За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1589/22.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1589/22.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда", с местоположение УПИ XII-278, кв. 49 по плана на гр. Кубрат

Писмо до възложителя с изх. № И-1588/22.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1588/22.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Обособяване на площадка за временно съхранение на отпадъци в следствие от ремонт на автомобили", с местоположение ПИ 63427.3.254 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-1587/22.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1587/22.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.149.482 по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе"

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, за ИП с възложител ЗК „ХЪРЦОИ”.

На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ-Русе осигурява обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение – „Изграждане на паркинг, с местоположение поземлен имот с идентификатор  38830.203.31 по КККР на с. Костанденец, община Цар Калоян, обл. Разград”

Възложител – ЗК „ХЪРЦОИ”.

Осигурен е обществен достъп до внесаната информация с Вх. № АО-1911-(4)/25.04.2024 г., както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47295
  1. От общинската администрация на Община Цар Калоян, кметство с. Костанденец.

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в Община Русе.

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, за ИП с възложител Община Русе

На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ-Русе осигурява обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение – „За изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлени имоти с идентификатори 63427.278.21 и 63247.279.14, намиращи се в местност „Арнаут дере“, гр. Русе”

Възложител – Община Русе

Осигурен е обществен достъп до внесаната информация с Вх. № АО-1565-(2)/26.04.2024 г., както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47163
  1. От общинската администрация на Община Русе

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в Община Русе.

 

Указания до управителя на „ГОЛД БАРН” ЕООД

УКАЗАНИЯ ДО

Г-Н ЙОСИФ ЙОРГОВ

УПРАВИТЕЛ НА

„ГОЛД БАРН” ЕООД

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ул. „Пейо Яворов“ №7

село Гецово, община Разград

                                                                                                                                                                                                                  

Относно: издадено Решение по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС №РУ-19-ПР/2023г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОРГОВ,

 

Във връзка с депозирано в РИОСВ-Русе уведомление за инвестиционно предложение с вх. № АО-4838/14.10.2022г. „Изграждане на цех за месодобив и месопреработка и пречиствателна станция за отпадъчни води“ в ПИ с идентификатор 34103.45.24 по КК и КР на село Йонково, община Исперих, на 22.03.2023г. е постановено Решение №РУ-19-ПР/2023г. по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с характер „да се извърши ОВОС“. За следващите стъпки относно провеждане на процедурата по ОВОС, сте информиран чрез издаденото решение, което е получено лично от Вас на 23.03.2024г. в качеството Ви на управител на „Голд Барн“ ЕООД.

Към настоящия момент (повече от 12 месеца) в РИОСВ-Русе не е внесено за консултация задание за обхват на ОВОС по чл. 10, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС.

Във връзка с гореизложеното и предвид разпоредбите на чл. 2а, ал. 6 от Наредбата за ОВОС, в 14 дневен срок следва да потвърдите продължаването на процедурата, като представите в РИОСВ-Русе задание за обхвата на ОВОС или да внесете искане за прекратяване на процедурата.

Уведомявам Ви, че при липса на отговор от Ваша страна в рамките на регламентирания срок или невнасяне на съответната документация, процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС ще бъде прекратена.

Уведомителното писмо е изпратено на адреса на седалището и управлението на фирмата. Съгласно разносен лист - Образец 250, писмото е върнато с клеймо „Непотърсено“ на дата 23.04.2023 г. С писмото можете да се запознаете чрез информационното табло в Гише – Административно обслужване на РИОСВ-Русе, гр. Русе, бул. “Придунавски” № 20.

 

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител Сдружение „МИГ ЛИДЕР НА ТЕРИТОРИЯ ДВЕ МОГИЛИ И ИВАНОВО”.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Проект на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на сдружение „МИГ ЛИДЕР НА ТЕРИТОРИЯ ДВЕ МОГИЛИ И ИВАНОВО” за периода 2023-2027 г.

Възложител МИГ ЛИДЕР НА ТЕРИТОРИЯ ДВЕ МОГИЛИ И ИВАНОВО

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № AO-5463-(3)-25.04.2024 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/46132

 

 

 

Уведомление с Вх. № АО-2326/19.04.2024 г.

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ-Русе обявява, че е  внесено уведомление с Вх. № АО-2326/19.04.2024 г. за инвестиционно предложение /ИП/ за почистване на поземлени имоти с идентификатори 38529.193.8 и 38529.193.7 по КК и КР на с. Копривец, с начин на трайно ползване „Гори и храсти в земеделска земя“, с цел използването им като нива.

Възложител –  „Агрофактор“ ЕООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, за ИП с възложител Община Русе

На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ-Русе осигурява обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение – „Изграждане на битова канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води в с. Николово, общ. Русе – имот с идентификатор 51679.138.315“.

Възложител – Община Русе.

Осигурен е обществен достъп до внесаната информация с Вх. № АО-1020-6/22.04.2024 г., както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47084
  1. От общинската администрация на Община Русе и Кметство село Николово.

Заинтересованата общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в Община Русе и Кметство село Николово.

Уведомление с вх. № АО-1749/26.03.2024 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-1749/26.03.2024 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на автоматизирана поливна система за напояване на земеделски културиˮ и  възложител „АГРОЗˮ ЕООД

Галерия