За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх.И-3525/14.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх.И-3525/14.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на еднофамилна двуетажна жилищна сграда", с местоположение УПИ XXXII-1593, кв. 97 по плана на гр. Мартен

Писмо до възложителя с изх.И-3524/14.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх.И-3524/14.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на автономна фотоволтаична електрическа централа за собствени нужди, с мощност 40 kWр", с местоположение ПИ 51679.166.460 по КК и КР на с. Николово

Писмо до възложителя с изх.И-3523/14.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх.И-3523/14.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Модернизация, енергийна ефективност и превенция срещу неблагоприятни условия в стопанството", с местоположение УПИ XIII-39, кв. 4 по плана на с. Бръшлен

Писмо до възложителя с изх.И-3521/14.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх.И-3521/14.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на: склад за селскостопанска продукция и инвентар и автономна фотоволтаична соларна система", с местоположение ПИ 18589.5.528 по КККР на с. Гецово

Писмо до възложителя с изх.И-3520/14.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх.И-3520/14.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на довеждащ водопровод с две трасета за питейно-битово водоснабдяване на поземлен имот с идентификатор 47977.147.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мечка, общ. Иваново и УПИ XIII-45, кв. 5 по плана на с.о. Стълпище, общ. Иваново"

Писмо до възложителя с изх.И-3519/14.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх.И-3519/14.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Ремонт и реконструция на спортна площадка съм съществуващо училище", с местоположение ПИ 66665.501.73 по КККР на с. Ситово

Писмо до възложителя с изх.И-3518/14.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх.И-3518/14.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Закупуване и монтиране на резервоар до 100 куб.м. със система за капково напоряване", с местоположение ПИ 66158.69.12 по КККР на с. Семерджиево

Писмо до възложителя с изх.И-3517/14.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх.И-3517/14.09.2021 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ПР за парцел II-543, 544, квартал 81 по плана на с. Балкански, общ. Разград", с местоположение УПИ II-543, 544, квартал 81 по плана на с. Балкански

Писмо до възложителя с изх.И-3516/14.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх.И-3516/14.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Монтиране на технологично оборудване в съществуваща кравеферма", с местоположение ПИ 66038.188.55 по КККР на с. Секулово

България в Юнеско

Галерия