За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2608/09.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2608/09.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 112004 в землището на с. Нисово, общ. Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 2607/09.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2607/09.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 102011 в землището на с. Нисово, общ. Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 2606/09.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2606/09.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройка и надстройка към съществуваща жилищна сграда” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.501.1108 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2605/09.08.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 2605/09.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Монтаж на автобояджийска камера и сглобяем гараж” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.9.1231 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2604/09.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2604/09.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на едноетажна жилищна сграда” с местоположение УПИ XX-134, кв. 7 по плана на с. Полковник Ламбриново, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2603/09.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2603/09.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на съществуваща базова станция № 4627 в базова станция GSM/UMTS № 4627, тип "CSS 30M"” с местоположение имот 053018 (проектен имот 053020) в землището на с. Подайва, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 2602/09.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2602/09.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ПП за изграждане на сградно водопроводно отклонение към имот 055018 в землището на с. Смилец, общ. Силистра”

Писмо до възложителя с изх. № 2601/09.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2601/09.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на външно електрозахранване за шивашко ателие и работилница за поправка на битова техника” с местоположение УПИ XIV-631-пп по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2600/09.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2600/09.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на външно електрозахранване на мебелна къща и офиси” с местоположение УПИ I-195пп по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2599/09.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2599/09.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ПРЗ на УПИ IV-225, XVIII-226 и VI-354, кв. 31 по плана на с. Киченица, с цел образуване на нов УПИ XX-225, 226, 354 и отреждането му за производствени и складови дейности”

Галерия