За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1613/22.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1613/22.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда", с местоположение УПИ II, кв. 47а по плана на с. Красен

Писмо до възложителя с изх. № И-1610/22.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1610/22.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на двуетажна жилищна сграда и гараж", с местоположение УПИ XXVI-307, кв. 40 по плана на с. Табачка

Писмо до възложителя с изх. № И-1606/22.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1606/22.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на пристройка и преустройство на съществуваща сграда в база за съхранение и ремонт на техника", с местоположение ПИ 63668.139.102 по КККР на с. Ряхово

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, за ИП с възложител ЕТ „Атанасов – Атанас Атанасов“.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми /Наредбата за ЕО/:

Днес, 08.05.2024 г., в изпълнение на чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ-Русе оповестява за постъпило искане и внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на план за застрояване /ИПЗ/ за поземлени имоти с идентификатори 63427.183.26 и 63427.183.24 и план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с проектен идентификатор 63427.183.28 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, получен от обединяването на имоти с идентификатори 63427.183.26, 63427.183.24, 63427.183.13 и 63427.183.15.

Възложител – ЕТ „Атанасов – Атанас Атанасов“.

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с Вх. № АО-2124-2/29.04.2024 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес:https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47402

Изходящ № АО-2124-/1/-22.04.2024 г.

Съобщение за план/програма:  Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на план за застрояване /ИПЗ/ за поземлени имоти с идентификатори 63427.183.26 и 63427.183.24 и план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с проектен идентификатор 63427.183.28 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, получен от обединяването на имоти с идентификатори 63427.183.26, 63427.183.24, 63427.183.13 и 63427.183.15 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, за ИП с възложител К. Ц. Колева

В РИОСВ-Русе е внесена информация с вх. № АО-1595-(5)/30.04.2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционното предлoжение за „Изграждане и организиране на къмпинг в границите на поземлен имот с идентификатор 39205.90.179 по КККР на с. Кошов, общ. Иваново”

Възложител: К. Ц. Колева

Осигурен е обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47160

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1605/22.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1605/22.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Основен ремонт и реконструкция на Дом за стари хора (ДСХ) Възраждане в ПИ с идентификатор 63427.1.102 (идентичен с УПИ I-102, кв. 337, ал. Възраждане № 86, ж.к. Възраждане) по КК и КР на гр. Русе и привеждането му в съответствие с функционалните изисквания по отношение на услугата Резидентска грижа за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания (РГЛНВ)"

Писмо до възложителя с изх. № И-1604/22.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1604/22.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на пътна връзка на поземлен имот с идентификатор 61710.790.15 по КК и КР на гр. Разград с републикански път П1-204 1-2-Разград-Благоево-Попово"

Писмо до възложителя с изх. № И-1602/22.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1602/22.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Еднофамилна жилищна сграда със застроена площ до 100 кв. м", с местоположение УПИ I-141, кв. 22 по плана на с. Радинград

Писмо до възложителя с изх. № И-1597/22.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1597/22.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 63427.166.278 по КК и КР на гр. Русе и изграждане на вилна сграда"

Галерия