тутракан (област Силистра).

Площта е 5 952.349 дка,  като включва  горски и поземлен фонд. Стопанисва се от община Сливо поле и ДЛС „Дунав”-Русе и от община Тутракан и ДГС „Тутракан”. Има и частна собственост. Хидротехническите съоръжения се управляват от  Дирекция на Природен парк „Русенски Лом”.

ЗМ „Калимок - Бръшлен” е обявена със Заповед № РД - 451 от 04.07.2001 г. на министъра на околната среда и водите. Има утвърден план за управление през 2007 г.

В рамките на защитената местност се забраняват дейности, свързани с или водещи до отводняване или нарушаване на водния режим; превръщане на ливадите и пасищата от държавния и общински поземлен фонд в обработваеми земи; намаляване на залесената площ от горския фонд; намаляване на горския фонд чрез смяна на предназначението на земята; намаляване на естествените гори; извеждане на сечи в гнездовите колонии на защитени видове птици; извеждане на сечи през периода март - юли (вкл.) на разстояние по-малко от 300 м от гнездовите колонии на защитените видове птици; добив на полезни изкопаеми по открит способ. 

Продължава...

Ледът, покрил езерото Сребърна се разтопи

Ледената покривка на езерото Сребърна е окончателно разтопена, вследствие на високите температури. Около 50 двойки къдроглави пеликани са в гнездови период. Птиците са предпочели трите наколни платформи, но около 10 двойки са се настанили в дясно от тях, по брега.

На територията на Поддържан резерват „Сребърна” в момента е оживено, наблюдават се екземпляри от видовете голяма бяла чапла, малка бяла чапла, неми лебеди, гъски и водни кокошки.

Нивото на водата при голямо водно огледало е 210 см. Ежедневно се правят обходи на територията на резервата. Към настоящия момент не са установени нарушения на Закона за защитените територии.

Продължава...

Експерти на РИОСВ-Русe проведоха среща с кметовете от Област Русе

Copy_of_IMG_9941Ръководният състав на РИОСВ-Русе и кметовете на общини и кметства от област Русе обсъдиха днес  на среща приоритетите в опазването на околната среда.

Срещата се проведе по инициатива на РИОСВ-Русе в зала „Свети Георги” на Областна администрация-Русе.

Пред кметовете баха поставени най-честите установени проблеми, свързани със замърсяване или увреждане на околната среда и констатираните нарушения при повеждане на контролната дейност на инспекцията, както и техните права и задължения, разписани в рамковия Закона за опазване на околната среда и специализираното законодателство.

Директорът на РИОСВ-Русе инж. Лилия Атанасова очерта акцентите в областта на околната среда през настоящата година. Те са свързани със: закриване на площадките за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали и площадките за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства, неотговарящи на разпоредбите на ЗУО; закриване на нерегламентираните сметища; чистота на населените места и пътната инфраструктура; отреждане на площадки за торови, зелени отпадъци (компостиране), както и такива за едрогабаритни домакински отпадъци и опасни отпадъци от домакинствата.

Инж. Атанасова призова кметовете да бъдат активни, да търсят съдействие от инспекцията и да разходват по най-целесъобразен начин средствата, които се връщат в общините от събрани глоби и санкции.

До края на март, ще бъдат проведени срещи с кметовете на общини и кметства на територията на областите Разград и Силистра.

Продължава...

Нова защитена местност в с. Острица ще опазва рядък растителен ендемит

__-_bupleurum_uechtritzianum_20100805_1303751601Предстои обявяването на нова защитена територия в местността „Къс баир”, в землището на  с. Острица” (община Две могили) за опазване на растителния вид Уехтрицова урока (Bupleurum uechtritzianum S.Stoyanov) и  местообитанието му.

Предложението за новата защитена местност е внесено от Стоян Стоянов и Валентина Горанова от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН в средата на февруари 2012 година. Министерството на околната среда и водите се е произнесло относно целесъобразността на предложението. Съгласно Закона за защитените територии предстои РИОСВ-Русе да доокомплектова документацията, да свика комисия, в която са включени представители на община Две могили, Областна администрация-Русе, Министерство на земеделието и храните и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, за да се  уточнят границите на местността и режимите в заповедта за обявяване.

Финалната стъпка от процедурата е издаване на заповед от министъра на околната среда и водите.

Уехтрицова урока (Bupleurum uechtritzianum S.Stoyanov) е описан като нов вид за науката през 2010 г. Той е балкански ендемит и един от най-редките видове в българската флора.  Ареалът на растението заема североизточния край на балканския полуостров (Североизточна България и Румънска Добруджа), в рамките на който видът е известен с малко на брой и твърде отдалечени една от друга (разпокъсани) популации.

Популацията на вида при село Острица е представена от единични екземпляри или разпръснати малки групи, заемащи периферията на храсталаците или частично навлизащи в по-разредените техни участъци.

Пашата на домашни животни и антропогенният натиск от намиращото се наблизо село Острица, както и реализирането на инвестиционни намерения за изграждане фотоволтаични и ветрогенераторни паркове или разкриването на кариери за добив на инертни материали представляват непосредствена опасност от физическото унищожаване на неговото местообитание.

Част от предложената защитена територия попада в НАТУРА 2000 зона-„Ломовете” (BG0000608)  по Директивата за местообитанията.

Продължава...

РИОСВ-Русе кани средношколците да се включат в конкурси на тема „Вода и безопасност на храните”

WWD2012_LOGO_ENВъв връзка с отбелязване на Световния ден на водата 22 март 2012 година, Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе обяви конкурси за изработка на постер и мултимедийна презентация на тема: „Вода и безопасност на храните”.

В конкурсите могат да се включат възпитаници на средните образователни учебни заведения на област Русе. Желаещите, могат да участват в  двата конкурса индивидуално или групово.

За изработка на постерите могат да се приложат техники по избор на участниците. Презентациите се предават записани на технически носител или изпратени по е-поща, ако размерът им не надхвърля 10 МВ.

Крайният срок за предаване на творбите е 20 март 2012 година, в Информационния център на РИОСВ-Русе – гр. Русе 7000, бул. „Придунавски” № 20.

Постерите и презентациите ще бъдат оценявани от експерти на РИОСВ-Русе. Творбите трябва да отговарят на темата, да са атрактивни и да имат информационна стойност. При подготовката на конкурсните работи участниците могат да използват материали от официалната интернет страница на международната кампания: http://www.unwater.org/worldwaterday/.

Победителите ще бъдат обявени  на 22 март 2012 г.

Условията за участие в конкурсите могат да бъдат намерени на интернет страницата на РИОСВ-Русе, в меню „Конкурси”.

Темата на Международната кампания през 2012 година е „Чиста вода и безопасност на храните”. Тя поставя акцент върху нарастващото  население на Земята и  необходимостта от прясна вода.

Продоволствената сигурност съществува, когато всички хора по всяко време имат задоволителен физически и икономически достъп до безопасна и питателна храна, която отговаря на техните хранителни нужди за активен и здравословен живот.

Хората, които имат по-добър достъп до вода, са склонни да имат по-ниски нива на недохранване. Липсата на вода може да бъде основна причина за глад и недохранване особено в области, където хората зависят от местното земеделие за прехрана и доходи.

Всички човешки дейности използват вода: пиене, готвене, миене, но също така и производството на храна, хартия и облекло и т.н.  Необходими са напр. около 1500 литра вода за производството на 1 кг пшеница и точно 10 пъти повече за производството на 1 кг говеждо месо. За производството на фуражни култури за животни, обработка на месо, мляко и други млечни продукти също са необходими големи количества вода.

Повече за кампанията можете да намерите на: http://www.unwater.org/worldwaterday.

Продължава...

Къдроглавите пеликани се завръщат в Поддържан резерват „Сребърна”

15 двойки къдроглави пеликани са се настанили на наколните платформи през почивните дни, установи охраната на резервата. Броят им постепенно се увеличава. Продължителното застудяване и замръзналото езеро принудиха птиците да търсят прехрана по поречието на река Дунав. Езерото Сребърна все още е замръзнало и вероятно те ще продължат да използват незамръзналите водоеми като  хранителни бази.

Водното ниво в резервата е 210 см. Южният шлюз е затворен. При захранващия канал водите се отдръпват. Тази сутрин са отчетени едва 20 см.

Продължава...

РИОСВ-Русе призовава гражданите да не унищожават ранноцъфтящите цветя

106_0630Експертите на РИОСВ-Русе извършиха контролни проверки тази сутрин в централните части на гр. Русе по улици, пазари и цветарски павилиони за продажба на диворастящи горски цветя. Не са констатирани нарушения, но не са изключени предвид предстоящите пролетни празници.

Законът за биологичното разнообразие забранява бране, изкореняване, притежание, търговия и предлагане за продажба на взети от природата екземпляри. Тези забрани важат за кокичето (елвезиево и снежно), цикламата, синчеца, минзухара и др. Част от растенията попадат  и под защита на Вашингтонската конвенция /CITES/. За нарушения свързани с тези видове се налагат глоби, като за физически лица са от  100 до 5000 лева, а за юридическите имуществените  санкции са от 500 до 10 000 лева.

Лицата, които възнамеряват да извършват продажба на диворастящи цветя следва да притежават документ, удостоверяващ култивирания им произход. Този документ се издава ежегодно от съответната община.

Територията, контролирана от РИОСВ-Русе е богата на естествени находища от защитените видове. В някои местности  са масово разпространени, но въпреки това са уязвими и се нуждаят от опазване.

Продължава...

Постъпило е предложение за обявяване на вековно дърво в с. Голяма вода

В РИОСВ-Русе постъпи предложение от кмета на с. Голяма вода, община Самуил (област Разград) за обявяване на вековно дърво. По предварителна информация предполагаемата му възраст е около 160 години и е вид върба. Подобно предложение от страна на местните власти не е постъпвало в инспекцията от близо 15 години.

Процедурата за обявяване на вековни и забележителни дървета във или извън населените места  е разписана в Закона за биологичното разнообразие.

Тя стартира с внасяне на предложение от собственика, в чиито имот се намира дървото. Съответната РИОСВ и лицето подписват протокол, в който се посочват местонахождението и характеристиките на дървото – вид, възраст, височина и др. особености, състоянието му, и необходимите поддържащи мерки, както и задълженията на собственика за опазване на обекта.

Протоколът и скица на имота се изпращат в Министерството на околната среда и водите. Министърът на околната среда издава заповед, която се обнародва в държавен вестник.

През пролетта, по време на вегетационния период, експерти на РИОСВ-Русе ще извършат съвместна проверка с лесоинженер, за да се определи видът и възрастта на дървото.  При основание за обявяване на дървото за вековно  ще се състави изискващият се протокол.

РИОСВ-Русе поздравява кмета на с. Голяма вода за проявената инициативност за защита на дървото и желанието да създаде атракция за природолюбителите.

Продължава...

Галерия