За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Декларация за достъпност

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ

Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Русе се ангажира да осигури достъп доофициалната интернет страница на РИОСВ – Русе

в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление (ЗЕУ, доп. ДВ. бр.102 от 31 декември 2019 г.) и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ. бр. 4 от 14 януари 2020 г.)

Декларация - свалете тук

Сигнали за миризми към оператори с комплексни разрешителни

Контактна форма на „ЕКОГАЛВАНИК“ ЕООД
 

Нанасяне на галванични покрития върху детайли в гр. Русе, бул. „Тутракан” №100

Контактна форма на „ЕКОН-91“ ООД
 

Производство на смоли и бои в гр. Русе, ул. „Кап. Р. Николов“ №11

Контактна форма на „ЛУБРИКА“ ООД

Преработка на отработени масла в гр. Русе, бул. „България“ № 125а

Контактна форма на БАЛКАНЦИНК” АД
Горещо поцинковане на детайли в гр. Русе, ИПЗ, ул. „Свети Спиридон“ №3

Контактна форма на „ОБЕРЬОСТЕРАЙХИШЕ БИОДИЗЕЛ – БЪЛГАРИЯ” ЕООД
 

Производство на биодизел и глицерин в гр. Русе бул. „Тутракан“ №100

Контактна форма на ОБЩИНА РУСЕ

Регионално депо за неопасни и опасни отпадъци в гр. Русе. мес. Под Ормана

Контактна форма на „РУСЕ КЕМИКЪЛС“ АД
Производство на фталов и малеинов алдехид в гр. Русе бул. „България“ №133

Контактна форма на „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ АД
  
Производство на електроенергия, пара и топла вода в гр. Русе, ул. „Тец Изток“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Контактна форма на „ТРУД“ АД
Производство на керамични продукти

Контактна форма на „КЕРОС БЪЛГАРИЯ“
Производство на керамични продукти

Контактна форма на Оргахим Резинс АД

Производство на смоли и бои в гр. Русе, бул. „Трети март“ №21

Контактна форма на Оргахим АД
Производство на бои в гр. Русе, бул. „Трети март“ №21

Контактна форма на "Линамар Лайт Металс Русе ЕООД
Производство на алуминиеви автомобилни детайли и части в ИПЗ

 

*Информацията ще се допълва и актуализира при необходимост.

Договор № ОПОС ВЗ - 06 /04.08.2020 г.

Информация за сключен Договор № ОПОС ВЗ - 06 /04.08.2020 г. с предмет: „Извършване на проучване на стари гнездилища и определяне на най-подходящи места за оформяне на нови гнездилища на къдроглав пеликан (Pelecanus crispus) в поддържан резерват „Сребърна”

Договор № ОПОС ВЗ - 06 /04.08.2020 г.  Дата на публикуване: 12.08.2020 г.

Изпълнение на договор

Решение по ОВОС № РУ 3-3/2020 г.

Решение по ОВОС № РУ 3-3/2020 г. . за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение - „Изграждане на птистанище за обществен транспорт с регионално значение „Порт Марлин“, гр. Силистра”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 04.08.2020 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32605

45 обекта са проверили екоекспертите в Русе през декември миналата година

Експертите на РИОСВ - Русе извършиха 52 контролни проверки на 45 обекта през декември миналата година. От тях 16 са планови, а 36 -  извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 18 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.  Съставени са 8 акта за установяване на административни нарушения (АУАН). 3 от тях са на физически лица, извършвали неразрешени дейности в ПР „Сребърна“, 4 - на юрдически лица по Закона за чистотата на атмосферния въздух и 1 - на земеделска кооперация, допуснала превишения на нивата на шум в нарушение на Закона за защита от шума в околната среда. През декември не са издавани наказателни постановления.

Общо събраната сума от РИОСВ - Русе по наложени глоби и санкции е 21 350 лв., а по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) е 10 618, 97 лв. От получените суми през ноември и до 12.12.2019 г. включително на общините през декември са преведени 18 340, 27 лв., като най-голяма сума е получила община Разград в размер на 9785, 60 лв.

Пълният текст на месечната справка за декември е публикуван на интернет страницата на РИОСВ - Русе на адрес:http://www.riosv-ruse.org/kontrolna-dejnost/46-dokladi-ot-izvarsheni-proverki.html

РИОСВ - Русе ще контролира дистанционно вида на използваните горива в „Топлофикация Русе“ ЕАД

Осигурен е отдалечен достъп в реално време за контрол на подаваните за изгаряне суровини в инсталацията на „Топлофикация-Русе“ ЕАД. Специализиран софтуер вече е инсталиран на работните компютри на експертите по чистотата на атмосферния въздух. Системата позволява както контрол в реално време, така и  проследяване на минали периоди.

С монтиранато на системата за видеонаблюдение дружеството е изпълнило въведените от Закона за чистотата на атмосферния въздух изисквания, приети в края на миналата година, касаещи операторите на средни и големи горивни инсталации с топлинна мощност по-голяма от 20 мегавата.   Към момента на територията на екоинспекцията това се отнася за „Топлофикация Русе“ ЕАД. Дружеството изполва твърди горива и биомаса, разрешени с комплексното разрешително.

42 са дните с превишения на фини прахови частици през миналата година в Русе

42 са дните с регистрирани превишения на атмосферния замърсител фини прахови частици 10 микрона за 2019 г., в град Русе . Това сочат данните от Автоматичната измервателна станция на ИАОС „Възраждане“, разположена в централните части на град Русе.  Средногодишната концентрация е била 36 микрограма на кубичен метър.

В специализираното законодателство са въведени три норми за този атмосферен замърсител. Те са средноденонощна концентрация, която е 50 микрограма на кубичен метър, средногодишна концентрация - 40 микрограма и брой разрешени дни с превишения, които са 35.     Независимо, че има в повече 7 дни с превишения, експертите отчитат подобрение на качеството на атмосферния въздух. За сравнение през 2018 г. те са били  65 дни, а през 2017 г. 72 дни с превишения.

Анализът показва, че превишенията на ФПЧ10 основно се дължат на използването на твърди горива за отопление през зимата в битовия сектор, в комбинация с лошите климатични условия за този период на годината - безветрие, образуване на трайни мъгли.

През изтеклата година 13 от регистрираните превишения на фините прахови частици в Русе се дължат на случаите на изгаряне на следжътвени остатъци в съседна Румъния. 

По отношение на фините прахови частици 2.5 микрона се отчита средногодишна концентрация от 20.15 микрограма на кубичен метър, при норма 25 микрограма. Останалите следени замърсители като серни и азотни оксиди, въглероден оксид, бензен и озон нямат регистрирани превишения на нормите през изтеклата година.

Подробен анализ за състоянието на качеството на въздуха в Русе ще бъде публикуван в Годишния отчет за контролната дейност на екоинспекция за 2019 г.

Данните за качество на атмосферния въздух и месечните справки за нивата на фините прахови частици се публикуват на интернет страницата на РИОСВ-Русе.

19.02.2020 г. Представители на два клуба от НУИ „Проф. Веселин Стоянов“ посетиха РИОСВ-Русе.

На 19 февруари 2020 г. Възпитаници на НУИ „Проф. Веселин Стоянов“, които членуват в клубовете „Млад еколог“ и „Биология“ посетиха Информационния център на екоинспекцията. Представена беше дейността и функциите на институциите, както и орнитологичното богатство на Поддържан резерват „Сребърна“. Голяма част от учениците не са посещавали защитената територия, но получиха достатъчно информация за характерните особености, орнитофауната и възможностите на екотуризъм в региона.

Ученически конкурс „Млад приятел на природата“ за изработка и представяне на мултимедийна презентация, посветен на Световния ден на водата 2020 г.

УЧЕНИЧЕСКИ  КОНКУРС  „МЛАД ПРИЯТЕЛ НА ПРИРОДАТА“

изработка и представяне на мултимедийна презентация

Тема  „ВОДАТАИ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ“

Конкурсът се организира във връзка с отбелязване на Световния ден на водата – 22.03.2020 г., който през настоящата година се провежда под мотото „Водата и климатичните промени“.

Организатор:  Русенски университет „Ангел Кънчев“,

с подкрепата на:  РИОСВ - гр. Русе  и  ВиК ООД - гр. Русе

 1. Общи условия за участие
 • Допустими участници в конкурса са ученици в гимназиален (горен) курс на обучение от училища в страната – 11 и 12 клас.
 • Конкурсът има за цел да провокира интереса на младите хора към проблемите с недостига, опазването и управлението на един от основните компоненти на околната среда, а именно – водата. Мотото на тазгодишната кампания на WORLD WATER DAY 2020 е „Водата и климатичните промени“. Неговата цел е да популяризира неразривната връзка между тях, неблагоприятното въздействие от промените на климата, нуждата от преосмисляне на начина и ефективността на водопотребление и необходимостта от адекватни екологосъобразни действия.
 • Няма ограничения по отношение на използваните софтуерни продукти, материали и техники. В презентациите могат да бъдат използвани собствени снимки и клипове или такива, които не са под закрилата на Закона за авторското право. За участие в конкурса се приемат както индивидуални, така и колективни разработки, които отговарят на следните технически параметри и изисквания:
 • Максимален брой слайдове – 20;
 • Допустими формати –PPT, PPS, PPTX (Powerpoint), PDF, AVI или MPG;
 • Презентациите могат да се изпращат по следните начини:
 • В случай че са с обем до 10 MB – по електронна поща на E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;
 • Качване на сървър за споделяне на файлове и посочен линк за изтегляне на E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;
 • Записани на дигитален носител по пощата или по куриер (за сметка на получателя): 7017 Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“, ул. Студентска 8, доц. д-р Пламен Мънев (за конкурса „Млад приятел на природата“, тема „Водата и климатичните промени“).
 •  Проектите да са придружени със следната информация: трите имена на автора/авторите, населено място и училище, клас (курс), домашен адрес, електронна поща и телефон за връзка.
 • Краен срок за предаване/изпращане на презентациите: до 20.00 ч. на 22.03.2020 г.
 • Организаторите не поемат ангажимент за връщане на получените материали.
 • При участие в конкурса кандидатите приемат условието, че разработките им могат да бъдат използвани при подготовката на информационно-образователни материали за целите на организаторите.,
 • II.        Оценяване и класиране
 •  Разработките ще бъдат оценявани и класирани от компетентна комисия, съставена от университетски преподаватели, експерти от РИОСВ – гр. Русе и ВиК ООД - гр. Русе и гост – оценители.,
 • Критерии за оценка на разработките: актуалност, оригиналност, достоверност, сложност на изпълнение на разработката, както и използването на различни по вид художествени изразни средства и оформление. Общият брой точки по критериите е 100.
 • ВАЖНО! Резултатите ще бъдат приравнени на оценка по шестобалната система, с която завършващите ще могат да кандидатстват за обучение в Русенския университет по специалност „Екология и техника за опазване на околната среда“.
 • III.      Награди
 • Обявяване на резултатите и награждаване: 31.03.2020 г.
 • Победителите ще бъдат отличени с индивидуални предметни награди.
 • Всички участници ще получат Сертификат за участие в конкурса.
 • IV.      Адрес за кореспонденция:

гр. Русе 7017,

ул. „Студентска” № 8, РУ „Ангел Кънчев“,

Корпус 19, кабинет 102,

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

За допълнителна информация: тел. 082 / 888 485.

Победители в конкурса на РИОСВ-Русе за рисунка по повод Световния ден на влажните зони 2020 г.

Победители в конкурса на РИОСВ-Русе за  рисунка по повод

Световния ден на влажните зони 2020 г., на тема:  

 

„Биоразнообразието във влажните зони – защо е важно“, 

 Vlajni zoni poster 2020

 

 • Първа възрастова група:

I во място -  Боян Михайлов – 7 год. - ОДК- гр.Силистра;

II ромясто –  Светлозара Пенчева – 6 год. – ДГ „Смехорания” – гр. Русе;

III то място – Абигейл Великова – 8 год. – ОДК – гр. Силистра.

Поощрителна награда -  Алираза Гюлбие – 6 год. ОУ „Георги С. Раковски” – с. Ситово.

 • Втора възрастова група:

I во място – София Костадинова – 11 год. – ОДК – гр. Силистра;

I во място – Никол Иванова – 13 год. – ОУ „ Тома Кърджиев” – гр. Русе;

II ромясто – Андреа Андреева – 11 год. – ОУ „ Христо Смирненски” – гр. Дулово;

II ромясто – Диляра Кралева – 12 год. – ОУ „ Тома Кърджиев” гр. Русе;

III то място – Деница Георгиева – 11 год. ОУ „ Отец Паисий” – гр. Русе;

III то място – Сибел Османова – 10 год. ОУ „ Виделина” – с. Сейдол.

Поощрителна награда – Антония Александрова – 11 год. – ОДК гр. Силистра.

 • Трета възрастова група:

I во място – Деница Баева – 17 год. – АЕГ „Гео Милев” – гр. Русе;

II ромясто –  Ерай  Гьозлю – 14 год. – ОУ „ Виделина” – с. Сейдол;

III то място – Есра Ахмедова – 14 год. – СУ „ Св. Св. Кирил и Методий” с. Самуил;

III то място – Маринела Цветанова – 15 год. – Професионална гимназия гр. Бяла;

Поощрителна награда – Дамян Георгиев – 15 год. – ОУ „ Христо Ботев” – гр. Русе.

Специална награда за анимирана рисунка се присъжда на: Риза Кемал Талиб - 18 г.

СУ „Христо Ботев“ село Паисиево, обл. Силистра.

Екипът на РИОСВ-Русе  благодари на участниците в конкурса и им пожелава крепко здраве, успехи в училище и творческо вдъхновение!

Галерия