За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обществена поръчка с предмет: „Извършване на прединвестиционни проучвания за отстраняване на тиня. Проучване за степента на водозадържливост на тинята и субстрата. Изготвяне на програма с мерки и действия по отношение на периоди, местоположение и ...

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Извършване на прединвестиционни проучвания за отстраняване на тиня. Проучване за степента на водозадържливост на тинята и субстрата. Изготвяне на програма с мерки и действия по отношение на периоди, местоположение и възможни количества за изземване на тиня. Изготвяне на програма за изземване на тиня на пробна площадка“

по проект „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в ПР “Сребърна”, финансиран от ОПОС 2014-2020“. Процедурата е открита с Решение № ОПОС-ВЗ-13 от дата 11.06.2020 г.

Дата на създаване: 11.06.2020 г.

Документация за участие.   Дата на създаване: 11.06.2020 г.

Работа на комисията

Протокол 1. Дата на публикуване: 09.07.2020 г. 

Съобщение за открито заседание. Дата на публикуване: 17.07.2020 г. 

Протокол № 2. Дата на публикуване: 22.07.2020 г. 

Протокол № 3. Дата на публикуване: 22.07.2020 г. 

Окончателен протокол. Дата на публикуване: 22.07.2020 г.

Решение за класиране на участници. Дата на публикуване: 22.07.2020 г. 

Договор и изпълнение

Договор и Приложения. Дата на публикуване: 04.09.2020 г. 

Изпълнение на договор

Последно променена в Сряда, 27 Януари 2021 14:24

Галерия