За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1758/01.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1758/01.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Изменение на Подробен устройствен план-План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ХI-178, кв. 30 по плана на с. Ясеновец, община Разград с цел изграждане на складови помещения за съхранение на ядки и навес за паркиране на моторни превозни средства” 

Писмо до възложителя с изх. № 1757/01.06.2015 г

Писмо до възложителя с изх. №  1757/01.06.2015 г., относно ИП/ПП за “КПИИ включващ Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на УПИ IV-19, кв. 5 по плана на с. Поляна, община Ситово и ИП за изграждане на хладилен склад за съхранение на плодове” 

Писмо до възложителя с изх. № 1756/01.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1756/01.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на автоцентър, работно хале, складова база и магазин за промишлени стоки - първи етап. Изграждане на магазин за промишлени стоки и складова база - втори етап” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.3.712 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1738/29.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1738/29.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Създаване на трайни насаждения от череши” с местоположение поземлен имоти №№ 014005, 014007, 014008, 008001, 009001, 010001, 011001, 012001, 013001 в землището на с. Веселец, община Лозница

Писмо до възложителя с изх. № 1737/29.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1737/29.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Създаване на трайни насаждения от орехи” с местоположение поземлен имот № 045002 в землището на с. Веселец, община Лозница

Писмо до възложителя с изх. № 1736/29.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1736/29.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Допълващо застрояване - изграждане на стопанска сграда за съхранение на селскостопанска продукция (зърно)” с местоположение УПИ XI-за стопански дейности, кв. 33 по плана на с. Водно, община Дулово КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1734/29.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1734/29.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на торова площадка за временно съхранение на оборска тор” с местоположение поземлен имот с идентификатор 61875.77.25 по КК и КР на с. Райнино, община Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 1720/28.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1720/28.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Проектиране и строителство за рехабилитация на три пешеходни подлеза и един надлез по бул. България -  гр. Русе”

Писмо до възложителя с изх. № 1719/28.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1719/28.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на улица, реконструкция на кръстовища и изграждане на автобусни спирки кв. Чародейка в гр. Русе”

Съобщение за консултации на Общия устройствен план на Община Борово

На основание чл. 25, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп., бр. 94/2012 г.), Регионалната инспекция по околна среда и води – Русе публикува доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони за Общ устройствен план (ОУП) на Община Борово. 

В срок 30 дни, считано от 01.06.2015 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

Доклад

Картен материал

Галерия