За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2288/06.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2288/06.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на водопровод за водоснабдяване на УПИ VII-189, кв. 7 по плана на с. Ножарево, община Самуил” 

Писмо до възложителя с изх. № 2287/06.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2287/06.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 61710.613.4638 по кадастралната карта на гр. Разград” 

Писмо до възложителя с изх. № 2283/06.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2283/06.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Увеличаване на обработваемата площ от трайни насаждения от кайсии и модернизиране на земеделското стопанство” с местоположение поземлен имот № 031018в землището на с. Дичево, община Главиница

Писмо до възложителя с изх. № 2282/06.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2282/06.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Увеличаване капацитета на съществуващ пчелин до 150 броя пчелни семейства и създаване на трайни насаждения от орехи и люцерна” с местоположение поземлени имоти №№ 039086, 081020, 039088, 081021, 037004 в землището на с. Дряновец и имоти и идентификатори 61710.105.21, 61710.105.22, 61710.16.39, 61710.16.40 по КК и КР на гр. Разград so-fareast-language:BG;mso-bidi-language:AR-SA'>по КК и КР на с. Ряхово, община Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 2281/06.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2281/06.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Увеличаване капацитета на съществуваща животновъдна ферма от кози и овце” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63668.151.743 по КК и КР на с. Ряхово, община Сливо поле

Изходящ № АО 2982/02.07.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Ремонт на съществуваща стопанска сграда и отглеждане на пилета бройлери” с местоположение: имот с № 024012 в землището на с. Ястребово, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2275/03.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2275/03.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Увеличаване капацитета на съществуваща зайцеферма от 54 бр. майки зайци с достигане на 85 бр. майки” с местоположение УПИ II-309, кв. 39 по плана на с. Босилковци, община Бяла

Писмо до възложителя с изх. № 2274/03.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2274/03.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Увеличаване площта на съществуващи трайни насаждения” с местоположение поземлен имот с идентификатор 61875.17.31 по КК и КР на с. Райнино, община Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 2273/03.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2273/03.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Увеличаване площта на съществуващи трайни насаждения от сливи” с местоположение поземлен имот с идентификатор 24092.11.8, 24092.60.11, 24092.86.2, 24092.37.3, 24092.103.5 по КК и КР на с. Бели Лом, община Лозница

Писмо до възложителя с изх. № 2272/03.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2272/03.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Увеличаване площта за отглеждане на оранжийни домати” с местоположение УПИ IV-1351, кв. 56 по плана на гр. Мартен, община Русе

Галерия