За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2046/22.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2046/22.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Преустройство на съществуваща обществена сграда в гр. Разград, включващо преустройство на складово помещение в жилище и магазин и подпокривни пространства в хотелски стаи” с местоположение поземлен имот с идентификатор 61710.502.7236 по КК и КР на гр. Разград

Указания за кандидатстване по мярка 6.1. от Програмата за развитие на селските райони

Кандидатстването за финансиране по  мярка 6. „Развитие на стопанства и предприятия”, Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопанства от Програма за развитие на селските райони 2014- 2020.

За издаване на становище от компетентния орган по околна среда- РИОСВ-Русе за съответствие на режимите на защитените територии, въведени със закона за защитените територии или режимите на защитените зони, въведени със Закона за биологичното разнообразие кандидатите трябва да представят следния набор от документи:

  1. Попълнено уведомление за план/програма по образец /www.riosv-ruse.org/ административно обслужване/формуляри/;
  2. Копие на изготвен бизнес план;
  3. Актуална скица/и на имота/тите;
  4. Аренден договор /при наличие на такъв/ и др.

Писмо до възложителя с изх. № 2019/17.06.2015 г.,

Писмо до възложителя с изх. №  2019/17.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Създаване на трайни насаждения - сливи” с местоположение поземлени имоти №№ 089072, 089075, 089080, 089096, 089109, 089119, 089125, 089132, 089136, 089168, 089201, 089219, 089224, 089225, 089226, 089227, 089228, 029228, 089229, 089230, 089231, 089232, 089233, 101001, 102035, 106062 и 107030 в землището на с. Пиперково, община Ценово и 000235 в землището на с. Ценово

Писмо до възложителя с изх. № 2018/17.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2018/17.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Изработване на Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП-ПР) на поземлен имот с идентификатор 63427.2.2707 в кв. 443 по плана на гр. Русе с цел обособяване на нов урегулиран поземлен имот” 

Писмо до възложителя с изх. № 2017/17.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2017/17.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за сграда на ул. Д. Дебелянов 2, бл. Вискяр, вх. 3, гр. Русе” 

Писмо до възложителя с изх. № 2016/17.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2016/17.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Реконструкция и модернизация на съществуващ животновъден обект - кравеферма с капацитет 100 дойни крави и техните приплоди” с местоположение поземлен имот № 032053 в землището на с. Голям Извор, община Самуил

Писмо до възложителя с изх. № 2015/17.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2015/17.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Вътрешно преустройство, ремонт на съществуващ тавански етаж, частично възстановяване на фасада и укрепване на част от сграда” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.1.30.1 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2014/17.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2014/17.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Базова станция № 4538 върху съществуваща ж.р. Кула в съществуваща сграда” с местоположение поземлен имот № 110341 в землището на гр. Цар Калоян

Писмо до възложителя с изх. № 2012/17.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2012/17.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Ремонт и реконсрукция на път III-213 о.п. Силистра-Айдемир-Силистра-Калипетрово-о.п. Силистра с обща дължина на трасето 1 385 м” 

Галерия