За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2257/02.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2257/02.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) на подземна оптична мрежа за електронни съобщения на територияа на община Борово в землищата на с. Екзарх Йосиф, с. Обретеник и с. Брестовица, община Борово” 

Писмо до възложителя с изх. № 2256/02.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2256/02.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) на подземна оптична мрежа за електронни съобщения на територияа на община Главиница в землищата на гр. Главиница, с. Осен, с. Стефан Караджа, с. Калугерене, с. Сокол и с. Суходол” 

Писмо до възложителя с изх. № 2255/02.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2255/02.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на спомагателни сгради към производствена база за хранителни добавки за растения” с местоположение УПИ I-153 по плана на с. Каменар, община Лозница

Писмо до възложителя с изх. № 2254/02.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2254/02.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Промяна предназначението на част от сграда "Смоли 2" в пълначно отделение” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.3.732 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2250/02.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2250/02.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Изработване на Подробен устройствен план - изменение на план за регулация (ПУП-ИПР) на УПИ ХХIII-426,  кв. 39 по регулационния план на с. Басарбово” 

Писмо до възложителя с изх. № 2249/02.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2249/02.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Промяна предназначението на съществуващо заведение за обществено хранене (пицария) за обособяване на магазин за промишлени стоки” с местоположение поземлен имот с идентификатор 66425.500.3708 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2248/02.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2248/02.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на двуетажна жилищна сграда и ограда” с местоположение поземлен имот с идентификатор 66425.501.9064 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2247/02.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2247/02.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на УПИ I-631 и УПИ XVIII-632, кв. 78 по регулационния план на гр. Сливо поле” 

Писмо до възложителя с изх. № 2246/02.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2246/02.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Увеличаване площта на съществуваща овощна градина за отглеждане на костилкови овощни култури - сливи с 10 дка сливи/кайсии” с местоположение поземлени имоти № 108043, 108047 в землището на с. Богорово, община Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2244/02.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2244/02.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Увеличаване площта на съществуващи трайни насаждения” с местоположение поземлен имот №№ 007081, 007082 в землището на с. Антимово, община Тутракан

Галерия