За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1764/01.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1764/01.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Създаване на 17 дка трайни насаждения” с местоположение поземлен имот № 033008 в землището на с. Кривина, община Ветово

Писмо до възложителя с изх. № 1763/01.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1763/01.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на противопожарен водоем с вместимост 108 куб. м.” с местоположение поземлен имот № 000065 в землището на с. Поройно, община Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 1762/01.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1762/01.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Трансформаторен пост тип БКТП и полагане на кабел 20 КV с дължина на трасето 1 043 м” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.8.1294 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1761/01.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1761/01.06.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на административни помещения (офиси)” с местоположение поземлен имот с идентификатор 24030.501.782 по КК и КР на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 1760/01.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1760/01.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Изработване на Подробен устройствен план -изменение на план за застрояване (ПУП-ИПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.15.470 по КК и КР на гр. Русе, местност Кръста с цел изменение на границите на имота, промяна предназначението на земята и създаване на устройствена основа за изграждане на жилищна сграда” 

Писмо до възложителя с изх. № 1759/01.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1759/01.06.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на надстройка на съществуваща стопанска сграда за обособяване на жилище” с местоположение поземлен имот с идентификатор 00895.501.445 по КК и КР на с. Айдемир, община Силистра орни превозни средства”

Писмо до възложителя с изх. № 1758/01.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1758/01.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Изменение на Подробен устройствен план-План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ХI-178, кв. 30 по плана на с. Ясеновец, община Разград с цел изграждане на складови помещения за съхранение на ядки и навес за паркиране на моторни превозни средства” 

Писмо до възложителя с изх. № 1757/01.06.2015 г

Писмо до възложителя с изх. №  1757/01.06.2015 г., относно ИП/ПП за “КПИИ включващ Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на УПИ IV-19, кв. 5 по плана на с. Поляна, община Ситово и ИП за изграждане на хладилен склад за съхранение на плодове” 

Писмо до възложителя с изх. № 1756/01.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1756/01.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на автоцентър, работно хале, складова база и магазин за промишлени стоки - първи етап. Изграждане на магазин за промишлени стоки и складова база - втори етап” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.3.712 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1738/29.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1738/29.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Създаване на трайни насаждения от череши” с местоположение поземлен имоти №№ 014005, 014007, 014008, 008001, 009001, 010001, 011001, 012001, 013001 в землището на с. Веселец, община Лозница

Галерия