За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1179/22.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1179/22.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Изготвяне на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за ПИ 77 и ПИ 78 (обединени в нов УПИ III 1246), кв. 814 по КК и КР на гр. Русе", с местоположение ПИ 63427.5.77 и 63427.5.78 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-1178/22.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1178/22.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Осъществяване на стопанска дейност, изразяваща се в предоставяне на услуги като любителски и спортен риболов в имот 000017, местност Радева чешма по плана на с. Лом Черковна, общ. Бяла"

Писмо до възложителя с изх. № И-1175/22.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1175/22.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Подробен устройствен план - план за застрояване за УПИ LXII-1470 За тягова подстанция в кв. 1007 по плана на Източна промишлена зона, гр. Русе, идентичен с идентификатор 63427.8.1470 по КК и КР на гр. Русе"

Писмо до възложителя с изх. № И-1170/22.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1170/22.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) съгласно чл. 150 от Закона за устройство на територията", с местоположение ПИ 66425.507.856 по КККР гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № И-1165/22.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1165/22.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на двуетажна, еднофамилна жилищна сграда и дентален кабинет", с местоположение УПИ VIII-194, кв. 27 (32874.502.194) по плана на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № И-1164/22.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1164/22.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Промяна предназначението на съществуваща жилищна сграда с изграждане на ВиК и Ел връзки", с местоположение ПИ 56397.502.711 по КККР на с. Пиргово

Писмо до възложителя с изх. № И-1163/22.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1163/22.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за УПИ XX-3165 за безвредни производствени дейности, кв. 28 по плана на гр. Алфатар, общ. Алфатар", с местоположение ПИ 00415.501.3165 по КККР на гр. Алфатар

Писмо до възложителя с изх. № И-1162/22.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1162/22.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на спортна площадка за мини футбол", с местоположение УПИ I-11, кв. 20 по плана на с. Божурово

Писмо до възложителя с изх. № И-1133/20.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1133/20.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на нова многофамилна жилищна сграда с гаражи ", с местоположение УПИ VI-5894, кв. 313 по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-1131/20.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1131/20.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на ПИ с идентификатори 61710.505.7317 и 61710.505.7316 по КК и КР на гр. Разград"

Галерия