За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обществени поръчки по ЗОП след 01.01.2020

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Закупуване на високопроходим автомобил за извършване на мониторинг в езерото и влажната зона“

  • 06 Октомври 2020 |
Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Закупуване на високопроходим автомобил за извършване на мониторинг в езерото и влажната зона“ Обявата можете да намерите на този адрес: https://app.eop.bg/today/84617 Дата на публикуване: 06.10.2020 г.  Протокол на комисията от проведено класиране на получените оферти. Дата на публикуване: 23.10.2020 г.  Сключен…
Продължава...

Договор № ОПОС ВЗ - 08 /14.09.2020 г.

  • 25 Септември 2020 |
Проучване на хранителната база на голям воден бик и извършване на дейности по зарибяване на езерото „Сребърна” Договор № ОПОС ВЗ - 08 /14.09.2020 г. Дата на публикуване: 25.09.2020 г. 
Продължава...

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Закупуване на високопроходим автомобил за извършване на мониторинг в езерото и влажната зона“

  • 01 Септември 2020 |
Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Закупуване на високопроходим автомобил за извършване на мониторинг в езерото и влажната зона“ Обявата можете да намерите на този адрес: https://app.eop.bg/today/75830 Дата на публикуване: 01.09.2020 г.  Решение зе прекратяване на процедурата. Дата на публикуване: 24.09.2020 г. 
Продължава...

Договор № ОПОС ВЗ - 06 /04.08.2020 г.

  • 12 Август 2020 |
Информация за сключен Договор № ОПОС ВЗ - 06 /04.08.2020 г. с предмет: „Извършване на проучване на стари гнездилища и определяне на най-подходящи места за оформяне на нови гнездилища на къдроглав пеликан (Pelecanus crispus) в поддържан резерват „Сребърна” Договор № ОПОС ВЗ - 06 /04.08.2020 г. Дата на публикуване: 12.08.2020…
Продължава...

Обществена поръчка с предмет: „Извършване на прединвестиционни проучвания за отстраняване на тиня. Проучване за степента на водозадържливост на тинята и субстрата. Изготвяне на програма с мерки и действия по отношение на периоди, местоположение и ...

  • 11 Юни 2020 |
Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Извършване на прединвестиционни проучвания за отстраняване на тиня. Проучване за степента на водозадържливост на тинята и субстрата. Изготвяне на програма с мерки и действия по отношение на периоди, местоположение и възможни количества за изземване на тиня. Изготвяне на програма…
Продължава...

Обществена поръчка с предмет: „Извършване на прединвестиционни проучвания за отстраняване на тиня. Проучване за степента на водозадържливост на тинята и субстрата. Изготвяне на програма с мерки и действия по отношение на периоди, местоположение и ...

  • 22 Април 2020 |
Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Извършване на прединвестиционни проучвания за отстраняване на тиня. Проучване за степента на водозадържливост на тинята и субстрата. Изготвяне на програма с мерки и действия по отношение на периоди, местоположение и възможни количества за изземване на тиня. Изготвяне на програма…
Продължава...

Обществена поръчка с предмет: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за извършване на строително монтажни работи за изграждане на Западен канал в ПР „Сребърна”

  • 26 Март 2020 |
Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за извършване на строително монтажни работи за изграждане на Западен канал в ПР „Сребърна” по проект „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната…
Продължава...

Обществена поръчка с предмет: „Възстановяване и поддържане на природни местообитания код 91Е0٭ – Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) …“

  • 05 Март 2020 |
Обществена поръчка с предмет: „Възстановяване и поддържане на природни местообитания код 91Е0٭ – Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) – и 91F0 – Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris), предмет…
Продължава...

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализирана техника за косене на тръстика и отстраняване на тиня с прилежащо оборудване и провеждане на работно посещение за запознаване с възможностите на машината. Доставка на модулна плаваща платформа

  • 20 Февруари 2020 |
Обществена поръчка с предмет:  „Доставка на специализирана техника за косене на тръстика и отстраняване на тиня с прилежащо оборудване и провеждане на работно посещение за запознаване с възможностите на машината. Доставка на модулна плаваща платформа с минимална площ от 10 м2 всяка  - 3 броя.“ Дата на създаване: 17.02.2020 г. …
Продължава...

България в Юнеско

Галерия