За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Протокол по чл. 101 г ЗОП/08.10.2014 г.

П Р О Т О К О Л по чл.101г ЗОП

от заседанието на комисията по провеждане на процедура за разглеждане на постъпили оферти за избор на изпълнител на процедура с предмет:„Закупуване на специализиран софтуер за ГИС, както и изработка (разработка) на специализиран софтуер за нуждите на РИОСВ-Русе, във връзка с изпълнение на проект с наименование “Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват “Сребърна” и резерват “Бели Лом”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, процедура № BG161PO0005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати”, по приоритетна ос 3“, със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Закупуване на специализиран софтуер за ГИС. Обособена позиция № 2: Изработка (разработка) на специализиран софтуер за нуждите на РИОСВ-Русе.“. отвори

Последно променена в Петък, 17 Октомври 2014 07:07

Галерия