За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 452/14.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 452/14.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на водопроводно отклонение”, с местоположение: от регулацията на с. Ряхово до ПИ 63668.135.9 по кадастралната карта на с. Ряхово, община Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 451/14.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 451/14.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на водопроводно отклонение”, с местоположение: от регулацията на с. Кошарна до ПИ 000080 в землището на с. Кошарна, община Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 450/14.02.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 450/14.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на водопроводно отклонение”, с местоположение: от регулацията на с. Юделник до ПИ 000136 в землището на с. Юделник, община Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 449/14.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 449/14.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на водопроводно отклонение”, с местоположение: от регулацията на с. Бабово до ПИ 000125 в землището на с. Бабово община Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 448/14.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 448/14.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на водопроводно отклонение”, с местоположение: от регулацията на с. Голямо Враново до ПИ 000238 в землището на с. Голямо Враново, община Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 445/13.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 445/13.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство и ремонт на общинска сграда, промяна предназначението й в Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разтройства и наблюдавано жилище (ЦНСТ и НЖ) и осигуравяне на достъпна среда (пристройка за асансьор и рампа за инвалиди)”, с местоположение: УПИ І-3596, 3597, 3598, 3599, кв. 332 по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 444/13.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 444/13.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция и модернизация на съществуващ краварник”, с местоположение: ПИ № 201055 в землището на с. Войново, община Кайнарджа

Писмо до възложителя с изх. № 443/13.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 443/13.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на кабелна линия 10 кV от съществуваща кабелна шахта до БКТП в собствен урегулиран имот”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 63427.8.1219 по кадастралната карта на гр. Русе

Галерия