За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщение за открито заседание

Във връзка с провеждане на  открита процедура по ЗОП с предмет “Създаване на система/център за непрекъснато наблюдение и обществен достъп, съгласно спецификация по проект “Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват “Сребърна” и резерват “Бели Лом”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, процедура № BG161РО0005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати“ приоритетна ос 3“, открита с Решение № ОПОС-8-УПРР/09.06.2014 г. на Директора на РИОСВ - Русе и вписана в Регистъра за обществени поръчки при Агенция по обществените поръчки под № 00664-2014-0002

УВЕДОМЯВАМЕ, че на 11.08.2014 г. от 9.30 ч в Информационния център на РИОСВ-Русе, бул. „Придунавски” № 20,  ще се проведе второ открито заседание на комисията за отваряне на ценовите оферти на участниците в процедурата.

Галерия