За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Свежи води от река Дунав ще захранят езерото Сребърна

Свежи води от река Дунав ще захранят езерото Сребърна. Днес e отворен  южният шлюз. От няколко дни се отчитат около 300 см вода в захранващия канал на Поддържан резерват „Сребърна”.  Тази сутрин охраната е отчела ниво от 320 см. Вода има и в междудиговото пространство. Нивото на водата в езерото е 170 см. Съоръжението ще бъде отворено до момента на изравняване на нивата с тези на канала, след което ще бъде затворено. Няма непосредствена опасност за орнитофауната и населението на с. Сребърна.  Езерото все още е покрито с ледена пелена. Обстановката в резервата е спокойна.

Продължава...

РИОСВ-Русе извършва масирани проверки на всички обекти от територията на КТМ

От 28 февруари 2012 година два екипа експерти на РИОСВ-Русе извършват масирани проверки на всички обекти от територията на бившия Комбинат за тежко машиностроене-Русе. Поводът е постъпила жалба от жители на град Мартен за неприятни миризми и замърсяване на водите на река Дунав от обектите, разположени на теорията на КТМ.

При проверките се изготвят Констативни протоколи, проверяват се пречиствателните съоръжения по въздух и води и при възможност се изясняват В и К комуникациите. На собствениците на инсталациите се връчват Предупредителни протоколи с предписания да не се допуска изпускане на вредни и опасни вещества в атмосферния въздух и в отпадъчните води. При евентуални нарушения в технологичния режим или авария, операторите имат задължение своевременно да уведомят РИОСВ и Общината.

Контролните проверки са предшествани от няколкократна обходи на терена на комбината, оглед на колекторите, при които не е констатирано замърсяване на компонентите на околната среда.

РИОСВ-Русе инициира и със съдействието на Областна администрация – Русе проведе среща на 17 февруари в кметство Мартен с участието на жалбоподателите и представители на заинтересованите институции – Басейнова дирекция за управление на водите „Дунавски район” (БДУВДР), Регионална здравна инспекция и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.

Проведена е среща със синдика на „КТМ” АД – в ликвидация, за да се изиска подробна информация за фирмите, закупили имоти на площадката в т. число договори и картов материал. От Община Русе е потърсена информация за платените такси, съгласувани проекти за реконструкция и издадени разрешителни за строеж.

Директорът на РИОСВ-Русе инж. Лилия Атанасова изиска от Басейнова дирекция за управление на водите „Дунавски район” да започнат действия по прилагане на Наредба 2/08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точковите източници на замърсяване за всички обекти, функциониращи на площадката.

Работата по случая продължава.

Продължава...

Директорът на РИОСВ-Русе издаде писмено предупреждение към любителите на риболова в с. Сребърна

IMG-3027Директорът на РИОСВ-Русе инж. Лилия Атанасова издаде  писмено предупреждение до гражданите, които извършват спортен риболов на територията на Поддържан резерват „Сребърна”. В момента предвид цялостното замръзване на езерото съществува голяма опасност от нещастни инциденти.

В правомощията на назначената охрана в Поддържан резерват „Сребърна” не е вменено съблюдаването на безопасен улов на риба, и поради това е необходимо всички граждани да проявят дисциплинираност и да не предприемат действия, които застрашават здравето и живота им.

Предупредителният протокол ще бъде изпратен до местните власти  в с. Сребъра и с. Ветрен.

Продължава...

49 покани за съставяне на актовете са изпратени към собствениците на билкозаготвителни пунктове

Експертите на РИОСВ-Русе изпратиха 49 покани за съставяне на актове за установяване на административни нарушения (АУАН) на билкозаготвителите, които не са представили в срок до 20 януари 2012 година справки за изкупените и реализирани количества билки през изтеклата година.

На територията на РИОСВ-Русе функционират 136 пункта, от които в Област Русе-32, в Област Разград-64 и за Област Силистра-37.

87 билкозаготвители за подали годишни справки съгласно изискванията на Закона за лечебните растения. Съгласно промените в закона от 2011 .г., РИОСВ-Русе не е длъжна да ги информира за това им задължение, а направо да съставя АУАН. Предвидените санкции за неподадена справка  са глоби от 100 до 1000 лева за физическите лица, и санкции от 300 до 3000 за юридическите.

Събраната информация е ценна, поради възможността да се проследява какви количества от какви видове лечебни растения се ползват през различните години, да се разкрият възможностите за добиване на ресурсите от даден вид лечебно растение, както и да се определи необходимостта от налагане на забрани или въвеждане на режим на ползване върху някои видове с цел опазване на находището им.

Справките показват, че на територията на РИОСВ-Русе най-често добиваните лечебни растения са: коприва (стрък и корен), липов цвят, глог (цвят и листа), стрък маточина, жълт кантарион и др. Успешен сезон е отчел собственика на плантацията за мурсалски чай в с. Осен (община Главиница).

 

 

Продължава...

Ранен мишелов е изпратен тази сутрин в Спасителен център

Copy_of_IMG_6135Експертите на РИОСВ-Русе изпратиха тази сутрин ранен екземпляр от защитения вид обикновен мишелов (Buteo buteo) в Спасителния център в гр. Стара Загора. Сигналът е подаден в следобедните часове на 16 февруари от жител на гр. Мартен. Съгласно разпоредбите на Закона за биологично разнообразие по преценка на експертите (или ветеринарните лекари), екземпляри в безпомощно състояние се освобождават или оставят в природата. Ако състоянието им позволява, се изпращат за лечение и възстановяване в Спасителен център.

Наблюдава се тенденция за лек спад  на броя на подадените в РИОСВ-Русе сигнали  през 2011 г., в сравнение с 2010 г. и случаите на установени животински видове в безпомощно състояние - през 2010 г. те са 31, а през 2011 г. – 23. Относително постоянен остава броят на изпратените в ЦРРРВ – Стара Загора птици: за 2010 г. – 17 бр., а за 2011 г. - 24 изпратени птици.

Продължава...

Млади еколози се запознаха с резултатите от Среднозимното проброяване на птиците

Copy_of_IMG_9799На 13 февруари, ученици от клуб „Млад еколог” при СОУ „Христо Ботев” гостуваха в РИОСВ-Русе, за да се запознаят с резултатите от Среднозимното преброяване на водолюбивите птици през 2012 година.

Интересни факти за международното наблюдение, методиката и спецификата на местообитанията на водолюбивите птици бяха представени от Момчил Петров – мл. експерт в направление „Биологично разнообразие и защитени територии”. Той е един от участниците в екипите на инспекцията за тазгодишното Среднозимното преброяване.

Клуб „Млад еколог” с ръководител г-жа Албена Господинова е създаден по проект „Успех - да направим училището привлекателна територия”. В програмата за дейности на клуба младите еколози са предвидили и други съвместни инициативи с РИОСВ-Русе, които ще бъдат реализирани до края на годината.

Продължава...

Няма данни за масово измиране на птици на територията на РИОСВ-Русе

Няма данни за масово измиране на птици вследствие на продължителното застудяване. Сутринта при обход на крайдунавската алея на град Русе, експертите на РИОСВ-Русе са установили 1 мъртъв екземпляр от вида зеленоглава патица.  Наблюдавани са други патици, които са били в нормално състояние.

Постоянно обитаващите птици като врабчета, чайки, синигери, гълъби и други синантропни видове са приспособени към зимните условия, всеядни са и в населените места намират прехрана.

Зелеленоглавите патици и други водолюбиви птици (корморани, гмурци, водни кокошки, гъски, лебеди и др.) са характерни обитатели на дунавското поречие. В последните няколко дни ниските температури са довели до замръзване на по-голямата част от водоемите и птиците се концентрират около незамръзналите участъци на река Дунав, затова са честа гледка и в близост до населените места.

Заледенета снежна покривка затруднява намирането на храна, което в комбинация с изтощителния студ би могло да доведе до отслабване и измиране на отделни птици.

Продължава...

Ученици от русенски училища ще посетят РИОСВ-Русе за деня на влажните зони

WWD_logoНа 2 февруари 2012 г. (четвъртък), РИОСВ-Русе отваря вратите си за ученици от русенските училища за отбелязване на Международния ден на влажните зони. Темата на Международната кампания тази година е „Влажни зони и туризъм” - „Туризъм във влажните зони: Едно великолепно изживяване”.

РИОСВ-Русе отправи покана до училищата в Област Русе чрез Регионалния инспекторат по образование. В Информационния център, заявилите желание да посетят инспекцията ще имат възможността да се запознаят с влажните зони на територията на РИОСВ-Русе, с възможностите за познавателен и културен туризъм и с потенциала за развитието му. Част от гостите са заявили желание да  гледат  филма на Здравко Драгнев и Владимир Антонов за езерото Сребъна.

В рамките на деня от 15.00 часа ще се проведе приложно занятие „Арт-работилница”. То ще се състои по инициатива на регионалния координатор на Българското дружество за защита на птиците в Русе Христиана Стомонякова и художника Пламен Йорданов. Занятието е свързано с изработване на линогравюри (цветна графика) на защитени видове птици, растения и животни, обитаващи влажните зони.

Ежегодно на 2 февруари отбелязваме Световния ден на влажните зони. Тази година темата на международната кампания е фокусирана върху туристическия им потенциал.

Това са едни най-интересните екосистеми на земята - с неоценимо биологично разнообразие и с богатите си ресурси, които се добиват от тях - риба, тръстика, дървесина, лечебни растения, използват се за  пчелна паша и туризъм.  Някой учени дори ги наричат „люлката на живота”.

През последните столетия над 90% от естествените влажни зони в България (блата, езера и пр.) са били унищожени, но днес държавната политика е насочена към опазването и възстановяването им.

България е страна по Рамсарската конвенция и е представена с 11 влажни зони: „Атанасовско езеро”, „Комплекс Беленски острови”, „Дуранкулашко езеро”, „Остров Ибиша”, „Шабленско езеро”, „Местността Пода”, „Поморийско езеро”, „Комплекс Ропотамо”, „Езеро Сребърна”, „Езеро Вая” и „Карстов комплекс Драгоманско блато”.

На територията на РИОСВ-Русе има много и различен тип влажни зони - Поречието на р. Янтра, река Дунав и дунавските острови, Рибарници Мечка, остров Батин, Дойчов остров, Островен комплекс „Алеко-Телика”, Защитена местност „Калимок-Бръшлен”, Защитена местност „Остров Пожарево”, Защитена местност „Гарвански блата”, Защитена местност „Блатото край село Малък Преславец” и  Поддържан резерват „Сребърна”.

Много може да се говори за биологичното и орнитологичното разнообразие на всяка от тези зони, но тъй като темата е туризъм във влажните зони може да се каже, че на този етап се практикуват каякинг, лагеруване, наблюдение на диви животни и фотолов (фотосафари), спортен риболов, културен  и селски туризъм.

Туристическият потенциал влажните зини е голям и не се изчерпва с тези форми. Всички дейности в посока развитието на туризма трябва да се планират много внимателно, необходимо е да се търси баланс между съхраняване на биологичното разнообразие, разумното ползване на ресурсите на влажните зони и социално-икономическото развитие на населените места, в чиито територии попадат.

Продължава...

Водата в езерото Сребърна замръзна

Езерото Сребърна е покрито с 10 см ледена пелена вследствие на ниските температури. 15 см е снежната покривка в буферната част на резервата. Обстановката е спокойна, но експертите предупреждават гражданите да не извършват спортен риболов, поради опасност от нежелани инциденти. Ежедневно се извършват обходи. Не са установени къдроглави пеликани в обичайните гнездилища. Наблюдаваните екземпляри по време на Среднозимното преброяване вероятно търсят храна по поречието на река Дунав. Охраната на поддържан резерват „Сребърна” е установила следи от диво прасе в западната част на резервата, но то е било отблъснато от оградата тип „електро-пастир”. Съоръжението е монтирано в края на миналата година като превантивна мярка за опазване на гнездовата колония на къдроглавия пеликан от набези на дребни и едри хищници.
Продължава...

Галерия