За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Документации по Обществени поръчки до 01.01.2020

Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за извършване на строително монтажни работи за изграждане на Западен канал в ПР „Сребърна”

  • 13 Март 2020 |
Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за извършване на строително монтажни работи за изграждане на Западен канал в ПР „Сребърна”, открита с Решение № ОПОС-ВЗ-02 от дата 27.12.2019 г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки под преписка…
Продължава...

Обявление за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализирана техника за косене...”

  • 19 Февруари 2020 |
Обявление за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на специализирана техника за косене на тръстика и отстраняване на тиня с прилежащо оборудване и провеждане на работно посещение за запознаване с възможностите на машината. Доставка на модулна плаваща платформа с минимална площ от 10 м2 всяка-…
Продължава...

Протокол 1/21.01.2020 г. по процедура с предмет: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за извършване на строително монтажни работи за изграждане на Западен канал в ПР „Сребърна”

  • 11 Февруари 2020 |
Протокол 1/21.01.2020 г. за работата на комисията, назначена със Заповед № ОПОС-ВЗ-01/20.01.2020 г. на Директора на РИОСВ-Русе процедура за възлагане на обществена поръчка, възлагана чрез публично състезание с предмет: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за извършване на строително монтажни работи за изграждане на Западен канал в ПР „Сребърна”…
Продължава...

Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализирана техника за косене...”

  • 06 Февруари 2020 |
Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на специализирана техника за косене на тръстика и отстраняване на тиня с прилежащо оборудване и провеждане на работно посещение за запознаване с възможностите на машината. Доставка на модулна плаваща платформа с минимална площ от 10 м2 всяка-…
Продължава...

Разяснение по процедура „публично състезание” с предмет „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за извършване на строително монтажни работи за изграждане на Западен канал в ПР „Сребърна”- 1

  • 10 Януари 2020 |
Разяснение по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за извършване на строително монтажни работи за изграждане на Западен канал в ПР „Сребърна” по проект „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове…
Продължава...

Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Възстановяване и поддържане на природни местообитания код 91Е٭...”

  • 07 Януари 2020 |
Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Възстановяване и поддържане на природни местообитания код 91Е0٭ – Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) – и 91F0 – Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или…
Продължава...

Обществена поръчка с предмет: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за извършване на строително монтажни работи за изграждане на Западен канал в ПР „Сребърна”

  • 27 Декември 2019 |
Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за извършване на строително монтажни работи за изграждане на Западен канал в ПР „Сребърна” по проект „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени…
Продължава...

Разяснение по открита процедура с предмет „Възстановяване и поддържане на природни местообитания код 91Е0٭ ...”

  • 23 Декември 2019 |
Разяснение по открита процедура по реда на чл. 20, ал.1, буква „б” от Закона за обществените поръчки с предмет „Възстановяване и поддържане на природни местообитания код 91Е0٭ – Алувиални гори с Alnusglutinosa и Fraxinusexcelsior (Alno-Padion, Alnionincanae, Salicionalbae) – и 91F0 – Крайречни смесени гори от Quercusrobur, Ulmuslaevis и Fraxinusexcelsior или …
Продължава...

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализирана техника за косене на тръстика и отстраняване на тиня..."

  • 23 Декември 2019 |
Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализирана техника за косене на тръстика и отстраняване на тиня с прилежащо оборудване и провеждане на работно посещение за запознаване с възможностите на машината. Доставка на модулна плаваща платформа с минимална площ от 10 м2 всяка…
Продължава...

Галерия