За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

АРХИВ Обществени поръчки по ОПОС

Електронни документи към публична покана вписана в Регистъра за обществени поръчки при Агенция по обществените поръчки под ID № 9034212 на 30.09.2014 г.

  • 02 Декември 2014 |
Електронни документи към публична покана с изх.№ ОПОС-188/30.09.2014 г. и с предмет: „Закупуване на специализиран софтуер за ГИС, както и изработка (разработка) на специализиран софтуер за нуждите на РИОСВ-Русе, обособена позиция 1”, във връзка с изпълнение на проект с наименование “Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват “Сребърна” и резерват…
Продължава...

Електронни документи към публична покана вписана в Регистъра за обществени поръчки при Агенция по обществените поръчки под ID № 9034212 на 30.09.2014 г.

  • 02 Декември 2014 |
Електронни документи към публична покана с изх.№ ОПОС-188/30.09.2014 г. и с предмет: „Закупуване на специализиран софтуер за ГИС, както и изработка (разработка) на специализиран софтуер за нуждите на РИОСВ-Русе, обособена позиция 2”, във връзка с изпълнение на проект с наименование “Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват “Сребърна” и резерват…
Продължава...

Електронни документи към открита процедура вписана в Регистъра за обществени поръчки при Агенция по обществените поръчки под № 00664-2014-0003

  • 23 Ноември 2014 |
Електронни документи към открита процедура по ЗОП с предмет: “Инженеринг /проектиране и строителство/ по почистване на канала, свързващ езерото в ПР „Сребърна“ с река Дунав от наноси и саморасла растителност по откосите и укрепване с цел опазване и поддържане на местообитание с код 3150 „Естествени еутрофни езера с растителност от…
Продължава...

Електронни документи към публична покана вписана в Регистъра за обществени поръчки при Агенция по обществените поръчки под ID № 9034058 на 26.09.2014 г.

  • 23 Ноември 2014 |
Електронни документи към публична покана с изх.№ ОПОС-185/26.09.2014 г. и с предмет: „Доставка на техническо оборудване”, във връзка с изпълнение на проект с наименование “Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват “Сребърна” и резерват “Бели Лом”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, процедура № BG161PO0005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение…
Продължава...

Протокол по чл. 101 г ЗОП/08.10.2014 г.

  • 16 Октомври 2014 |
П Р О Т О К О Л по чл.101г ЗОП от заседанието на комисията по провеждане на процедура за разглеждане на постъпили оферти за избор на изпълнител на процедура с предмет:„Закупуване на специализиран софтуер за ГИС, както и изработка (разработка) на специализиран софтуер за нуждите на РИОСВ-Русе, във връзка…
Продължава...

Протокол по чл. 101 г ЗОП/06.10.2014 г.

  • 16 Октомври 2014 |
П Р О Т О К О Л по чл.101г ЗОП от заседанието на длъжностите лица по провеждане на процедура за разглеждане на постъпили оферти за избор на изпълнител на процедура с предмет:„Доставка на техническо оборудване”, във връзка с изпълнение на проект с наименование “Дейности по устойчиво управление на поддържан…
Продължава...

Р А З Я С Н Е Н И Е № 1 ОТ 01.10.2014 г.

  • 02 Октомври 2014 |
 Р А З Я С Н Е Н И Е № 1 ОТ 01.10.2014 г. ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНА ПОКАНА, ВПИСАНА В РОП С УНИК.№ 9034058 С ПРЕДМЕТ: “Доставка на техническо оборудване,във връзка с изпълнение на проект с наименование “Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват “Сребърна” и…
Продължава...

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ЗАСЕДАНИЕ

  • 02 Октомври 2014 |
На основание чл.101г, ал.3 ЗОП РИОСВ-Русе уведомява всички заинтересовани, че на 08.10.2014 г. от 9,30 часа в сградата на РИОСВ-Русе, бул. „Придунавски“ № 20, първи етаж, “Информационен център”, ще се проведе публично заседание на комисия за отваряне на офертите на участниците по процедура-публична покана, вписана в РОП при АОП с…
Продължава...

Галерия