За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обществена поръчка с предмет: „Извършване на прединвестиционни проучвания за отстраняване на тиня. Проучване за степента на водозадържливост на тинята и субстрата. Изготвяне на програма с мерки и действия по отношение на периоди, местоположение и ...

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Извършване на прединвестиционни проучвания за отстраняване на тиня. Проучване за степента на водозадържливост на тинята и субстрата. Изготвяне на програма с мерки и действия по отношение на периоди, местоположение и възможни количества за изземване на тиня. Изготвяне на програма за изземване на тиня на пробна площадка“

по проект „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в ПР “Сребърна”, финансиран от ОПОС 2014-2020“. Процедурата е открита с Решение № ОПОС-ВЗ-10 от дата 22.04.2020 г. 

Дата на създаване: 22.04.2020 г. 

Документация за участие.   Дата на създаване: 22.04.2020 г. 

Разяснения 1. Дата на създаване: 30.04.2020 г. 

Разяснения 2. Дата на създаване: 11.05.2020

Разясения 3. Дата на създаване: 11.05.2020

Решение за прекратяване на процедурата: Дата на публикуване: 26.05.2020 г. 

 

 

Галерия