За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщение за открито заседание

На 09.09.2014 г. от 10,00 часа в сградата на РИОСВ-Русе, бул. Придунавски № 20, първи етаж, “Информационен център” ще се проведе публично заседание на комисия за отваряне на получените оферти на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Инженеринг /проектиране и строителство/ по почистване на канала, свързващ езерото в ПР „Сребърна“ с река Дунав от наноси и саморасла растителност по откосите и укрепване с цел опазване и поддържане на местообитание с код 3150 „Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnapotamion или Hydrocharition и скод 3130 „Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с растителност от Littorelletea uniflorae i/ili Isoeto-nanojuncetea” в изпълнение на проект с наименование “Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват “Сребърна” и резерват “Бели Лом”, по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, процедура № BG161РО0005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати“ приоритетна ос 3, одобрен за финансиране със Заповед № РД-521/ 02.07.2012 г. на Министъра на околната среда и водите“.

            

Последно променена в Понеделник, 08 Септември 2014 13:25

Галерия