За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-54-ПР/2013 г.

Решение № РУ-54-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изграждане на инсталация за компостиране на животински отпадъци, генерирани в ППК „Старт 93”, с местоположение: имоти с №№ 063001, 063002 и 063024 в землището на с. Караманово, общ. Ценово.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 16.08.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Изходящ № АО 3342/09.08.2013 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ XXI по плана на „ТМ” АД, гр. Русе, предвиждащ изграждане на нови производствени и обслужващи сгради и съоръжения за преработка и очистка на нефтопродукти

Изходящ № АО 4384 /09.08.2013 г.

Съобщение за Изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ II-4076, кв. 603 по плана на гр. Разград, с цел отреждането му "За ресторант, хотел, спорт и атракции" и изграждане на спа-хотел с паркинг

Изходящ № АО 4118/09.08.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Развъждане и отглеждане на риби и други аквакултури” с местоположение: ПИ с № 000010 в землището на село Богданци

Изходящ № АО 4385/13.08.2013 г.

Съобщение за изработване на ПУП-ПРЗ, с цел отреждането му за производствени и складови дейности и създаване на устройствена основа за изграждане на контролно-пропусквателен пункт, битова сграда, експлоатационен център с гараж и офис, паркинг за товарни автомобили

Изходящ № АО 4384/09.08.2013 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ II-4076, кв. 603 по плана на гр. Разград, с цел отреждането му „За ресторант, хотел, спорт и атракции” и изграждане на спа-хотел с паркинг

Писмо до възложителя с изх. № 2552/01.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2552/01.08.2013 г., относно ИП/ПП за „ИП "Рехабилитация на път RAZ 2048 (III-702, с. Пристое - с. Белинци) с. Духовец - граница община Исперих - Каолиново, участък от км 0+000 до км 1+495" и ИП "ПУП-ПП на път RAZ 2048 (III-702, с. Пристое - с. Белинци) с. Духовец - граница община Исперих - Каолиново, участък от км 0+000 до км 1+495”

Писмо до възложителя с изх. № 2551/01.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2551/01.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на водопроводно отклонение” с местоположение имот 000127 в землището на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 2550/01.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2550/01.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 043125 в землището на с. Кошарна, общ. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 2549/01.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2549/01.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 011110 в землището на с. Табачка, общ. Иваново

Галерия