За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1229/20.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1229/20.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен палан за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии - изграждане на кабелна линия ниско напрежение от трафопост МТТ Простор до поземлен имот с идентификатор 61710.608.4672, местност Простор по КК и КР на гр. Разград"

Писмо до възложителя с изх. И-1228/20.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1228/20.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и План за застрояване за УПИ IV-48 и V-49, кв. 1 по плана на гр. Кубрат" с местоположение ПИ 40422.505.48 и 40422.505.49 по КККР на гр. Кубрат

Писмо до възложителя с изх. И-1227/20.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1227/20.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Спортна площадка - игрище за мини футбол с РЗП - 830.25 м2" с местоположение УПИ III-244, кв. 25 по плана на с. Сваленик

Световният ден на водата отбелязваме на 22 март

Световният ден на водата всяка година се отбелязва на 22 март и има за цел да привлече вниманието на хората върху значението на водата и необходимостта от опазването й.

Денят се отбелязва официално от 1993 г., като ежегодно се организират прояви в цял свят, посветени на водата.

Световният ден на водата тази година призовава хората „Бъдете промяната, която искате да видите в света“. Позовавайки се на древна история от народа кечуа в Перу за колибри, което носи капки вода, за да потуши голям горски пожар, кампанията насърчава хората да направят всичко възможно, за да помогнат за разрешаването на кризата с водата и подобряване на санитарно-хигиенните условия.

Още през 2015 г. светът се ангажира с Цел 6 за устойчиво развитие (ЦУР 6) на Програмата за устойчиво развитие на ООН – обещание да се осигури достъпност, устойчиво управление на водите, чиста питейна вода и канализация за всички до 2030 г.

Повече информация може да намерите на официалния сайт на Деня на водата: https://www.worldwaterday.org/

Започва XV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“

Министерството на здравеопазването обявява началото на XV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“. Целта на конкурса е да популяризира здравословния начин на живот сред младите хора, поставяйки акцент върху превенцията на поведенческите и рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

Инициативата е на Министерството на здравеопазването в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на околната среда и водите, Министерството на младежта и спорта, Министерството на културата, Държавната агенция за закрила на детето, Регионалния офис на Световната здравна организация в България и Българския младежки Червен кръст.

Началото на конкурса е днес и продължава до 5 ноември. Право на участие имат паралелки или випуски от ученици от 1-и до 12-и клас от цялата страна, разпределени в три възрастови категории: 1-4 клас; 5-7 клас и 8-12 клас. В проектите могат да участват учители на една или повече паралелки, независимо дали са от един и същи випуск.

Конкурсът ще протече в две фази:

Първа фаза: от 20 март до 28 април участниците трябва да подготвят и изпратят в Министерството на здравеопазването своите проекти в областта на превенцията на хроничните незаразни болести.

Втора фаза: от 5 май до 30 октомври участниците изпълняват и отчитат дейности, разписани в проектите.

Експертна комисия, съставена от представители на Министерството на здравеопазването и на институциите и организации – партньори на МЗ, ще извърши класирането на участниците до 5 ноември 2023 г. Резултатите ще бъдат публикувани на интернет страниците на организатора и партньорите на инициативата. Официалното награждаване на победителите ще се проведе през м. декември 2023 г.

Всяка от институциите (партньори в инициативата) номинира и осигурява предметни награди на 12-те най-добри проекта: 9 проекта, класирани за първо, второ и трето място (по 3 във всяка възрастова категория: 1-4 клас, 5-7 клас и 8-12 клас) и 3 проекта, класирани за поощрителни награди – по една награда за всяка възрастова категория.

Министерството на здравеопазването, Регионалният офис на СЗО в България и Българският младежки Червен кръст осигуряват по една предметна награда в категория „Специални постижения в областта на опазването на общественото здраве“.

Пълна информация за регламента на конкурса – условия за кандидатстване, изисквания към съдържанието на проектите, критерии за оценка, етапи на оценяване и награди за победителите, може да намерите в прикачените файлове.

Регламент на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“

Формуляр за кандидатстване „I фаза“

Формуляр за отчитане „II фаза“

В Русе се проведе среща в рамките на Втората национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“

В Русе се проведе среща в рамките на Втората национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“ на тема „Роля и участие на заинтересованите страни в процеса на разработване на планове за управление на НАТУРА 2000“, предназначена за представители на държавни институции, неправителствени организации, бизнеса, студенти и граждани.

Събитието беше открито от Анелия Николова – директор на дирекция „Превантивна дейност“ в инспекцията, която подчерта, че е от особено значение при планирането на мерките в бъдещите планове за управление следва да участват широк кръг  заинтересовани страни, които след това ще трябва да ги прилагат на практика в защитените зони (ЗЗ).

Изработването на плановете за управление на ЗЗ е приоритетна дейност за настоящия програмен период на действие на различни стратегически документи, уреждащи процесите на опазване и управление на зоните от Натура 2000, което следва да се реализира до 2027 г.  По време на срещата се дискутираха основните  моменти в изготвянето на планове за управление на защитените зони, включени в общоевропейската екологична мрежа Натура 2000, с валидност 6 години,  заложените в Националната рамка за приоритетни действия за Натура 2000 (НРПД) 2021-2027 г. и връзката между тях.

Срещата се провежда в рамките на проект „Знания за Натура 2000“ на Министерството на околната среда и водите, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, като подобни срещи ще се проведат утре в гр. Силистра, а на 29 март в гр. Разград.

Писмо до възложителя с изх. И-1214/17.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1214/17.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на едноетажна еднофамилна жилищна сграда" с местоположение ПИ 32874.501.2228 по КККР на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. И-1213/17.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1213/17.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда" с местоположение УПИ XI-162, кв. 14 по плана на с. Малко Враново

Писмо до възложителя с изх. И-1212/17.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1212/17.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с мощност 30 kW" с местоположение УПИ X-173, кв. 43 по плана с. Пепелина

Писмо до възложителя с изх. И-1211/17.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1211/17.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на балкон с размери 1.10х7.50 м пред апартамент с идентификатор 63427.7.385.2.2 по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе"

Галерия