За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО 3379/06.07.2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ  по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Внесеното от възложителя Б.Б. уведомление за „ПУП-ИПЗ на УПИ XVII-509, кв.57 по регулационния план на град Сливо поле”, не попада в обхвата на Приложение 1 от Приложение 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, но очертава рамката за бъдещо развитие  на инвестиционно предложение по Приложение 2 към чл. 93, ал.1, т.1 и 2 от Закона за опазване на околната среда и на основание чл.91, ал.2 от Закона подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

Съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/11.09.2007г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012г.), следва да се извърши процедура по преценяване на вероятната степен на въздействие върху защитените зони.

Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на РИОСВ – Русе с изх. № АО 3379/06.07.2015 г.

Копие на писмото е изпратено в Община Сливо поле.

Писмо до възложителя с изх. № 2335/07.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2335/07.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Увеличаване площта на съществуваща овощна градина” с местоположение поземлени имоти №№ 022009, 022014, 022022, 022024, 022025, 022026, 022027, 022030 в землището на с. Горичево, община Кубрат

Писмо до възложителя с изх. № 2334/07.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2334/07.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Увеличаване на икономичния размер на земеделското стопанство чрез създаване на овощна градина от 6 дка” с местоположение УПИ V-442, VI-442, кв. 83, VI-434, кв. 76, XIII-452, кв. 74 по плана на с. Цар Самуил

Писмо до възложителя с изх. № 2333/07.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2333/07.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Увеличаване на обработваемата площ от трайни насаждения от кайсии и последващо засаждане на други овошки” с местоположение поземлен имот № 010075 в землището на с. Искра, община Ситово

Писмо до възложителя с изх. № 2332/07.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2332/07.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Увеличаване капацитета на съществуващ пчелин до 220 броя пчелни семейства” с местоположение поземлен имот № 162, кв. 58 по плана на с. Побит камък, община Разград

Писмо до възложителя с изх. № 2310/06.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2310/06.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП-ПР) на поземлен имот 51679.0.557 по кадастралния план на с. Николово, община Русе” 

Писмо до възложителя с изх. № 2309/06.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2309/06.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на сградно водопроводно отклонение” с местоположение от съществуващ уличен водопровод до ПИ с идентификатор 61710.502.696 по КК и КР на гр. Разград �о село, Шуменци, Варненци, Белица и Преславци”

Писмо до възложителя с изх. № 2308/06.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2308/06.07.2015 г., относно ИП/ПП за “ Изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) на подземна оптична мрежа за електронни съобщения на територията на община Тутракан в землищата на селата Старо село, Шуменци, Варненци, Белица и Преславци” 

Писмо до възложителя с изх. № 2307/06.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2307/06.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) на подземна оптична мрежа за електронни съобщения на територията на община Иваново, част 2 - в землищата на селата Красен, Божичен, Пиргово, Мечка, Тръстеник” 

Писмо до възложителя с изх. № 2306/06.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2306/06.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) на подземна оптична мрежа за електронни съобщения на територията на община Главиница - в землищата на гр. Ценово II част - в землищата на с. Долна студена, с. Ценово, с. Пиперково и с. Караманово, община Ценово”

Галерия