За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ- 43 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 43 -ПР/2015 г.. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Зарибяване, производство на риба и спортен риболов”,  с местоположение: имот с № 000014 в землището на с. Кривина, общ. Ценово.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе/сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.06. 2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 

Решение № РУ- 42 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 42 -ПР/2015 г.. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Зарибяване, производство на риба и спортен риболов”,  с местоположение: имот с № 000015 в землището на с. Кривина, общ. Ценово.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе/сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.06. 2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 

Решение № РУ- 41 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 41 -ПР/2015 г. . за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за Монтаж на ведомствена модулна станция за 10 000 л. дизелово гориво с местоположение: имот с номер 000710 в землището на с. Николово, общ. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе/сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 09.06. 2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 

Решение № РУ- 40 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 40 -ПР/2015 г. . за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за ““Изграждане на тръбен кладенец за капково напояване на овощна градина и система за защита от градушки”  с местоположение: имот с номер 015150 в землището на с. Зафирово, общ. Главиница 

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе/сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 04.06. 2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Изходящ № АО 2638/29.05.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Преустройство на съществуващ краварник в  птицеферма за отглеждане на бройлери с капацитет 31 000 броя птици ” с местоположение: ПИ с № 028114 в землището на с. Езерче, общ. Цар Калоян 

Решение № РУ-8-П/2015 г.

Решение № РУ-8-П/2015 г.. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Изземване на наносни отложения с плаващи средства от коритото на р. Дунав, в участък от км 408.600 до км 406.800” . Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 04.06.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ- 39 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 39 -ПР/2015 г. . за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изменение и разширение на животновъден обект – птицеферма за угояване на бройлери с капацитет 16 000 места за птици, включващо приобщаване на допълнителни площи, изграждане на нова птицевъдна сграда и увеличаване на капацитета до 38 000 места за птици” с местоположение: имоти с номера 406022 и 406007 в землището на с. Бисерци, общ. Кубрат.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе/сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 04.06. 2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Изходящ № АО 2671/03.06.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 24030.501.9242 по КК и КР на гр. Дулово с цел създаване на устройствена основа за изграждане на хранителен магазин” 

Решение № РУ-07-ОС/2015 г.

Решение № РУ-07-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: План - извлечениe за промяна на вида и интензивността на сечта през 2015 г. в гори, собственост на Община Русе, включващо горски подотдели 66-г, 66-ди 74-в.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

·        BG0002062 “Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), изм. и доп. със Заповед РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.);

·        BG0000168 “Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция Превантивна дейност, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

Писмо до възложителя с изх. № 1828/03.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1828/03.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Изработване на Подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.2.3904 по КК на гр. Русе, предвиждащ запазване на съществуващото застрояване и допълващо застрояване - гаражи, като се извърши промяна на предназначението на съществуваща жилищна сграда в сграда за обществено обслужване - апартаменти за гости” 

Галерия