За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявена е втората защитена територия в Област Русе по проекта за микрорезервати

 

snimki_006_-_Copy„Находището на българска гърлица (Limonium bulgaricum Ancev) - с. Караманово” е обявено за защитена територия със заповед на министъра на околната среда и водите (Заповед № РД-300/2013 г.). Защитената местност се намира в землището на с. Караманово, община Ценово, област Русе и се простира на 16.142 дка площ.

Обявяването на находищата на растителните видове Българска гърлица (Limonium bulgaricum) и Уехтрицова урока (Bupleurum uechtritzianum S.Stoyanov) се осъществи чрез проект „Пилотна мрежа от малки защитени територии за опазване на растенията в България, чрез прилагане на модела на растителните микрорезервати”, финансиран от програмата на ЕС за околна среда Life+. Проектът се изпълни от екип на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания и Министерство на околната среда и водите (МОСВ).

С цел опазване на растителния вид българска гърлица в границите на местността се забранява промяна в предназначението и начина на трайно ползване на земята, търсене, проучване и добив на подземни богатства, строителство, внасяне на неместни видове, употребата на пестициди и извършване на мелиоративни дейности, водещи унищожаване на местообитанието.

Предстои защитената местност да се отрази в картата на възстановената собственост за землището на с. Караманово и в Държавния регистър на защитените територии при Министерство на околната среда и водите.

 

Limonium bulgaricum Ancev е от Сем. (Plumbaginaceae) – Саркофаеви. Природозащитният му статет е „Критично застрашен”. Растението е български ендемит.

Среща се по влажни тревисти места в зоната на ксеротермните дъбови гори върху излужени черноземи. Образува разкъсани популации с ниска численост. Растението е разпространено в Дунавската равнина (по долината на р. Студена и нейните притоци в района между гр. Свищов, гр. Павликени и гр. Бяла).

Заплахите за вида са свързани със селскостопанска дейност и развитие на интензивно земеделие, животновъдство и съпътстващите го паша и коситба. Събирането на растения за сухи букети поради декоративните им качества са причина за намаляване числеността на вида в отделни находища.

Българската гърлица е защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Част от находищата попадат в защитени територии (защитена местност „Кайкуша“ и защитена местност „Русалка“ в района на гр. Свищов) и в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Продължава...

Започна процедурата по заличаване от регистрите на вековния бряст край с. Нисово

_002_-_CopyЗапочна процедурата по заличаване на защитен обект „Вековен полски бряст” в землището на с. Нисово. Дървото е необратимо увредено вследствие на силен вятър и преовлажняване на почвата.

В рамките на процедурата съгласно Закона за биологичното разнообразие е изготвен съвместен протокол между директорите на РИОСВ-Русе и ДЛС „Дунав” за оценка състоянието на обекта. Протоколът и скицата на местността се комплектоват и изпращат в Министерството на околната среда и водите за заличаване от държавния регистър на вековните дървета.

Вековният бряст ще остане на място. Няма да се предприемат мерки по неговото отстраняване.

 

Продължава...

Сдружение „Култура и Енергия” – Русе и РИОСВ – Русе отправят ново предизвикателство към любителите-фотографи

Graphic1_666Сдружение „Култура и Енергия” – Русе и РИОСВ – Русе канят любителите фотографи да участват като автори във второто издание на Фестивала за съвременна градска култура АЗ/ГРАДЪТ”.

До 15 май 2013 година желаещите да се включат в проекта могат да изпращат снимки, видео и/или записи от мобилен телефон, фотоапарат или видео камера на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Снимките да са придружени с кратка информация за автора: име, тел. за контакт и учебно заведение. Темата е „Градът и Реката”. Целта е  по атрактивен и нетрадиционен начин да обединят в едно различни гледни точки на любителите-фотографи за уникалния архитектурен, природен, исторически и културен капитал на град Русе.

Събраният материал ще бъде обработен от художника Пламен Йорданов във видео филм и представен на :

- на 4 юни от 20,45 - фасада на Регионален исторически музей

- на 9 юни от 20,45 – странична фасада на Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети”.

Станете част от общоградски проект и покажете на русенци и гостите на града Вашата гледна точка за реката и хората.

Продължава...

Уточнение: РИОСВ-Русе не е бенефициент по проект за обезвреждане на пестициди

 Във връзка с появилите се публикации в местния печат РИОСВ-Русе уточнява, че не е бенефициент по Международен проект за износ и последващо третиране на негодни за употреба препарати за растителна защита.

Законът за управление на отпадъците класифицира негодните за растителна защита препарати като опасни отпадъци. РИОСВ контролира тяхното екологосъобразно съхранение и последващото им обезвреждане. Пряка отговорност имат собствениците на имоти, на чиято територия се съхраняват такива отпадъци.

Продължава...

Експерти на РИОСВ-Русе почистиха участък от бул. „Придунавски”

30 експерти на РИОСВ-Русе почистиха участъка на бул. „Придунавски” от пресечката на ул. „Мостова” до Музея на транспорта в рамките на кампанията „Да почистим България за един ден”.

Мястото бе определено от Община Русе, от където са предоставени чували и ръкавици. Общо 21 чувала със смесени отпадъци (битови и строителни) бяха събрани в рамките на два часа. РИОСВ-Русе осигури дежурен експерт, който отговаряше на въпроси, свързани с депонирането на отпадъците.

Окончателните данни за депонираните отпадъци на регионалните депа в Русе, Разград и Силистра и общинските депа в експлоатация в Бяла и Две могили ще бъдат обобщени и публикувани на интернет страницата на 24 април 2013 г.

Copy_of_IMG_3801 Copy_of_IMG_3804 Copy_of_IMG_3811
IMG_3812_-_Copy Copy_of_IMG_3817
Продължава...

РИОСВ-Русе ще отличи със специална награда участник от конкурса „Мисли Зелено”

 THINK_GREEN_za_pe4at2013_-_CopyТрадиционно РИОСВ-Русе ще отличи със специална награда участник в конкурса за еко-дизайн „Мисли Зелено”, организиран от ръководството на ПГДВА „Йосиф Вондрак” гр. Русе. Конкурсът се провежда за трета поредна година и цели да провокира творческото въображение и креативност у подрастващите. Посветен е на Деня на Земята 22 април.

Експерти на РИОСВ-Русе са поканени за участие в комисията по оценяване на приложните творби.

Освен специалната награда, РИОСВ-Русе ще предостави на организаторите информационно-образователни материали и др. подаръци за наградния фонд.

Продължава...

На 22 април се отбелязва Денят на Земята

__IMG_5656На 22 април се отбелязва Международният ден на Земята. Кампанията се провежда по света вече 43 години. Целта е правителствата, бизнес компаниите, неправителствени организации и милиони да се обединят с обща отговорност за запазване на планетата.

Международният Ден на Земята през 2013 г. е посветен на „Лицата на изменението на климата”, като призовава всеки човек да фокусира вниманието си и да предприеме действия за постигане на по-устойчив начин на живот.

За много хора, изменението на климата все още може да изглежда неясен и сложен проблем, който някой друг, в бъдеще трябва да реши. Но това е така, само защото те все още се чувстват изолирани и далеч от директните му последици.   Изменението на климата има много реални ефекти върху хората, животните и екосистемите, върху природните ресурси, от които всички зависим.

Всеки човек, който предприеме свое действие, за да се справи с проблема, е лице на изменението на климата: предприемачите, които виждат възможност в създаването на нова „зелена“ икономика, активистите, които предприемат действия и организират кампании за повишаване на осведомеността в своята общност, инженерите, които проектират чисти технологии на бъдещето, държавните служители, които подготвят закони за изменението на климата, както и обикновените хора, които се ангажират и полагат усилия да живеем по един по-устойчив начин ден след ден.

Денят на Земята има за цел да вдъхнови хората да се грижат по-добре за околната среда и да ги научи да се гордеят с това. Някои ще организират разходки сред природата, с надеждата, че това ще вдъхнови повече отговорност към околната среда. Други – ще направят почистване, за да стане околната среда по-добра за живеене.

Денят на Земята през 2013 г. ще действа като отправна точка, в която се настоява за незабавни действия за осигуряване на възобновяема енергия за всички и устойчиво бъдеще за нашата планета. Движението „Ден на Земята“ призовава местни, национални и международни лидери да намалят и прекратят субсидиите за изкопаемите горива, да насърчат идеята за използването на възобновяеми енергийни технологии и подобряване на енергийната ефективност.

Продължава...

Ангажименти на РИОСВ-Русе в кампанията: „Да почистим България за един ден”

Експерти на РИОСВ-Русе изпратиха писма до кметовете на Русе, Разград, Силистра, Две могили и Бяла в качеството им на оператори да осигурят свободен достъп за депониране на събраните отпадъци от замърсените терени на Регионалните депа в областните градове и на съществуващите общински депа на гр. Бяла и гр. Две могили. Кметовете са задължени да водят отчетност на постъпилите отпадъци и да предоставят информация на РИОСВ-Русе.

За отпадъците, приети за депониране по време на кампанията „Да почистим България за един ден” не се дължат отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците – ЗУО (ДВ бр. 53/2012г.). При някои от регионалните депа, за експлоатацията, на които са издадени комплексни разрешителни е възможно да се превиши разрешения дневен капацитет, което няма да се санкционира в дните на кампанията.

Екипът на РИОСВ-Русе ще почисти участъка на бул. „Придунавски” от пресечката на ул. „Мостова” до Музея на транспорта в град Русе. Мястото е определено от Община Русе, от където са предоставени чували и ръкавици.

Повече информация за участието на структурите на Министерството на околната среда и водите в кампанията можете да намерите тук

Продължава...

Проведени са срещи за пожароопасния сезон в защитените територии-изключителна държавна собственост

_-_20.03.2012_008_-_CopyЕксперти на РИОСВ-Русе проведоха срещи в с. Сребърна, гр. Ветово и гр. Цар Калоян с представители на общините и отговорните институции с цел предотвратяване възникването на пожари през летните месеци, ограничаване на тяхното развитие и разпространение, осигуряване на условия за своевременното им откриване и успешно гасене, както и за осигуряване на пожарната безопасност в защитените територии – изключителна държавна собственост. За територията, контролирана от РИОСВ-Русе такива са Поддържан резерват „Сребърна” (област Силистра) и Резерват „Бели Лом” (области Русе и Разград).

Периодът от 01.04. до 31.10.2013 г. е определен за пожароопасен сезон, съгласно Заповед № РД-298/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите.

С писмо до съответните общини за спазването на заповедта, кметовете са задължени да: осъществят контрол за спазване на забраните за недопускане на палежи на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви и следжътвени остатъци, съгласно Закона за опазване на земеделските земи, особено на обработваеми и необработваеми земи в непосредствена близост до защитени територии; да спазват разпоредбите на Закона за опазване на околната среда, регламентиращи забраната и предприемането на мерки за предотвратяване на вредни изменения, застрашаващи почвата и хумусния слой, което представлява пряка заплаха за биологичното разнообразие; да сформират гасачески групи от доброволци от местното население и осигуряване на оборудване за гасене на пожари, включително и на защитени територии, с подръчни противопожарни уреди и средства, както и спазването на предварително изготвени графици за дежурство при необходимост; да информират населението чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин за опасността от възникване на пожари и санкциите, които ще бъдат предприемани спрямо нарушителите.

В срок до 29 април кметовете на съответните общини следва да уведомят писмено РИОСВ – Русе за всички превантивни мерки, предприети за недопускане на пожари в населените места, мерите, пасищата, селскостопанските блокове и защитените територии.

Продължава...

Галерия