За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1301/26.04.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 1301/26.04.2013 г., относно ИП/ПП за „ Монтаж на оборудване за цифрово радиоразпръскване с национален обхват в съществуваща телевизионна ретранслаторна станция” с местоположение имот 150417 по плана на с. Голеш

Писмо до възложителя с изх. № 1293/25.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1293/25.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Извършване на стопански риболов в съществуващ рибарник” с местоположение имот 063001 по плана на с. Сеново

Писмо до възложителя с изх. № 1293/25.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1293/25.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Извършване на стопански риболов в съществуващ рибарник” с местоположение имот 063001 по плана на с. Сеново

Писмо до възложителя с изх. № 1292/25.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1292/25.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на къща и магазин за промишлени, битови и хранителни дейности” с местоположение ПИ с идентификатор 24030.501.735 по кадастраланата карта на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 1291/25.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1291/25.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на стопански навес за съхранение на продукция и инвентар” с местоположение имот 000033 по плана на с. Драгомъж

Писмо до възложителя с изх. № АО 2212/24.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № АО 2212/24.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на Пристан за разтоварване на уловите от прясна риба или други водни организми и Място за временно укритие на риболовните кораби” с местоположение ПИ 505.7 по плана на с. Пиргово

Писмо до възложителя с изх. № АО 2173/24.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № АО 2173/24.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на басейн в ловен дом „Братила” с местоположение имот 081002 по плана на с. Васил Левски

Писмо до възложителя с изх. № АО 1804/24.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № АО 1804/24.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на система от водочерпателен и реинжекционен кладенец, предназначен за водоснабдяване с подземни води на термопомпена климатична инсталация на съществуващ офис сграда и/или складова база” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.8.1185 по кадастраланата карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1279/24.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1279/24.04.2013 г., относно ИП/ПП за „ Изготвяне на инвестиционен проект за строеж на навес с поздемен склад за съхранение на селскостопанска продукция” с местоположение ПИ 77, кв. 3, парцел XVIII по плана на с. Сребърна

Писмо до възложителя с изх. № 1278/24.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1278/24.04.2013 г., относно ИП/ПП за ПУП-ИПР за УПИ І-109 и УПИ VII-910,911 в Източна промишлена зона по плана на гр. Русе с местоположение УПИ І-109 и УПИ VII-910,911 по плана на гр. Русе

Галерия