За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

22 март – Световен ден на водата

На 22 март световната общност чества Деня на водата. Темата на международната кампания е „Вода и енергия”. Водата е енергията  са взаимосвързани и взаимозависими.Производството и преноса на енергия изискват използването на водните ресурси, особено от водни, ядрени и термални енергоизточници. От друга страна 8% от световния добив на енергия се използва за изпомпване, пречистване и транспортиране на вода до различни потребители.

През 2014 г.  ООН ще работи в тясно сътрудничество с държавите-членки и другите заинтересовани страни за колективно насочване на вниманието към връзката между Вода и Енергия. Тази взаимовръзка е от жизнено значение  особено с цел преодоляването на неравенството и подобряване на битовите условия на хората, които живеят в гета и бедни селски райони. За много от тях достъпът до чиста питейна вода, подходяща канализация и безопасна храна е въпрос на оцеляване, което в голяма степен зависи от вида и качеството на енергийните услуги.  Световната годишна тема Вода и Енергия има също за цел да улесни разработването на политики и хоризонтални рамки от мостовите министерства и сектори, водещи по пътя към енергийната сигурност и устойчивото използване на водите в зелената икономика. Особено внимание ще се обърне на  отличаването на най-добрите практики, които могат да направят с вода реална и ефективна „зелена индустрия” .

            РИОСВ-Русе подготвя съвместни инициативи с ръководството и педагогическия състав на ОУ „Отец Паисий” гр. Русе през следващата седмица за Деня на водата.

По повод международната кампания РИОСВ-Русе обявяви конкурси на тема: „Силата на водата” –  за рисунка – за ученици от начален и основен  курс на обучение и за  изработване на видеоклип - за ученици от гимназиален курс на обучение. Резултатите ще бъдат обявени на 28 март 2014 г. 

Продължава...

В РИОСВ-Русе не е постъпвало предложение от „Топлофикация-Русе” ЕАД за изграждане на инсталация за сепариране и/или изгаряне на битови отпадъци

            В РИОСВ-Русе не е постъпвало уведомление за инвестиционно продложение (УИП) от страна на „Топлофикация-Русе” ЕАД за изграждане на инсталация за сепариране на битови отпадъци, както е записано в интервюто на г-н Георги Недев-изпълнителен директор на дружеството, публикувано във в-к „Утро”, бр. 61, 15-16 март 2014 г.

За изграждане на инсталация за сепариране на битови отпадъци, с местоположение поземлен имот № 63427.92.7 в землището на гр. Русе, и възложител община Русе има издадено становище на Регионалната инспекция. В РИОСВ-Русе не са постъпвали данни за промяна на възложителя на горецитираното инвестиционно предложение, както и не е издаден разрешителен документ за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци на името на „Топлофикация-Русе” ЕАД. Посоченият разрешителен документ е задължително условие за извършването на дейности по третиране на отпадъци.

По отношение на изказаното в интервюто от Георги Недев, че дружеството е  в процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ПНОВОС) за изграждане на инсталация за сепариране на битови отпадъци, същото не кореспондира с наличните в РИОСВ-Русе документи.

Към настоящия момент, дружеството е депозирало уведомление за инвестиционно предложение-УИП (вх. № АО 5917/08.11.2013) за „Изграждане на инсталация за съвместно изгаряне на въглища и биомаса (слънчогледови люспи, дървесен чипс и други растителни отпадъци от селското стопанство)”. Прилагайки изискванията на Закона за опазване на околната среда, РИОСВ-Русе е дала указания на възложителя да бъде внесена информация за преценяване на необходимостта от ОВОС.

            При изпълнение на задължението си, в качеството на инвеститор, дружеството  е внесло  информация за ПНОВОС, с която е конкретизирано наименованието на инвестиционното предложение: „Оптимизация на производствения процес и замяна на до 20% от използваното твърдо гориво- въглища с биомаса (слънчогледови люспи, дървесен чипс и други растителни отпадъци от селското и горското стопанство), с цел съвместно изгаряне в горивната инсталация на „Топлофикация – Русе” ЕАД, в т.ч. монтиране на система за транспортиране и предварителна подготовка на биомаса”.

В момента се провеждат консултации с Изпълнителна агенция по околната среда и водите (ИАОС) по реда на ЗООС, относно прилагането на най-добри налични техники и след получаване на писменото становище на компетентния орган – ИАОС, ще бъде издадено решението на директора на РИОСВ-Русе  по процедурата за преценяване на необходимостта от ОВОС .

            Внесената към момента ПНОВОС е за оптимизация на горивото в съществуващи мощности и замяна на част от суровината с биомаса, а не с битови отпадъци, както е посочено в интервюто от г-н Недев. Използването на битовите отпадъци за производство на енергия е друго, самостоятелно инвестиционно предложение. То също подлежи на процедури по реда на глава шеста и седма от ЗООС. Реализацията на същото ще бъде възможна след извършване на процедурите по екологичното законодателство, вкл. и изменение на действащото към момента комплексно разрешително на „Топлофикация – Русе” ЕАД.

РИОСВ-Русе уведоми писмено инвеститора за задължението му по Закона за опазване на околната среда.

Продължава...

РИОСВ-Русе възложи допълнително изследване за наличие на живак в река Русенски Лом

РИОСВ-Русе възложи на Регионална лаборатория към Изпълнителна агенция по околната среда и водите незабавно пробонабиране  в два пункта от река Русенски Лом за изследване по показател живак. Поводът е излъчен репортаж в медиите и твърдението на жители на кварталите „Долапите” и „Средна кула”- гр. Русе, че вследствие използването на живак и други химични съединения има замърсяване на реката.

На река Русенски Лом има пункт за мониторинг от Националната автоматизирана система за екологичен мониторинг (НАСЕМ), подсистема „Води”. Качеството на водите в реката се изследват ежемесечно. В продължение на много години по показател живак не са регистрирани отклонения.

Третирането с живак и други химични съединения в попивните ями се е използвало в миналото, за осигуряване на проводимост на акумулираните води. В населените места без изградена канализационна мрежа масово са се ползвали такива съоръжения.

Съвременен вариант на попивните ями са септичните. Те представляват локални пречиствателни съоръжения от стоманобетон, в които става частично пречистване на акумулираните в него отпадъчни води. Съоръженията нямат връзка с почвата и подземните води, а са безотточни шахти, от които водите се изгребват периодично. Всяко допълнително третиране с химични вещества – основи, киселини или живак не води до замърсяване на компонентите на околната среда, а може да влияе единствено и само върху хората, които боравят с тези субстанции.

За декларираното използване на опасни химични вещества от участниците в репортажа РИОСВ-Русе е сезирала Областна дирекция на МВР за изясняване на случая.

Продължава...

Закупена е безмоторна лодка за нуждите на Поддържан резерват „Сребърна”

DSC09117 - CopyЗакупена е нова, оборудвана лодка за извършване на регулярен мониторинг на територията на поддържан резерват „Сребърна”. Това е част от изпълнението на заложените мерки по проект „Дейности по устойчиво управление на ПР „Сребърна” и Р „Бели Лом” по процедура BG161PO005/11/3/3.2/05/26 Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати”. Проектът се финансира по приоритетна ос 3 на Оперативна програма Околна среда 2007-2013 г.”, одобрен със Заповед № РД-521/12.07.2012 г. на Министъра на околната среда и водите.

Новата 4-6 местна лодка ще бъде използвана от охраната на резервата. Тя е безмоторна, за да не се допуска безпокоене на обитателите на резервата.

Продължава...

Успешно приключи дейността по премахване на самораслата растителност по провопожарния път в ПР „Сребърна”

   DSC08958Приключи първият етап от почистването от дървесна и храстова издънкова (саморасла) растителност на сервитутите на източния противопожарен път към ПР Сребърна” в посока от северния шлюз към южния шлюз и след него с дължина 3 км и по западния път: отсечката след местността „Тодоранка” до носа на хълма „Коджабаир” с дължина 2 км.

 Това са част от дейностите, предвидени за 2013 г., в изпълнение на проект „Дейности по устойчиво управление на ПР „Сребърна” и Р „Бели Лом” по процедура BG161PO005/11/3/3.2/05/26 Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати по приоритетна ос 3 на Оперативна програма Околна среда 2007-2013 г.”, одобрен за финансиране със Заповед № РД-521/12.07.2012 г. на Министъра на околната среда и водите.  

Комисията, представена от част екипа за управление и изпълнителя  прие изпълнението на работата през първия етап. Същата отговаря по количество и качество, включително e извършено транспортиране на растителните отпадъци съгласно техническата спецификация и офертата към договора.

Почистване от саморасла растителност е предвидено като дейност и през настоящата година, като участъците и дължината им ще бъде 5 км.  

Продължава...

Експертите на РИОСВ-Русе участваха в съвместни проверки по площадки за третиране на отпадъци в областите Русе и Силистра

            Експертите на РИОСВ-Русе участваха в 14 съвместни проверки с представители  на органите на РДВР, сектор „Противодействие на икономическата престъпност” в областите Русе и Силистра по площадки за третиране на отпадъци от черни и цветни метали.

             Целта е установяване на нарушуния на Закона за управление на отпадъците и превенция на битовата престъпност.

            На площадките, третиращи отпадъци в област Силистра не са установени съществени нарушения. Собствениците им са представили разрешителни документи, води се отчетност за третираните отпадъци.

При проверките в област Русе са констатирани две нарушения. Физическо лице е изкупувало отпадъци без да притежава изискващите се документи, а юридическо лице, регистрирано като търговец е извършвало дейности с отпадъци в нарушение на закона.

На виновните лица са съставени акотве за установяване на административни нарушения. Предсти издаването на наказателни постановления от директора на РИОСВ-Русе.  

Продължава...

Служители на РИОСВ-Русе и митническте власти обсъдиха съвместни действия по спазване на екологичното законодателство

           Copy of IMG 4823На съвместна среща, провела се на 10 март, представители на МОСВ, РИОСВ-Русе, Митница-Русе и Гранично полицейско управление обсъдиха прилагането на съвместни дейности по спазване разпоредбите на екологичното законодателство.  

Акценти  на срещата бяха въпросите, свързани с трансграничния превоз  на отпадъци и прилагането на  регламентите за международна търговия със застрашени  видове от дивата флора и фауна. Обсъдени бяха необхидимите документи и предприемането на съвместни действия при констатирани нарушения.

        Втората част от срещата бе свъзана с практически проверки на територията на ГКПП „Дунав мост” на транспортни средства, превозващи отпадъци към Република България. В рамките на контролните проверки през пункта е преминал само един товарен автомобил, превозващ хартиени отпадъци. Водачът е представил всички необходими документи-писмена нотификация, данн за товара и др.

            Участниците в срещата се договориха да извършват извънредни проверки по трансграничен превоз на отпадъци. 

Продължава...

Представени са резултатите от проекта за обявяване на микрорезервати на територията на РИОСВ-Русе

Copy of IMG 4827На 11 март 2014 г., (вторник) в Информационния център на РИОСВ-Русе се проведе работна среща за представяне на резултатите от изпълнението на  ПроектПилотна мрежа от малки защитени територии за опазване на растения от българската флора по модела на растителните микрорезервати”, финансиран от програмата на ЕС за околна среда Life+ и МОСВ. Проектът е изпълняван в периода 01.01.2010 – 31.03.2014 г. от експерти в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ-БАН)  и МОСВ.

            Участие в срещата взеха представители на Областна администрация- Русе, общините Ценово и Две могили, кметствата на с. Острица, РДГ-Русе, ТП „Държавно горско стопанство” - Бяла, ОД „Земеделие”- Русе, отдел „Природа на РИМ” Русе и др. 

            Пред участниците Валентина Горанова от ИБЕИ-БАН представи информация за обявените на територията на РИОСВ-Русе две защитени местности - ЗМ „Находище на Българска гърлица” в землището на с. Караманово, община Ценово и  ЗМ „Находище на Уехтрицова ýрока – с. Острица” в землището на с. Острица, община Две могили. Бяха описани основните заплахи пред оцеляването на видовете, сред които са разораване на терените, върху които растат, прекомерната паша и утъпкване, небалансираната коситба, както и разработването на кариери за добив на полезни изкопаеми и хидромелиоративните мероприятия. С оглед на това в заповедите за обявяване на защитените местности са залегнали забрани за осъществяване на дейности от подобен характер.

             Българската гърлица (Limoniumbulgaricum) е български ендемит – вид, разпространен единствено на територията на България. Установени са четири находища, като популацията в землището на с. Караманово е с много висока плътност. Видът е включен в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие и е защитен от Закона за биологичното разнообразие.

        Уехтрицовата урока (Bupleurumuechtritzianum) eнов за науката вид, открит през 2010 г. от русенския природолюбител-ентусиаст Илчо Колев. Разпространен е единствено на балканския полуостров – с три находища в североизточна България и едно в румънската част на Добруджа. Предстои обявяването му за защитен вид по Закона за биологичното разнообразие и включването му в Националната система за мониторинг.

 

Целта на проекта е да бъдат опазени някои от най-редките и застрашени от изчезване растения, чиито находища се намират извън защитени територии и са изложени на голям риск от унищожаване.

Обекти на проекта са 47 диворастящи растителни вида (44 цветни растения и 3 вида мъхове), локализирани на 62 места в страната.

Основните дейности по проекта са свързани с обявяване на находищата на целевите видове за защитени местности, разработване и прилагане на планове за дългосрочен мониторинг на видовете, разработване на планове за действие, дейности по опазване на растителните видове в естествените им местообитания, поддържане на колекция от живи растения и съхранение на семена в семенни банки, провеждане на информационни и обучителни мероприятия за популяризиране идеологията на проекта и повишаване на познанията в областта на природозащитата на местното население и управленските структури, изработване на Стратегия за устойчиво съществуване и развитие на мрежата от малки защитени местности.

            Като резултат от от изпълнението на проекта е изградена  мрежа от 55 защитени местности с обща площ  933,3 ха, обявени са защитени местност на територията на 14 РИОСВ, в землищата на 54 населени места в 20 административни региона на страната. Разработени  са и се прилагат  планове за дългосрочен мониторинг за всички 47 целеви вида и също толкова   плана за действие за опазване на популациите и местообитанията на видовете, обект на проекта.

В exsitu колекция, създадена по проекта се отглеждат 15 вида, пренесени от терена или получени от семена / резници. Внесени са в Националната семенната генбанка

     семена от 12 редки и застрашени вида.  В рамките на проекта са проведени голям брой и различни по съдържание мероприятия с информационна, обучителна и популяризаторска цел. Разработена е Стратегия за устойчиво съществуване и развитие на мрежата от малки защитени местности. 

Продължава...

РИОСВ-Русе обявява конкурси за рисунка и видеоклип за Световния ден на водата 22 март 2014 г.

RTEmagicC_campaign-img4.jpgРегионална инспекция по околната среда и водите – Русе обяви конкурси за рисунка и изработване на видеоклип за ученици от учебните заведения в областите Русе, Разград и Силистра на тема „Силата на водата”. Те са посветени на Световния ден на водата 22 март 2014 г, който ще премине под мотото „Вода и енергия”.

Конкурсите за рисунка са за ученици от начален и основен курс, а за изработване на видеоклип - за тези от гимназиален курс на обучение.

Рисунките да са в максимален размер: 35/50 см, допуска се използване на всякаква техника. При изработването на видеоклипа участниците могат да използват специализиран софтуер по избор, снимки или видеоматериал. Клипът да е с времетраене 3 минути, като изходният файл да бъде записан в следните формати: AVI, MPEG, WMV;

Желаещите ученици могат да участват само в един от конкурсите индивидуално или групово.

Крайният срок за представяне на творбите е 24 март 2014 година, в Информационния център на РИОСВ-Русе – гр. Русе 7000, бул. „Придунавски” № 20, партер. Клиповете могат да се изпратят записани на технически носител или изпратени по електронна поща на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 28 март 2014 г.

Пълните условия на конкурсите са публикувани в меню „Конкурси на РИОСВ-Русе” на адрес: http://www.riosv-ruse.org/konkursinariosv-ruse.html.

 

Продължава...

Галерия