Печат на тази страница

Обявление за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализирана техника за косене...”

Обявление за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  „Доставка на специализирана техника за косене на тръстика и отстраняване на тиня с прилежащо оборудване и провеждане на работно посещение за запознаване с възможностите на машината. Доставка на модулна плаваща платформа с минимална площ от 10 мвсяка- 3 броя”,  открита с Решение № ОПОС-ВЗ-01 от дата 18.12.2019 г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки под преписка с уникален номер 00664-2019-0003