За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-523/12.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-523/12.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на проект на Подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ с идентификатор 51679.170.7 по КК и КР на с. Николово, общ. Русе"

Писмо до възложителя с изх. № И-522/12.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-522/12.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на водопроводно отклонение", с местоположение УПИ IX-1687, кв. 112 по плана на с. Николово

Писмо до възложителя с изх. № И-521/12.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-521/12.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на самостоятелно сградно канализационно отклонение /СКО/", с местоположение ПИ 66425.500.3692 по КККР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № И-520/12.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-520/12.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Гараж и пристройка към съществуваща вилна сграда в ПИ 503.2436, местност Дрибак 6, землище Николово, общ. Русе"

Писмо до възложителя с изх. № И-519/12.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-519/12.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Основен ремонт и преустройство на сграда в многофамилна жилищна сграда (в габарита на съществуващата сграда), ПИ 63427.2.5825, кв. 123 по плана на гр. Русе, общ. Русе"

Писмо до възложителя с изх. № И-517/12.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-517/12.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Типов проект за площадка за игра на открито за деца от възрастова група от 3 до 12 години и спортна площадка с фитнес уреди", с местоположение ПИ 66425.501.3163, 66425.501.3262, 66425.501.8709, 66425.501.8857, 66425.500.5037, 66425.501.8613, 66425.501.1429, 66425.501.8604 по КККР на гр. Силистра 00895.502.1891 по КККР на с. Айдемир, УПИ VI, кв. 17 по плана на с. Брадвари, парк, кв. 16 по плана на с. Йорданово, ПИ 41143.500.1268 по КККР на с. Калипетрово, ПИ 58699.501.787 по КККР на с. Проф. Иширково, 67526.501.557 по КККР на с. Смилец, ПИ 68299.501.447 по КККР на с. Сребърна

Писмо до възложителя с изх. № И-490/08.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-490/08.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Рехабилитация на общински път RSE1130 /I-2/ Русе-Николово-Граница общ. (Русе-Сливо поле) - Юделник-Борисово /III-2102/ в участъка от км 0+350 до км 6+00", с местоположение ПИ 51679.175.440 по КККР на с. Николово, ПИ 63427.7.705, 63427.146.190, 63427.147.272, 63427.179.66, 63427.60.95, 63427.60.96, 63427.61.40, 63427.61.41 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-487/08.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-487/08.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация за ПИ с планоснимачен номер 379, за който е отреден парцел XIII-379, кв. 38 по плана на с. Балкански, общ. Разград", с местоположение УПИ XIII-379, кв. 38 по плана на с. Балкански

Писмо до възложителя с изх. № И-486/08.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-486/08.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП 1 Попина до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред УПИ VII, кв. 24 по плана на с. Попина, общ. Ситово и от ШК-4 до ново електромерно табло ТЕМО пред УПИ VII, кв. 24, с. Попина"

Писмо до възложителя с изх. № И-476/07.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-476/07.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция и/или рехабилитация на улици и тротоари и ремонт и/или изграждане на улично/парково осветление в гр. Две могили, община Две могили, област Русе” със следните подобекти :
- „Реконструкция на тротоари и ремонт и/или изграждане на улично/парково осветление по ул. „Юрий Гагарин“ в гр. Две могили“;
- „Реконструкция на тротоари и ремонт и/или изграждане на улично/парково осветление по ул. „Шипка“ в гр. Две могили“;
- „Реконструкция на тротоари и ремонт и/или изграждане на улично/парково осветление по ул. „Орлова чука“ в гр. Две могили“;
- „Реконструкция и/или рехабилитация на улица и тротоари по ул. „Ропотамо“ в гр. Две могили“

Галерия