За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

АРХИВ Обществени поръчки по ОПОС

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ЗАСЕДАНИЕ

  • 02 Октомври 2014 |
На основание чл.101г, ал.3 ЗОП РИОСВ-Русе уведомява всички заинтересовани, че на 06.10.2014 г. от 9,30 часа в сградата на РИОСВ-Русе, бул. „Придунавски“ № 20, първи етаж, “Информационен център”, ще се проведе публично заседание на комисия за отваряне на офертите на участниците по процедура-публична покана, вписана в РОП при АОП с…
Продължава...

Съобщение за открито заседание

  • 29 Септември 2014 |
На 01.10.2014 г. от 11,00 часа в сградата на РИОСВ-Русе, бул. Придунавски № 20, първи етаж, “Информационен център”, ще се проведе публично заседание на комисия за отваряне на ценовите оферти на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Инженеринг /проектиране и строителство/ по почистване на канала,…
Продължава...

Съобщение за открито заседание

  • 08 Септември 2014 |
На 09.09.2014 г. от 10,00 часа в сградата на РИОСВ-Русе, бул. Придунавски № 20, първи етаж, “Информационен център” ще се проведе публично заседание на комисия за отваряне на получените оферти на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Инженеринг /проектиране и строителство/ по почистване на канала,…
Продължава...

Съобщение за открито заседание

  • 08 Август 2014 |
Във връзка с провеждане на открита процедура по ЗОП с предмет “Създаване на система/център за непрекъснато наблюдение и обществен достъп, съгласно спецификация по проект “Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват “Сребърна” и резерват “Бели Лом”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, процедура № BG161РО0005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение…
Продължава...

Галерия