За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ЗАСЕДАНИЕ

На основание чл.101г, ал.3 ЗОП РИОСВ-Русе уведомява всички заинтересовани, че на 08.10.2014 г. от 9,30 часа в сградата на РИОСВ-Русе, бул. „Придунавски“ № 20, първи етаж, “Информационен център”, ще се проведе публично заседание на комисия за отваряне на офертите на участниците по процедура-публична покана, вписана в РОП при АОП с уникален № 9034212 с предмет: „Закупуване на специализиран софтуер за ГИС, както и изработка (разработка) на специализиран софтуер за нуждите на РИОСВ-Русе, във връзка с изпълнение на проект с наименование “Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват “Сребърна” и резерват “Бели Лом”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, процедура № BG161PO0005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати”, по приоритетна ос 3“, със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Закупуване на специализиран софтуер за ГИС. Обособена позиция № 2: Изработка (разработка) на специализиран софтуер за нуждите на РИОСВ-Русе“.

Галерия