За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 9/2024 г.), за ИП с възложител „ЕСДИ-04ˮ ЕООД

В РИОСВ-Русе е внесана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за „Преустройство на част от съществуващо метално хале в цех за печене и пакетиране на ядкиˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 15031.502.2 по кадастралната карта и кадастраните регистри на гр. Главиница

Възложител – „ЕСДИ-04ˮ ЕООД

Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейностˮ;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46808   
  1. От общинската администрация.

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужванеˮ, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавскиˮ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в община Главиница

Писмо до възложителя с изх. И-1429/08.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1429/08.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на еднофамилна едноетажна жилищна сграда и реконструкция на гараж", с местоположение ПИ 18589.501.63 по КККР На с. Гецово

Писмо до възложителя с изх. И-1428/08.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1428/08.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изготвяне на подробен устройствен план - план за регулация за УПИ I-211, кв. 27 по плана на с. Осенец, общ. Разград"

Писмо до възложителя с изх. № И-1427/08.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1427/08.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда", с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.4483 (XIX-4483, кв. 410) по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-1426/08.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1426/08.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Преустройство и пристройка към еднофамилна жилищна сграда", с местоположение ПИ 501.1291 по плана на с. Щръклево

Писмо до възложителя с изх. № И-1410/05.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1410/05.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изготвяне на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за ПИ 221 и ПИ 346, за които са отредени парцелите IV-221, I-219, V-219, кв. 24 по плана на с. Островче, общ. Разград"

Писмо до възложителя с изх. № И-1408/05.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1408/05.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изготвяне на подробен устройствен план - план за застрояване и изграждане на жилищна сграда", с местоположение ПИ 63427.169.339 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-1406/04.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1406/04.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на нов трафопост тип БКТП 20/0.4kV, 1x250kVA", с местоположение УПИ XI-184, XII-184, XIII-184, кв. 20 по плана на с. Сяново

Писмо до възложителя с изх. № И-1405/04.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1405/04.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на детска площадка за деца от 0 до 3 години, от 3 до 12 години и спортни стрийт-фитнес съоръжения за ползватели над 12 години", с местоположение ПИ с идентификатор 24030.501.1947 по КККР на гр. Дулово

Галерия