За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-34-ОС/2023 г.

Решение № РУ-34-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на План–извлечение за промяна вида на сечта през 2024 г., в гори, собственост на Община Ветово, стопанисвани от „Ветовска гора” ЕООД, включващо горски подотдели 99-м, 89-ж, 93-з, 93-м, 264-в, 264-г, 80-и, 80-м, 86-л, 86-м, 254-а, 264-р, 276-з, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002025 „Ломовете” и BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици и BG0000608 „Ломовете” и BG0000168 „Лудогорие”, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, при спазване на посочените задължителни условия

Наказателни постановления за 90000 лева са наложени през ноември

Директорът на РИОСВ-Русе инж. Цонка Христова е издала десет наказателни постановления (НП) през ноември, с които на физически и юридически лица са наложени глоби и имуществени санции в размер на 90000 лв. Дружеството „Лортекс“  ЕООД, гр. Разград е санкционирано с пет наказателни постановления на обща стойност 25 000 лв., затова че не спазило дадените предписания за почистване на отпадъците от дейността, в нарушение на Закона за управление на отпадъците. За незспазване на условията в комплексните разрешителни са издадени НП на „Линамар Лайтс Металс Русе“  ЕООД и „Оргахим Резинс“ АД. По Закона за водите наказателно постановление е издадено на  „Водоснабдяване Дунав“  ЕООД - гр. Разград. За неизпълнение на мерките в Общинската програма, което не е довело до ежегодно намаление на броя на превишенията на нормите за вредни вещества,  е санкциониран кметът на община Русе.

Общият брой на проверките през ноември е 129 на 122 обекта от контролираната територия. В рамките на осъществения контрол са дадени 48 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия с екологичното законодателство.

През ноември са съставени 6 акта за установяване на административни нарушения.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби, имуществени санкции са 19 076,96 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 3 609,40 лв. По сключени споразумения по чл. 58г от ЗАНН са постъпили 2 800 лв. От структурите на НАП през месеца са събрани и приведени 76,96 лв по имуществени санции.

Пълният текст на месечната справка за осъществената контролна дейност през ноември е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе: https://www.riosv-ruse.org/kontrolna-deinost/16236-mesechni-spravki-za-kontrolna-deynost

Решение № РУ-33-ОС/2023 г.

Решение № РУ-33-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на Горскостопански план (ГСП) за гори, собственост на „Северагро” ЕООД, в териториалния обхват на ТП ДГС „Сеслав” – гр. Кубрат, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици и BG0000168 „Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, за ИП с възложител “Гелиг” ЕООД.

На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ-Русе осигурява обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение – „Обособяване на площадка за събиране, предварително третиране и оползотворяване отпадъци от пластмаса и хартия, с местоположение поземлен имот с идентификатор 55186.100.411 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Паисиево, общ. Дулово“. 

     Възложител – “Гелиг” ЕООД.

     Осигурен е обществен достъп до внесаната информация с Вх. № АО-5733-6/05.12.2023 г., както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46105
 1. От общинската администрация на Община Дулово и Кметство село Паисиево.

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в Община Дулово и Кметство село Паисиево.

 

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 67/2019 г.), за ИП с възложител „ИНВЕСТ СТИЛ” ЕООД.

В РИОСВ-Русе е внесена информация с вх. № АО-3319-(6)/04.12.2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционното предлoжение за „Добавяне на нови отпадъци с кодови характеристики: 08 03 17*, 08 02 99, 09 01 03*, 10 01 01, 10 09 07*, 10 11 12, 12 01 18*, 15 01 09, 16 01 22, 16 03 05* и 20 01 10, които ще се подлагат на дейност R13 (Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) и дейност R12 (Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11) за отпадъци с код 08 03 17*, 08 02 99, 10 11 12, 12 01 18*, 15 01 09, 16 01 22, 16 03 05* и 20 01 10, както и увеличаване на площта на площадката”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.3.491 по КККР на гр. Русе

Възложител - „ИНВЕСТ СТИЛ” ЕООД

Осигурен е обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:  https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/44940

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 

 

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „ТОП ЕНЕРДЖИ СОЛЮШЪНС“ ООД.„ТОП ЕНЕРДЖИ СОЛЮШЪНС“ ООД.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементите на транспортната техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за поземлени имоти с идентификатори 35715.17.129, 35715.40.129, 35715.17.263, 35715.17.132, 35715.19.143 и 35715.19.264 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Каменар, общ. Лозница.

Възложител – „ТОП ЕНЕРДЖИ СОЛЮШЪНС“ ООД.

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с Вх. № АО-5483-2/01.12.2023 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес:  https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46047

 

 

 

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 3/2018 г.), за ИП с възложител „Сити милк 2000ˮ ЕООД.

В РИОСВ-Русе е внесана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за „Напояване на 750 дка земеделски земи в землището на с. Ситово, община Ситовоˮ.

Възложител – „Сити милк 2000ˮ ЕООД

Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:  http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35722                                
 1. От общинската администрация.

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужванеˮ, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в община Ситово.

 

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 67/2022 г.), за ИП с възложител ОБЩИНА РУСЕ.

В РИОСВ-Русе с вх. № АО-5280-4/01.12.2023г. е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за  „Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ IV-202 „За гробищен парк“ и УПИ VI-274 в кв.859 по плана на ж.к. „Чародейка Г-Север“, град Русе

Възложител – ОБЩИНА РУСЕ

Осигурен е обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейностˮ;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:

https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45792

 1. От общинската администрация на община Русе.

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужванеˮ, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавскиˮ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в община Русе.

 

 

Ясни са резултатите от специфичните измервания на въздуха в Русе

РИОСВ-Русе получи резултатите от Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) за изпитването на полицикличните ароматни въглеводороди - бензо(а)пирен и нафтален. Пробонабирането беше извършено паралелно с извънредното измерване на качеството на атмосферния въздух в Русе през периода 3 - 6 октомври от  Мобилната автоматична станция (МАС), в района на Русенски университет „Ангел Кънчев“. Пробите са анализирани в ИАОС по  газ-хроматографски метод.

За показател нафтален законодателството е предвидило две норми - маскимално еднократна за половин час и средноденонощна, а за бензо(а)пирена - средногодишна. Отчетените от МАС стойности на двата показателя са под границата на количествено определяне. В рамките на три денонощия станцията не е отчела и наднормени стойности на останалите органични замъсители - бензен, толуен и ксилен.

Наличието на полициклични ароматни въглеводороди във въздуха е показателно за накои производства в града, но тези вещества могат да се отделят и като отпадъчни газове от транспорта.

Резултатите от извънредното измерване ще бъдат предоставени на Регонална здравна инспекция – Русе.

Изходящ № АО-5463-(2)/22.11.2023 г.

Съобщение за изработване на проект на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на сдружение „МИГ ЛИДЕР НА ТЕРИТОРИЯ ДВЕ МОГИЛИ И ИВАНОВО” за периода 2023-2027 г.

Галерия