За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1174/21.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1174/21.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на плодохранилище до 1500 кв.м застроена площ, соларна система на покривната конструкция на хладилното съоръжение за нуждите на стопанството, закупуване на амбалаж, сортировъчна пакетираща, етикетираща, палетоповдигаща и др. техника обслужваща хладилника, изграждане на електронен кантар до 60 тона, монтиране на система за видеонаблюдение” с местоположение ПИ с номер 015008 в землището на с. Старо село, общ. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 1173/21.04.2015 г

Писмо до възложителя с изх. №  1173/21.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Създаване на трайни насаждения от сливи” с местоположение ПИ с номер 012019 в землището на с. Ветрен, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 1172/21.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1172/21.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на уличен водопровод Ф 110 мм от съществуващ водопровод по ул. "Тец изток" до поземлен имот с идентификатор 63427.8.1155 по КК и КР на гр. Русе” 

Писмо до възложителя с изх. № 1171/21.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1171/21.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Изготвяне на Подробен устройствен план - изменение на план за регулация (ПУП-ИПР) на УПИ XXIX-403, УПИ XXX-404, УПИ VII-312, 404, УПИ VIII- 403, УПИ IX-301, УПИ XXIV-406, УПИ XXV-406, УПИ XXVIII-402, кв. 82 по плана на гр. Мартен, общ. Русе”

Писмо до възложителя с изх. № 1170/21.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1170/21.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Изготвяне на Подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) на поземлен имот с идентификатор 63427.2.5784 по КК на гр. Русе”

Писмо до възложителя с изх. № 1169/21.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1169/21.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 61710.53.44 по КК на гр. Разград” 

Писмо до възложителя с изх. № 1168/21.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1168/21.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на топлоснабдително отклонение от магистрален топлопровод за захранване на средношколско общежитие” с местоположение УПИ VIII, кв. 66 по плана на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 1152/20.04.2015 г

Писмо до възложителя с изх. №  1152/20.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на ново електрическо захранване на складова база за пакетирани минерални торове с местоположение УПИ I-503, кв. 41 по плана на с. Долна Студена, общ. Ценово”

Писмо до възложителя с изх. № 1151/20.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1151/20.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на цех за печене и пактериране на семки в имот с номер 000065 в землището на с. Поройно, общ. Дулово”

Галерия